Polgári jog online


A Polgári Jog online szakfolyóirat tartalma, tematikája felöleli a polgári jog egészét. Legfontosabb célja, hogy tudományos igénnyel, de a gyakorlat számára is hasznosítható módon mutassa be a Polgári Törvénykönyvet, az annak alkalmazása során felmerülő kérdéseket és lehetséges megoldásaikat, a joggyakorlat fejlődését. Bár középpontjában a Polgári Törvénykönyv áll, nem korlátozódik annak tartalmi határára, hiszen a kódex hatása is túlmutat az általa közvetlenül szabályozott viszonyokon.

Jogértelmezési kérdések és válaszok megvitatására koncentráló, a joggyakorlat aktuális témáival foglalkozó tanulmányokon, jogesetelemzéseken túl megjelennek az új Polgári Törvénykönyv alkalmazását bemutató bírósági határozatok (polgári jogi döntvények) is szerkesztett formában. A tanulmányok és a jogesetelemzések double-blind peer review rendszerben kerülnek lektorálásra.

A folyóirat teret kíván adni annak is, hogy a jogalkotók, a bármely jogi hivatásrendhez tartozó jogalkalmazók (ügyvédek, jogtanácsosok, bírák, közjegyzők, ügyészek), a tudomány elméleti képviselői, kezdők és gyakorlottak egyaránt szakmai vitát kezdeményezzenek, megosszák gondolataikat, álláspontjukat, szakmai véleményüket saját tapasztalataik alapján, rövid – nem tanulmány jellegű – írások formájában. A Szerkesztőbizottság mindenkit bátorít az ebben való részvételre, hogy tanulhassunk egymástól.

A folyóirat kéthavonta összevont lapszámokkal, elektronikusan, online eléréssel jelenik meg a Jogtár felületén, a többi kiadványtól független hozzáféréssel. Ez a formátum lehetővé teszi a Jogtár-platform által biztosított funkciók elérését, keresési lehetőséget a lapszámok között, a folyamatosan bővülő tartalomban. Nagy előnye továbbá, hogy a Jogtár-előfizetéssel is rendelkező Polgári Jog folyóiratra előfizetők a lapban meghivatkozott joganyagokat, bírósági határozatokat (pl. a szerkesztett eredeti döntést) közvetlenül is elérhetik a szövegbe ágyazott linkek segítségével. Bárhol, bármilyen eszközzel elérhető a Polgári Jog folyóirat valamennyi száma, csak egy böngésző szükséges hozzá.

A Polgári Jog folyóirat rangjára, szakmai minőségére, az eltérő álláspontok, megoldások iránti nyitottságra a Szerkesztőbizottság tagjainak személye a garancia.

Eddig megjelent lapszámok

A 2019-2024 években megjelent számok tartalomjegyzékei

Tanulmány

 • Benke József : „Káros örökbefogadás”: Kártérítés vagy „tovagyűrűző biztatási kár”? A „wrongful adoption” összehasonlító értelmezése a magyar kárkötelmi jogban”
 • Cseke Ivett: Anyagi pervezetés a deliktuális kártérítési perekben

Döntvény

 • PJD2024. 13.
 • PJD2024. 14.
 • PJD2024. 15.
 • PJD2024. 16.
 • PJD2024. 17.
 • PJD2024. 18.

Fórum

 • Rajkai Bence : A precedensek értéke és értéktelensége – a Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának Jpe.II.60.054/2022/14. jogegységi hatályú határozata elemzése

Tanulmány

 • Csonka Balázs: Vagyoni biztosíték nyújtása a Cstv. 33/A. §-a alapján indított felelősségi perben

Döntvény

 • PJD2024. 7.
 • PJD2024. 8.
 • PJD2024. 9.
 • PJD2024. 10.
 • PJD2024. 11.
 • PJD2024. 12.

Fórum

 • Faludi Gábor: Néhány megjegyzés a szívességi lakáshasználat jogi minősítéséhez
 • Reines János: A közösköltség-hátralékért történő helytállással kapcsolatos bírói gyakorlatról a BH2023. 68. számú jogeset tükrében

Tanulmány

 • Szilágyi Ferenc: Divergencia és konvergencia a kontinentális jog és a common law tulajdonfelfogása között: egy konvergens modern tulajdonfelfogás (dologi jog felfogás) lehetséges alapvonalai
 • Török Kevin Martin: A termékfelelősség egyes kérdései egészségügyi termékek esetén

Döntvény

 • PJD2023. 31.
 • PJD2023. 32.
 • PJD2023. 33.
 • PJD2023. 34.
 • PJD2023. 35.
 • PJD2023. 36.

