Az elvi jelentőségű jogkérdés felülvizsgálat engedélyezése iránti kérelemnél


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A felülvizsgálat engedélyezése körében elvi jelentőségű jogkérdésnek az a jogkérdés minősül, amely egy jogszabály rendelkezésének értelmezésével, az alkalmazandó norma alapvető tartalmával és az ahhoz kapcsolódó esetleges jogkövetkezményekkel függ össze. Ehhez képest ténykérdés, illetve szerződésértelmezési kérdés a felülvizsgálat engedélyezését nem alapozza meg – a Kúria eseti döntése.

Ami a tényállást illeti, a felperes és az alperes között mezőgazdasági támogatási szerződés jött létre, ami alapján az alperes vissza nem térítendő támogatás nyújtását, a felperes a támogatásnak a támogatói okiratban foglalt kötelezettségei teljesítésére fordítását vállalta. A támogatási kérelemben a felperes kijelentette, hogy az igényelt támogatásra vonatkozó jogszabályok, felhívás, az ahhoz tartozó általános útmutató, valamint az alperes által alkalmazott Általános Szerződési Feltételek által előírt valamennyi feltételt megismerte és betartja. A felhívás rögzítette az ún. vis maior esetek miatti részleges visszavonás esetén követendő eljárásrendet, a visszavonási kérelem benyújtásának rendjét. A felperes 2016-ban elsőéves kifizetési kérelmet, 2017-ben vis maior miatti részleges visszavonási kérelmet nyújtott be. A Magyar Államkincstár kifizető az előlegként folyósított és a kifizetési döntésben megállapított összeg különbözet visszafizetésére kötelezte a felperest, a döntés ellen kifogását pedig az alperes elutasította.

Az első- és másodfokú eljárás

A felperes keresetében az alperes különbözet megfizetésére kötelezését kérte. Az alperes szerint a felperes a visszavonási kérelem benyújtását követően köteles lett volna a kifizetési kérelme tekintetében is adatváltozási kérelmet előterjeszteni, amelyre az útmutatóban is felhívta a figyelmet, így a Magyar Államkincstár döntése kizárólag a felperes önhibából fakadó mulasztására vezethető vissza. Az elsőfokú bíróság elutasította a keresetet, a másodfokú bíróság azonban az alperest a keresettel egyezően marasztalta.

A felülvizsgálati kérelem tartalma

Az alperes a felülvizsgálat értékhatár miatti kizártsága okán külön beadványban a felülvizsgálat engedélyezése iránti kérelmet is előterjesztett, amelyben kérte, hogy a Kúria a Pp. 409. § (2) bekezdés a) pont első fordulata (a joggyakorlat egységének biztosítása), illetve a Pp. 409. § (2) bekezdés b) pont második fordulata (a felvetett jogkérdés társadalmi jelentősége) alapján engedélyezze a jogerős ítélet felülvizsgálatát.

A felülvizsgálat engedélyezése okának és a felvetett elvi jelentőségű jogkérdésnek a meghatározása körében előadta, hogy „a felülvizsgálati kérelem alapját annak a kérdésnek az elbírálása képezi, hogy a támogatásra jogosult személy által utóbb – jogszerű földhasználat hiányára alapított – területcsökkenés eredményeként a kedvezményezett köteles-e támogatási kérelme mellett kifizetési kérelmét is megfelelően módosítani, illetve a jogvita alapját képező ténykörülmények értékelése alapján alperes mint irányító hatóság, valamint a Magyar Államkincstár mint kifizető ügynökség és a támogatási jogviszonyban alperes teljesítési segédje eleget tett-e az adatváltozási kérelem előterjesztendőségére vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének”.

Meglátása szerint a felek közötti támogatási jogviszony kiemelt társadalmi jelentőséggel bír az agrárszektor szereplői, gazdálkodói számára, az Európai Unió költségvetéséből finanszírozott agrártámogatások jelentősége és a támogatásban részesülő személyek nagy száma alátámasztja a kérdés kiemelt társadalmi jelentőségét. A jogkérdés nagy számban előforduló, hasonló ténybeli alapon nyugvó ügyben merül fel, irányító hatóságként számos olyan peres eljárás alperese, amelyben a jogvita lényege ennek a kérdésnek az eldöntése, és amely eljárásokban az azonos jogkérdés elbírálása során az eljáró bíróságok eltérő tartalmú döntéseket hoztak.

