Jogszabályfigyelő 2017 – 51. hét


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Alábbi cikkünkben a 2017/214–223. számú Magyar Közlönyök legfontosabb újdonságai közül válogattunk.


E heti összeállításunkban az új eljárási kódexekkel kapcsolatos végrehajtási rendeletekről, illetve az anyakönyvi eljárási, a közbeszerzési, valamint a jogi segítségnyújtási törvény végrehajtási rendeletéről, az új váltójogi törvényről, továbbá a közigazgatási bürokráciacsökkentési törvénycsomagról olvashatnak.  

 

Tartalom:

Polgári, közigazgatási peres nyomtatványok

Az eljárás anyagának rögzítése polgári, közigazgatási perben

Tárgyalás, meghallgatás elektronikus hírközlő hálózat útján a polgári eljárásban

Az új Pp.-vel és az új ügyvédi törvénnyel összefüggő IM rendelet-módosítások

Anyakönyvi eljárásokról szóló törvény végrehajtási rendelete

Az új büntetőeljárási kódex hatálybalépésével kapcsolatos módosítások

A jogi segítségnyújtásról szóló törvény végrehajtási rendelete

Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályai

Kihirdették a váltójogi törvényt

Újabb közigazgatási bürokráciacsökkentési törvénycsomag

 

Polgári, közigazgatási peres nyomtatványok

Az új polgári és közigazgatási eljárásjogi kódexek alapján született meg a peres eljárásokban alkalmazandó nyomtatványokról szóló kormányrendelet, amely a jogi képviselő nélkül eljáró felek esetében kötelezően alkalmazandó keresetlevél-nyomtatványokat, illetve a viszontkeresetlevél-nyomtatványt és beszámítást tartalmazó irat benyújtásához használatos nyomtatványt tartalmazza. A keresetlevelek tekintetében jó néhány különleges eljárás tekintetében külön nyomtatványt is alkottak.

A rendelet mellékletében szereplő minták, főleg a beadványok adattartalmát illetően segítségül szolgálhatnak a jogi képviselők számára is az új eljárási szabályokhoz való alkalmazkodás során.

Joganyag: 21/2017. (XII. 22.) IM rendelet a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról

Módosítja:

Megjelent: MK 2017/222. (XII. 22.)

Hatályos: 2018. 01. 01.

Megjegyzés: új jogszabály

 

Az eljárás anyagának rögzítése polgári, közigazgatási perben

Külön rendelet született a bírósági eljárásokban készítendő jegyzőkönyv alapját képező felvételek elkészítéséről. Az eljárási cselekményekről készített folyamatos felvétel a hitelesítését követően jegyzőkönyvnek minősül, míg az ún. hangfelvétel a jegyzőkönyvi tartalmat összefoglaló hanganyagnak tekinthető. A rendelet rögzíti egyebek mellett a folyamatos felvétel megismerésének szabályait, illetve az arról való másolatkérés tekintetében alkalmazandó előírásokat is.

A jogszabály hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a polgári eljárási cselekményeknek hangfelvétellel való rögzítéséről szóló 15/1976. (XII. 7.) IM rendelet.

Joganyag: 24/2017. (XII. 22.) IM rendelet a polgári és közigazgatási bírósági eljárás anyagát rögzítő felvétel alkalmazásának részletes szabályairól

Módosítja:

Megjelent: MK 2017/222. (XII. 22.)

Hatályos: 2018. 01. 01.

Megjegyzés: új jogszabály

 

Tárgyalás, meghallgatás elektronikus hírközlő hálózat útján a polgári eljárásban

Az alábbiakban hivatkozott rendelet a polgári peres eljárásban tartandó tárgyalás, személyes meghallgatás vagy szemle elektronikus hírközlő hálózat útján történő lefolytatásának a részletes szabályait határozza meg.

A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a polgári eljárásban a tárgyalás, valamint a személyes meghallgatás zártcélú távközlő hálózat útján történő megtartásáról szóló 3/2016. (II. 22.) IM rendelet.

Joganyag: 19/2017. (XII. 21.) IM rendelet a polgári eljárásban a tárgyalás, a meghallgatás elektronikus hírközlő hálózat útján történő megtartásáról

Módosítja:

Megjelent: MK 2017/220. (XII. 21.)

Hatályos: 2018. 01. 01.

Megjegyzés: új jogszabály

[htmlbox Változásfigyeltetés]

 

Az új Pp.-vel és az új ügyvédi törvénnyel összefüggő IM rendelet-módosítások

Közel félszáz IM rendelet módosítását tartalmazza az igazságügyi miniszter rendeletcsomagja az új Pp.-vel és az ügyvédi tevékenységről szóló törvény hatálybalépésével összefüggésben. Ezek között nemcsak úgynevezett szövegcserés módosításokat, hanem érdemi változásokat is találhatunk, például a közjegyzői törvény végrehajtási rendeletében, a bírósági ügyvitel szabályaiban, a bírósági eljárásban megállapítható ügyvédi költségekről szóló rendeletben és a közjegyző ügyvitel szabályaiban is. Ezen felül több esetben, igaz mértékben ugyan, de változtak a polgári eljárásokban alkalmazandó nyomtatványok (fizetési meghagyás, civil eljárások, végrehajtás) is.

