Az idén megérkező keresetlevélre már az új Pp-t kell alkalmazni

Szerző: Jogászvilág
Dátum: 2018. július 4.
Rovat:

A még 2018. január 1-jét megelőzően postára adott keresetlevél elbírálására a 2016. évi CXXX. törvény  rendelkezései irányadók akkor, ha a keresetlevél már 2018 januárjában érkezik a bíróságra.


Az alapügy

Ami a tényállást illeti a felperes házastársi közös vagyon megosztása iránt a törvényszék hatáskörébe tartozó keresetet terjesztett elő 2018. január 2-án a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) 20. § (1) bekezdése szerint.

Az elsőfokú bíróság döntése

Az elsőfokú bíróság végzésével a keresetlevelet visszautasította. Megállapította, hogy a felperes által indított, házastársi közös vagyon megosztása iránti per a törvényszék hatáskörébe tartozik, ezért a perben a Pp. 72. § (1) bekezdése alapján a jogi képviselet kötelező. A felperes pedig ennek ellenére jogi képviselő közreműködése nélkül, írásban terjesztette elő a keresetlevelét, amelyet bár 2017. december 28-án adott postára, az 2018. január 2-án érkezett az elsőfokú bírósághoz, ezért annak elbírálására a Civilisztikai Kollégiumvezetők Országos Értekezletének (a továbbiakban: CKOT) 2017. november 20-21-i ülése 60. számú állásfoglalása alapján a 2018. január 1-jén hatályba lépett Pp.-t kell alkalmazni. Rámutatott arra, hogy a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: 1952-es Pp.) és a Pp. alkalmazhatósága körében a keresetlevél beérkezésének van döntő jelentősége. E körben hivatkozott a bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet (a továbbiakban: Büsz.) 2. § 2., 7. és 12. pontjaira, valamint a Büsz. 23-24. §-aira. A felperes keresetlevele 2018. január 2-án érkezett a bíróságra, azért arra a Pp. rendelkezéseit kell alkalmazni, ami a törvényszék hatáskörébe tartozó perekben kötelezően előírja a jogi képviselő igénybevételét. A felperes pedig a keresetlevelét jogi képviselő igénybevétele nélkül terjesztette elő, ezért az elsőfokú bíróság a keresetlevelet a Pp. 176. § (1) bekezdés l) pontja alapján visszautasította.

A fellebbezés tartalma

Az elsőfokú végzés ellen a felperes nyújtott be fellebbezést, amelyben – tartalma szerint – a sérelmezett határozat megváltoztatását és a keresete érdemi tárgyalását kérte. Fellebbezésében arra hivatkozott, hogy a keresetlevelét 2017. december 27-én írta meg és 28-án adta postára, ezért arra – álláspontja szerint – a 2018. január 1-jén hatályba lépő Pp.-t még nem kellett alkalmazni, ugyanis a Pp. 630. § (2) bekezdése szerint a keresetlevél mint okirat még 2018. január 1-jét megelőzően keletkezett, így arra az annak idején hatályban volt 1952-es Pp. szabályai az irányadók.

Az alperes észrevételei

Az alperes a fellebbezésre tett észrevételében a sérelmezett határozat helybenhagyását kérte. Álláspontja szerint az ügy az elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság előtt 2018. január 2-án indult, ezért a perre a Pp. rendelkezései az irányadók, ugyanis az ügy indulásának az időpontja nem a keresetlevél aláírásának és feladásának időpontjával egyezik meg, hanem a bírósághoz érkezés idejével, azzal az időponttal, amikor a bíróság a keresetlevelet mint kezdőiratot nyilvántartásba veszi. Hivatkozott továbbá arra, hogy a Pp. kihirdetése és hatálybalépése között jelentős időt hagyott a jogalkotó az új jogszabály megismeréséhez.

[htmlbox BDT]

A Debreceni Ítélőtábla megállapításai

A fellebbezést az ítélőtábla nem találta megalapozottnak.

A felperes megalapozatlanul hivatkozott a fellebbezésében arra, hogy ő a fellebbezését 2017. december 27-én készítette el és 2017. december 28-án adta postára, emiatt az 1952-es Pp. alkalmazandó rá, ugyanis sem az okirat elkészítésének, sem a postára adásnak nincs jelentősége az ügy megindulása szempontjából.

