Jogi Adatbázisok Általános Szerződési Feltételei

I. Ér­tel­me­ző ren­del­ke­zé­sek

Szol­gál­ta­tó: a Fő­vá­ro­si Törvényszék Cég­bí­ró­ságá­nál 01-09-696382. cég­jegy­zék­szá­mon nyil­ván­tar­tott Wolters Kluwer Kft. (1117 Bu­da­pest, Prielle Kor­né­lia u. 21–35.).

Elő­fi­ze­tő: az a ter­mé­sze­tes vagy jo­gi sze­mély, il­let­ve jo­gi sze­mé­lyi­ség­gel nem ren­del­ke­ző egyéb szer­ve­zet, akit bár­mely Jo­gi Adat­bá­zis jo­go­sult hasz­ná­ló­ja­ként – egy­sze­ri vá­sár­lás, elő­fi­ze­tés vagy bár­mely más jog­cím alap­ján – a Szol­gál­ta­tó nyil­ván­tart.

Jo­gi Adat­bá­zis: a Szolgáltató által online vagy offline elekt­ro­ni­kus adat­hor­do­zón  for­gal­ma­zott, meg­ha­tá­ro­zott idő­köz­ön­ként fris­sí­tett di­gi­tá­lis adat­bá­zis és szá­mí­tás­tech­ni­kai prog­ram. Az online és az offline – Jo­gi Adat­­bá­zis­tól füg­gő – fris­sí­tés gya­ko­ri­sá­gá­nak a meg­ha­tá­ro­zá­sát a Szol­gál­ta­tó internetes weboldala tar­tal­maz­za.

Tech­no­ló­gi­a­i­lag egyes Jo­gi Adat­bá­zis­ok csak a Jog­tár prog­ram­já­val együtt, má­sok et­től füg­get­le­nül, önál­ló­an is hasz­nál­ha­tók. Az önál­ló és a nem önál­ló Jo­gi Adat­­bá­zis­ok fel­so­ro­lá­sát a Szol­gál­ta­tó internetes web­oldala tar­tal­maz­za.

Je­len Ál­ta­lá­nos Szer­ző­dé­si Fel­té­te­lek (a to­váb­bi­ak­ban: ÁSZF) nem vo­nat­ko­znak mind­azon a Szolgáltató által  for­gal­ma­zott adat­bá­zis­ok­ra, me­lyek önál­ló Ál­ta­lá­nos Szer­ző­dé­si Fel­té­te­lek­kel ren­del­kez­nek (pl.: cég­in­for­má­ci­ós adat­bá­zis­ok, Jog­tár Adat­bá­zis-ké­szí­tő prog­ram).

Ak­tu­á­lis adat­hor­do­zó: a leg­fris­sebb (ak­tu­á­lis) Jo­gi Adat­bá­zist tar­tal­ma­zó offline adat­hor­do­zó (CD- vagy DVD-lemez) az írás­be­li meg­ren­de­lés Szol­gál­ta­tó­nál tör­té­nő nyil­ván­tar­tás­ba vé­te­le nap­ján.

Elő­fi­ze­tői Szer­ző­dés: az Elő­fi­ze­tő ál­tal (cég­sze­rű­en) alá­írt elő­fi­ze­té­si szer­ző­dés. En­nek hi­á­nyá­ban az adat­bá­zis fris­sí­té­sé­nek elő­fi­ze­té­sé­re vagy az elő­fi­ze­tés mó­do­sí­tá­sá­ra vo­nat­ko­zó egyéb egy­ér­tel­mű – az elő­fi­ze­tés mó­do­sí­tá­sa ese­tén ki­zá­ró­lag írás­be­li – aka­rat­nyil­vá­ní­tás­nak a Szol­gál­ta­tó­hoz tör­té­nő el­jut­ta­tá­sa (elekt­ro­ni­kus vagy pos­tai úton, fa­xon, il­le­tő­leg te­le­fo­non, vagy a Szol­gál­ta­tó meg­ha­tal­ma­zott­ja út­ján), és en­nek nyo­mán a Szol­gál­ta­tó ál­tal az offline adat­hor­do­zó, a re­giszt­rá­ci­ós ada­tok, va­la­mint az elő­­fi­ze­té­si idő­szak­ra vo­nat­ko­zó szám­la Elő­fi­ze­tő­nek tör­té­nő el­kül­dé­se.

Elő­fi­ze­tés, il­let­ve elő­fi­ze­té­si idő­szak: az Elő­fi­ze­tői Szer­ző­dés azon idő­sza­ka, amely­re – a Jo­gi Adat­bá­zis fris­sí­té­sé­nek ér­de­ké­ben – a díj­fi­ze­tés elő­re, szám­la el­le­né­ben meg­tör­tént.

