2020-2021 Jogászdíj további szakmai jelöltjei Jogászdíj


Az V. Wolters Kluwer Jogászdíjra idén is számos kiváló, magas színvonalú pályázat érkezett a meghirdetett kategóriákban. A cikkben a díjazottakon kívüli legjobb szakmai jelöltek pályázatainak rezüméi kerülnek bemutatásra.


Az év jogásza/csapata további jelöltjei adatvédelem és compliance kategóriában


PROVARIS – Varga & Partners, dr. Bereczki Tamás, dr. Liber Ádám

Etikushacker-platform – amely a globálisa etikushacker-közösséget és a kiberbiztonsági kockázatok agilis kezelését kereső vállalatokat köti össze – kialakításának jogi és compliance támogatása

Ügyvédi irodánk adatvédelmi és technológiai csapata egy magyar start-up Kelet-Közép-Európában egyedülálló, angol nyelvű, teljesen auto­matizált és globálisan elérhető etikushacker-platform kialakításának támogatásában vett részt, amely a globális etikushacker-közösséget és a kiberbiztonsági kockázatok agilis kezelését kereső vállalatokat köti össze. A projekt jogi része komplex adatvédelmi, ePrivacy, elektronikus kereskedelmi, polgári jogi, büntetőjogi, szellemi tulajdonjoggal és export kor­lá­to­zá­sokkal kapcsolatos kérdések kezelését igényelték. A kialakított jogi keretrendszer jelentősen növeli a start-up és így a befektetőik számára az üzleti, pénzügyi realizáció mértékét, a platform értékét, valamint a plat­form kialakításával és automatizálásával megszerzett know-how-n keresztül a cég piaci értékét.


Schönherr Hetényi Ügyvédi Iroda (dr. Hetényi Kinga, dr. Bognár Alexandra, dr. Gindl Dorottya)

Felhőszolgáltatók felelősségének jogi kérdései

Üzleti titokkal kapcsolatos bírósági eljárásokban képviseltük a világ egyik legnagyobb információtechnológiai vállalatát. A keresetlevél szerint a felperes cég korábbi ügyvezetője megsértette a cég üzleti titkait azzal, hogy több száz vállalati e-mailt továbbított privát, az ügyfelünk által biztosított felhőszolgáltatás alapú e-mail címére. Magyarországon tudomásunk szerint nem volt korábban olyan per, amely felvetette volna a felhőalapú szolgáltatást nyújtó vállalatok – így az ügyfelünk – üzleti titkokért való felelősségét. A per az adatvédelmi és az üzleti titkok jogi megítélése mellett
a szellemi alkotásokhoz kapcsolódó jogi kérdéseket is feszegeti.


Deloitte Legal Göndöcz és Társai Ügyvédi Iroda

Online kereskedelmi platformok adatvédelmi tájékoztatása – minőség és megfelelőség a digitalizációban

Egy versenyképes üzleti modell kialakítása érdekében feladatunk annak vizsgálata volt, hogy mi a jelenlegi szabályozási gyakorlat és ezen belül melyek lehetnek azok a hagyományos adatvédelmi tájékoztatókkal kombinált innovatív megoldások, amelyek garantálják a megváltozott piaci ki­hí­vá­soknak megfelelő jogi, és szabályozási szempontokat. Figyelemmel az érintett online kereskedelmi platform komplex üzleti modelljére, megvizsgáltuk, hogy a szokásos elvárásokon felül melyek azok az adatkezelői kötelezettségvállalások, amelyek akkor irányadóak, ha a szolgáltatások a vásárlók tömegét célozzák. Ennek keretében kimutattuk, hogy melyek a tájékoztatással és az ahhoz szorosan kapcsolódó jogi elvárásokkal kapcsolatos kockázati tényezők, és milyen megoldások léteznek, amelyek úgynevezett „best practice”-ként alkalmasak ezek orvoslására.