A Büsz. 2. § 12. pontja alapján kezdő irat minden olyan irat, amelynek a bíróságon nincs előzménye. Ilyen kezdő irat a felperes keresetlevele, amelyen a Büsz. 24. § (1) bekezdése alapján feltüntették az érkezésének időpontját. Ennek tanúsága szerint a felperes keresetlevele 2018. január 2-án érkezett az elsőfokú bírósághoz, ezért arra a Pp. rendelkezései az irányadóak. A Büsz. 92. § (1) bekezdés a) pontja alapján ugyanis a Pp. hatálya alá tartozik papír alapú kapcsolattartás esetén az a polgári ügy, amelyben a bírósági eljárást megindító irat 2018. január 1-jén vagy azt követően érkezett a bíróságra. Ezzel összhangban áll a CKOT 2017. november 20-21-i ülésén hozott, az elsőfokú bíróság által is helyesen hivatkozott 60. számú állásfoglalása, amely szerint a 2017. december hónapban postai úton vagy elektronikusan beküldött, de 2018. január hónapban a bírósághoz érkezett keresetlevél esetén az új polgári perrendtartást kell alkalmazni.

A felperes által hivatkozott Pp. 630. § (2) bekezdése a keresetlevél mint okirat kellékeire, nem pedig az ügy indulásának időpontjára tartalmaz rendelkezéseket, ezért nem irányadó abból a szempontból, hogy az 1952-es Pp. vagy a Pp. rendelkezéseit kell alkalmazni az adott perben.

Az elsőfokú bíróság helyesen állapította meg, hogy a felperes által megjelölt pertárgyértékre tekintettel a per a törvényszék hatáskörébe tartozik. Ebből következően pedig a perben a Pp. 72. § (1) bekezdése alapján kötelező a jogi képviselő igénybevétele. Mivel a felperes 2018. január 2-án jogi képviselet mellőzésével terjesztette elő a keresetlevelét, ezért az elsőfokú bíróság helyesen utasította vissza azt a Pp. 176. § (1) bekezdés l) pontjára hivatkozással.

Mindezekre figyelemmel az ítélőtábla az elsőfokú bíróság végzését a Pp. 389. §-a alapján alkalmazandó Pp. 383. § (2) bekezdése alapján, annak helyes indokaira tekintettel – utalással a Pp. 386. § (4) bekezdésére – helybenhagyta.

Az ismertetett döntés (Debreceni Ítélőtábla Pkf.IV.20.183/2018/2.) a Bírósági Döntések Tára folyóirat 2018/4. számában 51. szám alatt jelent meg.

[htmlbox pp_termekek]

Kapcsolódó cikkek:


Mikor kezdődik a munkaidő?
2019. január 22.

Mikor kezdődik a munkaidő?

Mit jelent a reggel nyolcórai munkakezdés? Ekkor a munkavállalónak már „harca készen” kell állnia a munkahelyén, vagy ekkor csak a munkavégzésre való felkészülés veszi kezdetét? Része a munkaidőnek, amíg a munkavállaló beöltözik a munkavédelmi ruhába, vagy amíg telepíti a napi frissítéseket a számítógépére?

Jogszabályfigyelő 2019 – 3. hét
2019. január 21.

Jogszabályfigyelő 2019 – 3. hét

Alábbi cikkünkben, tekintettel arra, hogy a 2019/4–7. számú Magyar Közlönyökben szakmai közérdeklődésre számot tartó újdonság nem jelent meg, a Kúria honlapján megjelent anyagok közül válogattunk.

A Földtörvény változásai
2019. január 21.

A Földtörvény változásai

Január 11-i hatállyal ismét változott a földforgalmi törvény, amellyel a jogalkotó a helybenlakó szomszédokat, a kertészeti tevékenységet végzőket és a vetőmagelőállítókat kívánta kedvezőbb helyzetbe hozni.

A határidő természete az elővásárlási jog megszegésével kötött szerződés hatálytalansága esetén
2019. január 18.

A határidő természete az elővásárlási jog megszegésével kötött szerződés hatálytalansága esetén

Az elővásárlási jog megszegésével kötött szerződés hatálytalansága esetén előírt harminc napos határidő anyagi jogi igényérvényesítési és nem perindítási határidő. Annak elmulasztását az ügy érdemében kell vizsgálni, nincs mód a keresetlevél ez okból történő idézés kibocsátása nélküli elutasítására – a Kúria eseti döntése.