 

II. Az ÁSZF tár­gya

 1. A Szol­gál­ta­tó az elő­fi­ze­tés idő­tar­ta­ma alatt az Elő­fi­ze­tői Szer­ző­dés­ben és a je­len ÁSZF-ben meg­ha­tá­ro­zott men­­nyi­ség­ben, mó­don és idő­tar­tam­ban biz­to­sít­ja az Elő­fi­ze­tő­nek a Jo­gi Adat­bá­zis hasz­ná­la­ti jo­gát.
 2. A Jo­gi Adat­bá­zis hasz­ná­la­tá­hoz szük­sé­ges hard­ver- és szoft­verkon­fi­gu­rá­ci­ót az Elő­fi­ze­tő biz­to­sít­ja. A Jo­gi Adat­bá­zis op­ti­má­lis mű­kö­dé­sé­hez szük­sé­ges mi­ni­má­lis kon­fi­gu­rá­ció le­írá­sát az adat­hor­do­zó do­bo­zá­nak bo­rí­tó­ja, az adat­bá­zis le­írá­sa és/vagy a Szol­gál­ta­tó internetes weboldala tar­tal­maz­za.

 

III. Há­ló­za­ti ki­egé­szí­tés

 1. A Szol­gál­ta­tó az Elő­fi­ze­tő meg­ren­de­lé­se ese­tén biz­to­sít­ja, hogy a Jo­gi Adat­bá­zist há­ló­za­ti ki­egé­szí­tő szoft­ver se­gít­sé­gé­vel az Elő­fi­ze­tő sa­ját há­ló­za­tá­ban töb­ben is hasz­nál­has­sák. A há­ló­za­ti ki­egé­szí­tés – meg­ren­de­lés sze­rint – fel­hasz­ná­lói szám­tól füg­gő vagy fel­hasz­ná­lói szám­tól füg­get­len több egy­ide­jű hasz­ná­la­tot biz­to­sít­hat. A Szol­gál­ta­tó a há­ló­za­ti ki­egé­szí­tő szoft­vert elekt­ro­ni­kus úton kü­lön szol­gál­tat­ja.
 2. A Szol­gál­ta­tó a há­ló­za­ti ki­egé­szí­tés hasz­ná­la­tát csak ab­ban a men­­nyi­ség­ben és idő­tar­tam­ra en­ge­dé­lye­zi, amely­re az Elő­fi­ze­tő azt elő­fi­zet­te.
 3. Lo­ká­lis há­ló­zat­ban tör­té­nő hasz­ná­lat ese­tén a Szol­gál­ta­tó a Jo­gi Adat­bá­zis hasz­ná­la­tát az Elő­fi­ze­tő­nek egy szer­ver­re te­le­pít­ve, egy há­ló­za­ton és egy te­lep­he­lyen (egy épü­let­cso­por­ton vagy egy zárt épü­let­tömb­ön) be­lül en­ge­dé­lye­zi.
 4. Ha az Elő­fi­ze­tő több lo­ká­lis há­ló­zat­ban vagy több szer­ver­re te­le­pít­ve kí­ván­ja a Jo­gi Adat­bá­zist hasz­nál­ni, az adat­hor­do­zót és a há­ló­za­ti ki­egé­szí­tést an­­nyi pél­dány­ban kell meg­ren­del­nie, amen­­nyi a lo­ká­lis há­ló­za­tok­nak vagy a szer­ve­rek­nek a szá­ma.
 5. Ha az Elő­fi­ze­tő a több te­lep­hely­ét (több lo­ká­lis há­ló­za­tát) ös­­sze­kap­cso­ló re­gi­o­ná­lis vagy or­szá­gos há­ló­za­tá­ban kí­ván­ja hasz­nál­ni a Jo­gi Adat­bá­zist, a Szol­gál­ta­tó az ÁSZF-et ki­egé­szí­tő szer­ző­dést köt. E szer­ző­dés tar­tal­maz­za, hogy mely te­lep­he­lye­ken (lo­ká­lis há­ló­za­tok­ban) en­ge­dé­lye­zett a hasz­ná­lat.

 

