Élet a 3,5 millió oltás után Koronavírus


A hárommillió-ötszázezredik oltás után kinyitnak a vendéglátók teraszai, kerthelyiségei, a vendéglátók 2021. december 31-ig mentesülnek a közterület-használati hozzájárulás megfizetése alól. Április 19-én véget ér az óvodákban a rendkívüli szünet, az általános iskolák alsó tagozatai pedig digitális munkarend helyett rendes munkarendben működnek tovább.

A vendéglátókra vonatkozó szabályok

A vendéglátó üzlet kerthelyiségében vagy teraszán a hárommillió-ötszázezredik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának napját követő naptól reggel 5 óra és este 9.30 óra között lehetővé válik a tartózkodás és a megrendelt étel, illetve ital elfogyasztása. Az ezen kívüli időszakban továbbra is tiltott. A vendéglátó üzleten belül mindenki köteles szabályszerűen maszkot viselni, kivéve természetesen a hatodik életévét be nem töltött kiskorút, valamint az értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve az autizmus spektrumzavarral élő személyt. A kerthelyiségben vagy teraszon a vendég nem köteles maszkot viselni, a vendéglátó vendéggel érintkező munkatársa azonban igen. E szabályok betartásáról a vendéglátó üzlet üzemeltetője, illetve vezetője köteles gondoskodni.

A vendéglátó üzleten belül az ott foglalkoztatottak kivételével főszabályként tilos tartózkodni. Ez alól kivételt képez az elvitelre alkalmas ételek kiadásához és szállításához és a mellékhelyiség használatához szükséges időtartam, azonban a vendéglátó üzleten belül a megrendelt étel, illetve ital fogyasztása tilos. Nem kell alkalmazni ezeket a szabályokat a munkahelyi étteremre, büfére, a szálláshelyen található étteremre, illetve bárra, ha ott kizárólag a szálláshely vendégét szolgálják ki, a nevelési, oktatási intézmény menzájára, büféjére, ha ott kizárólag a nevelési, oktatási intézmény dolgozóját, tanulóját szolgálják ki, illetve az egészségügyi intézményben található étteremre, büfére.

Bár a szabályok enyhülnek, a rendelet kimondja, hogy a szabályok megsértése miatt indított eljárásokat az eljárást megalapozó kötelezettségszegés időpontjában hatályos szabályok szerint kell elbírálni. Az új szabályokkal párhuzamosan értelemszerűen hatályukat vesztik a korábbi tartózkodási tilalom betartatására vonatkozó kötelezettségek és az elmulasztásukhoz fűzött jogkövetkezmények.

Az április 19-ig alkalmazandó szabályok meghosszabbítása

2021. április 19-ről 2021. május 23-ig kitolja a Kormány a kereskedelmi célú parkolási létesítményben az ingyenes parkolási idősávot (este 7 órától reggel 7 óráig). Ugyanez vonatkozik

– a közterületekre, illetve nyilvános helyekre vonatkozó távolságtartási szabályokra,

– a települések belterületén, az utcán és a közterületen való kötelező maszkviselésre,

– a sporttevékenységgel kapcsolatos szabályokra,

– az üzletekkel, szolgáltatásokra vonatkozó szabályokra,

– a közigazgatási home office-szal kapcsolatos szabályokra.

A közterület-használatra vonatkozó szabályok

2021. december 31-ig a közterülethez közvetlenül csatlakozó vendéglátó üzletnek az üzemeltetője, bérlője vagy tulajdonosa mentesül a közterület-használati hozzájárulás megfizetése alól. A közterületnek a közterülethez közvetlenül csatlakozó vendéglátó üzlet előtti részét – a vendéglátó üzlet közterületen működő terasza működtetése céljából – a vendéglátó üzlet közterülethez csatlakozó épülethatára szélességében használhatja, a hárommillió-ötszázezredik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa beadásának napját követő napon érvényes közterület-használati engedéllyel vagy szerződéssel rendelkező használó a közterületet az engedély vagy szerződés szerinti mértékben használhatja. A használati jogot az azonos épületben lévő vendéglátó üzletek eltérő megállapodás hiányában – vendéglátó üzletenként azonos mértékben, a közúti forgalomtól elzárt terület (tér vagy sétálóutca) esetében a szemben lévő vendéglátó üzletek a terület felezővonaláig gyakorolhatják.

A használati jogra vonatkozó szabályok nem alkalmazhatóak

– kiemelt nemzeti emlékhely területén,

– közparkban, zöldterületen,

– járművek forgalmát biztosító úttesten vagy a várakozásukra kijelölt területen,

– tömegközlekedési járműre történő várakozás céljára közterületen elkülönített területen,

– lakó- vagy társasházba, egyéb építménybe történő ki- és bejutást, tűzcsap, forgalomirányító készülék vezérlőegysége megközelítését akadályozó módon, valamint a járdán a gyalogosok közlekedését zavaró, biztonságát veszélyeztető, a járművezetők kilátását gátoló, a közúti forgalmi jelzések felismerését akadályozó, a közút forgalmát veszélyeztető, a közművek elhelyezését, üzemeltetését, karbantartását akadályozó módon,

– tűzoltó felvonulási területen.