Semmelweis Egyetem Adatvédelmi és Betegjogi Központ
(dr. Trócsányi Sára PhD, dr. Keczely Béla, dr. Sűrű Diána, dr. Jánoska Zsófia, Csaba László, Halas Mária)

Képzett és lojális munkatársak = kockázatmentes adatkezelés. Az adatvédelmi tudatosság erősítése másképpen

A Semmelweis Egyetem a magyar egészségügyi felsőoktatás kiemelkedő sze­replője. Nemcsak felsőfokú egészségügyi képzést, hanem a képzés támogatásaként, oktató egészségügyi szolgáltatóként 35 klinikáján egészségügyi ellátást is nyújt mind a fekvőbeteg, mind a járóbeteg ellátásban.
Az Egyetem 190 önálló szervezeti egysége olyan tevékenységet végez, amelyhez személyes adatok, köztük legnagyobb részt különleges (egészségügyi) személyes adatok kezelése szükséges. Az adatkezelés kockázatát növeli még az adatkezelők nagy száma (8000 fő), az adatkezeléssel érintett hallgatók nagy száma (13 000 fő), az egészségi ellátásban érintettek száma (2-300 000 fő fekvőbeteg, 1 0000 0000-nál több fő járóbeteg). Csapatunk olyan komplex oktatási prog­ramot dolgozott ki az adatvédelmi tudatosság erősítése érdekében, melynek segítségével az adatvédelem nem különálló tevékenységként létezik, hanem alapértelmezett, a folyamatok szerves részét képező tevékenységgé vált.


Magyar Adatvédelmi Tudatosságért Társaság Egyesülete (MADAT)

Találkozások

Pályázatunk tárgyát képező projekt egy 2020 februárjában indított ingyenes rendezvénysorozat, „Adatvédelmi randevúk” címmel. Mivel az adatvédelem interdiszciplináris tudományterület, be kellett látnunk, hogy a szinte már felfoghatatlan tömegű új információ és az ebből fakadó folyamatos változás olyan kihívást jelent, amelyekre használható megoldásokat találni csak a különböző ágazatok és szakterületek ismerőinek együttes munkájával vagyunk képesek. Az egyesületi tagok és a felkért előadók ennek a ren­dezvénysorozatnak a keretében olyan ismeretanyagot osztanak meg egymással és a résztvevőkkel, amelyek azok számára, akik csupán elméleti megközelítéssel próbálkoznak, nem elérhető, mivel prezentátoraink va­­lódi problémákkal küzdenek, ezekre keresnek megoldást és ismertetik meg az ehhez vezető út egyes állomásait.


Az év jogásza/csapata további jelöltjei adójog kategóriában


dr. Hajós Attila

Adókijátszás (?) az EU határain kívül és belül – avagy lehet-e adókülönbözetet szankciós jelleggel előírni?

Pályázatom témája egy, az úgynevezett határmenti kereskedelmet érintő ügy, amely területet a NAV az utóbbi években folytatott ellenőrzéseivel alaposan felbolygatott. Az adóhatóság szabálytalannak minősítette az áfamentesség alkalmazását arra hivatkozással, hogy a megvásárolt termékek mennyisége, a vásárlások ismétlődő jellege alapján a külföldi utas áfamentessége nem alkalmazható, és a vámolás elmaradása miatt az export után járó áfamentesség is kizárt. Az Európai Unió Bírósága ítéletében alapvetően más álláspontra helyezkedett. Az EUB ítélete szerint az adókijátszást nem lehet globálisan értékelni. A mérlegelendő szempont az, hogy a közös hozzáadottértékadó-rendszer működését (azaz a magyar vagy az Uniós költség­vetés) sértette-e az adózási gyakorlat.