IV. A szer­ző­dés ha­tá­lya

 1. A Szol­gál­ta­tó szol­gál­ta­tá­si kö­te­le­zett­sé­ge – az Elő­fi­ze­tő el­té­rő ren­del­ke­zé­sé­nek hi­á­nyá­ban – a meg­ren­de­lés Szol­gál­ta­tó­nál tör­té­nő nyil­ván­tar­tás­ba vé­te­le nap­ján, a leg­fris­sebb (ak­tu­á­lis) Jo­gi Adat­bá­zis szol­gál­ta­tá­sá­val kez­dő­dik.
 2. Az Elő­fi­ze­tői Szer­ző­dés – a fe­lek el­té­rő ren­del­ke­zé­sé­nek hi­á­nyá­ban – ha­tá­ro­zat­lan idő­tar­tam­ra jön lét­re.
 3. Az Elő­fi­ze­tői Szer­ző­dés az elő­fi­ze­té­si idő­szak le­jár­ta után – a fe­lek el­té­rő írás­be­li ren­del­ke­zé­se hiá­­nyá­ban – fo­lya­ma­to­san ha­tály­ban ma­rad (au­to­ma­ti­kus meg­hos­­szab­bí­tás).
 4. Az új elő­fi­ze­tés in­du­lá­sa­kor a Szol­gál­ta­tó elő­fi­ze­té­si szám­lát ál­lít ki, me­lyet az ak­tu­á­lis offline adat­hor­do­zó­val (offline adat­hor­do­zón for­gal­ma­zott adat­bá­zis ese­tén) és a re­giszt­rá­ci­ós ada­tok­kal egyi­de­jű­leg az Elő­fi­ze­tő­nek meg­küld.
  Az el­ső elő­fi­ze­té­si idő­sza­kot kö­ve­tő­en a to­váb­bi
  (au­to­ma­tiku­san meg­hos­­szab­bo­dó) elő­fi­ze­té­si idő­szak­ok­ra vo­nat­ko­zó szám­lát a Szol­gál­ta­tó a fo­lya­mat­ban lé­vő elő­fi­ze­té­si idő­szak le­jár­tát meg­elő­ző­en, leg­ké­sőbb a le­já­ra­tot meg­elő­ző hó­nap­ban pos­táz­za az Elő­fi­ze­tő­nek. Az au­to­ma­ti­ku­san ki­kül­dés­re ke­rü­lő szám­la alap­ja az ak­tu­á­lis ter­mék elő­fi­ze­té­si konst­ruk­ci­ó­ja, az ab­ban fel­tün­te­tett ki­in­du­ló ár alap­ja pe­dig a Szol­gál­ta­tó min­den­ko­ri ér­vé­nyes ár­lis­tá­ja, me­lyet a www.complex.hu (to­váb­bi­ak­ban: weboldal) ol­da­lon ér­het el az Elő­fi­ze­tő. A szám­la vég­ös­­sze­gé­ből, amen­­nyi­ben az Elő­fi­ze­tő a web­ol­da­lon is ki­hir­de­tett hű­ség­prog­ram részt­ve­vő­je, az Elő­fi­ze­tőt meg­il­le­tő hű­ség­ked­vez­mény au­to­ma­ti­ku­san le­vo­nás­ra ke­rül.

Amen­­nyi­ben az Elő­fi­ze­tő

 • a fo­lya­mat­ban lé­vő Elő­fi­ze­tői Szer­ző­dé­sé­nek írá­sos fel­mon­dá­sát az elő­fi­ze­té­si idő­szak le­jár­ta előtt leg­alább 15 nap­pal az Ügy­fél­szol­gá­lat­ra nem jut­tat­ta el;
 • és az elő­fi­ze­té­si idő­szak le­jár­tát meg­elő­ző­en mi­ni­mum 15 nap­pal az el­kö­vet­ke­ző elő­fi­ze­tői idő­­szak­ra vo­nat­ko­zó ter­mék/konst­ruk­ció vál­toz­ta­tá­si ké­rel­mét írás­ban nem jut­tat­ta el az Ügy­fél­szol­gá­lat­ra;
 • és az Elő­fi­ze­té­si Szer­ző­dés au­to­ma­ti­kus hosz­­szab­bo­dá­sá­hoz az Elő­fi­ze­tői Szer­ző­dés le­já­ra­tát meg­elő­ző­en ki­kül­dött szám­lát nem fi­zet­te be az azon fel­tün­te­tett fi­ze­té­si ha­tár­idő­ig, úgy a Szol­gál­ta­tó – vá­lasz­tá­sa sze­rint – 
 • a szol­gál­ta­tást fel­füg­gesz­ti, vagy
 • a fi­ze­té­si ha­tár­időn túl, de ma­xi­mum az új [vál­toz­ta­tott konst­ruk­ci­ó­val hos­­szab­bo­dó/meg­úju­ló (vál­to­zat­la­nul hos­­szab­bo­dó)] elő­fi­ze­té­si idő­szak el­­ső nap­já­tól 90 nap­tá­ri na­pig biz­to­sít­ja az Elő­fi­ze­tő­nek a Szol­gál­ta­tás­hoz/Ter­mék­hez va­ló hoz­zá­fé­rést kor­lá­to­zás nél­kül, és amen­­nyi­ben a be­fi­ze­tés ezen idő­szak alatt sem tör­té­nik meg, úgy a szol­gál­ta­tást fel­füg­gesz­ti.

