Veszélyhelyzet – engedélykötelezettség és ellenőrzött bejelentés Koronavírus Veszélyhelyzet


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A veszélyhelyzetre tekintettel lehetőség nyílik arra, hogy egyes tevékenységek engedély helyett bejelentés alapján is folytathatók legyenek.

A 191/2020. (V. 8.) Korm. rendelet speciális szabályokat tartalmaz a kormányzati igazgatási szerv, a kormányzati igazgatási szerv irányítása vagy felügyelete alatt álló, hatósági hatáskör gyakorlására kijelölt szerv vagy szervezet és hatósági hatáskör gyakorlására feljogosított személy hatáskörébe tartozó, az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény szerinti, kérelemre induló, engedély kiadására irányuló eljárásokra, lehetőség nyílik ugyanis arra, hogy egyes tevékenységek engedély helyett bejelentés alapján is folytathatók legyenek. A szabályok irányadóak a települési önkormányzat jegyzőjére azokban az ügyekben, ahol a jegyző államigazgatási hatáskörben jár el. A szabályok 2020. május 13-án lépnek hatályba és a rendelet hatálybalépésének napján folyamatban lévő eljárásokban, ahol a rendelet alapján a tevékenység engedélyezés helyett bejelentés alapján folytatható, az ügyfél kérheti, hogy az engedélykérelme az e rendelet szerinti bejelentésnek minősüljön.

A Rendelet értelmében engedélynek minősül valamennyi olyan határozat, amely az ügyfél számára valamely tevékenység végzését lehetővé teszi, vagy részére valamely jog gyakorlását biztosítja (hatósági jóváhagyás, hozzájárulás, elismerés).

Engedélykötelezettség veszélyhelyzet alatt

Az engedélyköteles tevékenység engedélyezési eljárás lefolytatása nélkül, az ellenőrzött bejelentéstől számított nyolc napon belül közölt értesítés közlését követően végezhető az engedélyre jogszabályban meghatározott hatályossági időtartam alatt, a tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályi feltételek fennállása esetén. Az értesítést elektronikus úton, vagy ha ennek feltételei hiányoznak, szóban vagy távközlő berendezés útján kell közölni, és abban ismertetni kell az ahhoz fűződő joghatás beálltát. A szóbeli közlésről feljegyzést kell készíteni. A tevékenység végzőjét más jogszabály alkalmazásában engedéllyel rendelkezőnek kell tekinteni. A hatóság az automatikus döntéshozatallal intézhető ügyben, valamint azon ügyben, amelynél a sommás eljárás feltételei fennállnak, döntést hoz.

A hatóság köteles a bejelentés fogadására egy kizárólag erre a célra szolgáló e-mail-címet biztosítani, melyet a hatóság, valamint a települési önkormányzat hivatalos honlapján közzé kell tenni.

Az ellenőrzött bejelentés

Az ellenőrzött bejelentés elektronikus úton tehető meg. Elektronikus úton megtett bejelentésnek minősül a rendelet szerint az ügyfélkapu útján, elektronikus űrlap útján, általános célú elektronikus kérelem űrlap szolgáltatás útján, valamint e-mail útján megtett bejelentés is. Fontos kitétel, ha jogszabály a kérelemre induló eljárásban a kérelem benyújtására kizárólag elektronikus űrlap formátumban való benyújtást engedélyez, a bejelentésre is ezen az úton kerülhet sor. Ha az engedélyezésben szakhatóság vesz részt, az eljáró hatóság a bejelentést a szakhatóság részére továbbítja. Ebben az esetben a tevékenység a bejelentéstől számított tizenkét napon belül közölt értesítést követően gyakorolható.

Az e-mail útján tett bejelentést a hivatalos honlapon közzétett e-mail-címre kell megküldeni. Az ellenőrzött bejelentéstől számított nyolc napos és a szakhatóságos 12 napos határidőbe nem számít bele az a nap, amelyen a bejelentés a hatósághoz megérkezik. Ha a határidő utolsó napja olyan nap, amelyen az eljáró hatóságnál a munka szünetel, a határidő a következő munkanapon jár le.

