A bíróság és a közjegyző teendői, ha a bíróság észleli, hogy az ellentmondás részben vagy egészben nem hatályos


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A Wolters Kluwer gondozásában megjelenő, Szécsényi-Nagy Kristóf által írt Nagykommentár a fizetési meghagyásos eljárásról szóló törvényhez című kiadvány a kommentárok hagyományait követve elsősorban a jogalkalmazás számára kíván segítséget nyújtani, legyen szó akár közjegyzői, akár bírói vagy ügyvédi, jogtanácsosi hivatásgyakorlásról. Éppen ezért, a szükséges elméleti alapok lefektetésén túl, a gyakorlatban felmerült kérdések tisztázására, megválaszolására helyezi a hangsúlyt. Az alábbiakban a nagykommentárnak „A bíróság és a közjegyző teendői, ha a bíróság észleli, hogy az ellentmondás részben vagy egészben nem hatályos” cím alatti magyarázatát olvashatják.

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: 1952-es Pp.) és a fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény (a továbbiakban: Fmhtv.) 2018-ig egyáltalán nem szabályozta, mi volt a teendő akkor, ha a bíróság álláspontja szerint az eljárás nem, vagy nem olyan terjedelemben alakult perré, mint ahogy azt a közjegyző megállapította. Ezt a joghézagot a joggyakorlatnak kellett kitöltenie, melynek három szempontra kell figyelemmel lennie:

Egyrészt arra, hogy a felek, különösen a kötelezett jogorvoslati joga ne sérüljön. Azaz az eljárás nem vezethetett olyan eredményre, hogy a kötelezettnek az ellentmondást elutasító végzés elleni fellebbezési joga azért enyészett el, mert a közjegyző nem hozott ilyen végzést, a bíróság meg anélkül állapította meg a perré alakulás meg nem történtét, hogy e végzése ellen fellebbezhetett volna az alperes (kötelezett).

Másrészt nem volt figyelmen kívül hagyható, hogy a bíróság és a közjegyző álláspontja közötti kollízió valójában negatív hatásköri összeütközés: a bíróság álláspontja szerint azért nem járhatott el, mert nem alakult perré az eljárás, a közjegyző álláspontja szerint viszont ő nem dönthetett a fizetési meghagyás jogerősítési záradékkal való ellátásáról, mivel az ügy perré alakult.

Végezetül mivel a közjegyző eljárása a bíróság eljárásával azonos hatályú (Fmhtv. 2. §), ezért a bíróság és a közjegyző közötti hatásköri vitát a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 6. §-a alapján nem lehetett feloldani, és a perbíróság mint elsőfokú bíróság nem is adhatott utasítást a közjegyzőnek, nem bírálhatta felül döntését. Erre csak a közjegyző székhelye szerint illetékes törvényszék jogosult, és az is csak akkor, ha az ügyben – a közjegyző végzése elleni fellebbezés elbírálása során – másodfokú bíróságként jár el (tehát első- vagy másodfokú perbíróságként nem).

A joghézag kitöltésére a legkoherensebb javaslatot a Civilisztikai Kollégiumvezetők Országos Tanácskozása alakította ki: „A bíróság az aktanyomat megküldését követően megvizsgálja, hogy az ellentmondást határidőben terjesztették-e elő, az a[z előterjesztésre] jogosulttól származik-e, és az valóban ellentmondásnak tekinthető-e. Ha a bíróság azt állapítja meg, hogy az ellentmondás elkésett, nem az arra jogosulttól származik, vagy az nem hat ki valamennyi kötelezettre, akkor a pert a[z 1952-es] Pp. 157. § a) pontja alapján a szükséges körben megszünteti és megállapítja, hogy a fizetési meghagyás részben – a meghatározott kötelezetteket illetően – vagy teljes egészében jogerőre emelkedett. A jogerős végzést a bíróság megküldi a fizetési meghagyást kibocsátó közjegyző részére és felhívja a közjegyzőt, hogy a meghagyást a szükséges jogerősítő záradékkal lássa el az Fmhtv. 36. § (2) bekezdése szerint.” (Emlékeztető a Civilisztikai Kollégiumvezetők 2011. február 23. és 25. napja között a Magyar Bíróképző Akadémián tartott Országos Tanácskozásáról.)

A javaslat előnye volt, hogy fellebbezési – sőt, felülvizsgálati [1952-es Pp. 270. § (3) bekezdés] – jogot engedett a feleknek, így a kötelezett jogorvoslati joga nem sérült. Ugyanakkor az 1952-es Pp. 157. § a) pontjára történő hivatkozás még tételezett analógia esetén is vitatható volt, ami természetesen felvetette annak igényét, hogy a jogalkotó az 1952-es Pp. XIX. fejezetében önálló permegszüntetési okot statuáljon erre az esetre [hasonlóan az 1952-es Pp. 318. § (1) bekezdéséhez].

Külön törvényi felhatalmazás nélkül kifogásolható volt továbbá, hogy az emlékeztető alapján a bíróság nem visszaküldte az iratokat a fizetési meghagyás jogerőre emelkedésének megállapítása végett, hanem maga állapította meg a jogerőt, és csak e ténynek határozatban való rögzítésére hívta fel a közjegyzőt. Utóbbi problémát kerülte ki az a bírói gyakorlat, mely csak megállapította a per terjedelmét (például hogy kik az alperesek és kik nem), és e végzést megküldte a közjegyzőnek – igaz ugyan, hogy ez esetben a kötelezettek jogorvoslati joga sérült (Pesti Központi Kerületi Bíróság 27.P.87191/2011/3-I.).