Ha a fel­füg­gesz­tést kö­ve­tő 8 nap­tá­ri na­pon be­lül

 • sem tör­té­nik meg a szám­la ki­egyen­lí­té­se, sem az Elő­fi­ze­tői Szer­ző­dés írás­be­li fel­mon­dá­sa, úgy a Szol­gál­ta­tó – min­den to­váb­bi jog­nyi­lat­ko­zat nél­kül – a ke­let­ke­zett ös­­szes kö­ve­te­lé­sét (ide­ért­ve az au­to­ma­ti­ku­san meg­hos­­szab­bo­dott tel­jes idő­szak­ra ju­tó ös­­szes elő­fi­ze­té­si dí­jat) ér­vé­nye­sít­he­ti, il­let­ve – vá­lasz­tá­sa sze­rint – jo­go­sult az Elő­fi­ze­tői Szer­ző­dés azon­na­li ha­tál­­lyal tör­té­nő fel­mon­dá­sá­ra és az ál­ta­la nyúj­tott Szol­gál­ta­tás/Ter­mék ös­­szes dí­já­nak és fel­me­rült költ­sé­gé­nek az Elő­fi­ze­tő fe­lé tör­té­nő ki­szám­lá­zá­sá­ra a min­den­ko­ri ér­vé­nyes ár­lis­ta díj­té­te­lei alap­ján (ha­vi díj­sza­bás és kéz­be­sí­té­si költ­ség);
 • az Elő­fi­ze­tő az Elő­fi­ze­tői Szer­ző­dést írá­sos for­má­ban az Ügy­fél­szol­gá­la­ton fel­mond­ja, a Szol­gál­ta­tó jo­go­sult az ál­ta­la nyúj­tott Szol­gál­ta­tás/Ter­­mék összes dí­já­nak és fel­me­rült költ­sé­gé­nek az Elő­fi­ze­tő fe­lé tör­té­nő ki­szám­lá­zá­sá­ra a min­den­ko­ri ér­vé­nyes ár­lis­ta díj­té­te­lei alap­ján (ha­vi díj­sza­bás és kéz­be­sí­té­si költ­ség).
 • Ha az el­ső elő­fi­ze­té­si idő­szak­ra vo­nat­ko­zó szám­lát és az ah­hoz tar­to­zó adat­hor­do­zót a kö­vet­ke­ző fris­sí­tés pos­tá­zá­sáig az Elő­fi­ze­tő a Szol­gál­ta­tó­nak nem kül­di vis­­sza, to­váb­bá a szám­lát pénz­ügyi­leg nem tel­je­sí­ti, a Szol­gál­ta­tó az így ke­let­ke­ző tar­to­zást kint­lé­vő­ség­ként ke­ze­li.
 • Kint­lé­vő­sé­gi ál­lo­mány­ba ke­rült tar­to­zá­sok ha­vi díj­sza­bás­sal rész­ará­nyo­san ke­rül­nek ki­szám­lá­zás­ra. Kint­lé­vő­ség pénz­ügyi tel­je­sí­té­sét kö­ve­tő­en az elő­fi­ze­tés foly­tat­ha­tó vagy új elő­fi­ze­tés in­dít­ha­tó az ak­tu­á­lis ár­lis­tá­ban fel­tün­te­tett el­len­ér­ték meg­fi­ze­té­sé­vel.

 

V. Díj és díj­fi­ze­tés

 1. A Jo­gi Adat­bá­zis adat­hor­do­zó tí­pu­sa sze­rin­ti, va­la­mint a fris­sí­té­sek elő­fi­ze­té­si és a há­ló­za­ti ki­egé­szí­tés árát a Szol­gál­ta­tó ál­tal ki­adott ak­tu­á­lis ár­lis­ta tar­tal­maz­za, mely­nek alap­ján – az Elő­fi­ze­tői Szer­ző­dés­ben fog­lal­tak sze­rint – az Elő­fi­ze­tő díj­fi­ze­tés­re kö­te­les a Szol­gál­ta­tó ál­tal ki­ál­lí­tott és pos­tai úton meg­kül­dött szám­la el­le­né­ben.
 2. Az Elő­fi­ze­tő – a fe­lek el­té­rő írás­be­li ren­del­ke­zé­sé­nek hi­á­nyá­ban – kö­te­les az elő­fi­ze­tés tel­jes idő­tar­tam­ára eső fris­sí­tés dí­ját elő­re, egy ös­­szeg­ben meg­fi­zet­ni.
 3. Ha az Elő­fi­ze­tő a szám­lá­ban sze­rep­lő dí­jat, az ott jel­zett fi­ze­té­si ha­tár­idő le­já­ra­tát kö­ve­tő 15 na­pon be­lül nem egyen­lí­ti ki, vagy nem iga­zol­ja, hogy az ös­­szeg át­uta­lá­sá­hoz szük­sé­ges va­la­men­­nyi in­téz­ke­dést meg­tet­te, a Szol­gál­ta­tó írás­ban fel­szó­lít­ja a tel­je­sí­tés­re. Ha a fel­szó­lí­tás nem jár ered­mény­­nyel, a Szol­gál­ta­tó az Elő­fi­ze­tőt a szol­gál­ta­tás­ból ki­zár­hat­ja.
 4. Az elő­fi­ze­té­si díj meg­fi­ze­té­sé­re az Elő­fi­ze­tő – az adat­bá­zis tény­le­ges fel­hasz­ná­ló­já­tól füg­get­le­nül – kö­te­les.
 5. Az ál­ta­lá­nos for­gal­mi adó­ról szó­ló 2007. évi CXXVII. tör­vény 58. § (1) be­kez­dé­sé­nek ér­tel­mé­ben a Szol­gál­ta­tó az Elő­fi­ze­tés­ről ki­ál­lí­tott szám­lá­in tel­je­sí­té­si idő­pont­nak a fi­ze­té­si ha­tár­idő­vel meg­egye­ző na­pot te­kin­ti, mint a fe­lek kö­zöt­ti el­szá­mo­lás idő­pont­ját.