A bejelentéshez nem kell mellékelni azokat a dokumentumokat, amelyek beszerzése a veszélyhelyzet körülményei folytán az ügyfélre nézve aránytalan terhet ró. Ilyenkor az ügyfél a nem mellékelt dokumentumok tartalmáról a bejelentésében nyilatkozik, egyidejűleg előadva azokat a körülményeket, amelyekre a bejelentés hiányos volta visszavezethető.

A bejelentésért az engedélyezés, valamint a kapcsolódó szakhatósági eljárások illetékének vagy igazgatási szolgáltatási díjának 50%-át kell megfizetni. Ha engedélyezésre kerül sor, a díjat a jogszabályban megállapított díj 100%-ára kell kiegészíteni.

A közérdek érvényre juttatása

A hatóság a határidő letelte előtt a tevékenység végzését megtiltja, ha

a bejelentés szerinti tevékenység nem tartozik e rendelet hatálya alá,

– az élet, a testi épség és az egészség védelmére tekintettel, vagy a tevékenység jellegére, illetve hatására figyelemmel a károkozás vagy a katasztrófák megelőzése, a közbiztonság, valamint egyéb nyomós közérdek várható, vagy közvetlen veszélye fennáll,

– a bejelentés olyan mértékben hiányos, hogy abból a fenti feltételek fennállására nem lehet megalapozott következtetést levonni,

– a bejelentés tárgya vagy a bejelentő nem azonosítható,

– a bejelentés visszaélésszerű joggyakorlást valósít meg, vagy arra vonatkozóan megalapozott következtetést lehet levonni.

A végzést nem kell megindokolni, és nincs helye vele szemben jogorvoslatnak. A végzés közlését követően a hatóság engedélyezési eljárást folytat le, amely során a bejelentést kérelemnek kell tekintetni, az ügyintézési határidő kezdőnapja a bejelentés benyújtásának a napja, valamint függő hatályú döntés meghozatalára nem kerül sor.

A bejelentés alapján folytatott tevékenység tekintetében a hatóság és a szakhatóság kiemelt figyelmet fordít a szükség szerinti hatósági ellenőrzés elvégzésére, melyről az ügyfél értesítése általánosan mellőzhető. Kérelemre történő ellenőrzésnek nincs helye.

A hatóság hallgatása

Ha a határidő úgy telik el, hogy az értesítés elektronikusan nem kerül közlésre, vagy azt a bejelentővel szóban vagy távközlő berendezés útján nem közlik a határidő lejártát követő napon az értesítést közöltnek kell tekinteni, ha a bejelentés szerinti tevékenység e rendelet hatálya alá tartozik, a bejelentést a rendeletben meghatározott módon, a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervnél tették meg, és ezek a feltételek a bejelentés megtételének automatikus elektronikus visszaigazolásával igazolhatóak.

Kapcsolódó kötelezettség

Ha a tevékenység engedély helyett bejelentés alapján folytatható, azonban jogszabály előírása alapján az engedélyben kötelezettség előírásáról vagy tény megállapításáról (például valamely adatszolgáltatási kötelezettség, további eljárások megindításával kapcsolatos kötelezettség) is rendelkezni kell, a tevékenység megkezdésének nem akadálya a kapcsolódó kötelezettség elmulasztása. Erről a kapcsolódó kötelezettségről a hatóság a joghatás beálltát követő nyolc napon belül döntést hoz.

Kizárás a szabály alkalmazása alól

A veszélyhelyez ellenére sem vonatkozik a szabályozás

– azokra az ügyekre, amelyekben a kérelmezett jog Magyarország nemzetközi jogi kötelezettségei, valamint az Európai Unió kötelező jogi aktusai alapján kizárólag engedéllyel gyakorolható,

