Egyezmény a nők védelméért III. rész

 • Értesítő a rovat cikkeiről

Cikkünk harmadik részében a tartózkodásról, a menekült jogállásról, a visszaküldés tilalmáról, a nemzetközi együttműködésről, a veszélyben lévő személyekkel kapcsolatos intézkedésről, az ellenőrző rendszerről, a Részes Felek Bizottságáról olvashatnak.

Tartózkodási jogállás

Magyarország fenntartásával az Egyezmény tartózkodási jogállásra vonatkozó cikkét teljes terjedelmében kizárta.

Menedékjog iránti kérelem nemi alapon

Az Egyezmény szerint a nőkkel szembeni nemi alapú erőszakot a menekültek helyzetére vonatkozó 1951. évi egyezmény 1. cikke A. részének (2) bekezdése szerinti üldözés egyik formájaként és a súlyos sérelem olyan formájaként kell elismerni, amely szubszidiárius védelmet tesz szükségessé, az említett egyezményben felsorolt összes ok a nemekhez kapcsolódó szempontokat figyelembe vevő értelmezést kell kapjon. A részes államoknak gondoskodniuk kell arról, hogy a nemekhez kapcsolódó szempontokat figyelembe vevő befogadási eljárásokat és támogató szolgáltatásokat alakítsanak ki a menedékkérők számára, továbbá nemi alapú iránymutatásokat és a nemekhez kapcsolódó szempontokat figyelembe vevő menekültügyi eljárásokat dolgozzanak ki, ideértve a menekült jogállás meghatározását és a nemzetközi védelem kérelmezését is.

Polgári Jog: havonta megjelenő online folyóirat

Az új folyóirat célja, hogy tudományos igénnyel, de a gyakorlat számára is hasznosítható módon, a gyakorlatban felmerülő problémákra fókuszálva mutassa be a Polgári Törvénykönyvet.
Főszerkesztő: dr. Vékás Lajos

További részletek és megrendelés >>

A visszaküldés tilalma

A részes felek a nőkkel szembeni erőszak védelmet igénylő áldozatait semmilyen körülmények között nem küldhetik vissza olyan országba, ahol életük veszélyben lenne, vagy ahol kínzásnak, embertelen, magalázó bánásmódnak vagy büntetésnek vetnék alá őket.

Nemzetközi együttműködés

A részes felek a lehető legszélesebb körben együttműködnek egymással azért, hogy:

 1. a jelen Egyezmény hatálya alá tartozó erőszak minden formáját megelőzzék, küzdjenek ellene és üldözzék;
 2. megvédjék az áldozatokat, és segítséget nyújtsanak számukra;
 3. a jelen Egyezménnyel összhangban meghatározott bűncselekmények alapján nyomozást vagy eljárást folytassanak;
 4. végrehajtsák a részes felek igazságügyi hatóságai által hozott polgári jogi és büntetőjogi ítéleteket, ideértve a védelmi határozatokat is.
 5. az áldozat tartózkodási helye szerinti részes féltől eltérő részes fél területén elkövetett bűncselekmények áldozatai benyújthassák panaszukat a tartózkodási helyük szerinti állam illetékes hatóságainál.
 6. a nőkkel szembeni erőszak és a kapcsolati erőszak megelőzését és az ellenük folytatott küzdelmet, amennyiben lehetséges, beillesszék a harmadik államok javára indított fejlesztési segélyprogramokba,

Veszélyben lévő személyekkel kapcsolatos intézkedések

Az Egyezmény szerint azt a részes felet, amely a rendelkezésére álló információk alapján alapos okkal úgy véli, hogy egy személyt egy másik részes fél területén lévő személyt erőszakos cselekmények valamelyikének közvetlen veszélye fenyegeti, hogy ezeket az információkat haladéktalanul továbbítsa a másik részes félnek abból a célból, hogy megfelelő védőintézkedéseket lehessen tenni.