 

VI. Az Elő­fi­ze­tői Szer­ző­dés meg­szű­né­sé­nek ese­tei

 1. Az Elő­fi­ze­tői Szer­ző­dés meg­szű­nik:
 2. a ha­tá­ro­zott idő­tar­tam le­jár­tá­val;
 3. bár­mely fél­nek a fo­lya­mat­ban lé­vő elő­fi­ze­té­si idő­szak utol­só nap­já­ra, írás­ban tör­té­nő ren­des fel­mon­dá­sá­val. A fel­mon­dás idő­tar­ta­ma leg­alább 15 nap.  A fel­mon­dás kez­dő­nap­ja az ér­te­sí­tés át­vé­te­lét kö­ve­tő nap. Az Elő­fi­ze­tő fel­mon­dá­sá­nak leg­ké­sőbb az elő­fi­ze­té­si idő­szak le­jár­ta előtt 15 nap­pal meg kell ér­kez­nie az Ügy­fél­szol­gá­lat­ra, il­let­ve a Szol­gál­ta­tó­hoz;
 4. a Szol­gál­ta­tó jog­utód nél­kü­li meg­szű­né­sé­vel;
 5. az üz­le­ti/in­téz­mé­nyi Elő­fi­ze­tő jog­utód nél­kü­li meg­szű­né­sé­vel;
 6. a ter­mé­sze­tes sze­mély Elő­fi­ze­tő ha­lá­lá­val;
 7. a fe­lek kö­zös meg­egye­zé­sé­vel.

​Az Elő­fi­ze­tői Szer­ző­dés meg­szű­né­sé­re irá­nyu­ló nyi­lat­ko­za­tok ki­zá­ró­lag írás­ban ér­vé­nye­sek.

 1. A Szol­gál­ta­tó azon­na­li ha­tál­­lyal egy­ol­da­lú­an fel­mond­hat­ja az Elő­fi­ze­tői Szer­ző­dést és meg­szün­tet­he­ti az adat­bá­zis fris­sí­té­sét, ha az Elő­fi­ze­tői Szer­ző­dés­ben vagy a je­len ÁSZF-ben fog­lalt ren­del­ke­zé­se­ket az Elő­fi­ze­tő sú­lyo­san meg­sze­gi.
 2. Az Elő­fi­ze­tői Szer­ző­dés meg­szű­né­sét kö­ve­tő­en az Elő­fi­ze­tő újabb meg­ren­de­lé­sét csak új szer­ző­dés­re vo­nat­ko­zó fel­té­te­lek­kel ér­vé­nye­sít­he­ti.

 

​VII. Reparáció és sza­va­tos­ság, ren­del­ke­zés­re ál­lás

 1. A Jo­gi Adat­bá­zis offline tí­pu­sú adat­hor­do­zó­já­nak fi­zi­kai hi­bá­ja ese­tén – ha a hi­ba nem az Elő­fi­ze­tő ér­dek­kör­ében ke­let­ke­zett – a Szol­gál­ta­tó az adat­hor­do­zót pos­ta­for­dul­tá­val ki­cse­ré­li.
 2. A Szol­gál­ta­tó az Elő­fi­ze­tő ál­tal be­je­len­tett adat- és prog­ram­hi­bá­kat a hi­ba be­je­len­té­sét kö­ve­tő 30 na­pon be­lül ki­vizs­gál­ja és – le­he­tő­sé­gei sze­rint – ki­ja­vít­ja.
 3. A Szol­gál­ta­tó ki­zá­ró­lag az ak­tu­á­lis adat­bá­zist tar­tal­ma­zó offline tí­pu­sú adat­hor­do­zó meg­je­le­né­sé­től vagy online fris­sí­tés­től az azt köz­vet­le­nül kö­­ve­tő adat­hor­do­zó meg­je­le­né­sé­ig, il­le­tő­leg online fris­sí­té­sé­ig tar­to­zik sza­va­tos­ság­gal.
 4. A Szol­gál­ta­tó ki­zár­ja a fe­le­lős­sé­gét min­den olyan ká­rért, mely az adat­hor­do­zó nem szak­sze­rű vagy nem jog­sze­rű fel­hasz­ná­lá­sá­ból ered.
 5. A Szol­gál­ta­tó az online mű­kö­dés te­kin­te­té­ben ki­zár­ja a fe­le­lős­sé­gét min­den olyan ká­rért, mely elő­re nem lát­ha­tó, il­let­ve el nem há­rít­ha­tó kül­ső ok­ból (pl. vis maior) ered.
 6. Az online tí­pu­sú Jo­gi Adat­bá­zis rendel­ke­zés­re ál­lá­sa: min. 95%.

 

VIII. Jog­fenn­tar­tás

 1. A Szol­gál­ta­tó fenn­tart­ja a jo­got az adat­bá­zis­ok, az azokat ke­ze­lő és meg­je­le­ní­tő szoft­ve­rek, va­la­mint a há­ló­za­ti ki­egé­szí­tés bár­mi­ne­mű mó­do­sí­tá­sá­ra.
 2. A Szol­gál­ta­tó fenn­tart­ja az adat­bá­zis­ok és azok fris­sí­té­sei, va­la­mint a há­ló­za­ti ki­egé­szí­tés ár­mó­do­sí­tá­sá­nak jo­gát.