Joganyag: 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet az új polgári perrendtartásról és az ügyvédi tevékenységről szóló törvénnyel összefüggő, valamint egyéb igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Módosítja:

Megjelent: MK 2017/220. (XII. 21.)

Hatályos: 2018. 01. 01., 2019. 01.01

Megjegyzés: 45 rendelet módosítását tartalmazó jogszabálycsomag

 

Anyakönyvi eljárásokról szóló törvény végrehajtási rendelete

2018. január elsején lép hatályba az anyakönyvi eljárásról szóló törvény felhatalmazása alapján született kormányrendelet az anyakönyvezési feladatok részletes szabályairól (egyebek mellett az anyakönyvi kivonatokról és az elektronikus anyakönyvi rendszer használatának részletes szabályairól).

Joganyag: 429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól

Módosítja:

Megjelent: MK 2017/218. (XII. 20.)

Hatályos: 2018. 01. 01., 2018. 02.01

Megjegyzés: új jogszabály

 

Az új büntetőeljárási kódex hatálybalépésével kapcsolatos módosítások

Százötvennél is több törvény módosítását tartalmazza a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény hatálybalépésével összefüggő módosításcsomag, amelyek között maga az új Be. is szerepel. A számtalan szövegcserés változás mellett módosulnak egyebek között az illetéktörvény büntetőeljárással kapcsolatos rendelkezései (különösen az illetékmentességi rendelkezések), a végrehajtási törvény előírásai (így például a végrehajtható okiratok köre), a nemzetközi bűnügyi jogsegély és a büntetőeljárásban részt vevők, az igazságszolgáltatást segítők Védelmi Programjáról szóló törvény szabályai. Jelentősen változnak továbbá a jogi személyekkel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekkel és a közvetítéssel kapcsolatos rendelkezések, valamint a Btk. és a Bv. törvény is.

Joganyag: 2017. évi CXCVII. törvény a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról

Módosítja:

Megjelent: MK 2017/216. (XII. 19.)

Hatályos: 2018. 01. 01., 2018. 06. 30, 2018. 07. 01.,

Megjegyzés: 169 törvény módosítását tartalmazó törvénycsomag

 

Áldozatsegítés – a támogatások részletes szabályai

Új kormányrendelet született a bűncselekmények áldozatainak nyújtott támogatások engedélyezése iránti eljárás, valamint a pénzbeli támogatás folyósításának és visszatérítésének részletes szabályairól. Előírásait a hatálybalépését követően indult és a megismételt eljárásokban kell majd alkalmazni.

Joganyag: 420/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet a bűncselekmények áldozatainak nyújtott támogatások engedélyezése iránti eljárás, valamint a pénzbeli támogatás folyósításának és visszatérítésének részletes szabályairól

Módosítja:

Megjelent: MK 2017/216. (XII. 19.)

Hatályos: 2018. 01. 01.

Megjegyzés: új jogszabály

 

A jogi segítségnyújtásról szóló törvény végrehajtási rendelete

A peren kívüli segítségnyújtás (jogi segítő, tolmács), a határon átnyúló jogviták rendezéséhez biztosított támogatások (szakfordító), a polgári, közigazgatási és a büntetőügyekben igénybe vehető támogatások (párfogó ügyvéd) részletes szabályait (engedélyezés, kirendelés, díj megállapítása, fizetése, viselése, visszatérítése stb.) tartalmazza az alábbiakban hivatkozott rendelet.

Joganyag: 421/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet a jogi segítségnyújtás keretében nyújtott szolgáltatások engedélyezése, folyósítása és visszatérítése iránti eljárások részletes szabályairól

Módosítja:

Megjelent: MK 2017/216. (XII. 19.)

Hatályos: 2018. 01. 01.

Megjegyzés: új jogszabály

 

Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályai

2018. január elsején lép hatályba az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló kormányrendelet, amelynek alkalmazása tekintetében számos átmeneti rendelkezést alkotott a Kormány. A jogszabály hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról szóló 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 2–6. §-a és 12–26. §-a.

Joganyag: 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól

Módosítja:

Megjelent: MK 2017/216. (XII. 19.)

Hatályos: 2018. 01. 01.

Megjegyzés: új jogszabály

 

Kihirdették a váltójogi törvényt

Az új polgári perrendtartással összefüggésben született meg a váltójogi törvény is, amely a váltóperekkel kapcsolatos eljárásjogi rendelkezések mellett a váltókkal kapcsolatos anyagi jogi előírásokat is tartalmazza. A váltóperek tekintetében, amelyek a törvényszékek általános hatáskörébe tartozó, az eljárás minden szakaszában soron kívül intézendő polgári peres eljárások, az új Pp. mögöttes jogszabályként alkalmazandó.

