A nagy háború és a jogalkotás


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

E dolgozat a Lakatos, Köves és Társai Ügyvédi Iroda, az Új Jogtár és az Ars Boni jogi folyóirat által kiírt 2014. évi cikkíró-pályázat keretében született, és 17. helyezést ért el.


Száz évvel kereken az első világháború kitörése után joggal vetődik fel a kérdés, hogy a korabeli magyar jogalkotás milyen mértékben és módon készült fel a nagy háborúra, illetve milyen intézkedéseket tett. A XX. század elején az egyre feszültebb politikai légkörben Európa nagyhatalmai sorra hozták meg a különféle háborús előkészületeket. Ezt érzékelve az Osztrák-Magyar Monarchia részét alkotó Magyarország is megalkotta a háború esetére szóló kivételes törvényét.

A világháború kirobbanása előtt alig másfél évvel elfogadott 1912. évi LXIII. törvény volt az alapja a kormányzat háborús tevékenységének. A többi nagyhatalomhoz hasonlóan a magyar jogalkotók a kivételes törvényben egyértelműen egy rövid és gyors lefolyású, legfeljebb néhány hónapos hódító háborúval számoltak. A kivételes hatalom a kormányzatot addig sosem tapasztalt, széles jogkörrel ruházta fel nem csak a háborúban, hanem már a háborúval fenyegető veszély esetében is. Ezek alapján lehetővé vált a gazdaság és társadalom mozgósításához szükséges kiterjedt rendeleti kormányzás, a kormányzat döntésére bízva az egyes intézkedések körét, valamint azok hatályba lépésének helyét és idejét. A kormányt mindösszesen a meghozott intézkedéseknek az Országgyűlés előtti bejelentésére és a hivatalos lapban való közzétételére kötelezték. A rendeleti kormányzás csaknem az élet minden területén jelenlévő szabályozásokkal járt. A kivételes intézkedések alapján vezették be a polgári lakosság ellátásában a hústalan, majd a zsírtalan napokat, 1916-tól a kenyér-, liszt- és cukorjegyrendszert, valamint a fokozódó élelmiszerhiány miatt már rendeletileg kellett megtiltani a húsvéti piros tojás festését és forgalmazását is. Az élelemhez hasonlóan egyre gyakoribbá váló nyersanyaghiány vezetett az állandósuló vas- és fémtartalmú háztartási eszközök (tálak, üstök, edények) begyűjtéséhez, valamint a templomok harangjainak „bevonulásához”, kötelező beszolgáltatásához.

A törvény a háborús közigazgatás részeként létrehozta a kormánybiztosok intézményét. Ők a hatáskörükbe tartozó megyei, városi, községi alkalmazottak, csendőrség, rendőrség, határ- és pénzügyőrség, valamint az erdészet felett közvetlenül rendelkezhettek, sőt ezeket olyan szolgálatra is igénybe vehették, amely rendes működésükön kívül esett. A kormánybiztos az intézkedéseinek végrehajtásával késlekedő vagy nem engedelmeskedő hatóságok tagjait saját jogán felfüggeszthette és másokkal helyettesíthette. A kormánybiztosokat különösen 1914-1915 fordulóján a Délvidéken és Kárpátalján, valamint 1916-ban Erdélyben alkalmazták. Az addig vidéken tevékenykedő csendőrség felhatalmazást kapott a városokban való bevetésre, amellyel elsősorban a városi közbiztonság fokozott védelmét és az esetleges tiltott sztrájkok és tüntetések elleni hatékonyabb fellépést garantálták. A kivételes törvény az önkormányzatiságot súlyosan csorbító módon lehetővé tette a hadviselés érdekeinek sérelmével járó, valamint a közérdeket és a közbiztonságot veszélyeztető törvényhatósági intézkedések belügyminisztérium általi megsemmisítését. A szükséges hatósági rendeletek megalkotásának elmaradása esetén pedig lehetővé tette azoknak a törvényhatóság helyetti belügyminisztériumi meghozatalát is.

A személyi és állampolgári jogok kapcsán ugyancsak jelentős intézkedéseket hoztak. Korlátozták az útlevélkiadást. Az állam érdekeire, a közrendre és a közbiztonságra aggályos személyek, ha illetőségi, lakóhelyükön tartózkodtak a törvényhatóság területén, hatósági engedély nélkül nem hagyhatták el, ha ilyen személy nem illetőségi területén volt, az adott törvényhatóság területéről kitilthatóvá vált. A törvény alapján eltávolításnak volt helye a hadfelszerelésre felvett helyek, valamint az erődített helyek azon lakosságával szemben, akiknek jelenléte a hadviselés szempontjából hátrányos. A lakosságot emellett kötelezték a különböző hadifelszerelések (fegyver, lőszer) beszolgáltatására, az intézkedéseket megtagadók ellen pedig házkutatás és motozás elrendelését tették lehetővé. A jogalkotók még csak korlátozottan számoltak a fogyasztói árak hatósági szabályozásával, azt csak ideiglenesen, meghatározott esetekben kívánták alkalmazni. A katonaság igényeit szem előtt tartva az élelmezési cikkek árainak hatósági maximalizálását csak a hadseregnek egy adott területre való bevonulása és annak elvonulása után tartották szükségesnek.

