Jogszabályfigyelő 2020 – 16. hét Koronavírus Veszélyhelyzet


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Alábbi cikkünkben a 2020/69–79. számú Magyar Közlönyök újdonságai közül válogattunk.

E heti összeállításunkban a veszélyhelyzettel kapcsolatos újabb intézkedésekről, rendelkezésekről és néhány egyéb törvénymódosításról olvashatnak.

Tartalom:

 • Közvetítő és pártfogói tevékenység a veszélyhelyzet ideje alatt
 • Hétvégi kijárási korlátozás
 • Közteherfizetési könnyítések kiterjesztése
 • Személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésének eltérő szabályai
 • Munkaidőkeret megemelése
 • Csökkentett munkaidős foglalkoztatás támogatása
 • Salátatörvény a különleges jogállású szervekről szóló törvénnyel összefüggő módosításokról
 • Származási hely feltüntetése
 • Kijárási korlátozás meghosszabbítása

Közvetítő és pártfogói tevékenység a veszélyhelyzet ideje alatt

A Kormány alábbiakban hivatkozott rendelete a veszélyhelyzet ideje alatt tehető, a közvetítői tevékenységet és a megelőző pártfogói tevékenységet érintő egyes intézkedéseket, illetőleg a vonatkozó jogszabályoktól eltérő rendelkezéseket tartalmazza.

 • Joganyag: 129/2020. (IV. 17.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt a közvetítői tevékenységet és a megelőző pártfogói tevékenységet érintő egyes intézkedésekről
 • Módosította:
 • Megjelent: MK 2020/79. (IV. 17.)
 • Hatályos: 2020. 04. 18., 2020. 05. 03.
 • Megjegyzés: új jogszabály

A Pénzügyi Békéltető Testület eljárása a veszélyhelyzet ideje alatt

A veszélyhelyzet megszűnéséig a Pénzügyi Békéltető Testület – amennyiben ahhoz a kérelmező hozzájárul – írásban folytatja le az eljárását. Ha a kérelmező az írásbeli eljáráshoz nem járul hozzá, úgy az ügy a veszélyhelyzet megszűnéséig vagy – amennyiben az eljárás megfelelő lefolytatásához ez szükséges – a veszélyhelyzet megszűnését követő 21. napig szünetel. A szünetelés időtartama az eljárási határidőbe nem számítható be. Az írásbeli eljárások ügyintézésének végső határideje a befogadástól számított 180 nap.

A fenti szabályokat a folyamatban lévő eljárásokra is alkalmazni kell.

 • Joganyag: 130/2020. (IV. 17.) Korm. rendelet a Pénzügyi Békéltető Testület veszélyhelyzet alatti eljárásáról
 • Módosította:
 • Megjelent: MK 2020/79. (IV. 17.)
 • Hatályos: 2020. 04. 18., 2020. 05. 03.
 • Megjegyzés: új jogszabály

Hétvégi kijárási korlátozás

A 2020. április 18–19-ei hétvégére nézve felhatalmazta a Kormány a települési önkormányzatokat, hogy rendeletükkel az adott település vonatkozásában a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendeletben foglaltaktól szigorúbb szabályokat állapítsanak meg.

A rendelet a kihirdetését követő napon lépett hatályba, és 2020. április 20-án a hatályát veszti.

 • Joganyag: 118/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet a hétvégére vonatkozó kijárási korlátozással összefüggésben meghozható önkormányzati intézkedésekről
 • Módosította:
 • Megjelent: MK 2020/77. (IV. 16.)
 • Hatályos: 2020. 04. 17.
 • Megjegyzés: új jogszabály

Közteherfizetési könnyítések kiterjesztése

A koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának az enyhítése érdekében elrendelt (szochot, járulékokat, kivát, szakképzési és rehabilitációs hozzájárulást érintő) közteherfizetési könnyítéseket kiterjesztették az agráriumban tevékenykedő vállalkozásokra is.

A közteherfizetési könnyítésekről bővebben olvashat a Jogszabályfigyelő 2020 – 13. heti számában.

Személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésének eltérő szabályai

A veszélyhelyzet ideje alatt a Ptk.-tól eltérő szabályokat kell alkalmazniuk a jogi személyeknek és a nem jogi személy szervezeteknek a döntéshozó szerveik, a felügyelőbizottságuk működése, az ügyvezetési tevékenységük és az egyéb testületeik működése, továbbá a nyilatkozattételek tekintetében, továbbá a társasházakról szóló jogszabályoktól eltérő szabályokat kell alkalmazniuk társasházaknak a társasházi szervek működése és a nyilatkozattételek tekintetében.

A jogszabály ezen felül a köztestületekről szóló rendelkezésektől, a közjegyzői törvénytől, a végrehajtási törvénytől, az igazságügyi szakértőkről szóló törvénytől és ügyvédi törvénytől eltérő rendelkezéseket is tartalmazza.

 • Joganyag: 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről
 • Módosította:
 • Megjelent: MK 2020/71. (IV. 10.)
 • Hatályos: 2020. 04. 11., 2020. 04. 25.
 • Megjegyzés: több törvény módosítását tartalmazó rendeletcsomag

Munkaidőkeret megemelése

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényt (a továbbiakban: Mt.) az alábbiakban hivatkozott kormányrendelet alapján azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a munkáltató legfeljebb huszonnégy havi munkaidőkeretet is elrendelhet, illetőleg a korábban elrendelt munkaidőkeretet ezen időtartamra meghosszabbíthatja.

A jogszabály megtiltja ugyanakkor az Mt. 99. §-ában, valamint az Mt. 104–106. §-ában foglaltaktól való eltérést – amely nem érinti az Mt. 135. § (4) bekezdésében foglalt eltérési lehetőséget –, valamint a rendeletben foglalt szabályoktól eltérő kollektív szerződéses rendelkezések alkalmazását.

