Veszélyhelyzet – a 2020. májusi-júniusi érettségi részletes szabályai Koronavírus Veszélyhelyzet


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Csütörtökön éjfél előtt néhány perccel kihirdették az érettségi 2020. májusi-júniusi érettségire vonatkozó részletes szabályokat.

A Kormány a veszélyhelyzet és a koronavírus járvány miatt az eddig alkalmazott érettségi szabályok helyett az érettségi biztonságos lebonyolítása érdekében megváltozott szabályokat vezetett be a 119/2020. (IV. 16.) Korm. rendeletben a 2020. május–júniusi érettségi vonatkozásában.

Alapvetően írásbeli érettségi, kivételesen szóbeli

A járványra tekintettel a 2020. május–júniusban (Vizsgaidőszak) megszervezésre kerülő érettségi vizsgaidőszakban az érettségi vizsgatárgyak szóbeli és gyakorlati vizsgarészei főszabályként nem kerülnek megszervezésre. Az írásbeli érettségi vizsgákat 2020. május 4. és 2020. május 21. között kell lebonyolítani.

A rendelet értelmében azon vizsgatárgy esetében kell megszervezni a középszintű szóbeli vizsgát, amely középszinten csak szóbeli vizsgarésszel rendelkezik.

Meg kell szervezni a szóbeli vizsgát, akkor is, ha a vizsgázó az igazgató szakértői bizottság szakvéleményére alapozott döntése alapján

– az írásbeli, gyakorlati vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet,

– mentesül az írásbeli vizsgarész alól,

– mentesül a gyakorlati vizsgarész alól,

– emelt szintű vizsgájával szóbeli típusú nyelvvizsga egyenértékűséget kíván szerezni,

– emelt szintű célnyelvi vizsgájával szóbeli típusú nyelvvizsga egyenértékűséget kíván szerezni.

Utóbbi kettőre a sajátos nevelési igényű hallgatók esetén van lehetőség. Ha a vizsgázót mentesítették az érdemjegyekkel és osztályzatokkal történő értékelés, minősítés alól, akkor az adott tantárgy helyett a vizsgázó egy másik, általa választott vizsgatárgyból tehet érettségi vizsgát. A vizsgázó részére kérelmére engedélyezni kell az írásbeli beszámoló szóbeli beszámolóval vagy a szóbeli beszámoló írásbeli beszámolóval történő felváltását, és biztosítani kell a hosszabb felkészülési időt. Alapesetben, ha nyelvből tesz valaki érettségit és teljesítette az érettségi vizsga írásbeli és szóbeli vizsgáit, azoknak minden vizsgarészét, akkor a bizonyítványa ha legalább 60%-ot ért el, középfokú (B2) komplex típusú, 40-59% elérése esetén alapfokú (B1) komplex típusú, államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékű okiratnak minősül. A sajátos nevelési igényű hallgatók esetén, ha a fenti kritériumok fennállnak, és ha a vizsgázó az idegen nyelvből az emelt szintű érettségi során teljesítette a szóbeli vizsga részeit, valamint élő idegen nyelvből a hallott szöveg értése vizsgarészt, érettségi bizonyítványa, tanúsítványa a megfelelő fokozatú szóbeli típusú, államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékű okiratnak minősül. Célnyelv esetén, ha a vizsgázó célnyelvből az emelt szintű vizsga során teljesítette a szóbeli és a hallott szöveg értése vizsgarészeket, érettségi bizonyítványa felsőfokú (C1) szóbeli típusú államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékű okiratnak minősül, ha és legalább 60%-ot ért el, és a másik két vizsgatárgyból célnyelven, sikeres, legalább középszintű, vizsgát tett. E lehetőség biztosítására teszi lehetővé a rendelet a szóbeli vizsga megtartását.

A vizsgázó a szóbeli vizsgarészt egyszer teljesítheti. A rendelet szerint tett sikeres érettségi vizsgát a nemzeti köznevelésről szóló törvénynek megfelelően teljesített, teljes értékű, sikeres érettségi vizsgának kell tekinteni. Az érettségi vizsga előkészítésére, megszervezésére, lebonyolítására, az érettségi vizsgára történő jelentkezésre, a vizsgázók teljesítményének értékelésére, valamint az érettségi vizsgával összefüggő ügyviteli tevékenység során történő kapcsolattartásra a rendelet az elektronikus kommunikációt írja elő.

Speciális szabályok

A nem sajátos nevelési igényű hallgatók esetében a megfelelő fokú és típusú nyelvvizsga-egyenértékűséget a szóbeli vizsgarész teljesítése nélkül meg kell állapítani.