Jalsovszky Ügyvédi Iroda, CREA-TAX Pénzügyi, Adótanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Behajthatatlan követelések áfája: dráma három felvonásban

A pályázatban bemutatott ügycsoportunk célja az volt, hogy a magyar vállalkozások is visszakaphassák a véglegesen behajthatatlan követeléseiken mind ez idáig „bebukott” áfát. Egy uniós bírósági döntés nyomán egyértelművé vált, hogy a magyar gyakorlat ellentétes az uniós joggal. Az adóhatóság ugyanakkor nem változtatott önként a gyakorlatán, és a jogalkotó sem lépett. Ezért a Porr Építési Kft. képviseletében speciális önellenőrzést nyújtottunk be. Arra hivatkoztunk, hogy az uniós jog alapján a magyar államnak is vissza kell térítenie az áfát a véglegesen behajthatatlanná vált követelésekre; majd közigazgatási pert indítottunk és kértük a bíróságot, hogy forduljon ő is az Unió Bíróságához. Az EUB nekünk adott igazat és megerősítette, hogy a magyar adózóknak is visszajár az áfa ezekre a követelésekre. Mindez arra sarkallta a jogalkotót, hogy megváltoztassa az áfatörvényt, így 2020. január 1-jétől lehetővé vált a véglegesen behajthatatlan követelésekre jutó áfa visszaigénylése. Az elévülés és a rendeltetésszerű joggyakorlás kérdésében további perekre volt szükség, amelyekben a bíróságok szintén velünk értettek egyet.


dr. Szőke Ágnes Ügyvédi Iroda

Rendeltetésellenes joggyakorlás a vállalkozások közötti személyi összefonódások tükrében

Az ügyünk több mint hét évig volt folyamatban az ellenőrzés kezdetétől a Kúria döntéséig. Az általunk képviselt ügyfél olyan szerződéses konstrukcióban nyújtotta szolgáltatásait, illetve vett igénybe szolgáltatásokat, melyeket az adóhatóság rendeltetésellenes joggyakorlásnak minősített.
Az EUB joggyakorlata számtalan alkalommal utalt azokra az ítéleteire, amelyekben a rendeltetésellenes joggyakorlás vizsgálatának szempontjait rögzítette, azonban ez az adóhatósági eljárás is rávilágított arra, hogy az ehhez hasonló ügyekben az érdemi jogvitát a bíróságok előtt lehet lefolytatni, hiszen valamennyi érvünk értékelés nélkül, a tényállás pedig tisztázatlan maradt. A Kúria végül az ügyfél számára kedvező döntésének indokolásában részletes és összefoglaló szempontokat határozott meg a joggyakorlat számára ennek értékeléséhez.


dr. Kovács Krisztián

Ha kidobnak az ajtón, mássz vissza az ablakon

Az ügy középpontjában egy egyszerűnek tűnő vezérigazgatói kinevezés állt, ami közel kétéves hullámvasútra ültette az ügyfelet és a jogi képviseletet is. A NAV ún. adóregisztrációs akadályt észlelt az ügyfélnél: ez a mechanizmus azt hivatott kiszűrni, hogy a nagy összegű adóhiánnyal megszűnt cégek többségi tulajdonosai és vezetői ne viselhessenek újfent döntéshozói pozíciót. Jól mutatja a helyzet kilátástalanságát, hogy még a győztes kúriai döntés után is elutasította a NAV az ügyfél kimentési kérelmét, és csak az újabb másodfokú eljárás alatt vált lehetővé a kinevezése. Az ügye reményt adhat mindazoknak, akiket olyan tartozások miatt tiltottak el a cégvezetéstől, amire ráhatásuk nem lehetett.


dr. Szőke Ágnes Ügyvédi Iroda

Ki minősül kezdő ingatlanforgalmazónak az illetékkedvezmény érvényesítése szempontjából

A bemutatott ügyben a Kúria az általunk képviselt jogértelmezést elfogadva az illetéktörvény 23/A. §-ának értelmezésének szempontjait elvi tartalommal határozta meg, mely öt ügyben a NAV saját hatáskörű határozat módosításához és perek megszüntetéséhez vezetett. A téma jelentőségét az adta, hogy az ügyben általunk képviselt adózó a 2009-ben beszerzett ingatlanjai után az ingatlanforgalmazási tevékenység megkezdésére tekintettel már a kezdő ingatlanforgalmazókat megillető illetékkedvezményt érvényesített, mely döntését határidőn belül (2010-ben) megváltoztatta, és a normál mértékű illeték kiszabását kérte az adóhatóságtól, melyet meg is fizetett, azonban később az adóhatóság szerint nem vehette volna igénybe a kezdő ingatlanforgalmazókat megillető illetékkedvezményt sem.