– a szabálysértési eljárásra, a választási eljárásra, a népszavazás kezdeményezésére és a népszavazási eljárásra (ezek veszélyhelyzet alatt amúgy sem gyakrorlhatóak), az adó-, valamint vámigazgatási eljárásra, a menekültügyi és idegenrendészeti, valamint – az állampolgársági bizonyítvány kiadásának kivételével – az állampolgársági eljárásra, a versenyfelügyeleti eljárásra, és az MNB bankjegy- és érmekibocsátással, szanálással, közvetítőrendszer felügyeletével, felvigyázással, az Európai Központi Bankkal szemben fennálló statisztikai adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésével, makroprudenciális politikával és a bizalmi vagyonkezeléssel kapcsolatos hatósági eljárásokra,

– azokra az ügyekre, amelyekben jogosultság mértékének meghatározása szükséges, oly módon, hogy az ügy érdemében a hatóság mérlegelési jogkörrel rendelkezik,

– a hatósági bizonyítvánnyal, igazolvánnyal és nyilvántartással összefüggő ügyekre,

– azokra az ügyekre, amelyekben jogszabály hatósági szerződés kötését teszi lehetővé vagy kötelezővé.

Ezen kívül az alábbiakra sem terjed ki a szabályozás:

1. Anyakönyvi engedélyezés

2. Határrendészeti engedélyezések

3. Jármű műszaki vizsga, honosítás, eredetvizsgálat, jármű átalakításának engedélyezése; polgári légiközlekedési és katonai légügyi, vasúti és egyéb útügyi ügyek

4. Harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezése

5. A Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről szóló rendelet hatálya alá tartozó engedélyezési eljárások (nemzeti külkereskedelmi államigazgatási szerv, valamint a hadiipari gyártás- és szolgáltatásfelügyelet, kereskedelmi hatóság

6. Vezetékjog engedélyezés

7. Az egyes kereskedelmi építmények engedélyezése vonatkozásában a fenntarthatósági szempontok érvényesítésével kapcsolatos ügyek, a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított beruházásokkal összefüggő engedélyezési eljárások

8. Kisajátítási eljárások, kisajátítást megelőző előmunkálati engedélyezési eljárások, bányaszolgalmi ügyek, valamint útlejegyzésre és korlátozásra, kártalanításra irányuló ügyek

9. Külföldiek ingatlanszerzésének engedélyezése

10. Földügyi és földforgalmi eljárások

11. Erdő igénybevételével összefüggő ügyek

12. Termőföld más célú hasznosításával összefüggő eljárások

13. Fertőző állatbetegség gyanúja vagy annak megállapítása esetén szükséges engedélyezési eljárások

14. Gyámügyi és gyermekvédelmi eljárások, egészségügyi, egészségbiztosítási és gyógyszerhatósági engedélyezések

15. Megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény szerinti minősítési eljárások

16. Bányászati igazgatással összefüggő engedélyezési eljárások

17. Veszélyes hulladékkal és szennyvíziszappal kapcsolatos tevékenységek engedélyezése, védett állat- és növényfajokkal összefüggő engedélyezési eljárások

18. Köznevelési nyilvántartásbavételi és engedélyezési eljárások.

Legyen mindig naprakész! Keresse a veszélyhelyzettel és a koronavírussal kapcsolatos legfrissebb joganyagokat a net.jogtar.hu oldalon és az uj.jogtar.hu oldalon. Minden,  a veszélyhelyzetben érvényesülő jogalkotással és jogalkalmazással kapcsolatos információt egy helyen megtalál a jogaszvilag.hu Koronavírus-info rovatában.

A KPMG Legal Tóásó Ügyvédi Iroda által összeállított Adatvédelmi kisokosból mindent megtudhat a cégek járványhelyzetben érvényesülő jogairól és kötelezettségeiről!


Kapcsolódó cikkek

2020. május 8.

Veszélyhelyzet – ismét változnak a büntetőeljárás szabályai

Tovább pontosítja a Kormány a március végén kihirdetett büntetőeljárási szabályokat, például a hirdetményi úton történő kézbesítés veszélyhelyzet idején alkalmazandó szabályaival. A rendőrség helyett a büntetés-végrehajtási intézet erre kijelölt tagja is végezheti az arcképmás, ujj- és tenyérnyomat, valamint DNS-profil nyilvántartásba vételét.