Fórum

 • Ilyés Kinga: Nemzetközi konferencia a polgári jog kodifikációjáról Nyugat- és Közép-Európában

Tanulmány

 • Bassola Bálint – Csillik Kristóf: Koherenciazavar a korlátozott precedensrendszerben? – A Kúria közzétett határozatától jogkérdésben való eltérésre hivatkozással benyújtott felülvizsgálati kérelem szabályozásának egyes anomáliái
 • Szabó Patrik: Mennyiben precedensrendszer a korlátozott precedensrendszer? – Gondolatok a korlátozott precedensrendszerrel kapcsolatos néhány alapvető kérdést illetően

Döntvény

 • PJD2023. 25.
 • PJD2023. 26.
 • PJD2023. 27.
 • PJD2023. 28.
 • PJD2023. 29.
 • PJD2023. 30.

Tanulmány

 • Tőkey Balázs: A felelősségbiztosító és a károsult közötti jogviszonyról

Jogesetelemzés

 • Zavodnyik József: A csoportos biztosítás a szerződési jog, az ágazati szabályozás és a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának metszéspontjában

Döntvény

 • PJD2023. 19.
 • PJD2023. 20.
 • PJD2023. 21.
 • PJD2023. 22.
 • PJD2023. 23.
 • PJD2023. 24.

Fórum

 • Reines János: Beszámoló a „Mi a jog? – A korlátozott precedensrendszer és első tapasztalatai Magyarországon” című konferenciáról
 • Reines János – Török Soma: Beszámoló a Harmathy Attila Emlékkonferenciáról

Tanulmány

 • Wallacher Lajos: A ténybeli ügyazonosság szerepe a precedensrendszerben

Fórum

 • Springer Petra: Magyarország első, érdemi határozattal lezárult polgári peres eljárás elhúzódása miatti vagyoni elégtétel érvényesítésére irányuló eljárásának tapasztalatai
 • Tőkey Balázs – Vékás Lajos: Észrevétel a Kúria Jpe.III.60.015/2023. számú jogegységi panaszeljárásában feltett kérdéshez

Döntvény

 • PJD2023. 13.
 • PJD2023. 14.
 • PJD2023. 15.
 • PJD2023. 16.
 • PJD2023. 17.
 • PJD2023. 18.

Tanulmány

 • Schlosser Annamária: A jogi személyek végintézkedéses öröklésének kérdései az ítélkezési gyakorlat tükrében

Fórum

 • Ruzicska Máté: Külföldön „nem ér”! Avagy a külföldön kelt meghatalmazás felülhitelesítésének szükségtelensége

Döntvény

 • PJD2023. 7.
 • PJD2023. 8.
 • PJD2023. 9.
 • PJD2023. 10.
 • PJD2023. 11.
 • PJD2023. 12.

Tanulmány

 • Szabó Attila: Közjogi szabályok jelentősége a sajtó személyiségi jogi felelősségében

Fórum

 • Szilágyi Ferenc: Digitális szolgáltatás személyes adatok ellenében a Facebook közösségi háló szolgáltatás példáján

Döntvény

 • PJD2023. 1.
 • PJD2023. 2.
 • PJD2023. 3.
 • PJD2023. 4.
 • PJD2023. 5.
 • PJD2023. 6.

2022/11-12.

Tanulmány
 • Boronkay Miklós: A „korlátozott precedensrendszer” ügyvédi szemmel
 • Szilágyi Ferenc: Kié a digitális adat? Az allokatív adatjog létjogosultsága a magánjogi (dologi jogi) megközelítés margóján. II. rész
Döntvény
 • PJD2022. 31.
 • PJD2022. 32.
 • PJD2022. 33.
 • PJD2022. 34.
 • PJD2022. 35.
 • PJD2022. 36.

2022/9-10.

