Iskolai bántalmazást vizsgált az ombudsman

Szerző: Jogászvilág
Dátum: 2018. május 30.
Rovat:

Az ombudsman szerint az iskola többszörösen is mulasztott, amikor nem ismerte fel és nem előzte meg két tanuló súlyos konfliktushelyzetét, a helyzet rendezésére pedig nem a megfelelő pedagógiai és jogi megoldást választotta. Az alapjogi biztos figyelmeztetett, hogy az iskolapszichológusnak tiszteletben kell tartania a tanuló és a szülők lelkiismereti szabadságát, vallási meggyőződését, illetve tekintetbe kell vennie az érintettek kéréseit is.


Az alapvető jogok biztosának vizsgálatát kezdeményező panaszos beszámolt arról, hogy gyermekét a budapesti iskolában az egyik osztálytársa fojtogatta. Emiatt az iskola a gyámhatóság részvételével esetmegbeszélést hívott össze, védelembe vételi eljárást indítottak, és mindkét gyermeket az iskola pszichológusához küldték. A panaszos a második foglalkozás után közölte az osztályfőnökkel, hogy gyermekét a továbbiakban nem engedi a pszichológushoz, mert ott a konfliktus kezelése helyett a gyermeke vallásos neveltetését firtatták. A szülő a tankerületi központtól is segítséget kért, de onnan írásos választ nem kapott, majd az eljáró szervek munkájának eredménytelensége miatt a gyermekét egy másik kerület iskolájába íratta át.

Az ombudsman vizsgálatot indított, és annak jelentésében hangsúlyozta, hogy az emberi méltósághoz való jog a köznevelés intézményeiben valamennyi szereplőt, így a gyermeket is megilleti. A gyermek a pedagógustól többletvédelmet igényel.

A biztos kiemelte, ha egy tanuló alapjogai egy másik tanuló kötelezettségszegése miatt sérülnek, akkor az iskolának azonnal intézkednie kell. Ebben az esetben csak az volt egyértelműen megállapítható, hogy az órák közti szünetben az egyik tanuló bántalmazta a másikat, az iskola dolgozói viszont ezt megelőzően nem észlelték a gyermekek nézeteltérését, majd később sem tisztázták annak kiváltó okát. Az alapvető jogok biztosa arra is rámutatott, hogy az iskola vezetése a bántalmazás nyomán kialakult konfliktust a minimális jogi keretek, eljárási garanciák nélkül, illetve szakszerű ismeretek hiányában nem tudta eredményesen kezelni és nem tudták eljuttatni az iskolai közösséget a valódi problémamegoldásig.

A biztos jelentésében hangsúlyozta, hogy a gyermekek közötti konfliktus rendezésére elsődlegesen pedagógiai eszközök hivatottak, az érintettek, az iskola szakemberei, a pedagógusok, a pszichológus, a szülők bevonásával. Az ombudsman aggályosnak tartotta, hogy ehelyett az eset után azonnal a gyermekjóléti szolgálathoz és a gyámhatósághoz fordultak, az ő részvételükkel került sor esetmegbeszélésre.

[htmlbox Jogászvilág_hírlevél]

Az intézménynek ugyanis akkor kell megkeresnie a gyermek- és ifjúságvédelmi szolgálatot vagy más szervezetet, hatóságot, ha azt a tanulóközösség védelme indokolja, mert a veszélyeztető okokat az iskola a maga pedagógiai eszközeivel nem tudja megszüntetni. 

Az igazgató mindkét gyermek veszélyeztetettségét jelezte a gyámhatóságnak. A hatóság megindította a bántalmazott gyermek védelembe vételének eljárását, a bántalmazó tanuló esetében azonban ugyanezt nem látta indokoltnak. Az alapvető jogok biztosa ezzel kapcsolatban kifejtette, hogy a gyámhatóság a gyermekvédelmi jogszabályok alapján nem mérlegelhette volna az iskola jelzésében foglaltakat, a védelembe vételi eljárást mindkét tanuló esetében meg kellett volna indítania.

Jelentésében a biztos arra is emlékeztetett, hogy az iskolapszichológus feladata egyebek között a közreműködés a nevelési-oktatási intézményben észlelt konfliktusok, erőszakjelenségek megoldásában. A szülők a pszichológus bevonásához előbb hozzá is járultak, majd a panaszos később visszavonta az engedélyét, de ezt már egyáltalán nem vették figyelembe. Az ombudsman felidézte, hogy a bántalmazott gyermek esetében beilleszkedési zavarra, érzelmi bántalmazásra utaló korábbi jelzés nem volt, így arra sem volt jogi-szakmai indok, hogy őt kötelezzék a részvételre a pszichológusi foglalkozáson. A szülő határozott kérésére tehát a pszichológusnak fel kellett volna függesztenie a gyermekkel való foglalkozást. 

A panaszos szülő sérelmezte, hogy a pszichológus a foglalkozásain vallási hovatartozásra, illetve a gyermek vallásgyakorlására vonatkozó kérdéseket is feltett, vallásos tartalmú szöveget olvastatott fel. A biztos tévesnek tartotta az igazgatónak azt az érvelését, hogy a felolvastatott szöveg ugyanolyan forráselemzésnek tekinthető, mint amikor a tanítási órán a Bibliából idéznek egy részt. Kifejtette, hogy a világnézetileg semleges állami iskolában a pszichológus foglalkozásának nem lehet része a vallási hovatartozás iránti érdeklődés, a vallásgyakorlással kapcsolatos kritikai észrevételek. Az alapvető jogok biztosa minderről megállapította, hogy a pszichológus etikailag vitatható eljárása a lelkiismereti és vallásszabadsággal, a szülő neveléshez való jogával összefüggő visszásságot okozott. 

A gyermeket egy másik iskolába íratták. Ezért az ombudsman az igazgatónál, a tankerületi központnál, a Klebelsberg Központ elnökénél, valamint az illetékes gyámhatóság vezetőjénél a jövőre nézve kezdeményezett intézkedéseket az aggályos gyakorlat javítására, a későbbi visszásságok megelőzésére.

(ajbh.hu)

Kapcsolódó cikkek:


Handó: meghatározó a bíróságok szerepe
2019. március 22.

Handó: meghatározó a bíróságok szerepe

A kaposvári önkormányzat és a hivatásrendek helyi szervezetei által 27. alkalommal tartott, Jogi beszélgetések című szakmai konferencia zárónapján Handó Tünde és Darák Péter is beszélt.

Enyhítették a piromániás férfi börtönbüntetését
2019. március 22.

Jogerősen ötről négy évre enyhítette a Pécsi Törvényszék annak a nagykátai férfinak a börtönbüntetését, aki 2017 őszén szalmabálák felgyújtásával mintegy 50 millió forintos kárt okozott Baranyában - közölte a bíróság.

Kihirdették az új keresetlevél nyomtatvány rendeletet
2019. március 22.

Kihirdették az új keresetlevél nyomtatvány rendeletet

Kihirdették március 18-án a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról szóló 6/2019. (III. 18.) IM rendelet az Országos Bírósági Hivatal és az Igazságügyi Minisztérium hónapokon át tartó együttműködésének köszönhetően. Az új rendelet 2019. április 2-án lép hatályba.