A törvény rendelkezéseit a hatálybalépését követően kiállított váltók alapján létrejött váltójogviszonyokra, illetve a hatálybalépését követően indult váltóperekre kell alkalmazni. A hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a váltójogi egyezmények kihirdetéséről szóló 1965. évi 1. törvényerejű rendelet 4. § (2) bekezdése és a váltójogi szabályok szövegének közzétételéről szóló 1/1965. (I. 24.) IM rendelet.

Bővebben itt olvashat a tervezetről.

Joganyag: 2017. évi CLXXXV. törvény a váltójogi szabályokról

Módosítja:

Megjelent: MK 2017/214. (XII. 18.)

Hatályos: 2018. 01. 01.

Megjegyzés: új jogszabály

 

Újabb közigazgatási bürokráciacsökkentési törvénycsomag

Negyvenkét törvény módosítását tartalmazza az újabb, közigazgatási bürokráciacsökkentésről szóló törvénycsomag. Az alábbiakban csupán néhány érdekességet emelünk ki a változások közül.

Az illetéktörvényt érintő módosítás értelmében évente egy alkalommal lesz illetékmentes az állandó személyazonosító igazolvány és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadására irányuló eljárás, megkötés nélkül illetékmentessé válnak ugyanakkor lakáscélú állami támogatás igénylésével kapcsolatos hatósági eljárások. Az első sikeres nyelvvizsga és az első emelt szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga díjához nyújtott támogatás megállapítására irányuló hatósági eljárás, valamint fiatalok „B” kategóriás közúti járművezetői engedélyének megszerzéséhez nyújtott támogatás megállapítására irányuló hatósági eljárás ugyancsak illetékmentes körbe tartozik 2018. január elsejétől. Díjmentesen kérhetik le a nem hiteles elektronikus tulajdonilap-másolatot a hitelintézetek a lakástámogatások igényléséhez a jövőben.

A társasházi törvény új fejezettel egészül ki a tisztségviselők nyilvántartását illetően. Jelentősen változik a közbeszerzési törvény és a cégtörvény is, számos előírás pontosítására, módosítására kerül sor ezek tekintetében.

Újdonság a jogi képviselők újabb feladatát előíró rendelkezés, amely szerint, ha a cégiratban a jogszabályban előírt, illetve a cégjegyzék adattartalmát meghaladó személyes adat kerül feltüntetésre, a cégiratot szerkesztő jogi képviselő köteles felhívni a természetes személy figyelmét arra, hogy a személyes adatának az okiratban való feltüntetéséhez való hozzájárulása egyben azzal is jár, hogy az a cégiratok nyilvánosságának elve alapján bárki számára megismerhetővé válik.

Joganyag: 2017. évi CLXXXVI. törvény a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel és az egyes hatósági eljárások egyszerűsítésével összefüggő törvények módosításáról

Módosítja:

Megjelent: MK 2017/214. (XII. 18.)

Hatályos: 2017. 12. 01., 2018. 01. 01., 2018. 07. 01., 2019. 01. 01.

Megjegyzés: 42 törvény módosítását tartalmazó törvénycsomag

 


Kapcsolódó cikkek

2022. január 26.

Emberi jogok ez EJEB gyakorlatában VI. – az oktatáshoz való jog

Élethez való, tisztességes eljáráshoz való jog, mozgásszabadság, kártalanításhoz való jog bírói hiba esetén – csak néhány olyan fogalom, amely jelen műben kibontásra vár. A Wolters Kluwer gondozásában megjelenő Emberi jogi kézikönyv az EJEB gyakorlata alapján című kiadványban Dr. Dudás Dóra Virág egészen az alapoktól építi fel az Emberi Jogok Európai Egyezményének megismerését, rendszerét, kialakulási körülményeit, fejlődését, alapértékeit és fókuszát, kikényszerítési mechanizmusát, azt, hogy az Egyezményt hogyan kell alkalmazni. Betekintést nyújt a strasbourgi bíróság szerepéről és működéséről, továbbá elmélyül az abszolút, erős, minősített, gyenge, kiegészítő jogok magyarázatában. Az alábbiakban a műnek az oktatáshoz való joggal foglalkozó részéből olvashatnak egy részletet.

2022. január 26.

Az állami szervek objektív személyiségi jogi felelősségét relativizáló joggyakorlatról 

Vitaindító írásunk témája az a bírói gyakorlat, amely az állami szerv által okozott személyiségi jogi jogsértés megállapításával kapcsolatos perekben a közigazgatási jogkörben okozott kár megtérítésével összefüggésben kialakult joggyakorlatot alkalmazza. Eszerint mérlegelési jogkörben hozott döntés esetén kirívó jogalkalmazási hiba szükséges a hatóság személyiségi jogsértésért való felelősségének megállapításához.