Jogszabályfigyelő 2020 – 13. hét


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Alábbi cikkünkben a 2020/51–57. számú Magyar Közlönyök újdonságai közül válogattunk.

E heti összeállításunkban kizárólag a koronavírus-járvány miatti, azzal összefüggésben elrendelt újabb intézkedésekről (korlátozásokról és könnyítésekről) olvashatnak.

 

Tartalom:

Kijárási korlátozás elrendelése

A koronavírus-járvány miatti közteherviselési könnyítések kiterjesztése

A koronavírus-járvánnyal összefüggésben elrendelt fizetési moratórium részletszabályai

A végrehajtások új szabályai a koronavírus-járvánnyal összefüggő veszélyhelyzet során

Az erős ügyfélhitelesítés nélküli érintéses fizetések értékhatárának az emelése

A koronavírus-járvány miatti közteherviselési könnyítések részletei

 

 

Kijárási korlátozás elrendelése

A koronavírus-járvány okozta megbetegedések megakadályozás érdekében a Kormány 2020. március 28-ai hatállyal kijárási korlátozásokat vezetett be a következők szerint:

 • Szociális érintkezés korlátozása (közös háztartásban élők kivételével) a lehető legkisebb mértékre, a másik embertől lehetőleg 1,5 méter távolságot tartva (tömegközlekedés során is).
 • Vendéglátó üzletben tartózkodás tilos, kivéve az ott dolgozók, illetve elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása.
 • Lakóhely, tartózkodási hely, illetve a magánlakás elhagyása csak a rendeletben meghatározott alapos (alábbiak szerinti) indokkal:
  • munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség, a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenység, valamint az ezek elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat, valamint eszközöket árusító üzletben (különösen a műszaki cikket, az építőanyagot és eszközöket árusító üzletben) történő vásárlás;
  • napközbeni kiscsoportos felügyelet okán a kiskorú gyermek kísérése;
  • egészségügyi ellátás és szolgáltatás igénybevétele, beleértve a testi és a lelki egészség megőrzése céljából nyújtott egészségügyi szolgáltatásokat (különösen pszichoterápiás ellátás, fizioterápiás kezelés, gyógytorna);
  • egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés (külterületen és belterületen, de csak egyedül vagy az ugyanazon háztartásban élőkkel együttesen, másoktól 1,5 méteres távolságot tartva);
  • házasságkötés és a temetés szűk családi körben;
  • napi fogyasztási cikket értékesítő élelmiszerüzletben (a továbbiakban: élelmiszerüzlet) történő vásárlás;
  • napi fogyasztási cikket értékesítő egyéb (illatszert, a drogériai terméket, a háztartási tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai papírterméket árusító) üzletben (a továbbiakban együtt: drogéria) történő vásárlás;
  • állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletben történő vásárlás;
  • mezőgazdasági üzletben történő vásárlás, ideértve műtrágyát értékesítő üzletet és vágóhidat;
  • piacon, helyi termelői piacon (a továbbiakban együtt: piac) történő vásárlás;
  • gyógyszert, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletben (a továbbiakban együtt: gyógyszertár) történő vásárlás;
  • üzemanyag-töltőállomás felkeresése;
  • dohányboltban történő vásárlás;
  • fodrász, a manikűrös szolgáltatások igénybevétele;
  • szállítási, tisztítási és higiéniás szolgáltatások igénybevétele,
  • gépjármű- és kerékpárszerviz, mezőgazdasági és erdészeti gépek és berendezések javításával kapcsolatos szolgáltatások igénybevétele;
  • hulladékgazdálkodással összefüggő szolgáltatások igénybevétele;
  • legszükségesebb esetben a személyes megjelenést igénylő ügyintézés, így hatósági, banki, pénzügyi, biztosítási és postai szolgáltatások igénybevétele;
  • állatok ellátása, háziállat közterületi sétáltatása, állatorvosi rendelő és állatkórház látogatása;
  • szülői jogok és kötelezettségek;
  • a hitéleti tevékenység;
  • segítségnyújtás magáról gondoskodni nem tudó részére (kiskorú, idős személy, beteg személy).

A 65. életévét betöltött személy az élelmiszerüzletet, drogériát, piacot vagy gyógyszertárat 9–12 óra közötti időben látogathatja, ahol ebben az idősávban az ott dolgozók kivételével más személy nem tartózkodhat. Fontos előírás, hogy a fenti korlátozások, előírások érvényesítése a helyiség üzemeltetőjének a felelőssége.

Az előírások betartását alapvetően a rendőrség ellenőrzi más rendészeti szervek bevonásával. A korlátozások megszegése esetén a rendőr jogosult a törvényes kényszerítő eszközöket alkalmazni a szükségesség és az arányosság betartásával. Az intézkedések megszegői szabálysértés követnek el, amelyért 5000 forinttól 50 000 forintig terjedő pénzbírság szabható ki.

A rendelet 2020. március 28. napján lép hatályba, és 2020. április 11-én a hatályát veszti. A vendéglátó üzletekre vonatkozó korábbi (kevésbé szigorú) korlátozások a rendelet hatálya alatt nem alkalmazandók.