Tanulmány
 • Szilágyi Ferenc: Kié a digitális adat? Az allokatív adatjog létjogosultsága a magánjogi (dologi jogi) megközelítés margóján. I. rész
Döntvény
 • PJD2022. 25.
 • PJD2022. 26.
 • PJD2022. 27.
 • PJD2022. 28.
 • PJD2022. 29.
 • PJD2022. 30.

Fórum

 • Békési Sándor, Halmos Tamás: A korlátozott precedensrendszer intézményének rövid áttekintése az ügyvéd szemszögéből

2022/7-8.

Tanulmány
 • Kis Balázs Ádám: A tisztességtelen általános szerződési feltételek magánjogi kontrolljának korlátai – különös tekintettel a főszolgáltatást megállapító, valamint a szolgáltatás és az ellenszolgáltatás arányát meghatározó szerződési feltételek tartalmi kontrolljának tilalmára
Döntvény
 • PJD2022. 19.
 • PJD2022. 20.
 • PJD2022. 21.
 • PJD2022. 22.
 • PJD2022. 23.
 • PJD2022. 24.

Fórum

 • Nagy András: A jogegységi panaszeljárás (szabályozásának) eddigi tanulsága
 • Kis Roxána: A jogegységi panasz eljárás mint ultima ratio
 • Hegedűs-Lénárd Erika: Az írásbeliség fogalmának új kihívásai

2022/5-6.

Tanulmány
 • Gárdos Péter:  Az engedményezéssel átszálló jogok – átszállás és átruházhatóság a magyar jogban
Döntvény
 • PJD2022. 13.
 • PJD2022. 14.
 • PJD2022. 15.
 • PJD2022. 16.
 • PJD2022. 17.
 • PJD2022. 18.

Fórum

 • Detvay Lúcia: A jogegységi panaszeljárás (szabályozásának) eddigi tanulsága
 • Ferge Zsigmond: Felelős-e az utazásszervező az utassal szembeni erőszakért

2022/3-4.

Tanulmány
 • Boronkay Miklós:  Tapadókár – következménykár
 • Gárdos Péter:  Az engedményezéssel átszálló jogok – átszállás és átruházhatóság a német jogban
Döntvény
 • PJD2022. 7.
 • PJD2022. 8.
 • PJD2022. 9.
 • PJD2022. 10.
 • PJD2022. 11.
 • PJD2022. 12.

Fórum

 • Kun Mariann: Lehet-e „parittyával lődözni egy olyan világra, amelyben az atom uralkodik”?

2022/1-2.

Tanulmány
 • Bergendi-Rácz Diána: A kellékszavatossági jog a Ptk.-ban és a Bécsi Vételi Egyezményben
 • Istenes Attila: Az Emberi Jogok Európai Bírósága és az internet jogalkalmazói szemmel – az EJEB online térben elkövetett személyiségi jogsértéseket érintő gyakorlatáról
Jogesetelemzés
 • Makai Krisztián: Belterületi vadak a „célkeresztben” – a vadászható állat által okozott kárért való felelősség legújabb bírói gyakorlata
Döntvény
 • PJD2022. 1.
 • PJD2022. 2.
 • PJD2022. 3.
 • PJD2022. 4.
 • PJD2022. 5.
 • PJD2022. 6.

2021/11-12.

Tanulmány

Czapári Dóra: Személyes adatok felhasználására vonatkozó szerződés lényeges kérdései

Döntvény

 • PJD2021. 31.
 • PJD2021. 32.
 • PJD2021. 33.
 • PJD2021. 34.
 • PJD2021. 35.
 • PJD2021. 36.

Fórum

 • Boros Ilona-Jovánovics Eszter: Az állami szervek objektív személyiségi jogi felelősségét relativizáló joggyakorlatról

2021/9-10.

Tanulmány

 • Török Soma: „Van, aki kénytelen, van, aki képtelen” – jogok átruházása és forgalma a Ptk. rendszerében

Döntvény

 • a21h0025.pjd
 • a21h0026.pjd
 • a21h0027.pjd
 • a21h0028.pjd
 • a21h0029.pjd
 • a21h0030.pjd

Fórum

 • Biró Levente: A magánautonómia határa, avagy néhány gondolat a kötbér mérsékléséről
 • Ferge Zsigmond: Számítógépes szoftver elektronikus úton történő szolgáltatása

2021/7-8.

Tanulmány

 • Reines János: A zálogjog, mint kár?