Az év jogásza/csapata további jelöltjei digitális szakértői megoldások a jogi szakmában kategóriában


ARB Privacy Kft. és Compliance Data System Kft.

DPO Portál – innovatív privacy tech megoldás

A DPO Portál egy olyan innovatív, egyedülálló privacy tech alkalmazás, amelyben az elmélet és a gyakorlat megfelelő párosításban képes az adatvédelemmel foglalkozó szakemberek mindennapi operatív munkáját támogatni. Az audit kérdőívek, a tudástár, a DPO-Room és a trezor együtt jelenti a DPO Portált. A folyamatos adatvédelmi megfelelés az egyik fő feladata ma egy személyes adatokat is kezelő vállalkozásnak, így ez az alkalmazás mindenképpen potenciális segítséget jelent a felhasználóknak. Nem egy egyszerű dokumentációs csomagot adunk, hanem valódi, egyedi és személyre szabott adatvédelmi tanácsadást is kap a megrendelő.


KLART LEGAL Ügyvédi Társulás | Szabó Levente Antal Ügyvédi Iroda

Egy érintésmentes tranzakció története – Egy butik iroda tranzakciós praxisának fejlesztése könnyen és elérhető áron hozzáférhető jogi technológiai megoldások kreatív alkalmazásával

A KLART LEGAL Ügyvédi Társulás tapasztalt szakemberekből álló butik iroda, amely ötvözi a legmodernebb jogi technológiai megoldások alkalmazását a személyes bizalmi ügyvédi szolgáltatással. A Társulás a magas szakértelmet igénylő gazdasági jogi szakterületek mellett (Corporate, M&A, versenyjog, adatvédelem) a családi vállalatok számára nyújt idehaza újdonságnak számító speciális tanácsadást, amelyben főleg a vállalkozó család családi stratégiájának kialakítására fókuszál. Butik irodaként megújítottuk, érintésmentessé tettük a tranzakciós folyamatot úgy, hogy a szerződés életciklusának minden lépéséhez elérhető árú, felhő alapú, de saját arculattal ellátható legaltech megoldásokat „kötöttünk sorba”. Ezek biztosítják a magas ügyfélélményt és a kellő jogügyleti biztonságot.


dr. Ungváry Botond Dénes

Hogyan születnek a digitális jogászok? Egy jogi innovációs stratégia jelentősége és első eredményei

A pályázat tárgyát a cég jogi osztályán meghirdetett Digitális Jogász program elindítása és folyamatos megvalósítása során elért eredmények (több sikeresen bevezetett folyamati és technológiai innováció) képezik. Jogász dip­lomám mellett mérnökinformatikus másoddiplomával is rendelkezem, amelynek köszönhetően az elmúlt években egyre erősebb érdeklődéssel fog­lalkoztam a legaltech és a jogi innovációk világával. Nagy örömömre olyan jogtanácsosi munkaközösségnek vagyok a tagja, akik nyitottak ezekre a kezdeményezésekre és így 2020 óta aktívan dolgozhatok két fontos projekten: a kollégáim digitális készségeinek fejlesztésén és tudatos innovációs tevékenységünk szervezésén. Ebből a két nagy lélegzetvételű projektből állt össze a Digitális Jogász program.