A középszintű érettségi eredménye 0–24% elérése esetén elégtelennek minősül. Általános szabályok szerint középszintű matematika vizsgatárgyból tett vizsga esetén, ha a tanuló írásbeli teljesítménye elérte a tizenkettő százalékot, de nem érte el a huszonöt százalékot, a vizsgatárgy részletes követelményeiben meghatározott módon szóbeli vizsgát tehet. Tekintettel arra, hogy a veszélyhelyzet miatt a vizsgák írásbeliek lesznek, a rendelet lehetőséget teremt arra, hogy bármely vizsgatárgyból tett középszintű írásbeli vizsga esetén, ha a vizsgázó írásbeli teljesítménye elérte a tizenkettő százalékot, de nem érte el a huszonöt százalékot, szóbeli vizsgát tehessen.

Speciális szabályok vonatkoznak a testnevelés vizsgatárgyra, amiből szóbeli vizsgát kell szervezni. A középszintű szóbeli vizsga a vizsgáztató tanár mellett a vizsgabizottság legalább két tagja jelenlétében, a vizsgaidőszak bármely napján lebonyolítható. Az emelt szintű szóbeli vizsgán a vizsgázó számára a felkészüléshez 60 percet kell biztosítani, a vizsga időtartama 40 perc. A vizsgázó a szóbeli vizsgán összesen négy altételből felel.

Vizuális kultúra vizsgatárgyból tett középszintű vizsga esetén a vizsgázó pontszámát az írásbeli vizsgarész alapján, gyakorlati vizsgarész nélkül kell megállapítani.

Jelentkezés az érettségire

Nincs lehetőség előrehozott, valamint érettségi bizonyítvány megszerzése előtti szintemelő érettségi vizsgák megszervezésére. Az ezzel kapcsolatban benyújtott vizsgajelentkezéseket törlik, kivéve a középiskola befejező évfolyamán tanulók szintemelő vizsgáit, illetve aki a kérelem benyújtásának időpontjában külföldi vagy külföldi rendszerű középiskola utolsó évfolyamán folytatja tanulmányait. Nem törlik annak a tanulónak a kérelmét sem, aki a középiskola utolsó évfolyamán nem tudta befejezni a tanulmányait, és az adott vizsgaidőszakban rendes, javító és pótló érettségi vizsgát nem tehet, mivel az ő rendes érettségi vizsgajelentkezéseit előrehozott érettségi vizsgajelentkezésre kell változtatni bármely érettségi vizsgatárgyból, amelyből jogosult érettségi vizsgát tenni.

Ha a vizsgázó az érettségi vizsgán nem jelenik meg, vagy a projektmunkáját határidőre nem nyújtja be, a javító vagy pótló vizsgára való utasításától el kell tekinteni, vizsgajelentkezését törölni kell.

A vizsgázó 2020. április 21-ig kérheti az Oktatási Hivatal honlapján erre a célra közzétett formanyomtatványon az elfogadott vizsgajelentkezésének törlését vagy megváltoztatását (emelt szintről középszintre, illetve kizárólag idegen nyelvből középszintről emelt szintre). A kérelmet vizsgajelentkezését fogadó intézményhez kell benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő. A kérelemmel kapcsolatos hiánypótlásnak nincs helye.

A vizsga lebonyolítása

Az egyazon helyiségben írásbeli vizsgát tevő vizsgázók létszáma nem haladhatja meg a 10 főt.

A vizsgák időrendje:

  A B C D
1. Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga Középszintű írásbeli érettségi vizsga Időpont
2. magyar nyelv és irodalom magyar nyelv és irodalom, magyar mint idegen nyelv 9.00 2020. május 4.
3. matematika matematika 9.00 2020. május 5.
4. történelem történelem 9.00 2020. május 6.
5. angol nyelv angol nyelv 9.00 2020. május 7.
6. német nyelv német nyelv 9.00 2020. május 8.
7. nemzetiségi nyelv és irodalom nemzetiségi nyelv és irodalom, filozófia 8.00 2020. május 11.
8. francia nyelv francia nyelv 14.00 2020. május 11.
9. kémia kémia 8.00 2020. május 12.
10. földrajz földrajz 14.00 2020. május 12.
11. biológia biológia 8.00 2020. május 13.
12. társadalomismeret mozgóképkultúra és médiaismeret 14.00 2020. május 13.
13. ágazati szakmai vizsgatárgyak, ágazaton belüli specializáció szakmai vizsgatárgyak ágazati szakmai vizsgatárgyak, ágazaton belüli specializáció szakmai vizsgatárgyak 8.00 2020. május 14.
14. informatika 8.00 2020. május 15.
15. ének-zene, belügyi rendészeti ismeretek ének-zene, művészettörténet, belügyi rendészeti ismeretek 14.00 2020. május 15.
16. informatika dráma 8.00 2020. május 18.
17. latin nyelv, héber nyelv latin nyelv, héber nyelv 14.00 2020. május 18.
18. fizika fizika 8.00 2020. május 19.
19. vizuális kultúra vizuális kultúra 14.00 2020. május 19.
20. orosz nyelv, egyéb, más vizsganapon nem szereplő nyelvek orosz nyelv, egyéb, más vizsganapon nem szereplő nyelvek 8.00 2020. május 20.
21. gazdasági ismeretek, katonai alapismeretek katonai alapismeretek, természettudomány, pszichológia 14.00 2020. május 20.
22. spanyol nyelv spanyol nyelv 8.00 2020. május 21.
23. olasz nyelv olasz nyelv 14.00 2020. május 21.

Egyéb fontos határidők, határnapok:

  A B C D
1. Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga Középszintű írásbeli érettségi vizsga Időpont
2. Az emelt szintű vizsgadolgozatok javítása, visszakódolása A középszintű vizsgadolgozatok javítása   2020. május 22–26.
3. Az emelt szintű vizsgadolgozatok javítása, visszakódolása, visszajuttatása a középiskolába A középszintű vizsgadolgozatok javítása   2020. május 27.
4. Az emelt szintű írásbeli vizsgadolgozatok megtekintésének napjai A középszintű írásbeli vizsgadolgozatok megtekintésének napjai   2020. május 28–29.
5. A vizsgadolgozat értékelésére vonatkozó észrevétel benyújtásának határideje A vizsgadolgozat értékelésére vonatkozó észrevétel benyújtásának határideje 16.00 2020. június 2.
6.   A vizsgaszervező intézményekben a vizsga iratainak előkészítése a vizsgabizottság elnöke számára.   2020. június 3.
7. E rendelet szerint megszervezhető emelt szintű szóbeli vizsgák lebonyolításának időszaka Az igazgató legkésőbb ezen a napon küldi meg a vizsga iratait a vizsgabizottság elnökének   2020. június 4.
    Az elnök ellenőrzi az iratokat, az   2020. június 5–9.
8. Az észrevételek kezelésének lezárása, a bírálat eljuttatása a vizsgabizottságokhoz előzetes elnöki intézkedések lehetősége   2020. június 10.
9.   E rendelet szerint megszervezhető középszintű szóbeli vizsgák lebonyolítása a vizsgabizottságok előtt. A vizsgaeredmények megállapításának és adminisztrálásának időszaka   2020. június 11–13.
10.   E rendelet szerint megszervezhető középszintű szóbeli vizsgák lebonyolítása a vizsgabizottságok előtt. A vizsgaeredmények megállapításának és adminisztrálásának időszaka   2020. június 15–16.

Az írásbeli vizsgadolgozat észrevételére nyitva álló benyújtási határidő jogvesztő.

Legyen mindig naprakész! Keresse a veszélyhelyzettel és a koronavírussal kapcsolatos legfrissebb joganyagokat a net.jogtar.hu oldalon és az uj.jogtar.hu oldalon. Minden,  a veszélyhelyzetben érvényesülő jogalkotással és jogalkalmazással kapcsolatos információt egy helyen megtalál a jogaszvilag.hu Koronavírus-info rovatában.

A KPMG Legal Tóásó Ügyvédi Iroda által összeállított Adatvédelmi kisokosból mindent megtudhat a cégek járványhelyzetben érvényesülő jogairól és kötelezettségeiről!


Kapcsolódó cikkek

2020. április 15.

Veszélyhelyzet – eltérés a Ptk. szabályaitól, a jogi személyekre vonatkozó részletszabályok

A veszélyhelyzet ideje alatt bizonyos esetekben a Ptk.-tól eltérő szabályokat kell alkalmazni a cégek és más jogi személyek, illetve nem jogi személy szervezetek működése során. Ez érinti a döntéshozatal módját, a beszámolókat, és adott esetben akár az osztalék kifizetését is. Az ügyvezetés többletjogosultságokat kaphat, és a határozatképesség, valamint bizonyos megbízatások ideje is meghosszabbodhat.