Fizetésképtelenségi Jog Online


Szerkesztőbizottsági közlemény

Értesítjük tisztelt olvasóinkat, hogy Dr. Csőke Andrea kúriai bíró és szerkesztőbizottsági tag 2022. év novemberében nyugdíjazására tekintettel lemondott szerkesztőbizottsági tagságáról. Csőke Andrea a magyar és nemzetközi fizetésképtelenségi jog hazai úttörője és igazi doyenje volt, visszavonulása igen nagy veszteség a magyar fizetésképtelenségi szakma számára. Andrea a 2021-es alapítástól kezdve aktívan részt vett a folyóirat szerkesztésében és szerzőként is hozzájárult a lap szakmai színvonalának erősítéséhez. Nagyon köszönjük Andreának a rengeteg befektetett munkát, jó pihenést kívánunk és reméljük, hogy szerzőként továbbra is támogatja folyóiratunkat.

Egyúttal örömmel tájékoztatjuk az olvasókat, hogy Dr. Dzsula Marianna, a Kúria Polgári Kollégiumának kollégiumvezető-helyettese, számos fizetésképtelenségi és polgári eljárásjogi tanulmány szerzője és a szakterület elismert szakértője szerkesztőként csatlakozott a folyóirat szerkesztőbizottságához. Dzsula Marianna elsősorban a Döntvény rovatot szerkeszti és a Fórum rovatot társszerkeszti, de a szerkesztőbizottsági működés változatlan marad.

A fizetésképtelenségi jog jelentős változásokon megy át napjainkban, Európában és Magyarországon egyaránt. A közel két évtizede hatályba lépett első Fizetésképtelenségi Rendelet (1346/2000/EK rendelet a fizetésképtelenségi eljárásról) teljesen új nemzetközi magánjogi rezsimet hozott létre a fizetésképtelenségi eljárások számára, melyet – ideértve a rendelet átdolgozott változatát [(EU) 2015/848 rendelet] – 2004 óta Magyarország is alkalmaz. A hitelintézetek és biztosítók fizetésképtelenségével (2001/24/EK irányelv a hitelintézetek reorganizációjáról és felszámolásáról) kapcsolatban jelentős anyagi jogi harmonizáció is megvalósult. A 2019-es Szerkezetátalakítási Irányelvvel [(EU) 2019/1023 irányelv a megelőző szerkezetátalakítási keretekről, az adósság alóli mentesítésről és az eltiltásokról, valamint a szerkezetátalakítási, fizetésképtelenségi és adósság alóli mentesítési eljárások hatékonyságának növelését célzó intézkedésekről, és az (EU) 2017/1132 irányelv módosításáról] pedig az általános fizetésképtelenségi anyagi jog területén is megkezdődött a tagállamok jogának – egyelőre igencsak részleges – közelítése.

A hazai jogban is a rendszerváltás óta nem látott léptékű változásokat tapasztalunk: Ugyan az új Csődtörvény megalkotása, több, erre irányuló kezdeményezés ellenére a jelek szerint még várat magára, de a Szerkezetátalakítási Irányelvet átültető – egy teljesen új eljárás-formát meghonosító – törvényjavaslat már a Parlament előtt van, és a COVID-19 hatásaként fellépő válság is jelentős mértékű rendkívüli jogalkotást eredményezett. Aligha kétséges, hogy a COVID-19 által okozott példátlan változások a hazai fizetésképtelenségi jog gyakorlatában is meg fognak jelenni.

A fentiek miatt a Kiadó új online folyóirata, a Fizetésképtelenségi Jog, különös aktualitással bír. A folyóirat a Kiadó más szakfolyóiratainál már bevált szerkezetet követi: a tanulmány rovat a nagyobb lélegzetű, tudományos igénnyel készült írásoknak ad helyet, a jogesetek elemzése egyes fontosabb – hazai vagy uniós – bírósági döntés részletes ismertetését és értő kritikáját tartalmazza, míg a fórum rovat a rövidebb terjedelmű, akár egymással is vitatkozó írások részére van fenntartva. A döntvény rovat a releváns EUB döntéseket mutatja be. Figyelemmel a jogterület erős nemzetközi kötődéseire, teret kívánunk biztosítani külföldi – elsősorban európai – szerzők írásainak is, magyar vagy angol nyelven.

A folyóirat a Szerkesztőbizottság szándéka szerint kerüli az elméleti és gyakorlati megközelítés hamis dichotómiáját: elsősorban olyan írásokat kívánunk megjelentetni, melyek a joggyakorlat szempontjából jelentőséggel bírhatnak, ugyanakkor nem szeretnénk engedni az elméleti igényesség követelményéből. Teret kívánunk adni úgy a hagyományos hivatásrendek képviselőinek, mint a jogalkotásban dolgozó szakembereknek, a fizetésképtelenségi szakértőknek és az egyetemi jogász-társadalom képviselőinek is, hogy kifejtsék álláspontjukat a fizetésképtelenségi jog egyes aktuális kérdéseivel kapcsolatban.