Orbán és Perlaki Ügyvédi Társulás (OPL)
(Orbán Miklós, Manran Zhu)

SIMPLICITY – egy szoftver a jogi nyelv összetettségének, érthetőségének mérésére

A SIMPLICITY egy ingyenes elérhető szoftver, amelyet Orbán Miklós és Manran Zhu készítettek. A szoftver bármilyen betáplált szöveg mélyelemzését elvégzi mesterséges intelligencia segítségével. Célja, hogy megmutassa a fel­használók számára, hogy szövegük nyelvezete milyen könnyen érthető a cím­zettek számára, milyen előképzettséget igényel a szöveg megértése, illetve mennyire áll közel az adott szöveg az irodalmi nyelvhez, a magyar jogszabályok szövegezéséhez, az EU intézményei által használt nyelvhez, valamint az internetes sajtó nyelvéhez. Megoldásunk objektív tükröt állít a gya­korló jogászoknak ebben a kérdésben, segítve őket abban, hogy üzeneteiket el tudják juttatni a címzettjeikhez a legérthetőbb módon. Szoftverünk gépi tanulási (machine learning) funkciót is tartalmaz.


Az év jogásza/csapata további jelöltjei fenntartható fejlődés kategóriában


Deloitte Legal Göndöcz és Társai Ügyvédi Iroda

Út a fenntartható tőkepiac felé

Egy nemzetközi fejlesztési bank által támogatott projektre vonatkozó megbízásában ügyvédi irodánk feladata, hogy felmérje a hazai tőkepiaci és fenntarthatósági szabályozás érettségét a célkitűzések végrehajtására, és ajánlásokat fogalmazzon meg az illetékes hatóságok részére a fejlesztendő területeket és fejlesztési lehetőségeket illetően egy hosszú távon sikeres magyarországi fenntartható tőkepiaci stratégia megalkotásához. A projekt rendkívül komplex szemléletmódot igényelt csapatunktól: egyrészt olyan megoldásokkal kellett szolgálnunk, amelyek az intézményrendszer szervei mindegyikének elvárásait és érdekeit figyelembe veszik, másrészt szakmailag különösen összetett módon kellett gondolkodunk, mivel a jogi kérdéseken túl figyelembe kellett vennünk a fenntarthatósági szabályozást és az üzleti szempontokat. A projekt a hazai tőkepiaci keretrendszer fenntarthatósági szempontú reformjához járul hozzá, amely egy környezetileg fenntartható ökoszisztéma kialakításának képezheti majd alapját.


Rátky és társa Ügyvédi Iroda

A fenntarthatóság fenntarthatatlan akadályai: jogászként utat törni a megújuló projekteknek

Ügyfelünk naperőművi fejlesztő. A legnagyobb hazai fenntarthatósági program, a MeTáR első hazai tenderkiírásán el is indult, melyet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal írt ki. A tenderben elírta a projekt helyrajzi számát, azonban más benyújtott dokumentumok a helyes számú ingatlanra szóltak. A MEKH kizárta a pályázatot. Ügyfelünk hozzánk fordult a reménytelen helyzetben, úgy, hogy soha még sikeres jogorvoslat nem volt a MEKH megújuló pályázatai kapcsán korábban. Innovatív jogi érvelésünkkel bizonyítottuk ügyfelünk igazát, és ezzel állítottunk vissza – mindeddig először – egy kizárt fenntarthatósági (megújuló) projektet a megvalósíthatóság vágányára, mely aztán utólag nyert is, aminek óriási jelentősége van a megújuló iparágra.


Az év jogásza/csapata további jelöltjei innovatív jogi megoldások a járványhelyzet kihívásaira kategóriában


Semmelweis Egyetem Adatvédelmi és Betegjogi Központ
(dr. Trócsányi Sára PhD, dr. Keczely Béla, dr. Sűrű Diána, dr. Jánoska Zsófia, Csaba László, Halas Mária)

Az ötödik típusú jogértelmezés – alapjogvédelem az egészségügyi veszélyhelyzetben

Pályázatunkban azt mutattuk be, hogy egy közfeladatot ellátó intézményben hogyan segítettük az intézmény oktató és betegellátó funkciójának fenntartását és az alapjogvédelem érvényre juttatását az egészségügyi veszélyhelyzet által kikényszerített jogi és magatartási szabályok között.
Az Egyetem létrehozott a jogi szervezeten belül egy önálló, igazgatóság szintű szervezeti egységet az adatvédelmi tisztviselő munkájának támogatására, az adatkezelő szervezeti egységek segítésére. Ezen szervezeti egység, az Adatvédelmi és Betegjogi Központ (ABK) az Egyetem jogi vezetőjének irányításával és az adatvédelmi tisztviselő szakmai felügyeletével működik. Feladatunk a betegjogok és az adatvédelem érvényesülésének elősegítése és támogatása, részvétel a betegpanaszok kivizsgálásában, tanácsadás, a szervezeti egységek részére iránymutatások készítése, az adatkezelés megfelelőségének ellenőrzése az Egyetem egészének tevékenysége során.