A használó felelős azért, hogy a közterület közlekedésre szánt területén biztosított legyen a zavartalan közúti és gyalogos közlekedés. Ennek ellenőrzésére és intézkedés megtételére a rendőrség jogosult. A rendőr felszólítására a használó köteles a közúti és gyalogos közlekedés akadályozását haladéktalanul megszüntetni. Ezt a szabályt első alkalommal megszegő használót a rendőr figyelmezteti a kötelezettségének betartására. Ha az akadályt ennek ellenére sem szüntette meg, vagy a közúti és gyalogos közlekedés akadályozása jelentős, a rendőrség az üzemeltetővel szemben 100 000 forinttól 500 000 forintig terjedő bírságot szabhat ki, valamint a kötelezettség ismételt megszegése esetén a vendéglátó üzletet legfeljebb hat hónap időtartamra ideiglenesen bezárathatja. A jogkövetkezmények együtt is alkalmazhatóak. A bírságot kiszabó határozat a közléssel véglegessé válik. A bírságot a határozat véglegessé válását követő 15 napon belül kell megfizetni. Ellene nincs helye fellebbezésnek. A használó a véglegessé vált határozat ellen közigazgatási pert indíthat.

A vendéglátó üzlet nyitvatartására vonatkozóan a 2020. december 31. napján hatályos, a települési önkormányzat által alkotott szabályok az irányadóak, azonban a vendéglátó üzlet számára előnyösebb működési feltételeket biztosító szabályok megállapíthatóak, ezeknek természetesen igazodnia kell a kijárási korlátozás időpontjával kapcsolatos szabályhoz.

A sajtótermék árusítására jogosult, az árusítással kapcsolatos fülke, pavilon, épület, üzlet tulajdonosa, bérlője nem köteles közterület-használati hozzájárulást beszerezni, ha kizárólag olyan sajtóterméket árusít, amely a járványhelyzettel kapcsolatos közérdekű közleményt, tájékoztatást tartalmaz. Sajtótermék árusításának minősül az alkalmi és mozgóárusítás is. Szintén nem kell közterület-használati hozzájárulás az ilyen sajtótermék közterületen történő osztásához. Korlátot itt is a használati jognál megjelöltek képeznek. Ellenőrzése és intézkedésre ebben az esetben is a rendőrség jogosult, megszegés esetén a bírság összege 100 000 forinttól 500 000 forintig terjed.

Az óvodákra, iskolákra vonatkozó szabályok

Az óvodákban 2021. április 19. napjától megszűnik a rendkívüli szünet. Ugyancsak ettől a naptól az általános iskolák 1–4. évfolyamain (alsó tagozat) megszűnik a tantermen kívüli, digitális munkarend és rendes munkarendben működnek tovább.

Az általános iskolák 5–8. évfolyamai (felső tagozat), a középiskolák, és a többi iskola, valamint a szakképző intézmények 2021. május 9. napjáig tantermen kívüli, digitális munkarendben működnek.

2021. május 10-től a köznevelési intézmények és a szakképző intézmények valamennyi évfolyamán a tantermen kívüli, digitális munkarend megszüntetésre kerül és rendes munkarendben működnek tovább.

A felnőttképzés

A kontaktórás formában szervezett oktatás, képzés a képzésben részt vevő személyek és az oktató közötti személyes találkozást nem igénylő kapcsolatban alkalmazott digitális eszköz segítségével megvalósuló módon vagy zárt rendszerű elektronikus távoktatás, illetve távoktatás formájában is megszervezhető, befejezhető abban az esetben is, ha azt jogszabály, támogatói okirat, támogatási szerződés, felnőttképzési szerződés, hatósági szerződés vagy képzési program egyébként nem teszi lehetővé.

A felnőttképzésben szervezett komplex szakmai vizsgák központi írásbeli vizsgatevékenységeinek azon időpontjait, amelyek 2021. április 12–18. közötti napokra esnek, az eredetileg meghatározott időpontokhoz képest 14 nappal később is meg lehet tartani.

Jogi szakvizsga a rá vonatkozó rendeleti szabályok szerint szervezhető meg.


Kapcsolódó cikkek

2022. január 7.

A pótmagánvádló jogi képviselőjének fellebbezési joga

A pótmagánvádló hozzájárulása a jogi képviselője által bejelentett fellebbezéshez nem kíván meg formalizált nyilatkozatot. A jogi képviselő fellebbezése csak abban az esetben nem jogosulttól származó, ha a hozzájárulás nem vélelmezett, hanem tényleges hiánya állapítható meg – a Kúria eseti döntése.