Jogászdíj 2023

A Kúria megállapításai

A Kúria nem találta megalapozottnak az alperes felülvizsgálat engedélyezése iránti kérelmét. A Kúria a Pp. 409. § (2) bekezdés a) pont első fordulata alapján, a joggyakorlat egységének biztosítása érdekében a felülvizsgálatot akkor engedélyezi, ha a jogerős ítélet olyan elvi jelentőségű jogkérdést vet fel, amellyel kapcsolatban a Kúria jogegységi határozatban, az általa a Bírósági Határozatok Gyűjteményében (BHGY) közzétett eseti határozatban még nem foglalt állást, feltéve, hogy a jogértelmezést igénylő elvi jelentőségű jogkérdésben a bírói gyakorlat nem egységes, vagy a joggyakorlattól eltérő bírói döntés megismétlődésének, ezáltal a jogegység megbomlásának a veszélye áll fenn. A fél az engedélyezés alapjául szolgáló határozatokat a felülvizsgálat engedélyezése iránti kérelmében köteles pontosan megjelölni, azzal, hogy engedélyezés iránti kérelmében elsőfokon jogerőre emelkedett határozatra nem, kizárólag másodfokon jogerőre emelkedett, vagy legfelsőbb bírósági döntésekre hivatkozhat, kizárva ezzel annak a lehetőségét, hogy a nem végleges, a perorvoslati bíróság hatására utóbb változó ítéletek alapozzák meg a felülvizsgálat engedélyezését.

A Kúria rámutat: a felülvizsgálat engedélyezése iránti kérelemnek nélkülözhetetlen tartalmi eleme a jogértelmezést igénylő „elvi jelentőségű jogkérdés” megfogalmazása, ilyennek az a jogkérdés minősül, amely egy jogszabály rendelkezésének értelmezésével, az alkalmazandó norma alapvető tartalmával és az ahhoz kapcsolódó esetleges jogkövetkezményekkel függ össze. Az alperes által megfogalmazott tájékoztatási kötelezettségnek való megfelelés nem jog-, hanem ténykérdés. Ez nem vetett fel jogszabály rendelkezésének értelmezésével, az alkalmazandó norma alapvető tartalmával és az ahhoz kapcsolódó esetleges jogkövetkezményekkel kapcsolatos jogkérdést, így a felülvizsgálat engedélyezését nem alapozhatja meg.

A kérelem módosítására irányuló kérdés nem jogszabály értelmezési, hanem szerződés értelmezési kérdés, amely ugyancsak nem tekinthető elvi jelentőségű jogkérdésnek. Így a felülvizsgálat engedélye alapjául szolgáló elvi jelentőségű jogkérdés hiányában az alperes jogegység hiányával, illetve a jogkérdés társadalmi jelentőségével kapcsolatos hivatkozásai sem voltak értelmezhetőek. Mindezek alapján a felülvizsgálat a Pp. 409. § (2) bekezdés a) pont első fordulata alapján, a joggyakorlat egysége érdekében nem volt engedélyezhető.

A Pp. 409. § (2) bekezdés b) pontja második fordulata szerinti engedélyezési okkal (a felvetett jogkérdés társadalmi jelentőségével) összefüggésben a Kúria hangsúlyozza, hogy a felvetett jogkérdés társadalmi jelentőségére figyelemmel különösen akkor engedélyezhető a felülvizsgálat, ha a – jelen esetben meg nem határozott – jogkérdés a jogalanyok széles körét érinti, és ebben az esetben is csak akkor, ha a Kúria az adott jogkérdésben korábban még nem foglalt állást közzétett ítélkezési gyakorlatában. Kiemelte a Kúria, hogy ha a felsorolt eljárási szabályoknak nincs az adott egyedi ügyön túlmutató, attól elrugaszkodó, a Pp. felhívott szakaszainak alkalmazásában rejlő, általánosítható és a felülvizsgálati eljárás során vizsgálható értelmezési kérdése, a felülvizsgálat nem engedélyezhető. Mindezek alapján a Kúria a jogerős ítélet felülvizsgálatát megtagadta.

Az ismertetett döntés (Kúria Pfv.V.21.323/2022/2.) a Kúriai Döntések 2023/3. számában 71. szám alatt jelent meg.

Releváns jogszabályhely: 2016. évi CXXX. törvény 409. § (1) bekezdés, (2) bekezdés a)–b) pont.


Kapcsolódó cikkek

2023. április 14.

Rendkívüli lemondás illetmény megfizetésének elmulasztása miatt

Az illetmény megfizetésének akár néhány napos elmulasztása az adott jogviszonyból származó lényeges kötelezettség súlyosan gondatlan és jelentős mértékű megszegésének minősül, amely megalapozza a közalkalmazott rendkívüli lemondását.