Boda Péter: Használt ingóságok értékesítése az áfában


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Cikkünkben azt mutatjuk be, hogy a viszonteladóként és a nyilvános árverések szervezőjeként eljáró, különleges jogállású áfaalanyoknak az ilyen minőségben teljesített - használt ingóságok, műalkotások, gyűjteménydarabok és régiségek értékesítésére irányuló - ügyleteik kapcsán milyen módon merülhet fel adókötelezettsége. Hivatkozott jogszabályhelyek: Áfa tv. XVI. fejezet 1-3. alfejezet, Áfa tv. 213. § (1) bekezdés a)-d) pontok, Áfa tv. 214-227. §, Áfa tv. 228-233. § Címkék: árverés, árréstömeg, viszonteladó, különleges adózási mód A viszonteladóknak és a nyilvános árverések szervezőinek a jogállására vonatkozó speciális szabályokat…

Cikkünkben azt mutatjuk be, hogy a viszonteladóként és a nyilvános árverések szervezőjeként eljáró, különleges jogállású áfaalanyoknak az ilyen minőségben teljesített – használt ingóságok, műalkotások, gyűjteménydarabok és régiségek értékesítésére irányuló – ügyleteik kapcsán milyen módon merülhet fel adókötelezettsége.

Hivatkozott jogszabályhelyek: Áfa tv. XVI. fejezet 1-3. alfejezet, Áfa tv. 213. § (1) bekezdés a)-d) pontok, Áfa tv. 214-227. §, Áfa tv. 228-233. §

Címkék: árverés, árréstömeg, viszonteladó, különleges adózási mód

A viszonteladóknak és a nyilvános árverések szervezőinek a jogállására vonatkozó speciális szabályokat az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.) „Használt ingóságokra, műalkotásokra, gyűjteménydarabokra és régiségekre vonatkozó különös szabályok” című XVI. Fejezete tartalmazza. Az Áfa tv. XVI. Fejezet 1. alfejezete a fenti különös szabályok alkalmazása szempontjából releváns fogalmakat definiálja, a 2. és 3. alfejezet pedig külön-külön rendelkezik a viszonteladóknak, illetve a nyilvános árverések szervezőinek az egyes adókötelezettségeiről.

1. Viszonteladók

1.1. A viszonteladók által teljesített ügyletek jellege és tartalma

A viszonteladók tevékenységére – az új közlekedési eszköz értékesítésére irányuló adómentes ügyletek kivételével – az áfatörvény rendelkezéseit az Áfa tv. XVI. Fejezet 2. alfejezetében, vagyis az Áfa tv. 214-227. §-ában meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni. Ez azt jelenti, hogy azok az áfaalanyok, akik/amelyek viszonteladói minőségben járnak el, az áfatörvény általános szabályai mellett az Áfa tv. XVI. Fejezet 2. alfejezetében foglalt különös szabályokat is kötelesek figyelembe venni. Az Áfa tv. XVI. Fejezet 2. alfejezetének rendelkezései visszautalnak a XVI. Fejezet 1. alfejezetében, illetve az Áfa tv. 213. § (1) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott fogalmakra, vagyis a viszonteladóknak ez utóbbi, fogalommeghatározó előírásokat is megfelelően alkalmazniuk kell.

Viszonteladónak minősül minden olyan áfaalany, aki/amely ilyen minőségében továbbértékesítési céllal használt ingóságot, műalkotást, gyűjteménydarabot vagy régiséget szerez be, importál, vagy egyébként tart tulajdonában, illetőleg e körben – megbízás alapján – bizományosként jár el. A használt ingóság olyan műalkotásnak, gyűjteménydarabnak és régiségnek nem minősülő ingó termék, amely adott, illetőleg kijavítása vagy rendbehozatala utáni állapotában eredeti rendeltetésének megfelelően használható. Az Áfa tv. XVI. Fejezet alkalmazásában műalkotások, gyűjteménydarabok és régiségek alatt az Áfa tv. 8. számú melléklet I-III. részében felsorolt termékek értendők.

A viszonteladói minőségben eljáró adóalanyok által teljesített ügyletek használt ingóságok, műalkotások, gyűjteménydarabok és régiségek értékesítésére irányulnak. A fenti ügyletek jogosultjait az Áfa tv. 216. § a)-d) pontja határozza meg oly módon, hogy a kérdéses ügyletek esetében a viszonteladókra vonatkozó különös adómegállapítási módot, azaz a különbözeti adózást, illetve árrésadózást kizárólag abban az esetben rendeli alkalmazni, ha az ügyletek tárgyát képező termékeket a Közösség területéről

– nem adóalany személy, szervezet; vagy

– olyan adóalany, akinek (amelynek) termékértékesítése az Áfa tv. 87. § szerint mentes az adó alól; vagy

– alanyi adómentes adóalany vagy olyan adóalany, akire (amelyre) ilyen minőségében a Közösség nyilvántartásba vétele helye szerinti tagállamának azon joga vonatkozik, amely tartalmában megfelel a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK tanácsi irányelv (a továbbiakban: Héa-irányelv) 282-292. cikkeinek, feltéve, hogy termékértékesítésének tárgya tárgyi eszköz; vagy

– másik viszonteladó vagy olyan adóalany, akinek (amelynek) termékértékesítésére ilyen minőségében az érintett közösségi tagállamnak azon joga vonatkozik, amely tartalmában megfelel a Héa-irányelv 312-325. cikkeinek

értékesíti a viszonteladó részére.