 

IX. Szál­lí­tás

 1. A Jo­gi Adat­bá­zis offline, il­let­ve online fris­sí­té­se és szál­lí­tá­sa na­pi, ha­vi, ne­gyed­éves vagy éves rend­sze­res­ség­gel tör­té­nik. Az online fris­sí­tés le­töl­té­sét és sa­ját gép­re men­té­sét az Elő­fi­ze­tő vég­zi.
 2. A Szol­gál­ta­tó – a meg­ren­de­lés és a ren­de­zett elő­fi­ze­té­si szám­la alap­ján – a ha­von­ta fris­sü­lő offline adat­bá­zi­so­kat a tárgy­hót kö­ve­tő 20-áig pos­táz­za.
 3. A ne­gyed­éves fris­sí­té­sű adat­bá­zis­ok egy év­ben leg­alább négy al­ka­lom­mal ke­rül­nek fris­sí­tés­re. Az egyes fris­sí­té­sek kö­zött – jog­sza­bály­vál­to­zá­sok­tól füg­gő­en – leg­alább egy és leg­fel­jebb négy hó­nap tel­het el. A Szol­gál­ta­tó fris­sí­té­si kö­te­le­zett­sé­ge mind­ad­dig fenn­áll, míg az Elő­fi­ze­tő elő­fi­ze­té­si szám­lá­ja ren­de­zett.
 4. A Szol­gál­ta­tó az Elő­fi­ze­tő ál­tal meg­je­lölt hely­re pos­táz­za az adat­hor­do­zót. A meg­je­lölt szál­lí­tá­si cím­re pos­tá­zott adat­hor­do­zó át­vé­te­lé­ről az Elő­fi­ze­tő kö­te­les gon­dos­kod­ni. A pos­tá­zás költ­sé­ge­it az Elő­fi­ze­tő vi­se­li.
 5. Ha az Elő­fi­ze­tő ál­tal meg­adott szál­lí­tá­si cím nem a Ma­gyar Köz­tár­sa­ság te­rü­le­tén van, a Szol­gál­ta­tó az adat­hor­do­zó pos­tá­ra adá­sá­val azt kéz­be­sí­tett­nek te­kin­ti.
 6. A Szol­gál­ta­tó az online fris­sí­tés le­töl­té­sét fo­lya­ma­to­san biz­to­sít­ja, en­nek ér­de­ké­ben auditált mi­nő­ség­irá­nyí­tá­si és in­for­má­ció­biz­ton­sá­gi rend­szert üze­mel­tet. Az online fris­sí­té­si szol­gál­ta­tás szü­ne­te­lé­sé­re ke­rül­het sor:
 7. a szü­ne­te­lést leg­alább 3 nap­pal meg­elő­ző elekt­ro­ni­kus ér­te­sí­tés mel­lett a há­ló­zat kar­ban­tar­tá­sa mi­att, ami al­kal­man­ként a 3 mun­ka­na­pot nem ha­lad­hat­ja meg,
 8. elő­re nem lát­ha­tó, il­let­ve el nem há­rít­ha­tó kül­ső ok (pl. vis maior) ese­tén.

 

