Jogszabályfigyelő 2022 – 10. hét


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Alábbi cikkünkben a 2022/42–49. számú Magyar Közlönyök legfontosabb újdonságai közül válogattunk.

E heti összeállításunkban az ukrán helyzettel kapcsolatos jogszabályi rendelkezések mellett a Kúria közterület-használati jogviszonnyal kapcsolatos jogegységi határozatáról olvashatnak.

  

Tartalom:

 1. Nem jár támogatás a korábban foglalkoztatott ukrán munkavállalók után
 2. Ukrán állampolgárok munkavállalásának támogatása
 3. A közterület-használati jogviszony megítélése
 4. Nem kell idegenforgalmi adót fizetni az Ukrajna területéről érkezők után

  

Nem jár támogatás a korábban foglalkoztatott ukrán munkavállalók után

A munkaadó nem jogosult [az alábbiakban részletesebben ismertetett 96/2022. (III. 10.) Korm. rendelet szerinti] állami támogatásra annak az ukrán állampolgárnak a foglalkoztatása után, akinek a kérelem benyújtását megelőző 365 napon belüli foglalkoztatása (akár több munkaviszony alapján is) a 90 napot elérte. 

 • Joganyag: 96/2022. (III. 10.) Korm. rendelet az Ukrajna területéről érkezett, ukrán (ukrán-magyar kettős) állampolgársággal rendelkező személyek munkavállalásának támogatásáról
 • Módosította: 109/2022. (III. 12.) Korm. rendelet
 • Megjelent: MK 2022/49. (III. 12.)
 • Hatályos: 2022. 03. 13.
 • Megjegyzés: kis terjedelmű módosítás

  

Ukrán állampolgárok munkavállalásának támogatása

A Kormány támogatást nyújt az Ukrajnából 2022. február 24-én vagy azt követően érkező ukrán állampolgárok magyarországi foglalkoztatásához. A támogatás kérelemre vehető igénybe, amelyet az illetékes kormányhivatalnál kell előterjeszteni a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapján közzétett, erre rendszeresített formanyomtatványon, elektronikus úton. A támogatás a foglalkoztatási jogviszony idejére, de legfeljebb tizenkét hónapra biztosítható, amely egy alkalommal, újabb tizenkét hónapra meghosszabbítható.

 • Joganyag: 96/2022. (III. 10.) Korm. rendelet az Ukrajna területéről érkezett, ukrán (ukrán-magyar kettős) állampolgársággal rendelkező személyek munkavállalásának támogatásáról
 • Módosította:
 • Megjelent: MK 2022/47. (III. 10.)
 • Hatályos: 2022. 03. 11., 2022. 03. 25.
 • Megjegyzés: új jogszabály

  

A közterület-használati jogviszony megítélése

A közterület-használati jogviszony közjogi jogviszony, amellyel kapcsolatban felmerülő jogvita elbírálása a közigazgatási ügyekben eljáró bíróság hatáskörébe tartozik – olvasható a Kúria összevont polgári-gazdasági-munkaügyi és közigazgatási jogegységi tanácsa alábbiakban hivatkozott jogegységi határozatának rendelkező részében.

„E jogviszonyok jellemzője, hogy általában az önkormányzatok képviselő-testületének a közterület-használat feltételeit meghatározó határozatával és ezt követően a felek közötti írásbeli szerződéssel (azaz két jogi aktus eredményeképpen) jöttek létre. A jogviszonyok megszűnése is ugyanígy (a képviselő-testület határozata a jogviszony megszüntetéséről, majd az e határozatban foglalt felhatalmazás alapján a polgármester, illetve az önkormányzat képviseletében eljáró szervezet vagy gazdasági társaság általi írásbeli felmondás) eredményeként következett be. A bírósági gyakorlat hosszú idő óta e komplex jogviszony kettős – részben közjogi, részben magánjogi – természetének valamely eleméből indul ki annak meghatározása során, hogy a jogviszony közjogi (közigazgatási) vagy magánjogi (polgári jogi) jellegű-e, és ennek megfelelően az ilyen tárgyú ügyekben a közigazgatási ügyekben vagy a  polgári perekre hatáskörrel rendelkező bíróság jogosult-e eljárni, és melyik eljárási norma, a  közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) vagy a  polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) szerint.”