Joganyag: 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelet a kijárási korlátozásról

Módosította:

Megjelent: MK 2020/56. (III. 27.)

Hatályos: 2020.03.28. (A rendelet 2020. 04.11-én hatályát veszti)

Megjegyzés: új jogszabály

 

A koronavírus-járvány miatti közteherviselési könnyítések kiterjesztése

Az alábbiakban ismertetett, 61/2020. (III. 23.) Korm. rendelet szerinti közteherviselési könnyítéseket a Kormány kiterjesztette az utazásközvetítést, utazásszervezést, egyéb foglalást, valamint a fizikai közérzetet javító szolgáltatást végzőkre, továbbá a belvízi személyszállítási tevékenységet folytatókra. Pontosították ezen felül a fizikai közérzetet javító szolgáltatást nyújtókra vonatkozó szabályokat is.

Joganyag: 68/2020. (III. 26.) Korm. rendelet a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet közterhekkel kapcsolatos részletszabályairól és egyes új intézkedésekről szóló 61/2020. (III. 23.) Korm. rendelet módosításáról

Módosította:

Megjelent: MK 2020/55. (III. 26.)

Hatályos: 2020. 03. 27.

Megjegyzés: kis terjedelmű módosítás

 

 A koronavírus-járvánnyal összefüggésben elrendelt fizetési moratórium részletszabályai

A 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelettel elrendelt fizetési moratórium legfontosabb részletszabályai az alábbiak:

 • Az adós eredeti szerződési feltételek szerinti teljesítése nem érinti a fizetési moratórium hatályát (munkáltatói kölcsönök esetében sem). A teljesítést (garanciaszerződés és garanciavállaló nyilatkozat tekintetében is) a moratórium elrendelése előtt hatályos szabályok szerint kell elszámolni.
 • A moratóriumot kiterjesztették a pénzügyi vállalkozásokra és a befektetési alapokra is.
 • A tőketartozást nem lehet a moratórium idején alatt felhalmozódott kamatokkal növelni. A felhalmozódott kamatokat a moratóriumot követően, a hátralévő futamidőben, évenként egyenlő részletekben kell megfizetni. A futamidő úgy hosszabbodik meg a moratórium után, hogy az esedékes törlesztőrészlet és a felhalmozódott kamat összege együttesen ne haladja meg az eredeti törlesztőrészletek összegét. E szabályokat az alaprendelet hatálybalépésétől kötött szerződésekre 2020. december 31-éig kell alkalmazni.
 • A fizetési moratórium miatt módosult szerződéseket nem kell közokiratba foglalni, azok az eredeti közokirat módosult tartalmának keretei között érvényesek.
 • A fizetési moratórium kiterjed a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek vételárrészlet-fizetési és bérletidíj-fizetési kötelezettségére, valamint az adósságrendezési eljárások alatt álló adósok (az adós hiteltörlesztési kötelezettségeiért helytállni köteles személyek) fizetési kötelezettségeire is. A Nemzeti Eszközkezelő 2020. december 31-éig a bérleti díj meg nem fizetése miatt felmondással nem élhet.

 Joganyag: 62/2020. (III. 24.) Korm. rendelet a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet fizetési moratóriumra vonatkozó részletszabályairól

Módosította:

Megjelent: MK 2020/52. (III. 24.)

Hatályos: 2020. 03. 25.

Megjegyzés: új jogszabály

 

A végrehajtások új szabályai a koronavírus-járvánnyal összefüggő veszélyhelyzet során

Az alábbiakban hivatkozott kormányrendelet a bírósági végrehajtások és adóvégrehajtások veszélyhelyzet ideje alatti eltérő szabályait állapítja meg, amelyeket az alábbiakban foglalunk össze.

A bírósági végrehajtásokat érintő legfőbb változások:

 • Végrehajtói kézbesítésre a veszélyhelyzet alatt nem kerülhet sor.
 • A végrehajtó a végrehajtást kérő hozzájárulása nélkül is megállapíthat részletfizetést.
 • A végrehajtó személyes ügyfélfogadása a veszélyhelyzet ideje alatt szünetel, ellenben az iroda bejáratánál gyűjtőszekrénnyel biztosítják a végrehajtók a „rendelkezésre állást”.
 • A veszélyhelyzet megszűnéséig helyszíni eljárást, hagyományos árverést nem lehet tartani, helyszíni eljárási cselekményt nem lehet foganatosítani.
 • Az ingatlanok kiürítését és a gépjárművek forgalomból való kivonását is felfüggesztették a veszélyhelyzet idejére.
 • Nem sújtható rendbírsággal az, aki a járványügyi helyzet miatt nem tudta a kötelezettségeit teljesíteni.

Az adóvégrehajtásokat érintő legfőbb változások:

 • A veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napig szünetelnek az adóhatósági végrehajtások.
 • Ugyanezen időpontig nyugszik a végrehajtáshoz való jog elévülése.