Az év jogásza/csapata további jelöltjei munkajog és HR kategóriában


Schönherr Hetényi Ügyvédi Iroda (dr. Gera Dániel, dr. Gindl Dorottya, dr. Kovács Ákos)

COVID-védett munkahelyek kialakítása a pandémia idején

A járvány okozta veszélyhelyzet elrendelésekor a home office nagyléptékű alkalmazásának sem gyakorlati, sem jogi, illetőleg szabályozási oldala nem volt kidolgozva a munkáltatók és a jogalkotó részéről sem. A körülményekből fakadt, hogy ügyfeleink közül rengetegen szerettek volna tőlünk extrém rövid idő alatt teljes körű jogi tanácsot kapni. A termékünk komplex módon fogja össze a munkáltatók számára fontos jogterületeket és kínál megoldást valamennyi esetleg felmerülő jogi kérdésre. Az adatvédelem, munkajogi (főleg munkaidő és pihenőidő kérdések tekintetében), munkavédelmi előírások, munkahelyi balesetre vonatkozó szabályok és szabályzatok összehangolása a Covid-védett munkahelyek kialakítása kapcsán azért is jelentett különös kihívást, mivel a jogszabályok sem készültek fel igazán a pandémia okozta helyzetre.


Az év jogásza/csapata további jelöltjei pénzügyek, bankjog és biztosítás kategóriában


Schönherr Hetényi Ügyvédi Iroda (dr. Szalóki Gergely, dr. Palguta Virág)

Kereskedjünk kriptovalutákkal könnyedén

Ügyfelünk egy bécsi központú fintech-vállalat, mely jelenleg több mint egymillió felhasználóval rendelkezik. Az utóbbi években ügyfelünk Európa vezető kereskedelmi platformjává nőtte ki magát a digitális eszközök piacán, amely platformon elsősorban kriptovalutákkal, így többek között Bitcoin-nal, Ethereum-mal, de hagyományos pénzügyi eszközökkel és árukkal is lehet pénzügyi műveleteket végezni. Csapatunkkal segítséget nyújtottunk a magyar piacra lépés jogi hátterének feltérképezéséhez, mely során összetett szolgáltatásainak mindegyikét a magyar szabályozás mérlegére kellett helyeznünk. Az ügy kiemelkedő bonyolultságát az adja, hogy ügyfelünk innovatív szolgáltatásai időben messze megelőzik a magyar jogalkotót. Bízunk benne, hogy az ilyen ügyek hozzájárulnak Magyarország pénzügyi szabályozásának korszerűvé tételéhez, illetőleg a kripto-piac hazai megnyílásához.


Az év jogásza/csapata további jelöltjei szellemi alkotások joga kategóriában


Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda, Danubia Legal és Bérczes Ügyvédi Iroda

A Tiszacipő védjegyvitája és győzelme

Csapatunk a „kék tisza” védjegy ellen indított törlési eljárásban a védjegyjogosultat képviselte egészen a Kúriáig – az ügyet sikerre vittük – a döntés pedig különös jelentőséggel bír a rosszhiszemű védjegybejelentés megítélése és a belenyugvás, mint jogi kategória feltételeinek tisztázása területén. Az ügy messzemenőkig nem szokványos, és története szoros kapcsolatban van a rendszerváltás utáni időszak problémáival, a kezdeti sikerek elhalványulásával, a vállalkozók kockázatával és harcával egy elhanyagolt márkanév megmentéséért és felvirágoztatásáért, az eredeti tulajdonos jogutódjának mohóságával, hogy az ismét sikeressé tett márkát jogi eszközökkel visszaszerezze, és a felek védjegyjogban tájékozatlan, de jóhiszemű lépéseiből fakadó problémákkal. A döntések indokolásában található megállapítások a védjegyjog területén hiánypótló jogértelmezési alapot nyújtanak számos hasonló későbbi eljárás számára.