Lövészárok az I. világháborúban. A „villámtörvényből állójog” lett, azaz túlélte az első levélhullást – is

Az árdrágítók és üzérkedők kihágást követtek el, és két hónapig terjedő elzárással és hatszáz korona bírsággal büntették őket. A későbbi események során végül ez a rendelkezés bizonyult a törvény legkevésbé szabályozott részének. Az 1912-es törvény elrendelte a posta, a távíró- és a távkezelő forgalom állami ellenőrzését is. Új egyesületek alakítását megtilthatták, a már meglévők tevékenységét ellenőrizhették, indokolt esetben működésüket fel is függeszthették. A gyülekezési szabadságot is korlátozva a politikai jellegű népgyűlések, felvonulások és körmenetek tartását betilthatták. A tilalom ellenére gyűlést összehívókat vagy abban résztvevőket kihágás címén két hónapig terjedő elzárással és hatszáz korona bírsággal büntethették.

A kivételes intézkedések legfontosabbikaként bevezették a hatósági cenzúrát. Minden időszaki lap kötelessé vált megjelenés előtt három órával, más lap esetében egy héttel korábban az újságját az illetékes ügyészségi vagy rendőrhatóság előtt bemutatni. A hatóság, ha a hadviselés érdekeit veszélyeztetőnek találta az újság tartalmát, annak szétküldését megtilthatta. Indokolt esetben az illetékes szervek a belföldi lapok megjelenését és terjesztését teljes egészében megtilthatták. A külföldi újságokat azok rendeltetési helyére való elküldése előtt ellenőrzés alá kellett vonni, ha belföldi lapokhoz hasonlóan a hadviselés érdekeire veszélyesnek tűntek, lefoglalhatóak voltak, valamint az országban való megjelenésük megakadályozható volt.

A háború áldozatává vált az alig néhány éve megalkotott polgári perrendtartási törvény is. Az esküdtbíróságok működését jelentősen szűkítették, jogkörük jelentős részét pedig a törvényszékekhez utalták. Bevezették a gyorsított bűnvádi eljárást: a statáriumot is. Mindez a hűtlenség, lázadás, gyilkosság, szándékos emberölés, a közegészség ellen halál okozásával elkövetett bűntettekre, a rablásra, a gyújtogatásra, a vízáradás okozásának bűntettére, valamint a vaspályákon, távírdákon vagy hajón elkövetett közveszélyű cselekményekre vonatkozott. A statárium alkalmazására a háborús helyzet alakulásától függően olykor egész országrészeken került sor, így 1914-ben a Délvidéken, 1915-ben a Felvidéken és Kárpátalján, majd 1916-ban Erdélyben. A kormányzat a magánjogi követelések érvényesítése tekintetében, valamint a polgári peres és nem peres eljárásokban rendkívüli intézkedéseket tehetett, sőt a fennálló törvényektől eltérő rendelkezéseket is hozhatott.

A kormány végül felhatalmazást kapott a háború költségeinek előteremtéséhez különböző hitelműveletek végrehajtására is. Ez vezetett a háborús hadikötvények kibocsátásához és a Monarchia súlyos eladósodásához. Az inflációt is magával hozó gazdasági intézkedések következtében a Monarchia értékálló valutája, a korona 1918-as vásárlóértéke az 1914-esnek alig 40 százalékára süllyedt.

 

Az írás az Ars Boni jogi folyóiratban jelent meg, az ars boni az Ügyvédvilág.hu szakmai partnere.

A 1912-es LXIII. törvény végül az 1878. évi V. Csemegi-féle büntetőtörvény megváltoztatását is magával hozta, ami elsősorban a büntetési tételek szigorításával járt. A hatósági intézkedésekkel szemben engedetlenkedők büntetését 6 hónapról 5 évre emelte. A háború idején sztrájkra, munkabeszüntetésre rábírók, felhívók büntetését 5 évre és 8000 korona pénzbüntetésre emelte fel. A büntetést a szervezők mellett a sztrájkban való résztvevőkre is kiterjesztették: 3 éves büntetést és 4000 korona pénzbüntetést kaphattak. Hasonlóan súlyos volt a sajtóintézkedések ellen fellépők büntetése is, amit 3 évig terjedő fegyházzal sújtottak. A katonai bíróságok hatáskörét bizonyos, meghatározott polgári személyekre is kiterjesztették.