 PÉLDÁK
 – Egy belföldi áfaalany viszonteladó használt személygépkocsikat vásárol meg, majd azokat kijavított, illetve felújított állapotban tovább értékesíti. Kérdésként merül fel, hogy a viszonteladó alkalmazhatja-e az Áfa tv. XVI. Fejezete szerinti különbözeti adózást azoknak a személygépkocsinak az értékesítése esetében, amelyek az elvégzett javítások eredményeként a beszerzési árukhoz képest jóval magasabb áron kerülnek értékesítésre. Az Áfa tv. 216. §-a határozza meg azokat a feltételeket, melyek fennállása esetén a használt ingóságnak, műalkotásnak, gyűjteménydarabnak vagy régiségnek tekinthető termékek értékesítésével összefüggésben a viszonteladónak minősülő adóalanyok a különbözeti adózást alkalmazhatják. Arra vonatkozóan, hogy a kérdéses termékek értékesítési árának és beszerzési árának a különbözeteként maximálisan mekkora érték fogadható el, sem az Áfa tv. 216. §-a, sem pedig a XVI. Fejezet egyéb rendelkezése nem tartalmaz utalást, ugyanakkor az Áfa tv. 213. § (1) bekezdés a) pontja szerinti használt ingóság fogalom meghatározásából következően a terméken végzett olyan jellegű beruházások, melyek annak értékét jelentősen növelik, vagyis amelyek célja nem csupán a használhatóság érdekében történő javítás vagy rendbehozatal, azzal a következménnyel járnak, hogy a termék a továbbiakban használt ingóságnak nem minősíthető.
A fentiek alapján a termékek ilyen módon történő megváltoztatása az Áfa tv. 213. § (1) bekezdés e) pontja szerinti, viszonteladó által történő továbbértékesítési célú beszerzés megvalósulását is kizárja. Az előzőekből következően, ha a példa szerinti esetben a használt személygépkocsikon elvégzett javítások a beszerzési ár és az értékesítési ár között jelentős mértékű különbözetet eredményeznek, akkor a kérdéses személygépkocsik már nem tekinthetők használt ingóságnak, vagyis azok értékesítésére az Áfa tv. XVI. Fejezet 2. alfejezete szerinti különös szabályok, illetve a különbözeti adózás nem alkalmazható.
– Egy belföldi áfaalany vállalkozás az Áfa tv. XIII. Fejezete szerinti alanyi adómentességet választotta. Kérdésként merül fel, hogy a vállalkozás részéről felmerül-e az Áfa tv. XVI. Fejezete szerinti, a viszonteladókra vonatkozó különös szabályok, illetve a különbözeti adózás alkalmazása abban az esetben, ha közösségi tagállami viszonteladóktól, valamint közösségi tagállami hozzáadottértékadó-alany és nem hozzáadottértékadó-alany személyektől, szervezetektől továbbértékesítés céljából személygépkocsikat szerez be. Általánosságban elmondható, hogy az Áfa tv. XIII. fejezete szerinti alanyi adómentességgel egyidejűleg a XVI. Fejezet szerinti különös adózási mód nem alkalmazható. Az áfaalanyoknak azok az ügyletei, amelyek a megvalósulásuk körülményei alapján ez utóbbi különös szabályok alá tartoznának, az alanyi adómentességre tekintettel szintén adómentesnek minősülnek, ugyanis az alanyi adómentesség hatálya alatt az áfaalanyok minden szolgáltatására, termékértékesítésére kiterjed az alanyi adómentes minőségük (azaz adófizetésre nem kötelezettek, előzetesen felszámított adó levonására nem jogosultak, a kiállított számláikon áfát nem háríthatnak át), kivéve azokat az eseteket, melyekben az áfatörvény kifejezetten kimondja, hogy nem járhatnak el, vagy jogosultak nem eljárni alanyi adómentes minőségben. Mivel az áfaalanyok alanyi adómentes minősége – eltérő törvényi rendelkezés hiányában – viszonteladói tevékenységükre is kiterjedő hatályú, továbbá az alanyi adómentesség hatálya alatt az áfaalanyoktól adófizetési kötelezettség csak az áfatörvényben kifejezetten meghatározott esetekben követelhető (melyek közé nem tartozik az áfaalanyok viszonteladói tevékenysége), így a példa szerinti esetben kizárt, hogy az alanyi adómentesként bejelentkezett vállalkozás ilyen minőségében adófizetési kötelezettséget teljesítsen az áfatörvény viszonteladókra vonatkozó szabályai alapján.

Az Adó szaklap 2019/10. számában megjelent cikkünk teljes szövegét a következő linkre kattintva érheti el >>


Kapcsolódó cikkek

2021. július 8.

Jogtár®-kisokos: a Döntvénykeresés új lehetőségei a Jogtáron

Az idei évben különösen nagy hangsúlyt fektetünk a döntvénykeresés fejlesztésére. Ennek részeként újabb funkciók érhetők el a Jogtáron: szövegkörnyezet mutatása a döntvénykereső találati listájában, valamint speciális szűkítési és listarendezési lehetőségek.