Döntvény

 • PJD2021. 19.
 • PJD2021. 20.
 • PJD2021. 21.
 • PJD2021. 22.
 • PJD2021. 23.

Fórum

 • Bene Lajos: Jobb lett volna, ha meg sem születik?

2021/5-6.

Tanulmány

 • Boros György: A garancia mint zálogjog és fiduciárius biztosíték tárgya

Döntvény

 • PJD2021. 13.
 • PJD2021. 14.
 • PJD2021. 15.
 • PJD2021. 16.
 • PJD2021. 17.
 • PJD2021. 18.

Fórum

 • Csaba Orsolya – Nagy András: Gondolatok a Gárdos István tanulmányíró versenyről
 • Ferge Zsigmond: A közös jogkezelő szervezet szolgáltatásával kapcsolatos szerzői jogvédelem kérdései

2021/3-4.

Tanulmány

 • Boóc Ádám: Hogyan befolyásolja a COVID-19 pandémia a választottbíráskodást?
 • Török Soma: Végrendetlenül? – Don Quijote hologramja, avagy gondolatok a végrendeletek alakisága kapcsán

Döntvény

 • PJD2021. 7.
 • PJD2021. 8.
 • PJD2021. 9.
 • PJD2021. 10.
 • PJD2021. 11.
 • PJD2021. 12.

Fórum

 • Zavodnyik József: A felelősségbiztosítási szerződéskötési kötelezettségek szabályozása

2021/1-2.

Tanulmány

 • Miczán Péter: A gazdasági társaságbeli tagi jogállás bizalmi vagyonkezeléséről

Döntvény

 • PJD2021. 1.
 • PJD2021. 2.
 • PJD2021. 3.
 • PJD2021. 4.
 • PJD2021. 5.
 • PJD2021. 6.

Fórum

 • Fajtai Krisztina: A házassági vagyonjogi szerződés és annak jóerkölcsbe ütközése a hazai bírói gyakorlatban

2020/11–12.

Tanulmány

 • Vadász Vanda: A kulturális javak jogi fogalma

Döntvény

 • PJD2020. 31.
 • PJD2020. 32.
 • PJD2020. 33.
 • PJD2020. 34.
 • PJD2020. 35.
 • PJD2020. 36.

Fórum

 • Gárdos Péter: Válogatás a 2000 után megjelent polgári jogi témájú jogirodalomból

2020/9–10.

Tanulmány

 • Barta Judit: A vadászható állat által okozott kárral és a vadkárral kapcsolatos néhány aktuális jogkérdés

Döntvény

 • PJD2020. 25.
 • PJD2020. 26.
 • PJD2020. 27.
 • PJD2020. 28.
 • PJD2020. 29.
 • PJD2020. 30.

Fórum

 • Menyhárd Attila: Szászy István: A kötelmi jog tanai – egy megkésett recenzió

2020/7–8.

Tanulmány

 • Mohai Máté: Színleltség, jóerkölcsbe ütközés és feltűnő értékaránytalanság a Fővárosi Ítélőtábla 11.Gf.40.488/2019/5. számú ítéletének tükrében
 • Tőkey Balázs: A nem tulajdonostól való szerzés mint harmadik személy érdekeit sértő szerződés

Döntvény

 • PJD2020. 19.
 • PJD2020. 20.
 • PJD2020. 21.
 • PJD2020. 22.
 • PJD2020. 23.
 • PJD2020. 24.

Fórum

 • Csehi Zoltán: Polgári jogi aktualitások egy új jogászi generáció tolmácsolásában – az MTA Civilisztikai Albizottságának 2019. decemberi ülése

2020/5–6.

Tanulmány

 • Csőke Andrea: Mire készüljünk? – Gondolatok az (EU) 2019/1023 európai parlamenti és tanácsi irányelv kapcsán a fizetésképtelenséget megelőző szerkezetátalakítási eljárásokról
 • Fabók Zoltán : A Szerkezetátalakítási Irányelv átültetésének kérdése – Észrevételek Csőke Andrea javaslatához

Döntvény

 • PJD2020. 13.
 • PJD2020. 14.
 • PJD2020. 15.
 • PJD2020. 16.
 • PJD2020. 17.
 • PJD2020. 18.

Fórum

 • Pomeisl András: Az érvénytelenség jogkövetkezményeiről általában

2020/3–4.