Az 1912. évi LXIII. törvény a világháború kitörése idején, 1914-ben lépett hatályba. A nagy háború azonban egy hosszan elhúzódó, állóháborúval tarkított, védekező konfliktussá vált. Mindez magával hozta a kivételes törvénynek már a háború első évében való módosítását. Az 1914. évi L. törvényben bevezették az életszükségleti és más közszükségleti cikkek vonatkozásában az 1912-ben nem eléggé szabályozott, hatóságilag megállapított legmagasabb piaci árak alkalmazása. A lakosságot kötelezték a készletek bejelentésére és beszolgáltatására is. Az életszükségleti és közszükségleti üzemek és azok munkásai állami ellenőrzés alá kerülhettek. A malmok számára szabályozták a kenyérsütéshez szükséges őrlemények mértékét is. Ez alapján 1915 tavaszától rendeletileg kötelezték a pékeket a kenyérsütés során a rosszabb minőségű kukoricaliszt 50 százalékos alkalmazására. Az általánossá váló munkaerőhiány miatt minden 18 és 50 év között be nem sorozott személyt közérdekű munka végzésére kötelezhettek, mindezen intézkedést már a nőkre is kiterjesztették, habár számukra csak a lakóhelyük területén lehetett közmunkát elrendelni. Minden, fuvarozásra alkalmas jármű és a hozzá tartozó igavonó állatok tulajdonosait járműveik és állataik átadására kötelezhették.

A törvény legfontosabb hozadékaként bevezették az internálás intézményét. A hadviselés, a közrend és a közbiztonság érdekeire aggályos személyeket rendőrhatósági felügyelet és őrizet alá vehették. A második módosítás során, az 1915. évi XIII. törvényben tovább szigorították az életszükségleti cikkek árának szabályozását és a készletek ellenőrzését is. A hadba vonuló fiatalság (18 és 19 éves korosztályok) iskolai végzettségét szabályozandó, a rövidített és gyorsított képzésben résztvevők bizonyítványai ugyanolyannak minősültek, mint a rendes képzésben részesülőkéi. Az 1916. évi IV. törvény a kivételes törvény alapján hozott intézkedések legkisebb megsértését is kihágássá minősítette.

Összességében a kivételes törvényben Magyarország igyekezett felkészülni a várható konfliktusra. Az elhúzódó háború s annak nem várt következményei a kivételes intézkedések fokozott alkalmazásával jártak. Ez az addig nem tapasztalt mértékű állami jogalkotás beavatkozással járt a társadalmi és gazdasági folyamatokba és a nagy háború előtti „liberális éjjeliőr” állam szerepkörének végleges feladását jelentette.

A tanulmány szerzője: Major Attila

Források, felhasznált irodalom
Corpus Juris Hungarici Galántai József: Magyarország az első világháborúban Korona Kiadó Budapest 2001
Teleszky János:A magyar állam pénzügyei a háború alatt Bp 1927
Pomogyi László:Magyar alkotmány és jogtörténeti kéziszótár Mérték Kiadó 2008

Kapcsolódó cikkek

2023. június 22.

MI eszközök használata az ügyvédi munkában – 4. rész: hivatásbeli kötelezettségeket érintő kockázatok

Cikksorozatunk negyedik részében kiemelünk néhány olyan kockázatot, amelyek akkor merülnek fel, ha az ügyvédek MI-eszközöket használnak. Kitérünk arra is, hogy ezek használata miként veszélyeztetheti a hivatásbeli kötelezettségeknek való megfelelést. A cikk az Európai Ügyvédi Kamarák Tanácsa (CCBE) és az Európai Ügyvédek Alapítványa (ELF) által bemutatott, az Európai Bizottság által finanszírozott AI4Lawyers projekt keretében megalkotott útmutató alapján készült.

2023. június 7.

MI eszközök használata az ügyvédi munkában – 3. rész

Cikksorozatunk harmadik részében az szövegkeresésről, a szövegelemzésről a beszédet szöveggé alakító eszközökről, a chatbotokról és az adminisztrációs teher MI-vel való csökkentéséről olvashatnak. A cikk az Európai Ügyvédi Kamarák Tanácsa (CCBE) és az Európai Ügyvédek Alapítványa (ELF) által bemutatott, az Európai Bizottság által finanszírozott AI4Lawyers projekt keretében megalkotott útmutató alapján készült.

2023. május 31.

MI eszközök használata az ügyvédi munkában – 2. rész

Az Európai Bizottság által finanszírozott AI4Lawyers projekt keretében megalkotott útmutatóból készült cikksorozatunk második részében az ügyvédi kamarák lehetőségeit és az MI eszközök csoportjait ismertetjük. Az ügyvédi hivatás függetlenségének az állammal szembeni első számú garanciája az ügyvédi önszabályozás. Az ügyvédi kamaráknak ezért mérlegelniük kell, hogy saját országukban milyen módon tudják az ügyvédeket támogatni az MI eszközök használatában.