Az uniós védjegyek összetéveszthetősége az EU tagállamaiban

  • Értesítő a rovat cikkeiről

Az Európai Unió Bíróságához egy spanyol bíróság fordult előzetes döntéshozatal iránt, mivel az EU egyes tagállamaiban az eu-s és a nemzeti védjegy békés egymás mellett élése volt tapasztalható, azonban Spanyolországban az eu-s védjegy jogosultja bitorlási keresetet indított.

Az Ornua egy Írországban bejegyzett társaság, amely az élelmiszerágazatban folytat gazdasági tevékenységet. Többek között vajat és más tejtermékeket forgalmaz. Ő a jogosultja több európai uniós védjegynek, többek között a KERRYGOLD szóvédjegynek, amelyet 1998‑ban lajstromoztak.

A T&S egy spanyol társaság, amely KERRYMAID megjelöléssel margarint importál és értékesít Spanyolországban, a társaság, ezért Írországban és az Egyesült Királyságban lajstromoztatta a KERRYMAID nemzeti védjegyet.

Az alapügy

Ami a tényállást illeti, 2014-ben az Ornua jogelődje védjegybitorlási keresetet indított a T&S‑szel szemben, annak megállapítására, hogy a T&S azzal, hogy KERRYMAID megjelöléssel margarint importál és forgalmaz Spanyolországban, megsérti a KERRYGOLD európai uniós védjegyekhez fűződő jogokat. A KERRYMAID megjelölés T&S általi használata szerinte összetéveszthetőséget eredményez, és mindenféle jogalap nélkül kihasználja az említett védjegy megkülönböztető képességét és jóhírnevét.

A spanyol bíróság megállapította, hogy a KERRYMAID megjelölés és a KERRYGOLD európai uniós védjegyek közötti egyetlen hasonlóság a „kerry” elemben rejlik, amely a szarvasmarha‑tenyésztéséről ismert egyik ír megyére utal.

A felek elismerték, hogy a KERRYGOLD európai uniós védjegyek és a KERRYMAID megjelölés Írországban és az Egyesült Királyságban megfelelő megkülönböztető képességgel rendelkeznek. A spanyol bíróság szerint, ezért Spanyolországban sem állhat fenn az összetéveszthetőség veszélye, mivel Írországnak és az Egyesült Királyságnak együttvéve jelentős demográfiai súlya van az Unión belül. A spanyol bíróság szerint, ezért a T&S nem használja ki tisztességtelenül a KERRYGOLD európai uniós védjegyek megkülönböztető képességét vagy jóhírnevét Spanyolországban. A spanyol bíróság, 2015-ben született ítéletével elutasította az Ornua védjegybitorlási keresetét.

A kérdést előterjesztő bíróság álláspontja

A kérdést előterjesztő spanyol fellebbviteli bíróság szerint, ha feltételezzük, hogy e védjegyek és e megjelölés összetéveszthetősége Írországban és az Egyesült Királyságban nem áll fenn, ebből még nem következik, hogy más tagállamokban sem áll fenn az említett védjegyek és az említett megjelölés között az összetéveszthetőség.

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

 „1)      A 207/2009 EK rendelet (továbbiakban: rendelet) értelmezhető‑e úgy, hogy annak alapján kizárható az összetéveszthetőség fennállása olyan esetben, amikor a korábbi európai uniós védjegy a jogosult tűrésének köszönhetően az Unió két tagállamában éveken át békésen élt együtt a hozzá hasonló nemzeti védjegyekkel, oly módon, hogy az összetéveszthetőségnek e két államra kiterjedően megállapított hiánya kiterjeszthető más tagállamokra vagy az Unió egészére is, az európai uniós védjegyoltalom által megkívánt egységes alkalmazásra tekintettel?

2)      Az összetéveszthetőség értékelésénél figyelembe lehet‑e venni azon államok földrajzi, demográfiai, gazdasági és egyéb körülményeit, amelyekben a párhuzamos jelenlét kialakult, oly módon, hogy az összetéveszthetőségnek az ezen államokra kiterjedően megállapított hiánya kiterjeszthető valamely harmadik államra vagy az Unió egészére is?

3)      A rendeletet úgy kell‑e értelmezni, hogy – olyan esetben, amikor a korábbi védjegy az Unió két tagállamában éveken át párhuzamosan volt jelen a vele ütköző megjelöléssel anélkül, hogy a korábbi védjegy jogosultja ezt kifogásolta volna – a későbbi megjelölésnek az ezen államokban történő használatának a jogosult általi eltűrése kiterjeszthető az Unió többi területére is, egy későbbi megjelölésnek valamely harmadik személy általi használata tekintetében fennálló törvényes indok megállapítása céljából, az európai uniós védjegyoltalom által megkövetelt egységes alkalmazás miatt?”

Az EuB álláspontja

Az EuB ítéletében kifejtette, hogy az európai uniós védjegyoltalom egységes, és az Unió egész területén azonos hatállyal rendelkezik, ezért az európai uniós védjegy csak az Unió egésze tekintetében lajstromozható, ruházható át, vagy lehet arról lemondani, illetve képezheti megszűnést megállapító vagy törlést kimondó, illetve használatát tiltó határozat tárgyát. Az EuB ítélekzési gyakorlata szerint a rendelet az európai uniós védjegy jogosultja számára védelmet nyújt valamennyi olyan használattal szemben, amely sérti vagy sértheti e védjegy származásjelző funkcióját.

Az EU-jog alkalmazása

Az Európai Bíróság immár hét évtizedes ítélkezési gyakorlata a tagállami jogalkalmazó számára dzsungelnek tűnhet.

Mikor kell a magyar bíróságnak hivatalból alkalmaznia az uniós jogot?