Álláspontunk szerint a felek jogorvoslati jogát, a két eljárás elhatárolását és a bíróság, valamint a közjegyző hatáskörének a tiszteletben tartását – 2017. december 31-ig – a következőképpen lehetett biztosítani: A Civilisztikai Kollégiumvezetők javaslatát (részben vagy egészben történő permegszüntetés, fellebbezési joggal) követni volt indokolt, azonban a bíróság nem állapíthatta meg a meghagyás jogerőre emelkedését. A közjegyző a jogerős permegszüntető végzés kézhezvétele után kellett döntenie, hogy egyetért-e az abban foglaltakkal, ennek folytán maga hatályon kívül helyezte a perré alakulást megállapító végzését (a jogosult ellentmondásról történő értesítését és perelőkészítésre történő felhívását) és megállapította a fizetési meghagyás jogerőre emelkedését, vagy továbbra is fenntartotta azon álláspontját, hogy az eljárás perré alakult. Utóbbi esetben fellebbezhető végzésben kellett megállapítania hatásköre hiányát, és e végzés jogerőre emelkedését követően kérnie kellett az eljáró bíróság vagy közjegyző kijelölését (1952-es Pp. 45. §), azaz a negatív hatásköri összeütközés feloldását.

Ha a perbíróság anélkül állapította meg a perré alakulás hiányát, hogy erről akár alakszerű végzést hozott volna, akár az alakszerű végzése ellen fellebbezési jogot engedett volna, a közjegyzőnek mindenképpen döntenie kellett, elfogadja-e a bíróság álláspontját. Ha igen, az ellentmondást az Fmhtv. alapján el kellett utasítania, ami ellen fellebbezésnek volt helye. Ha az elutasító végzés jogerőre emelkedett, meg kellett állapítania a meghagyás jogerőre emelkedését. Ellenkező esetben a közjegyzőnek végzéssel meg kellett állapítania hatásköre hiányát, és át kellett tennie az ügyet a perbírósághoz. Ugyanez állt arra az esetre is, ha a törvényszék megváltoztatta vagy hatályon kívül helyezte a közjegyző ellentmondást elutasító végzését, tekintettel arra, hogy a törvényszék határozata sem rótt közvetlen eljárási kötelezettséget a perbíróságra.

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) 258. § (5) és (6) bekezdése a joghézagot megszüntette:

A Pp. 258. § (5) bekezdése szerint a perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság visszautasítja az ellentmondást és az eljárást megszünteti, ha a közjegyző az Fmhtv. 36. § (5) bekezdésében foglalt intézkedést elmulasztotta; a végzés ellen külön fellebbezésnek van helye; a bíróság jogerős végzéséhez a közjegyző kötve van; a bíróság a jogerős végzése megküldésével egyidejűleg felhívja a közjegyzőt a fizetési meghagyás jogerejével kapcsolatos intézkedések megtételére.

Az idézett rendelkezés „kiküszöböli azt a gyakorlatban negatív hatásköri összeütközés formájában testet öltő problémát, amikor a közjegyző álláspontja szerint joghatályos ellentmondás folytán perré alakult az ügy (tehát nincs hatásköre), míg a bíróság álláspontja szerint nincs joghatályos ellentmondás, és a fizetési meghagyásos eljárás nem alakult perré, hanem a meghagyás jogerőre emelkedett (tehát nincs hatásköre).

Az új szabály értelmében, ha a közjegyző nem utasítja vissza az ellentmondást, noha a perbíróság szerint annak helye lenne, maga hozza meg a szükséges határozatot, mely ellen a felek fellebbezéssel élhetnek. Mivel a közjegyzőt a jogerős végzés köti, így a bíróság felelősségére állapítja meg a fizetési meghagyás jogerejét.” [Szécsényi-Nagy Kristóf: A fizetési meghagyásos eljárással összefüggő perek. In: Varga István (szerk.): A polgári perrendtartás és a kapcsolódó jogszabályok kommentárja. 1. kötet. HVG–ORAC, Budapest, 2018, 1081. o.]

A Pp. 258. § (6) bekezdése szerinti pedig ha a perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság azt állapítja meg, hogy a közjegyző hatáskörébe tartozó – a perré alakulás tényét érintő – kérelmet a közjegyző nem bírált el, felhívja a közjegyzőt a kérelem elbírálására, és ezzel egyidejűleg a kérelem jogerős elbírálásáig az eljárást felfüggeszti. E rendelkezés különösen az ellentmondás rendes vagy rendkívüli voltának eldöntése tekintetében releváns, ha például a közjegyző elmulasztott döntést hozni a kötelezett igazolási kérelme vagy kézbesítési kifogása tárgyában. Ilyenkor a döntési jogkört nem veszi át a bíróság, a közjegyzőnek kell a kérelem tárgyában határoznia, és csak ezt követően – a jogerős határozat tartalmának függvényében – folytatható a per.
Kapcsolódó cikkek

2023. szeptember 27.

„A Praetor jóval több, mint egy ügyvédi ügykezelő rendszer”

Biztos voltam abban, hogy meg lehet könnyíteni az ügyvédek mindennapi adminisztrációját és az ügyek egy programban történő kezelését – mondja Martin Kašpar a Praetor Systems társalapítója, aki dolgozott ügyvédként, jelenleg pedig a Wolters Kluwer ČR, a.s. üzletfejlesztési vezetője.