Dr. Szigeti Imola egyéni ügyvéd és Dr. Spiegler Tamás

Én a robot – a mesterséges intelligencia jogi megítélése

Ügyfelünk vezető szereplője a hazai IT-szektor mesterséges intelligencia alapú szoftverfejlesztéssel foglalkozó szegmensének. Pályázatunk tárgya egy olyan jogügylet teljes körű lebonyolítása, melynek során az AI végfelhasználásával összefüggésben alapvető jogintézmények újraértelmezésére volt szükség. A mesterséges intelligencia előretörésével a jogalkotónak és a jogalkalmazóknak is reagálniuk szükséges az új kihívásokra. Ilyen kihívást vállaltunk mi is, amikor ügyfelünk felkérésére kidolgoztuk a pályázatunk tárgyát képező kontraktust, mely részletesen és minden szempontra kiterjedően elégíti ki a szerződő felek igényeit. Figyelemmel arra, hogy a felek a mesterséges intelligencia alkalmazás két pólusán elhelyezkedő gazdasági szereplők, úgy mint alkotó és felhasználó, az általunk kialakított konstrukció iránymutató lehet az AI jövőbeni szabályozásában mind a jogalkotók, mind a jogalkalmazók számára.


Az év jogásza/csapata további jelöltjei társasági jog és vállalatfelvásárlás kategóriában


Schönherr Hetényi Ügyvédi Iroda (dr. Hetényi Kinga vezetésével)

Egy elektromos autók akkumulátorához szükséges alkatrészeket gyártó ipari komplexum teljes körű megvalósítása

Ügyfelünk, egy dél-koreai, multinacionális konglomerátum, mely többek között egy híres autómárka tulajdonosa is, de fogyasztási cikkeket is gyárt, valamint más ágazatokban is jelen van. Irodánk egyablakos és teljes körű ügyintézés keretében látta el jogi tanácsokkal egy elektromos autók akkumulátorába rézalkatrészeket előállító, ipari komplexum megvalósítása
és üzembe helyezése, valamint az azt követő eladás során. A munkánk kiterjedt az egész projekt nemzetgazdaságilag kiemelt jelentőségű beruházássá történő minősítésére, amelynek során képviseltük ügyfelünket a HIPA-val folytatott tárgyalások során is. Továbbá dolgoztunk ügyfelünk magyarországi cégstruktúrájának létrehozásán, a helyi menedzsment kialakításán, a beruházás helyszínét képező ingatlanok adásvételén, a telekrendezésen, az építési és szerelési szerződés megszerkesztésén és letárgya­lásán.


Deloitte Legal Göndöcz és Társai Ügyvédi Iroda

Jogi szolgáltatás a magyar–amerikai tulajdonban lévő cég számára

Irodánk Magyarország egyik legismertebb fuvarozó cége részvénycsomagjának értékesítési eljárása során nyújtott jogi szolgáltatást Ügyfelünk részére annak érdekében, hogy az részesedést szerezzen benne. A zártkörű értékesítési eljárás keretében Irodánk átvilágította a céltársaságot, továbbá egy olyan nyertes ajánlatot dolgozott ki, amely egyedülálló megoldásként lehetővé tette nemcsak azt, hogy az Ügyfelünk jogosult legyen az összes értékesítendő részvény (mind a 72%) megvásárlására, hanem azt is, hogy – ha arra az Ügyfelünknek igénye van – az értékesítendő részvények kétharmadának (azaz az összes részvény 48%-ának) megvásárlására irányuló lehetőséget átruházhassa független harmadik személy vevő(k)re átruházható vételi jog alapítása és későbbi értékesítése útján, ezáltal lehetőséget teremtve további befektetőknek a részesedésszerzésre. Az említett megoldással Ügyfelünknek lehetősége nyílt arra, hogy egy klasszikus minősített többséget érintő akvizícióból egy komplexebb, több szereplős kisebbségi részesedéseket érintő akvizíciót formáljon.