Melyek a tagállami kártérítési felelősség szabályai?

Melyek az előzetes döntéshozatali kérelem érdemi elbírálásának feltételei?

Könyvünk segít az eligazodásban és választ ad a kérdésekre.

További információ és megrendelés >>

Az európai uniós védjegy jogosultja számára biztosított egységes oltalom felhatalmazza a jogosultat az Unió egészében annak megtiltására, hogy - amennyiben a megjelölés alapos ok nélkül történő használata sérti vagy tisztességtelenül kihasználja e védjegyek megkülönböztető képességét vagy jóhírnevét- valamely harmadik személy a kereskedelmi forgalomban az említett jogosult engedélye nélkül használjon olyan azonos vagy hasonló megjelölést azonos vagy hasonló áruk vagy szolgáltatások jelölésére, amely sérti vagy sértheti a védjegy származásjelző funkcióját, és ezáltal összetéveszthetőséget kelt. Ahhoz, hogy az európai uniós védjegy jogosultja e jogot érvényesíteni tudja, egyáltalán nem szükséges, hogy az azonos vagy hasonló megjelölés összetéveszthetőséget eredményező használatára az Unió területének egészén kerüljön sor, ugyanis, ha a védjegyjogosult csak az Európai Unió területének egészén elkövetett jogsértésekkel szemben élvezne védelmet, nem tiltakozhatna az olyan azonos vagy hasonló megjelölések használata ellen, amelyek csupán e terület egy részén keltenek összetéveszthetőséget, miközben a rendeletnek az célja, hogy a jogosultat az Unió bármely részében védje a védjegyének származásjelző funkcióját sértő valamennyi használattal szemben. Annak érdekében, hogy valamely európai uniós védjegy jogosultja e kiterjesztett védelemben részesülhessen, meg kell állapítani továbbá, hogy e védjegy „[az Unióban] jóhírnevet” élvez, amelyet akár az egy tagállam területén élvezett jó hírnév is megalapozhat.

Az EuB szerint a jelen esetben a KERRYGOLD európai uniós védjegyek jóhírnévnek örvendenek.

Az EuB úgy ítélte meg, hogy amikor egy megjelölés használata az Unió egy részén valamely európai uniós védjeggyel összetéveszthetőséget kelt, miközben az Unió egy másik részén ugyanezen használat nem eredményez összetéveszthetőséget, bekövetkezik a kizárólagos jogok megsértése, ezért az európai uniós védjegybíróságnak az Unió egész területére vonatkozóan meg kell tiltania a szóban forgó megjelöléssel jelölt termékek forgalmazását.

A jelen esetben a KERRYGOLD európai uniós védjegyek és a KERRYMAID nemzeti védjegy Írországban és az Egyesült Királyságban békésen élnek egymás mellett, azonban spanyol területen nem, mivel a KERRYMAID megjelölést a T&S az Ornua engedélye nélkül használja.

Az EuB ítélkezési gyakorlatából az következik, hogy az összetéveszthetőség Unió egy részében való fennállásának vizsgálata az adott ügy valamennyi releváns tényezőjének átfogó értékelésén kell alapuljon és ezen értékelésnek ki kell terjednie a védjegy és a harmadik személy által használt megjelölés vizuális, hangzásbeli és fogalmi összehasonlítására, ami azt eredményezheti, hogy az Unió területének egyes részei tekintetében eltérő következtetéseket kell levonni.   

Az EuB a fent kifejtettek alapján az első kérdésre azt a választ adta, hogy a rendeletet úgy kell értelmezni, hogy valamely európai uniós védjegy és valamely nemzeti védjegy az Unió területének egy részén békésen él együtt, nem teszi lehetővé azon következtetés levonását, hogy az Unió más részén, nem állhat fenn az összetéveszthetőség az említett európai uniós védjegy és e megjelölés között.

Az Európai Unió védjegybírósága vizsgálatának az e védjegy és az e megjelölés által a szokásosan tájékozott, észszerűen figyelmes és körültekintő, átlagos fogyasztókból álló, érintett közönségre tett összbenyomáson kell alapulnia. Az összetéveszthetőség során azt kell vizsgálni, hogy a forgalmazott terméken a harmadik személy összességében miként tüntette fel, azokat a körülményeket, amelyek között különbség tehető a védjegy és a harmadik személy védjegye vagy megjelölése között, továbbá a harmadik személy arra irányuló erőfeszítését, hogy biztosítsa, hogy a fogyasztók meg tudják különböztetni a termékeit a védjegyjogosult termékeitől.

Az EuB szerint a kérdést előterjesztő bíróságnak figyelembe kellett volna vennie az Írországban és az Egyesült Királyságban fennálló tényezőket, előzetesen meg kellett volna győződnie arról, hogy nincs jelentős eltérés az Uniónak a bitorlási keresettel érintett része, illetve az azon része tekintetében megfigyelhető piaci feltételek és szociokulturális körülmények között, ahol a szóban forgó megjelölést képező földrajzi névnek megfelelő földrajzi terület található. Azonban az EuB úgy ítélte meg, hogy bitorlási kereset ügyében eljáró európai uniós védjegybíróság nem elégedhet meg azzal, hogy értékelését az Írországban és az Egyesült Királyságban fennálló említett békés együttélésre alapítja, hanem el kell végeznie valamennyi releváns tényező átfogó értékelését.

  • Értesítő a rovat cikkeiről
Az irányítópulton gyorsan elérhetőek az új funkciók Irányítópult

Az jogaszvilag.hu új funkciói itt elérhetőek az Ön számára, a megjelenéshez kérjük regisztráljon vagy jelentkezzen be!