Reméljük, és minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy az új folyóirat megtalálja a szakmai közönségét és a jelenlegiek mellett a leendő szerzők is rátaláljanak a folyóiratra, amely a magyar fizetésképtelenségi szakma első számú szakmai fóruma kíván lenni.

Főszerkesztő:

 • dr. Fabók Zoltán

A szerkesztőbizottság tagjai:

 • dr. Dzsula Marianna
 • dr. Pataki Gabriella

Rovatok

 1. Tanulmány
 2. Jogesetelemzés
 3. Döntvény
 4. Fórum

Eddig megjelent lapszámok

Tanulmány

 • Fabók Zoltán: A hatáskiterjesztés kérdése a magyar nemzetközi fizetésképtelenségi jogban
 • Kovács Ildikó: Wrongful trading” a magyar bírói gyakorlatban a 2018. január 1. napjától hatályos jogszabályi rendelkezések tükrébenDöntvény

Jogesetelemzés

 • Juhász László: A vezetői felelősség megállapításának néhány kérdése a Fővárosi Ítélőtábla 15.Gf.40.032/2021/4/II. sz. határozata alapján

Döntvény

 • FED2023. 1.
 • FJD2023. 3. (Kúria Gfv.III.30.135/2022/7.)
 • FJD2023. 4. (Kúria Gfv.III.30.179/2022/5.)
 • FJD2023. 5. (Kúria Fpkhf.III.30.541/2022/2.)

Fórum

 • Horváth Attila: A szerkezetátalakítási eljárás megindításáról gyakorlati szemmel
 • Pallós Zoltán: Az állami felszámoló szervezet tapasztalatai a reorganizációs és szerkezetátalakítási eljárásokban
 • Rajnai Mariann: A kezességi szerződés visszterhesége vagy ingyenessége felszámolási és végrehajtási eljárási szemszögből
 • Egyed Márton: Az Európai Szerkezetátalakítási és Fizetésképtelenségi Jogi Konferencia 2023/2. számú jelentése az Európai Bizottságnak a fizetésképtelenségi jog egyes vonatkozásainak harmonizálásáról szóló irányelv-tervezetéről

Tanulmány

 • Csajági Tímea – Madarász Béla: beszámítás intézményével kapcsolatos dilemmák a felszámolás elrendelését megelőzően

Jogesetelemzés

 • Juhász László: A fizetésképtelenség megállapításának egyes kérdései a Kúria BH2023. 12. szám alatt közzétett Gfv.VI.30.158/2022/2. számú határozata kapcsán

Döntvény

 • FJD2023. 1. (Kúria Gfv.III.30.332/2022/2.)
 • FJD2023. 2. (Kúria Gfv.VI.30.054/2022/5.)

Fórum

 • Csőke Andrea: Mi lesz veled végrehajtási jog?
 • Pataki Gabriella: Jön a kötelező felszámolás és a pre-pack eljárás? Avagy újabb jogharmonizációs kezdeményezés az Európai Unióban
 • Szombati Áron: Az Európai Szerkezetátalakítási és Fizetésképtelenségi Jogi Konferencia 2022/2. számú jelentésének összefoglalója
 • Grosu Manuela – Ferenczik Zoltán: Mozgástér vagy kényszerpálya – kötelező könyvvizsgálaton alapuló könyvvizsgálói megbízás és az ahhoz kapcsolódó könyvvizsgálói megbízási díj jogi megítélése a fizetésképtelenségi eljárások során

Tanulmány

 • Bodzási Balázs: Hitelezői jogok a szerkezetátalakítási eljárásban

Jogesetelemzés

 • Juhász László: A hitelező kötelezettségei a hitelezői igények bejelentése során (Kúria Gfv.VI.30.354/2021/5. sz. ítélete)

Döntvény

 • Csőke Andrea: FED2022. 3.
 • Csőke Andrea: FED2022. 4.

Fórum

 • Balázs Ildikó: A reorganizációs eljárások tapasztalatai
 • Csőke Andrea: A kripto-valuta helyzete a fizetésképtelenségi eljárásban
 • Kispál Beáta: A felszámolók jogállásáról
 • Rajnai Mariann:  A végrehajtási jog mint dologi jog

Tanulmány

 • Grosu Manuela: A szerkezetátalakítási mediátor lehetséges szerepe és feladatai

Jogesetelemzés

 • Kökényesi Gábor: A bizonyítási teher megfordulásának és az adótartozás kielégítetlenül hagyásának kérdése a Cstv. 33/A. § körében a Fővárosi Ítélőtábla Gf.40.477/2020/4. számú ítéletében

Döntvény

 • Csőke Andrea: FED2022. 2
 • Csőke Andrea: Szerkesztői kiegészítés a FED2022. 2. számú döntvényhez

