„Túlhajtás nélkül” – azaz: mennyit lehet dolgozni egy nap?


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A munkaidőről szóló fejezet a munka törvénykönyvének (Mt.) egyik legnehezebben érthető része. Ha csak arra az alapvető kérdésre keressük a választ, hogy legfeljebb hány órát lehet egy nap vagy egy héten dolgozni, máris értelmezési nehézségekbe ütközhetünk. A törvény ugyanis egy helyen azt írja, hogy a teljes napi munkaidő napi 8 óra, majd néhány szakasszal később azt olvashatjuk, hogy a munkavállaló beosztás szerinti napi munkaideje legfeljebb 12 óra lehet. Megnyugtatásképpen: az első látásra fennálló ellentmondás természetesen csak látszólagos. Azonban a helyes válasz megtalálásához nem árt némi ismeret az Mt. munkaidő mennyiségével és beosztásával kapcsolatos szabályozásának rendszeréről.

A rendszer megértéséhez fontos tudni, hogy az Mt.-ben élesen elkülönülnek a munkaidő mennyiségére és a munkaidő beosztására vonatkozó szabályokat.

A munkaidő mennyisége

Az elrendelhető munkaidő mennyisége alapvetően a felek megállapodására tartozó kérdés: a felek közösen döntik el ugyanis, hogy a munkavállaló mennyi időt fog a munkáltató rendelkezésére bocsátani az életéből.

Persze a leggyakrabban a munkaidő mennyiségéről való megállapodás során nincs döntő szava a munkavállalónak, hiszen a munkáltató dönti el, hogy hány órás státuszt tud vagy akar felajánlani.

A munkaidő mennyiségéről azonban legalábbis formálisan meg kell állapodni. Ennek megfelelően a munkaszerződésben általában szerepel, hogy a munkavállalónak mennyi a napi munkaideje.

Ha erről nincs szó a munkaszerződésben, az sem probléma: ekkor a törvény (esetleg kollektív szerződés) fogja rögzíteni a napi munkaidő mértékét. Ha a felek (illetve a kollektív szerződést kötő partnerek) egyáltalán nem rendelkeznek erről a kérdésről, akkor a napi munkaidő mértéke napi 8 óra. Ezt hívjuk általános teljes munkaidőnek.

A felek a munkaviszonyra vonatkozó szabályok (különösen: az Mt.) keretei között meg is emelhetik ezt a mértéket: legfeljebb 12 órás napi munkaidő írható elő bizonyos munkavállalói csoportoknak („ hosszabb teljes napi munkaidő”), illetve a felek vagy munkaviszonyra vonatkozó szabály a 8 óránál „rövidebb teljes napi munkaidő”-t is előírhat (ez utóbbi igen ritka).

Továbbá – teljes munkaidőnek nem számító – részmunkaidőben is meg lehet állapodni (ez a leggyakoribb eltérés az általános teljes munkaidőtől).

Akárhogyan is határozzák meg a felek a napi munkaidő mértékét a fenti keretek között, ezzel azt fogják kifejezni, hogy rendes munkaidőként napi hány órát veheti igénybe a munkáltató a munkavállaló szolgálatait. Ez lesz tehát a munkavállaló részéről a munkaszerződés teljesítésének időbeli kerete (ahogyan a munkavégzés helye a földrajzi kereteket, a munkakör pedig a tárgyi kereteket adja meg).

A munkaidő beosztása

Arról a kérdésről, hogy a fentiek szerint a munkáltató rendelkezésére bocsátott időtartamot az egyes napok, hetek folyamán pontosan mikor kell ledolgoznia, a munkaidő beosztására vonatkozó szabályok szólnak.

Míg a munkaidő mennyisége a felek – legalábbis formális értelemben – megállapodására tartozó kérdés, a munkaidő beosztásában a munkáltatónak lesz meghatározó szerepe.

Ha például a munkaszerződés szerint a munkavállaló napi 8 órában dolgozik, akkor a munkáltatónak jogában áll meghatározni, hogy ezt a napi 8 órát az egyes munkanapokon pontosan mikor kell ledolgoznia: reggel 6-tól – 20 perc munkaközi szünettel – 14:20-ig, netán déltől 20:20-ig stb.

A munkáltató beosztással kapcsolatos döntési szabadsága persze nem korlátlan. Figyelembe kell vennie néhány alapelvi követelményt (így különösen a munkavállaló méltányolható magánérdekeinek figyelembe vételét elrendelő méltányosság elvét) továbbá munkavédelmi alapkövetelményeket (az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítása stb.), illetve a beosztásnak meg kell felelnie a pihenőidőkre vonatkozó szabályozásnak is: biztosítania kell a munkavállaló részére a munkaközi szünetet, a napi pihenőidőt, a heti pihenőnapokat vagy pihenőidőt stb.

Kollektív szerződés valamint a felek egyéni megállapodása (legjellemzőbben: a munkaszerződés) is megkötheti a munkáltató kezét e téren. Például nincs akadálya annak, hogy a munkaszerződésben rögzítsék a napi munkakezdés és a napi munka befejezésének időpontját – ez esetben a munkáltatónak a beosztásnál ezt tiszteletben kell tartania.

Amennyiben a felek egyéni megállapodása vagy kollektív szerződés másként nem rendelkezik, a munkáltatónak minden hétköznapra (hétfőtől péntekig) kell beosztania a munkaidőt (ez az ún. általános munkarend”), mégpedig minden napra egyenlő óraszámban (értelemszerűen a szerződésben foglaltaknak megfelelő napi munkaidő mennyisége szerint).