X. Fel­hasz­ná­lá­si jo­go­sult­ság

 1. A Szol­gál­ta­tó a Jo­gi Adat­bá­zis hasz­ná­la­ti jo­gát en­ge­di át, egye­bek­ben fenn­tart min­den jo­got. A hasz­ná­lat ki­zá­ró­lag az Elő­fi­ze­tői Szer­ző­dés­ben fog­lalt jo­go­sult­ság alap­ján tör­tén­het. Jog­sze­rűt­len a hasz­ná­lat, ha az Elő­fi­ze­tői Szer­ző­dés­ben rög­zí­tett jo­go­sult­sá­gon túl­ter­jesz­ke­dik.
 2. Egye­di, elő­fi­ze­té­ses Jo­gi Adat­bá­zis leg­fel­jebb két szá­mí­tó­gép­re te­le­pít­he­tő és egyi­de­jű­leg csak egy hasz­ná­ló jo­go­sult hoz­zá­fér­ni.
 3. Egyfel­hasz­ná­lós há­ló­za­ti jo­go­sult­sá­gú Jo­gi Adat­bá­zis­hoz egyi­de­jű­leg csak egy hasz­ná­ló jo­go­sult hoz­zá­fér­ni. Hasz­ná­la­ta több ter­mi­ná­lon egyi­de­jű­leg, több hasz­ná­ló közt meg­oszt­va csak meg­fe­le­lő szá­mú  hálózati jo­go­sult­ság­gal jog­sze­rű.
 4. Há­ló­za­ti hasz­ná­lat ese­tén a há­ló­za­ti ki­egé­szí­tés elő­fi­ze­té­se biz­to­sít csak meg­ha­tá­ro­zott szá­mú vagy kor­lát­lan hoz­zá­fé­ré­si jo­go­sult­sá­got. E jo­go­sult­ság csak az ak­tu­á­lis elő­fi­ze­tés idő­tar­ta­má­ig ér­vé­nyes.
 5. Az Elő­fi­ze­tő a Jo­gi Adat­bá­zist a sa­ját fel­ada­tai el­lá­tá­sá­hoz, sa­ját szer­ve­ze­ti ke­re­te­in be­lül a X/1. pont­ban fog­lal­tak alap­ján hasz­nál­hat­ja. Az adat­bá­zis­sal és do­ku­men­tá­ci­ó­i­val (a hasz­ná­la­tot se­gí­tő bár­mely írá­sos anyag­gal) kap­cso­lat­ban a Szol­gál­ta­tó min­den egyéb fel­hasz­ná­lá­si, hasz­no­sí­tá­si, va­gyo­ni, tu­laj­don- és pub­li­ká­lá­si jo­got fenn­tart.
 6. Az adat­bá­zist, a prog­ra­mot, az eze­ket tar­tal­ma­zó adat­hor­do­zót és a há­ló­za­ti ki­egé­szí­tést ti­los:
 7. har­ma­dik sze­mély­nek hasz­ná­lat­ba ad­ni,
 8. köl­csön­be, bér­be vagy ha­szon­bér­let­be ad­ni,
 9. más egyéb mó­don to­vább­hasz­no­sí­ta­ni,
 10. má­sol­ni,
 11. mó­do­sí­ta­ni, át­ala­kí­ta­ni, vagy ezek­re elő­ké­szü­le­tet ten­ni,
 12. a ren­del­te­tés­sze­rű hasz­ná­la­tot meg­ha­la­dó, bel­ső fel­épí­té­sét fel­tá­ró elem­zés­nek alá­vet­ni, vissza­for­dí­ta­ni, vis­­sza­fej­te­ni, be­lő­le for­rás­kó­dot elő­ál­lí­ta­ni (ha jog­sza­bály más­ként nem ren­del­ke­zik), vagy
 13. oly mó­don hasz­nál­ni, mely má­sok szel­le­mi tu­laj­do­nát vagy jo­ga­it sér­ti.
 14. Az Elő­fi­ze­tői Szer­ző­dés ha­tá­lya alatt ki­zá­ró­lag az Elő­fi­ze­tő, a ve­le mun­ka­vi­szony­ban lé­vő al­kal­ma­zot­tai, va­la­mint az Elő­fi­ze­tő­vel mun­ka­vég­zés­re irá­nyu­ló jog­vi­szony­ban ál­ló ter­mé­sze­tes sze­mé­lyek mi­nő­sül­het­nek jog­sze­rű hasz­ná­ló­nak. A fel­hasz­ná­lás jo­ga az Elő­fi­ze­tői Szer­ző­dés ha­tá­lya alatt mást nem il­let meg.
 15. Amen­­nyi­ben az Elő­fi­ze­tő a Jo­gi Adat­bá­zist jo­go­su­lat­la­nul hasz­nál­ja, rész­ben vagy egész­ben har­ma­dik sze­mély­nek át­en­ge­di, to­vább­hasz­no­sít­ja vagy azt bár­mely, je­len vagy az Elő­fi­ze­tői Szer­ző­dés­től el­té­rő mó­don hasz­nál­ja, kár­té­rí­té­si kö­te­le­zett­ség­gel tar­to­zik.
 16. A Jo­gi Adat­bá­zis a szer­zői jog és a nem­zet­kö­zi jog­vé­del­mi meg­ál­la­po­dá­sok, il­let­ve egyéb, a szel­le­mi tu­laj­don­ra vo­nat­ko­zó jog­sza­bály­ok és szer­ző­dé­sek vé­del­me alatt áll.
 17. A jog­sze­rű fel­hasz­ná­lás az I. pont­ban meg­ha­tá­ro­zott adat­hor­do­zó­ra és an­nak tar­tal­má­ra vo­nat­ko­zik, an­nak al­ko­tó­ele­mei nem kü­lö­nít­he­tők el több szá­mí­tó­gé­pen tör­té­nő hasz­ná­lat cél­já­ból.

 

XI. Adat­szol­gál­ta­tás

 1. A Szol­gál­ta­tó a Jo­gi Adat­bá­zis te­le­pí­té­se­kor egye­di li­cen­cál­lo­mányt te­le­pít az Elő­fi­ze­tő szá­mí­tó­gé­pé­re.
 2. Az Elő­fi­ze­tő tu­do­má­sul ve­szi, hogy az Elő­fi­ze­tői Szer­­ző­dés­ben vagy a te­le­pí­tés so­rán meg­adott, il­let­ve ke­let­ke­zett sze­mé­lyes ada­ta­it a Szol­gál­ta­tó ke­ze­li.
 3. Az Elő­fi­ze­tő az ada­ta­i­ban be­kö­vet­ke­zett vál­to­zást kö­te­les ha­la­dék­ta­la­nul írás­ban be­je­len­te­ni a Szol­gál­ta­tó­nak. A be­je­len­tés el­ma­ra­dá­sá­ból ere­dő, a Szol­gál­ta­tó­nál fel­me­rü­lő kárt az Elő­fi­ze­tő kö­te­les meg­té­rí­te­ni, va­la­mint a sa­ját ká­rát vi­sel­ni.
 4. A szer­ző­dé­ses ada­tok vál­to­zá­sá­val kap­cso­la­tos, az Elő­fi­ze­tői Szer­ző­dés­re vagy an­nak mó­do­sí­tá­sá­ra irá­nyu­ló elő­fi­ze­tői nyi­lat­ko­zat ki­zá­ró­lag írás­ban ér­vé­nyes.

