Az egyéni vállalkozói tevékenység és annak bejelentése


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Egyre elterjedtebb az egyéni vállalkozói tevékenység végzése, ám sokak körében még mindig kérdéseket vet fel ezen működési forma miben léte, ezért ennek főbb elemeit kívánjuk összefoglalni.

Az egyéni vállalkozókra vonatkozó szabályokat az egyéni vállalkozókról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (továbbiakban: Evectv.) tartalmazza, amely alapján Magyarország területén természetes személy letelepedés keretében üzletszerű gazdasági tevékenységet egyéni vállalkozóként végezhet.

A tevékenység akkor minősül üzletszerűnek, ha azt nyereség- és vagyonszerzés céljából, saját gazdasági kockázatvállalás mellett történik.

A letelepedés pedig a gazdasági tevékenység tényleges és tartós, huzamosabb ideig történő folytatását jelenti, amely megvalósításához egy erre a célra szolgáló létesítmény, telep, iroda, üzlet, vagy egyéb helyiség igénybevételére kerül sor.

A törvény azokat a kivételeket is meghatározza, amely tevékenység vonatkozásában egyéni vállalkozás nem folytatható, ilyen például a közjegyzői, a szolgáltató állatorvosi, az ügyvédi tevékenység, mivel ezekről már egy-egy speciális szabály rendelkezik.

Egyéni vállalkozó tehát természet személy lehet, aki magyar állampolgár, vagy az Európai Unió tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államnak az állampolgára, továbbá az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes más állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján a letelepedés tekintetében az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam állampolgáraival azonos jogállást élvező személy, vagy a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó, az előzőekben nem említett olyan személy, aki a szabad mozgás és tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja, vagy harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó bevándorolt vagy letelepedett jogállású személy, a keresőtevékenység folytatása céljából, családegyesítés céljából vagy tanulmányi célból kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkező személy, valamint a humanitárius célból kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkező befogadott és hontalan.

Nem lehet egyéni vállalkozó, a kiskorú, a cselekvőképességét érintő gondnokság alatt álló, az aki egyéni cég tagja, aki gazdasági társaság korlátlanul felelős tagja, akit szándékos bűncselekmény miatt jogerősen egy évet meghaladó, végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek, amíg az elítéléshez fűződő hátrányos jogkövetkezmény alól nem mentesül, akit meghatározott bűncselekmények miatt jogerősen végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek, amíg az elítéléshez hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül.

Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének előfeltétele, hogy a természetes személy a nyilvántartást vezető szervhez a törvény rendelkezéseinek megfelelően bejelentse az erre irányuló kérelmét. Tehát az egyéni vállalkozói lét a nyilvántartásba vétellel kezdődik, s az abból való törlésig tart, ahogyan arra a Kúria az EBH2016. M.33. számú határozatban is utalt.

A bejelentés történhet ügyfélkapun az un. Webes Ügysegéden keresztül, egy az erre a célra rendszeresített űrlapon, vagy személyesen a NAV bármelyik ügyfélszolgálatán. Tehát postai, papíralapú bejelentésre nincs lehetőség. A szünetelés bejelentésével, vagy a változás-bejelentéssel kapcsolatos eljárásoknál nincs mód a személyes ügyintézésre, ezekben az esetekben kizárólag az elektronikus, ügyfélkapun történő ügyintézési mód választható.

Egyebekben fontos információ még, hogy bejelentés ingyenes.

A bejelentésnek tartalmaznia kell a bejelentő családi és utónevét, születési nevét, anyja nevét, születési adatait, lakcímét vagy szálláshelyét, illetve állampolgárságát. Továbbá nyilatkoznia kell arról, hogy nem áll fenn kizáró ok vele szemben, valamint székhelyét, szükség szerint telephelyének, fióktelepének címét is meg kell adnia, illetve olyan adatokat, nyilatkozatokat, melyek az állami adóhatósághoz történő bejelentkezési kötelezettséghez szükségesek, valamint a székhely szerint illetékes területi gazdasági kamarához címzett nyilvántartásba vétel iránti kérelmet.

A valamennyi kritériumnak eleget tevő bejelentés esetén a nyilvántartást vezető szerv az egyéni vállalkozót nyilvántartásba veszi.

Nem elhanyagolható tény, hogy az egyéni vállalkozó az egyéni vállalkozói tevékenységéből eredő kötelezettségeiért teljes vagyonával felel. Egyebekben tevékenységét több telephelyen, fióktelepen folytathatja, illetve több tevékenységet végezhet. Fontos még, hogy az egyéni vállalkozó tevékenysége során köteles személyesen közreműködni. Ez nem jelenti azt, hogy közreműködőként alkalmazottat ne foglalkoztathatna. Képesítéshez kötött tevékenységet pedig csak akkor folytathat, ha a jogszabályokban meghatározott képesítési követelményeknek megfelel, ám ennek azzal is eleget tehet, ha ő maga nem felel meg képesítési követelményeknek, de a személyesen közreműködő általa foglalkozott személyek között van olyan, aki az előírt képesítéssel rendelkezik.

A cikk szerzője dr. Molnár Gergő partner ügyvéd és dr. Bognár Ildikó ügyvédjelölt. Az Ecovis Hungary Legal a Jogászvilág.hu szakmai partnere.

ECOVIS 202107
Kapcsolódó cikkek

2024. július 11.

Várható-e fordulat 2024-ben a cégvezetéstől eltiltott személyek számában?

A tavalyi és az idei kényszertörlési eljárások meghatározóak lesznek idén a számok alakulásában. Az elmúlt két évben indított jelentős számú felszámolási és kényszertörlési eljárások ellenére 2023-ban alig haladta meg a cégvezetéstől eltiltott személyek száma a 20 ezret. Bár csekély mértékben, de 2023-ban ismét csökkenő tendenciát mutat az újonnan eltiltott magánszemélyek száma, amiben fordulat várható 2024-ben.

2024. július 10.

Megjelentek a nyári extra adóváltozások – tette közzé a Magyar Közlöny

A Magyar Közlöny 2024. július 8-án megjelent 74. számában három kormányrendelet került kihirdetésre, amelyek az adózás rendjét, a szociális hozzájárulási adót, valamint az extraprofitadókat illetően vezetnek be változásokat, illetve újabb adókötelezettségeket. A Grant Thornton nemzetközi üzleti- és adótanácsadó cég szakértői a következőkben összefoglalják a három rendeletben bevezetett legfontosabb szabályokat és segítséget nyújtanak a rendeletek értelmezésében.