 • Joganyag: 104/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet munkajogi szabályainak a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő kiegészítéséről
 • Módosította:
 • Megjelent: MK 2020/71. (IV. 10.)
 • Hatályos: 2020. 04. 11., 2020. 04. 25.
 • Megjegyzés: új jogszabály

Csökkentett munkaidős foglalkoztatás támogatása

Az alábbiakban hivatkozott kormányrendelet állapítja meg a veszélyhelyzettel összefüggő gazdasági okból a csökkentett munkaidős foglalkoztatáshoz nyújtott legfeljebb három hónapra szóló, az állami foglalkoztatási szerv által biztosítandó támogatás szabályait.

A támogatás munkaadó és munkavállaló együttes kérelmére nyújtható. A kérelmet azonban a munkaadónak kell benyújtania a veszélyhelyzet időtartama alatt vagy a veszélyhelyzet megszűnését követő egy hónapon belül a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapján közzétett erre rendszeresített formanyomtatványon, elektronikus úton.

 • Joganyag: 105/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet idején történő csökkentett munkaidős foglalkoztatásnak a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő támogatásáról
 • Módosította:
 • Megjelent: MK 2020/71. (IV. 10.)
 • Hatályos: 2020. 04. 16., 2020. 04. 25.
 • Megjegyzés: új jogszabály

Salátatörvény a különleges jogállású szervekről szóló törvénnyel összefüggő módosításokról

Az Országgyűlés a 2020. április 6-ai ülésnapján fogadta el az egyes törvényeknek a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény hatálybalépésével összefüggő, valamint jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2020. évi XIX. törvényt, amely egyebek mellett a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény nagyobb terjedelmű, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény egyetlen szakaszát érintő, illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény kisebb terjedelmű módosítását is tartalmazza.

 • Joganyag: 2020. évi XIX. törvény egyes törvényeknek a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény hatálybalépésével összefüggő, valamint jogharmonizációs célú módosításáról
 • Módosította:
 • Megjelent: MK 2020/70. (IV. 10.)
 • Hatályos: 2020. 04. 11., 2020. 07. 01., 2021. 01. 01.
 • Megjegyzés: 26 törvény szabályait módosító jogszabálycsomag

Származási hely feltüntetése

Az alábbiakban hivatkozott törvénymódosítás lehetőséget teremt arra, hogy az érintett polgár kérelmére a személyazonosító igazolványban, és ha az anyakönyv nem tartalmazza, akkor az anyakönyvben is feltüntessék az adott személy származási helyét. A törvénymódosítás 2021. augusztus 2-án lép hatályba.

 •  Joganyag: 2020. évi XX. törvény a származási hely feltüntetése érdekében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény és az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosításáról
 • Módosította:
 • Megjelent: MK 2020/70. (IV. 10.)
 • Hatályos: 2021. 08. 02.
 • Megjegyzés: 2 törvény szabályait módosító jogszabálycsomag

Kijárási korlátozás meghosszabbítása

A kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelettel elrendelt kijárási korlátozást a Kormány – annak visszavonásáig – azaz határozatlan időre szólóan meghosszabbította azzal, hogy annak szükségességét hetente megvizsgálják.

A rendelet felhatalmazta a települési önkormányzatok arra, hogy a piacok látogatásának rendjét, illetve az általuk igazgatott területeken a kijárási korlátozásokat a 71/2020. (III. 27.) Korm. rendeletben foglaltaktól eltérően állapítsák meg, illetőleg megállapította a kormányrendelet a húsvéti ünnepekre vonatkozó speciális rendelkezéseket is.

A jogszabály a fentieken túlmenően módosította az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (III.) szóló 46/2020. (III. 16.) Korm. rendeletnek az üzletek nyitva tartására vonatokozó előírásait. Ennek értelmében az élelmiszert, az illatszert, a drogériai terméket, a háztartási tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai papírterméket árusító üzlet, továbbá a gyógyszertár, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzlet és az üzemanyagtöltőállomás kivételével az üzletekben 15 óra után reggel 06 óráig az ott foglalkoztatottak kivételével tartózkodni tilos.

A kijárási korlátozásról bővebben olvashat a Jogszabályfigyelő 2020 – 13. heti számában.

 • Joganyag: 95/2020. (IV. 9.) Korm. rendelet a kijárási korlátozás meghosszabbításáról
 • Módosította:
 • Megjelent: MK 2020/69. (IV. 9.)
 • Hatályos: 2020. 04. 10., 2020. 04. 24.
 • Megjegyzés: új jogszabály

 


Kapcsolódó cikkek

2023. december 1.

Kisiklik az EU MI-szabályozása? – Vita a generatív mesterséges intelligenciákról

Az EU belső ügyeivel foglalkozó portálok már október végétől kezdődően folyamatosan tudósítottak arról, hogy valami komoly zavar támadt a Mesterséges Intelligencia Jogszabály (AI Act) tervezete körül. Lehet, hogy mégsem lesz decemberre politikai kompromisszum? – az Információs Társadalom Kutatóintézet blogján megjelnt bejegyzés a ludovika.hu-n olvasható.

2023. november 30.

A vallási jelképek viselése a munkahelyen: a közigazgatási szerv dönthet a tiltás mellett

A teljesen semleges közigazgatási környezet kialakítása érdekében a közigazgatási szerv megtilthatja a filozófiai vagy vallási meggyőződésre utaló bármely jelkép munkahelyen történő látható viselését. Egy ilyen szabály nem hátrányosan megkülönböztető, ha azt általános jelleggel és különbségtétel nélkül alkalmazzák e közigazgatási szerv teljes személyi állományára, és azt a feltétlenül szükséges mértékre korlátozzák.