„[A] Kúria közigazgatási ügyeket tárgyaló tanácsai és az önkormányzati tanácsa határozatainak indokolása szerint – az önkormányzatok közjogi szerepének, a közjogi alakzat túlsúlyának van döntő jelentősége, amire tekintettel a közterület-használat önkormányzati hatósági ügynek, illetve olyan komplex jogviszonynak minősül, melyben a helyi szabályozás is elsősorban a közösségi érdeket védi.”

„A közterület-használat szabályozása közjogi, közigazgatási jellegű szabályozást jelent. A közterület rendeltetéstől eltérő használatának szabályozása során nem a magánjog szabályai, hanem a közigazgatási jogi szabályok határozzák meg az önkormányzat és a közterület használója között létrejövő jogviszonyban a jogalanyok jogait. A közterület-használat szabályozásával az önkormányzat közhatalmi megbízatásának tesz eleget.”

„[A] közterület-használattal összefüggő egyedi döntések és közigazgatási szerződések a Kp. 4.  § (3) bekezdés a) és d) pontjai alapján közigazgatási cselekmények, és mint ilyenek a 4.  § (1) bekezdés alapján közigazgatási jogvita tárgyai. A közigazgatási jogvitát pedig a bíróság a Kp. 5. § (1) bekezdése alapján közigazgatási perben bírálja el. Ezen a tényen nem változtat az a körülmény sem, ha a közterület-használattal kapcsolatos közigazgatási jogvitában a közterület-használat díjával összefüggésben is igényt terjesztenek elő. A közterület-használati díj annak az engedélynek az ára, amelynek birtokában a közterület használója a közterületet rendeltetésétől eltérően használja. A közterület használója nem közhatalmi jellegű, hanem gazdasági természetű ellenszolgáltatást vásárol az önkormányzattól. Ez a közterület saját célú hasznosítására való jogosultság megszerzése. A közterület-használati díj a közterület hasznosításának ellenértéke, és mint ilyen az érintettek vagyoni jogain alapul, illetve vagyoni jogaival összefügg, értéke pénzösszegben kifejezhető, azonban ezen körülmények ellenére is a jogvita elbírálására a közigazgatási perben eljáró bíróság rendelkezik hatáskörrel.”

„[A] közterület-használat tárgyában – akár hatósági határozaton, akár hatósági szerződésen alapul – közigazgatási jogvitának van helye, mivel a közterület rendeltetéstől eltérő használatáról az önkormányzat nem tulajdonosi jogkörében eljárva, hanem a helyi közhatalom gyakorlójaként, rendeletével szabályozott, joghatást kiváltó formában rendelkezik. A használati jogosultság és az ahhoz kapcsolódó valamennyi jogvita elbírálása a Kp. 5. § (1) bekezdése alapján a közigazgatási perben eljáró közigazgatási bíróság hatáskörébe tartozik.”

 • Joganyag: 1/2022. KPJE határozat a közterület-használati jogviszony közjogi vagy magánjogi jellegének megítéléséről és az ilyen tárgyú perben eljáró bíróság meghatározásáról
 • Módosította:
 • Megjelent: MK 2022/45. (III. 8.)
 • Hatályos: a jogegységi határozat a bíróságokra a Magyar Közlönyben történő közzététel (2022. 03. 08.) időpontjától kötelező
 • Megjegyzés: joggyakorlat egységesítése

 

Nem kell idegenforgalmi adót fizetni az Ukrajna területéről érkezők után

2022. február 24-étől nem kell alkalmazni a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 30. §-át (idegenforgalmiadó-kötelezettség, az adó alanya szabályai) az Ukrajna területéről 2022. február 24. napján vagy azt követően érkezett olyan magánszemély esetén, aki a Magyarországra érkezését megelőzően jogszerűen tartózkodott Ukrajna területén – olvasható az alábbiakban hivatkozott kormányrendeletben.

Joganyag: 87/2022. (III. 7.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény idegenforgalmi adóra vonatkozó szabályainak eltérő alkalmazásáról

Módosította:

Megjelent: MK 2022/44. (III. 7.)

Hatályos: 2022. 03. 08., 2022. 03. 22.

Megjegyzés: új jogszabály

 


Kapcsolódó cikkek