Tanulmány

 • Juhász Ágnes: A bírói szerződésmódosítás jogintézményének alkalmazhatósága a hatályos Ptk. és a kapcsolódó bírói gyakorlat szerint
 • Miczán Péter: A kölcsönből vásárolt gépjármű törzskönyvének biztosítéki célú birtokba adásáról

Döntvény

 • PJD2020. 7.
 • PJD2020. 8.
 • PJD2020. 9.
 • PJD2020. 10.
 • PJD2020. 11.
 • PJD2020. 12.

Fórum

 • Benke József: Navratyil Zoltán: A gyermek mint „kár”? – Recenzió

2020/1–2.

Tanulmány

 • Fenyőházi András – Rajkai Bence: Elméleti megfontolások a joggyakorlat és a jogalkotás számára a kivitelezési szerződést biztosító bankgaranciával kapcsolatban

Döntvény

 • PJD2020. 1.
 • PJD2020. 2.
 • PJD2020. 3.
 • PJD2020. 4.
 • PJD2020. 5.
 • PJD2020. 6.

Fórum

 • Csehi Zoltán: A nemzetközi választottbíráskodás elméleti kérdései – a fórum tagadása

2019/1–2.

Tanulmány

 • Czirfusz György: Megjegyzések a készülő szlovák polgári jogi kódex szavatossági, jótállási és a kontraktuális károkért való felelősség szabályaihoz

Döntvény

 • PJD2019. 01.
 • PJD2019. 02.
 • PJD2019. 03.
 • PJD2019. 04.
 • PJD2019. 05.
 • PJD2019. 06.

Fórum

 • Halász Csenge: Beszámoló a Miskolcon megrendezett Novotni Emlékkonferenciáról
  Dúl János – Nagy Barna Krisztina: Polgári jogi oktatásunk jelene

2019/3–4.

Tanulmány

 • Csehi Zoltán: A közvetítői szerződések a magyar jog fejlődésében és az uniós jog környezetében

Döntvény

 • PJD2019. 7.
 • PJD2019. 8.
 • PJD2019. 9.
 • PJD2019. 10.
 • PJD2019. 11.
 • PJD2019. 12.

Fórum

 • Borbás Eszter: Híradás a III. Pécsi Magánjogi Szimpóziumról
 • Molnár Sarolta Judit: Lábady Tamás emlékülés a PPKE Jog- és Államtudományi Kar, ELTE és PTE Állam- és Jogtudományi Karának Polgári Jogi Tanszékei szervezésében

2019/5–6.

Tanulmány

 • Szécsényi Gergely: Az ingó tulajdonjog-fenntartás a nemzetközi jogegységesítő törekvések fényében
 • Tran Róbert Péter: A jogalkotással okozott kárért való felelősség

Döntvény

 • PJD2019. 13.
 • PJD2019. 14.
 • PJD2019. 15.
 • PJD2019. 16.
 • PJD2019. 17.
 • PJD2019. 18.

Fórum

 • Molnár Sarolta Judit: Barzó Tímea: A magyar család jogi rendje című monográfia ismertetése
 • Navratyil Zoltán: Lábady Tamás: Megtartott szó – Válogatott jogi tanulmányok című kiadvány ismertetése

2019/7–8.

Tanulmány

 • Varga Yvett: A tagállami bíróságok és az Európai Unió Bírósága közti munkamegosztás – az Európai Unió Bírósága mint választottbíróság eljárása tükrében

Döntvény

 • PJD2019. 19.
 • PJD2019. 20.
 • PJD2019. 21.
 • PJD2019. 22.
 • PJD2019. 23.
 • PJD2019. 24.

Fórum

 • Dúl János: Konferencia a vadászati joggal és a vadászattal kapcsolatos aktuális kérdésekről
 • Halász Csenge: Kettős habilitáció a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán

2019/9–10.

Tanulmány

 • Gárdos István: Még egyszer a biztosítéki átruházásról
 • Fenyőházi András, Rajkai Bence: A pótmunka és néhány kapcsolódó jogintézmény dogmatikai és joggyakorlati elemzése

Döntvény

 • PJD2019. 25.
 • PJD2019. 26.
 • PJD2019. 27.
 • PJD2019. 28.
 • PJD2019. 29.
 • PJD2019. 30.