Joganyag: 57/2020. (III. 23.) Korm. rendelet az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során a végrehajtással kapcsolatban teendő intézkedésekről

Módosította:

Megjelent: MK 2020/51. (III. 23.)

Hatályos: 2020. 03. 24.

Megjegyzés: új jogszabály

  

Az erős ügyfélhitelesítés nélküli érintéses fizetések értékhatárának az emelése

A pénzforgalmi szolgáltatók (az eddigi felelősségi szabályaik változása nélkül) nem alkalmazhatnak erős ügyfél-hitelesítést (PIN-kód), ha az érintéses elektronikus fizetési művelet egyedi összege nem haladja meg a tizenötezer forintot.

A rendelet 2020. március 25-én lépett hatályba, legkésőbb azonban 2020. április 15-étől kell alkalmazni.

 Joganyag: 60/2020. (III. 23.) Korm. rendelet a veszélyhelyzetre tekintettel az érintéses fizetések egészségügyi biztonsága növelése érdekében szükséges intézkedésekről

Módosította:

Megjelent: MK 2020/51. (III. 23.)

Hatályos: 2020. 03. 25.

Megjegyzés: új jogszabály

  

A koronavírus-járvány miatti közteherviselési könnyítések részletei

A koronavírus-járvány miatti gazdasági nehézségek okán mentesítette a Kormány a szociálishozzájárulásiadó-fizetési kötelezettség és a szakképzésihozzájárulás-fizetési kötelezettség alól az alábbi tevékenységet (főtevékenységként) végzőket 2020. március–június hónapokra vonatkozóan, valamint csökkentették az őket terhelő rehabilitációs hozzájárulás mértékét, és eltörölték az ezzel kapcsolatos előlegfizetési kötelezettséget is:

 • taxis személyszállítás;
 • szálláshely-szolgáltatás;
 • vendéglátás;
 • alkotó-, művészeti, szórakoztató tevékenység;
 • sport-, szórakoztató, szabadidős tevékenység;
 • szerencsejáték, fogadás;
 • film, video, televízióműsor gyártása, hangfelvétel-kiadás;
 • konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése;
 • napilapkiadás;
 • folyóirat, időszaki kiadvány kiadása;
 • műsorösszeállítás, műsorszolgáltatás.

Ugyanezen vállalkozások a járulékfizetési kötelezettségüket oly módon teljesítik, hogy a járulékalapot képező jövedelem után kizárólag a 4 százalékos mértékű természetbeni egészségbiztosítási járulékot, de legfeljebb 7710 forint összeget fizetnek 2020. március–június hónapokra vonatkozóan. Nem változik ugyanakkor a biztosítottak társadalombiztosítási és munkaerőpiaci ellátásokra való jogosultsága és az ellátások összege a járulékkönnyítések következtében. (A főtevékenység kritériumait a rendelet határozza meg)

A fenti tevékenységet folytató kiva-alanyok esetében a 2020. március–június hónapra történő kisvállalatiadó-kötelezettség megállapításánál nem tekintik kisvállalatiadó-alapnak a személyi jellegű kifizetések összegét.

A koronavírus-járvány miatti gazdasági nehézségek okán mentesítette a Kormány a kata-fizetés alól az alábbi tevékenységeket (főtevékenységként) végzőket 2020. március–június hónapokra vonatkozóan (anélkül, hogy az érintettek társadalombiztosítási ellátásokra való jogosultsága és az ellátások összege változna):

 • taxis személyszállítás;
 • fodrászat, szépségápolás;
 • festés és üvegezés;
 • egyéb humán-egészségügyi ellátás;
 • villanyszerelés;
 • fizikai közérzetet javító szolgáltatás;
 • előadó-művészet;
 • víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés;
 • szakorvosi járóbeteg-ellátás;
 • épületasztalos-szerkezet szerelése;
 • sport, szabadidős képzés;
 • tetőfedés, tetőszerkezet-építés;
 • általános járóbeteg-ellátás;
 • padló-, falburkolás;
 • fogorvosi járóbeteg-ellátás;
 • előadó-művészetet kiegészítő tevékenység,
 • egyéb sporttevékenység;
 • fekvőbeteg-ellátás;
 • konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése;
 • üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás;
 • testedzési szolgáltatás;
 • egyéb vendéglátás;
 • egyéb szálláshely-szolgáltatás,
 • szerencsejáték, fogadás;
 • idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül;
 • szállodai szolgáltatás.

A kisadózó vállalkozások emellett a korábbi (2020. március 1-je előtti) kata-tartozásaik megfizetésére is könnyítést kaptak.

Végezetül mentesítette a Kormány a turizmusfejlesztési hozzájárulásra kötelezetteket is bizonyos időszakok tekintetében turizmusfejlesztési hozzájárulás bevallása és megfizetése alól.

Joganyag: 61/2020. (III. 23.) Korm. rendelet a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet közterhekkel kapcsolatos részletszabályairól és egyes új intézkedésekről

Módosította:

Megjelent: MK 2020/51. (III. 23.)

Hatályos: 2020. 03. 24.


Kapcsolódó cikkek