Fórum

 • Kovács Ildikó: A „wrongful trading” egyes problémái a magyar bírói gyakorlatban a 2017. július 1. előtti időszakban hatályos jogszabály alapján
 • Jobbágy Ildikó: A felszámolói díj számítása a Csődtörvény 2017. évi XLIX. törvénnyel történt módosítása után

Tanulmány

 • Andódi László: A vagyoni viszonyok lezárására irányuló eljárások, különös tekintettel a kényszertörlési eljárásra – tájékozódás a cégjegyzékből
 • Muzsalyi Róbert: Adósvédelmi szabályok az ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés kibocsátása során

Jogesetelemzés

 • Juhász László: A felszámolói díj megállapításának néhány kérdése a Kúria Gfv.VII.30.116/2020/4. sz. határozata tükrében

Döntvény

 • Csőke Andrea: FED2022.1
 • Csőke Andrea: Szerkesztői kiegészítés a FED2022.1. számú döntvényhez

Fórum

 • Kovács Ildikó: A bűnügyi vagyont érintő felszámolás bírói szemmel
 • Natalia Pagkou-Catherine Bridge Zoller: EBRD Business Reorganisation Assessment: business reorganisation frameworks and restructuring tools across 40 jurisdictions
 • Springer Petra: A scheme of arrangement eljárásban született egyezségek és a szerkezetátalakítási tervek magyarországi elismerésének lehetőségei a Brexit után

Tanulmány

 • Jennifer L. L. Gant, Gert-Jan Boon, David Christoph Ehmke, Emilie Ghio, Line Langkjaer, Eugenio Vaccari és Paul J. Omar: The EU Preventive Restructuring Framework: in Extra Time?
 • Juhász László: A szerkezetátalakítási eljárás helye a magyar csődjog rendszerében
 • Makó Péter: A szerkezetátalakítási szakértő szerepe, jogállása, feladatai, felelőssége
 • Muzsalyi Róbert: Lehet-e a szerkezetátalakítási eljárás a csődeljárás alternatívája?
 • Nagy Adrienn: A magyar szerkezetátalakítási eljárások határon átnyúló joghatásainak egyes kérdései
 • Pap Kristóf: A hitelezővédelem hitelezők közötti síkja a szerkezetátalakítási eljárásban
 • Szabó Judit: A szerkezetátalakítási és fizetésképtelenségi irányelv implementációjának folyamata – „műhelytitkok”

Fórum

 • Csőke Andrea: Ismeretlen terepen – a bíróság a szerkezetátalakítási eljárásban
 • Fabók Zoltán: Észrevételek a Szát egyes nemzetközi fizetésképtelenségi vonatkozásaihoz
 • Fiáth Attila: Életképes-e a működőképes, ha fizetőképes? A szerkezetátalakítási eljárás közgazdasági megközelítésben
 • Pataki Gabriella: Reorganizáció, szerkezetátalakítás, csőd – Hasonló, de mégis más
 • Söptei Szabina: A szerkezetátalakítás új lehetőségei

Tanulmány

 • Csőke Andrea: Reorganizáció és egyebek – megjegyzések a 345/2021. (VI. 18.) Korm. rendelethez
 • Fabók Zoltán: A fizetésképtelenségi eljárás hatása az egyedi végrehajtásokra a fizetésképtelenségi rendelet kontextusában

Jogesetelemzés

 • Kökényesi Gábor: A csődtörvény szerinti egyes keresetindítási határidők és a Ptk. szerinti általános elévülési idő viszonya a Fővárosi Ítélőtábla Gf. 40.536/2019/4. számú ítélete tükrében

Döntvény

 • FED2021. 1.
 • Szerkesztői kiegészítés a FED 2021. 1. döntvényhez

Fórum

 • Rajnai Mariann: Gondolatok a 5/2021. Polgári jogegységi határozat kapcsán
 • Csajági Tímea: Szerződések megszüntetésének kérdése a szerződő partner fizetésképtelenségi eljárás alá vonását követően
 • Seres Attila Márk: A komfortlevél intézménye a magyar jogi gyakorlatban
 • Csőke Andrea: Kitekintés a világra

Elérhetőség 

fizeteskeptelensegijogonline@wolterskluwer.com

További információk:

Impresszum

A Folyóiratot kiadja a Wolters Kluwer Hungary Kft.

Budapest, 2024

1117 Budapest, Budafoki út 187-189. A épület III. emelet

Telefon: +36 (1) 464-5656
Fax: +36 (1) 464-5657
www.wolterskluwer.com/hu-hu

Felelős vezető: Kézdi Katalin, a Wolters Kluwer Hungary Kft. ügyvezetője

Kiadásért felelős: dr. Krizsán Brigitta

A kiadványok szerkesztéséért felelős: dr. Váci Tímea, dr. Krizsán Brigitta

Felelős szerkesztő: dr. Farkas Katalin

ISSN 2786-2100