 

XII. Ügy­fél­szol­gá­lat és Helpdesk

 1. A Jo­gi Adat­bá­zis­sal kap­cso­la­tos Elő­fi­ze­tői igé­nyek ki­szol­gá­lá­sá­ra és tá­mo­ga­tá­sá­ra, il­le­tő­leg a meg­fe­le­lő tá­jé­koz­ta­tás ér­de­ké­ben a Szol­gál­ta­tó Ügy­fél­szol­gá­la­tot és Helpdesket mű­­köd­tet. Az Ügy­fél­szol­gá­lat a szám­lá­zás­sal kap­­cso­la­tos ese­tek­ben, va­la­mint bár­mely adat­bá­zist érin­tő kér­dés­ben ál­ta­lá­nos in­for­má­ci­ók­kal ad tá­jé­koz­ta­tást és fel­vi­lá­go­sí­tást, míg a Help­desk az adat­bá­zis­ok te­le­pí­té­sé­vel, ke­ze­lé­sé­vel kap­­cso­lat­ban nyújt tech­ni­kai tá­mo­ga­tást mun­ka­nap­okon 9 és 16 óra kö­zött.
 2. Az Elő­fi­ze­tő­nek az Elő­fi­ze­tői Szer­ző­dés­sel kap­cso­la­tos jog­nyi­lat­ko­za­ta (pl. mó­do­sí­tás, le­mon­dás, meg­szün­te­tés) ak­kor mi­nő­sül jog­sze­rű­nek, ha azt írás­ban (elekt­ro­ni­kus vagy pos­tai úton, il­le­tő­leg fa­xon) jut­tat­ja el a Szol­gál­ta­tó Ügy­fél­szol­gá­la­tá­hoz. A Jo­gi Adat­bá­zis meg­ren­de­lé­sé­vel kap­cso­la­tos jog­nyi­lat­ko­zat szó­ban (te­le­fo­non) is meg­te­he­tő.

 

XIII. Egyéb ren­del­ke­zé­sek

 1. A Jo­gi Adat­bá­zis, a fris­sí­té­sek és a há­ló­za­ti ki­egé­szí­tés te­le­pí­té­se az Elő­fi­ze­tő fel­ada­ta. Meg­ren­de­lés­re – kü­lön díj­fi­ze­tés el­le­né­ben – a Szol­gál­ta­tó a te­le­pí­tést hely­szí­ni ki­szál­lás­sal el­vég­zi.
 2. A fe­lek a fel­me­rü­lő vi­tás kér­dé­se­ket el­ső­sor­ban egy­más kö­zött kí­sér­lik meg ren­dez­ni.
 3. Je­len ÁSZF ren­del­ke­zé­sei a Jo­gi Adat­bá­zis­ok min­den pél­dá­nyá­ra és azok fris­sí­té­se­i­nek hasz­ná­la­tá­ra is irány­adók.
 4. A Szol­gál­ta­tó tá­jé­koz­tat­ja az Elő­fi­ze­tőt a Jo­gi Adat­bá­zist vagy az Elő­fi­ze­té­si Szer­ző­dést érin­tő lé­nye­ges vál­to­zás­ról. Az eset­le­ges mó­do­sí­tá­sok­ról a Szol­gál­ta­tó azok ha­tály­ba­lé­pé­se előtt leg­alább 30 (har­minc) nap­pal ér­te­sí­ti az Elő­­fi­ze­tőt in­ter­netes weboldalán, il­le­tő­leg az adat­hor­do­zó­ról le­tölt­he­tő ÁSZF út­ján.
 5. Je­len ÁSZF-nek az Elő­fi­ze­tő­vel va­ló meg­is­mer­te­té­sé­ről a Szol­gál­ta­tó oly mó­don gon­dos­ko­dik, hogy azt meg­je­len­te­ti az adat­hor­do­zón. Az ÁSZF ha­tá­lyos és tel­jes szö­ve­ge a Szol­gál­ta­tó web­oldalán (www.complex.hu) is köz­zé­té­tel­re ke­rül, igé­nyel­he­tő to­váb­bá az Ügy­fél­szol­gá­lat­tól (fa­xon vagy sze­mé­lye­sen), il­let­ve a Szol­gál­ta­tó szék­he­lyén mű­kö­dő bolt­já­ban sze­mé­lye­sen át­ve­he­tő mun­ka­nap­okon 9 és 16 óra kö­zött.
 6. Az Elő­fi­ze­tő a Jo­gi Adat­bá­zis te­le­pí­té­sé­vel je­len ÁSZF-ben fog­lal­ta­kat el­fo­gad­ja.
 7. Je­len ÁSZF-ben nem sza­bá­lyo­zott kér­dé­sek­re a Ma­gyar Köz­tár­sa­ság jog­sza­bá­lyai, így kü­lö­nö­sen a Pol­gá­ri Tör­vény­könyv­ről szó­ló 1959. évi IV. tör­vény, va­la­mint a szer­zői jog­ról szó­ló 1999. évi LXXVI. tör­vény ren­del­ke­zé­sei az irány­adó­ak.

 

Bu­da­pest, 2013. 09. 01.

Tóth Gábor

ügy­ve­ze­tő igaz­ga­tó

 (Ha­tály­ba lép: 2013. 10. 01.)

 

Az irányítópulton gyorsan elérhetőek az új funkciók Irányítópult

Az jogaszvilag.hu új funkciói itt elérhetőek az Ön számára, a megjelenéshez kérjük regisztráljon vagy jelentkezzen be!