Fórum

 • Csehi Zoltán: A nemzetközi választottbíráskodás helye – fikció vagy valóság
 • Halász Csenge: Beszámoló a Miskolcon megrendezett Polgári Jogot Oktatók Országos Találkozójáról és a Magánjogot Oktatók Egyesületének éves rendes konferenciájáról

2019/11–12.

Tanulmány

 • Pethő András: A hozzátartozói igény megítélésének aktuális kérdései az orvosi jog tükrében

Döntvény

 • PJD2019. 31.
 • PJD2019. 32.
 • PJD2019. 33.
 • PJD2019. 34.
 • PJD2019. 35.
 • PJD2019. 36.

Fórum

 • Ujhelyi Dávid: Sápi Edit: A színpadi művek szerzői jogi védelme – recenzió
 • 2018 | 3. évf. 1. szám
 • 2018 | 3. évf. 2. szám
 • 2018 | 3. évf. 3. szám
 • 2018 | 3. évf. 4. szám
 • 2018 | 3. évf. 5. szám
 • 2018 | 3. évf. 6. szám
 • 2018 | 3. évf. 7–8. szám
 • 2018 | 3. évf. 9. szám
 • 2018 | 3. évf. 10. szám
 • 2018 | 3. évf. 11–12. szám
 • 2017 | 2. évf. 1. szám
 • 2017 | 2. évf. 2. szám
 • 2017 | 2. évf. 3. szám
 • 2017 | 2. évf. 4. szám
 • 2017 | 2. évf. 5. szám
 • 2017 | 2. évf. 6. szám
 • 2017 | 2. évf. 7–8. szám
 • 2017 | 2. évf. 9. szám
 • 2017 | 2. évf. 10. szám
 • 2017 | 2. évf. 11. szám
 • 2017 | 2. évf. 12. szám
 • 2016 | 1. évf. 1. szám
 • 2016 | 1. évf. 2. szám
 • 2016 | 1. évf. 3. szám
 • 2016 | 1. évf. 4. szám
 • 2016 | 1. évf. 5. szám
 • 2016 | 1. évf. 6. szám
 • 2016 | 1. évf. 7–8. szám
 • 2016 | 1. évf. 9. szám
 • 2016 | 1. évf. 10. szám
 • 2016 | 1. évf. 11. szám
 • 2016 | 1. évf. 12. szám

Rovatok

 1. Tanulmány
 2. Döntvény
 3. Fórum

 

Főszerkesztő:

 • Vékás Lajos, professor emeritus, akadémikus, ELTE ÁJK, Polgári Jogi Tanszék, vekas@ajk.elte.hu.

Szerkesztő:

A szerkesztőbizottság tagjai:

 • Csehi Zoltán, egyetemi tanár, PPKE JÁK, Magánjogi és Kereskedelmi Jogi Tanszék, az Európai Unió Bíróságának bírája, csehi.zoltan@jak.ppke.
 • Kisfaludi András egyetemi tanár, ELTE ÁJK, Polgári Jogi Tanszék – a Tanulmány rovat vezetője, kisfaludi@ajk.elte.hu.
 • Parlagi Mátyás bíró, Kúria – a Döntvény rovat szerkesztője.
 • Sándor István, egyetemi tanár, ELTE ÁJK, Római Jogi és Összehasonlító Jogtörténeti Tanszék – a Fórum rovat vezetője, sandor.istvan@ajk.elte.hu.

Elérhetőség

polgarijogonline@wolterskluwer.com

További információk: 

A Polgári Jog folyóirat szerkezete

A Polgári Jog folyóiratban való publikálás általános feltételei

A Polgári Jog folyóirat szerkesztési elvei

Szerzői minta

Impresszum

A Folyóiratot kiadja a Wolters Kluwer Hungary Kft.

Budapest, 2024

1117 Budapest, Budafoki út 187-189. A épület III. emelet

Telefon: +36 (1) 464-5656
Fax: +36 (1) 464-5657

https://www.wolterskluwer.com/hu-hu

Felelős vezető: Kézdi Katalin, a Wolters Kluwer Hungary Kft. ügyvezetője

Kiadásért felelős: dr. Krizsán Brigitta

A kiadványok szerkesztéséért felelős: dr. Váci Tímea, dr. Krizsán Brigitta

Felelős szerkesztő: dr. Farkas Katalin

ISSN 2498-7263