A megkeresett részes fél haladéktalanul tájékoztatja a megkereső részes felet az e fejezet alapján hozott intézkedés végeredményéről illetve azokról a körülményekről is, amelyek a kért intézkedés végrehajtását lehetetlenné teszik vagy nagy valószínűséggel jelentősen késleltetik.

Az együttműködés keretében bármely részes fél előzetes megkeresés nélkül továbbíthatja a saját nyomozása során szerzett információkat egy másik részes félnek, ha úgy véli, hogy ezen információk továbbítása segítheti a másik részes felet a jelen Egyezménnyel összhangban meghatározott bűncselekmények elkövetésének megelőzésében vagy az ilyen bűncselekményekkel kapcsolatos nyomozások vagy eljárások kezdeményezésében vagy lefolytatásában, vagy ha úgy véli, hogy az információk továbbítása nyomán a másik részes fél e fejezet alapján együttműködést fog kezdeményezni.

Változásfigyeltetés

Ne maradjon le!

Használja Változásfigyeltetés szolgáltatásunkat az Önt érdeklő jogszabályok, jogterületek és tárgyszavak figyeltetésére! Változáskor a Jogtár felületén vagy egyéni beállítás esetén e-mail útján értesítést kap.

További információ >>

Ellenőrző rendszer

Az Egyezmény a benne foglalt rendelkezések végrehajtásának ellenőrzése érdekében felállítja a nőkkel szembeni erőszak és a kapcsolati erőszak elleni fellépés szakértői csoportját, a GREVIO-t.

A GREVIO legalább 10 és legfeljebb 15 tagból áll, a nemi és a földrajzi egyensúlyt, valamint a multidiszciplináris szakértelmet érvényesíteni kell. A tagok megbízatása egy alkalommal megújítható. A tagokat átlátható eljárás keretében, olyan nagy erkölcsi tekintélyű személyek közül kell kiválasztani, akik elismert szakképzettséggel rendelkeznek az emberi jogok, a nemek közötti egyenlőség, a nőkkel szembeni erőszak és a kapcsolati erőszak vagy az áldozatok segítése és védelme területén, vagy bizonyítottan szakmai tapasztalatokkal rendelkeznek az ezen Egyezmény által érintett területeken, a GREVIO minden tagjának más állam állampolgárának kell lennie, a tagoknak a fő jogrendszereket kell képviselniük, a tagok személyes minőségükben kell részt venniük a GREVIO munkájában, feladataik ellátása során függetlenül és pártatlanul kell eljárniuk, és a feladataik hatékony ellátásához szükséges mértékben kell rendelkezésre állniuk.

A Részes Felek Bizottsága

 A Részes Felek Bizottsága az Egyezmény részes feleinek képviselőiből áll. A Részes Felek Bizottságát az Európa Tanács főtitkára hívja össze.

A részes felek a GREVIO által készített kérdőív alapján az ezen Egyezmény rendelkezéseit érvényesítő jogalkotási és más intézkedésekről jelentést nyújtanak be az Európa Tanács főtitkárához, amelyet a GREVIO megvizsgál. A benyújtott jelentést a GREVIO az érintett részes fél képviselőivel közösen vizsgálja meg. Az ezt követő értékelési eljárásokat körökre bontják, amelyek során a GREVIO kiválasztja azokat a konkrét rendelkezéseket, amelyekre az értékelési eljárás vonatkozni fog, majd pedig kérdőívet küld ki a részes félnek. Ezt követően a GREVIO meghatározza az ellenőrzési eljárás elvégzéséhez szükséges megfelelő eszközöket és minden egyes értékelési körhöz kérdőívet fogadhat el, amely a részes felek által történő végrehajtás értékelésére szolgáló eljáráshoz szolgál alapul. A GREVIO információkat kaphat az Egyezmény végrehajtásával kapcsolatban nem kormányzati szervezetektől és a civil társadalomtól, valamint az emberi jogok védelmével foglalkozó nemzeti intézményektől. A GREVIO információkat kaphat az Egyezmény végrehajtásával kapcsolatban az Európa Tanács emberi jogi biztosától, a Parlamenti Közgyűléstől és az Európa Tanács érintett szakosított szervezeteitől, valamint más nemzetközi okmányok alapján létrehozott szervezetektől. A GREVIO kiegészítésképpen országlátogatásokat szervezhet, ha a kapott információ nem elegendő. A GREVIO jelentéstervezetet készít, amelyben megvizsgálja azoknak a rendelkezéseknek a végrehajtását, amelyekre az értékelés vonatkozott, valamint javaslatokat és tanácsokat fogalmaz meg arra vonatkozóan, hogy az érintett részes fél hogyan kezelje a feltárt problémákat.