Azonban a munkáltatónak ettől eltérő elosztásban lenne szüksége munkaerőre, arra is van megoldás. Kevésbé gyakori, de a felek munkaszerződésben is megállapodhatnak arról, hogy a munkavállaló inkább valamely hétvégi nap(ok)on fog dolgozni, és hétköznap lesz a pihenője, valamint hogy az egyes munkanapjain nem azonos óraszámban fog munkát végezni. Ilyen megállapodást akkor lehet kötni, ha ez kifejezetten a munkavállaló érdekeit szolgálja. De nem is szükséges feltétlen ehhez megállapodás: a munkáltató egyoldalúan is rendelkezhet arról, hogy a munkavállaló munkaóráit hétvégi napokra vagy az egyes munkanapokra naponként eltérő mennyiségben osztja be. Ez az ún. egyenlőtlen munkarend.

Ahhoz, hogy a munkáltató egyenlőtlen munkarendet alkalmazhasson, vagy a – közismertebb – „munkaidőkeret”, vagy a – kevésbé alkalmazott – „elszámolási időszak” rendszerét kell bevezetnie. (Az egyszerűség kedvéért most a gyakorlatban jobban bevált munkaidőkeretről lesz csak szó.)

A munkáltató által egyoldalúan meghatározott munkaidőkeret tartama legfeljebb négy hónap vagy 16 hét lehet (minimuma nincs meghatározva, de egy hétnél rövidebb munkaidőkeretet nem nagyon érdemes alkalmazni). Ha tehát példának okáért a munkáltató 2019. szeptember 1. napjától 2019. szeptember 30. napjáig tartó munkaidőkeretet vezet be egy olyan munkavállaló vonatkozásában, akinek a munkaszerződés szerinti napi munkaideje napi 8 óra, akkor összesítenie kell az erre az időszakra eső összes hétköznapra jutó munkaidőmennyiséget. Mivel a szeptemberi hónapra 21 hétköznap esik, ez összesen 21×8=168 munkaórát jelent. Ezt a 168 munkaórát a munkáltató a saját igényei szerint beoszthatja akár hétköznapokra, akár hétvégi napokra, tetszőleges elosztásban. (Megjegyzendő, hogy egyes speciális jellegzetességekkel bíró munkaviszonyokban, továbbá kollektív szerződés rendelkezése alapján a négyhavinál hosszabb, egyes esetekben akár harminchat havi munkaidőkeret is előírható).

Természetesen ekkor sem járhat el minden korlátozás nélkül a munkáltató: figyelembe kell vennie a fent már említett általános, alapelvi és munkavédelmi követelményeket, a pihenőidőkre vonatkozó szabályokat, továbbá például a vasárnapi munkavégzésre vonatkozó korlátozásokat. Azonban kétségtelenül jóval nagyobb mozgástere lesz a munkaidő beosztásában.

Az egyes munkanapokra konkrétan elrendelt munkaidőt a törvény a „beosztás szerinti munkaidő” fogalmával ragadja meg. Ez tehát a „napi munkaidő”-től eltérő kategória, amely – mint láthattuk – a munka mennyiségére vonatkozik, míg a „beosztási szerinti napi munkaidő” pedig a konkrétan beosztott munkaórákra. A kettő csak egyenlő munkarend esetén egyezik meg, egyenlőtlen munkarendnél jelentősen eltérhet egymástól: a napi munkaidő a munkaidőkeret átlagában fog megvalósulni.

A beosztás szerinti munkaidőre ugyanúgy vonatkoznak napi szintű korlátozások, mint a napi munkaidőre, de a fentiek alapján világosan látható, hogy a korlátozások két fajtáját nem szabad összekeverni. A beosztás szerinti napi munkaidő maximális mértéke főszabály szerint 12 óra lehet. A hosszabb teljes munkaidővel dolgozó munkavállalók esetén a beosztás szerinti napi munkaidő maximuma napi 24 óra lehet.

Amikor a beosztás szerinti napi munkaidő maximumáról van szó, ebbe be kell számítani a rendes munkaidő-beosztáson felül elrendelt túlórákat valamint az ügyeletet, ha aközben a ténylegesen végzett munka nem mérhető (tehát általános esetben túlórával együtt sem lehet napi 12 óránál többet dolgoztatni valakit). A beosztás szerinti napi munkaidőnek azonban minimuma is van: teljes munkaidős foglalkoztatottnál 1 napra nem lehet kevesebbet beosztani, mint 4 óra (részmunkaidő esetén arányosan kevesebbet).

A munkaszerződésekben és a beosztási gyakorlatban igen gyakori hiba, hogy a felek nem ügyelnek kellőképpen a napi munkaidőre és a beosztás szerinti napi munkaidőre vonatkozó szabályok elkülönítésére. Ennek eredménye, hogy a szerződéses rendelkezések és a munkaidő-beosztással kapcsolatos munkáltatói utasítások pontatlanul, helytelenül igyekeznek megfelelni a törvényben foglalt korlátozásoknak. Pedig igen fontos e téren a tudatos munkaidőszervezés: a munkaidő mennyiségével és beosztásával kapcsolatos szabálytalanságok a munkavállalói oldalon túldolgoztatáshoz, a munkáltatói oldalon pedig munkaügyi hatósági jogkövetkezményekhez vagy előre nem kalkulált túlmunkadíj-követelésekhez vezethetnek.


Kapcsolódó cikkek

2023. szeptember 27.

„A Praetor jóval több, mint egy ügyvédi ügykezelő rendszer”

Biztos voltam abban, hogy meg lehet könnyíteni az ügyvédek mindennapi adminisztrációját és az ügyek egy programban történő kezelését – mondja Martin Kašpar a Praetor Systems társalapítója, aki dolgozott ügyvédként, jelenleg pedig a Wolters Kluwer ČR, a.s. üzletfejlesztési vezetője.