Törös Ügyvédi Iroda

Közös tulajdonú üzletrész megvásárlásának kihívásai

Hogyan lehet megvásárolni egy 401 ember közös tulajdonában álló üzletrészt? Jogi stratégia, elhivatottság, precíz nyilvántartás és türelem szükséges hozzá, hogy a Ptk. közös tulajdonra vonatkozó rendelkezéseit betartva a lehető leghamarabb megvalósuljon a tranzakció. Az ügyben mélységében kellett feltárnunk az ügyféligényeket annak érdekében, hogy rövid időn belül komplex és gördülékenyen működő megoldásokat találjunk a felmerülő kérdésekre, és a leggyorsabb, ügyfelünk számára legkevésbé kockázatos jogi megoldás alkalmazása mellett megvalósítsuk. A pályázatban bemutatott egyedülálló informatikai rendszerünknek köszönhetően minimálisra csökkentettük irodánk papírfelhasználását, ami egyrészt a fenntarthatóság és a környezettudatos működés, másrészt az igen hatékony és gyors adatszolgáltatás szempontjából különleges.


Noerr & Társai Iroda

Project Chain, avagy egészségügyi lánctranzakciók a COVID-19 világjárvány árnyékában

Csapatunk egy nagy hazai magánegészségügyi szolgáltató komplex tranzakciós láncolatához, így jelentős tőkebevonásához és a párhuzamosan megvalósuló akvizíciós projektjeihez kapcsolódóan nyújtott jogi tanácsadást, folyamatosan reagálva a COVID-19 világjárvány változó kihívásaira. A bemutatott projektben a tőkebevonás és az expanzió párhuzamos előkészítése miatt különösen nagy jelentősége volt a tranzakciós csapatunk összehangolt, professzionális munkájának. Szolgáltatásunk hatékonyságát tovább növelte, hogy irodánk teljes mértékben alkalmazkodott az ügyfél igényeihez, ismertük és tekintettel voltunk az ügyfél piacának jogi és gazdasági sajátosságaira, és hatékonyan építettük be azokat a személyre szabottan kialakított tranzakciós struktúrába. A projektre dedikált csapatunk a járványügyi helyzet állította akadályokra is gyorsan és hatékonyan tudott reagálni, és ügyfelünkkel sikerre vittük a projektet.

A Wolters Kluwer Jogászdíj kiadvány teljes egészében ingyenesen letölthető innen.Kapcsolódó cikkek

2022. május 18.

Influencer-ügynökségeket bírságolt a GVH

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) bírságot szabott ki három hazai influencer-ügynökségre, amiért hiányosan teljesítették a jogsértően reklámozott Ask Bongo SMS-játék kapcsán előírt kötelezéseket.

2022. május 17.

Kell-e félni a munkaidőkeretről? Munkavállalói szemmel

A munkaidőkeret a rugalmas munkaidő szervezés közismert eszköze. Ha valami rugalmasságot és költségmegtakarítást jelenthet a munkáltatónak, az könnyen gyanússá válik a munkavállaló számára. Az alábbiakban munkavállalói szempontból tekintjük át, mit jelent a munkaidőkeretben történő foglalkoztatás, milyen következményekkel kell számolnia a munkavállalónak, és milyen garanciákra számíthat.

2022. május 16.

Nem sért személyiségi jogokat a Tiborcz-adó

A Kúria szerint a sérelmezett kifejezés mint politikai vélemény a véleménynyilvánítás szabadságának fokozott védelmét élvező közügyek szabad vitatásának fogalmi körébe tartozik. A Kúria az elsőfokú bírósággal egyetértve azt állapította meg, hogy az adott esetben a felperes a személynevének politikai véleményt tükröző használatát tűrni köteles.