Bírósági Döntések Tára

A folyóirat egyfelől publikációs fórumot kíván biztosítani a megyei, illetve az ítélőtáblai döntések számára, másfelől azzal, hogy a mértékadó bírósági döntések közül válogat, a jogalkalmazás egységességét kívánja támogatni.

További információ és megrendelés >>

A jelentéstervezetet észrevételezés céljából megküldik az értékelt részes félnek. A jelentés elfogadásakor a GREVIO figyelembe veszi az értékelt részes fél észrevételeit is. Ezután a GREVIO elfogadja a jelentést és az érintett részes fél által az Egyezmény rendelkezéseinek végrehajtásával kapcsolatban hozott intézkedésekre vonatkozó következtetéseket. A jelentést és a következtetéseket megküldik az érintett részes fél és a Részes Felek Bizottsága részére. A Részes Felek Bizottsága – a GREVIO jelentése és következtetései alapján – az érintett részes félnek szóló ajánlásokat fogadhat el (a) a GREVIO következtetéseinek végrehajtása céljából hozandó intézkedésekkel kapcsolatban, szükség esetén határidőt meghatározva. A GREVIO az Egyezményt súlyosan sértő cselekmények mértékének vagy számának megelőzése vagy korlátozása érdekében különjelentés sürgős benyújtását kérheti a nőkkel szembeni erőszak súlyos, tömeges vagy tartós előfordulásának megelőzésére tett intézkedésekkel kapcsolatban. A GREVIO kijelölheti egy vagy több tagját vizsgálat lefolytatására és a GREVIO sürgős tájékoztatására. Indokolt esetben és a részes fél hozzájárulásával a vizsgálat keretében látogatásra is sor kerülhet a részes fél területén. Végül a GREVIO megküldi a megállapításokat az észrevételekkel és ajánlásokkal együtt az érintett részes félnek, valamint adott esetben a Részes Felek Bizottságának és az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának.

Kép forrása: www.coe.int

 • Értesítő a rovat cikkeiről

Kapcsolódó cikkek

 • nők elleni erőszak

  A Kormány tervezetet tett közzé az Európa Tanács nőkkel szembeni erőszak és a kapcsolati erőszak elleni küzdelemről és azok megelőzéséről szóló, Isztambulban, 2011. május 11-én kelt Egyezménye kihirdetéséről. Az törvénytervezetben Magyarországnak az Egyezményhez tett fenntartásait is megjelölték. Az Egyezmény rendelkezéseit alábbi cikkünkben foglaljuk össze.

 • Nők elleni erőszak

  A Kormány tervezetet tett közzé az Európa Tanács nőkkel szembeni erőszak és a kapcsolati erőszak elleni küzdelemről és azok megelőzéséről szóló, Isztambulban, 2011. május 11-én kelt Egyezménye kihirdetéséről. Cikkünk második részében a polgári és a büntetőeljárást, a védelmi intézkedéseket és az elévülést, valamint a joghatósággal kapcsolatos kérdéseket ismertetjük.

Az irányítópulton gyorsan elérhetőek az új funkciók Irányítópult

Az jogaszvilag.hu új funkciói itt elérhetőek az Ön számára, a megjelenéshez kérjük regisztráljon vagy jelentkezzen be!