Ki lehet jogilag a gyermek apja?


A hatályos jogi szabályozás nem biztosítja, hogy az örökbefogadás kérdésében eljáró gyámhatóság minden esetben értesüljön a gyermeket érintő apasági per megindításáról – állapította meg egy egyedi panaszügy vizsgálatakor az ombudsman.


Egy édesapa kiskorú lányának örökbefogadási eljárását sérelmezve fordult az alapvető jogok biztosához. Kifogásolta, hogy gyermeke születésétől kezdve több ízben kísérelt meg teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot tenni a gyámhatóság előtt, de nem működtek vele együtt, nem rögzítették a beadványát. A gyermeket végül örökbefogadásra alkalmasnak nyilvánították, majd a gondozásba való kihelyezéséről határoztak, végül engedélyezték az örökbefogadását. A panaszos az apasága megállapítása iránti keresetet nyújtott be a bíróságon, amelyet azonban az visszautasított: az indoklás szerint más férfi apaságának megállapítására nem irányulhat per, ha az apai státusz – az örökbefogadás révén – betöltött.

Dr. Kozma Ákos az AJB-1152/2021. számú ügyben készült jelentésében rámutatott, hogy a panaszbeadvány által felvetett kérdések vizsgálata kapcsán a kiindulópont a gyermekvédelmi törvény előírása. Eszerint, ha az örökbefogadás engedélyezése az apaság előzetes megállapításától függ, akkor a gyámhatóság az örökbefogadás engedélyezése iránti eljárást az apaság megállapítása iránt folyamatban lévő per jogerős befejezéséig felfüggeszti. A vizsgált ügyben azonban az örökbefogadás engedélyezése iránt megindult eljárást a gyámhivatal nem függesztette fel, annak ellenére, hogy a panaszos apaság megállapítása iránti keresetet nyújtott be. A keresetindítást megelőzően betöltetlen volt az apai jogállás a gyermek születési anyakönyvi kivonata szerint, de addigra a gyámhivatal már engedélyezte a gyermek örökbefogadását.

A gyámhivatal tájékoztatása szerint a gyermek örökbefogadása ügyében indult eljárást azért nem függesztették fel, mert nem volt tudomásuk a panaszos bírósági keresetéről. A bíróság elnöke válaszában hangsúlyozta, hogy a bíróságnak nincs tájékoztatási kötelezettsége a gyámhivatal irányába a gyermeket érintő személyi állapottal összefüggő perekkel kapcsolatban. Az államtitkári válasz alapján a szaktárca is felismerte az eset kapcsán jelentkező, a jogbiztonság követelményét és az érintett gyermek jogainak érvényesülését érintő aggályokat.

Az ombudsman kiemelte: ahhoz, hogy a gyermekvédelmi törvény hivatkozott rendelkezése célját és funkcióját be tudja tölteni, elengedhetetlen, hogy az apaság megállapítása iránti eljárás megindításáról a gyámhivatal tudomást szerezzen.

Dr. Kozma Ákos megállapította, hogy a jelenlegi bizonytalan jogi helyzet, az apaság megállapítása iránti eljárásról való hatósági tudomásszerzés eshetőlegessége nem egyeztethető össze a jogbiztonság követelményével, a gyermek legjobb érdekét figyelembe vevő eljárás elvével, hatásában alkalmas arra, hogy a gyermekek védelemhez és gondoskodáshoz való jogával összefüggő visszásságot okozzon.

Az alapvető jogok biztosa felkérte az igazságügyi minisztert, hogy kezdeményezze a polgári perrendtartásról szóló törvény módosítását az örökbefogadást követően induló, illetve folyamatban lévő apaság megállapítása iránti perről való hivatalos tudomásszerzés biztosítása érdekében.

(ajbh.hu)
Kapcsolódó cikkek

2022. május 16.

Nem sért személyiségi jogokat a Tiborcz-adó

A Kúria szerint a sérelmezett kifejezés mint politikai vélemény a véleménynyilvánítás szabadságának fokozott védelmét élvező közügyek szabad vitatásának fogalmi körébe tartozik. A Kúria az elsőfokú bírósággal egyetértve azt állapította meg, hogy az adott esetben a felperes a személynevének politikai véleményt tükröző használatát tűrni köteles.

2022. május 16.

Jogszabályfigyelő 2022 – 19. hét

Alábbi cikkünkben a 2022/77–79. számú Magyar Közlönyök újdonságai és a Kúria honlapján megjelent legfrissebb szakmai anyagok közül válogattunk.

2022. május 16.

A kitagadási okok tartalmának alakulása és fejlődése a régi Ptk. hatályba lépését követő bírói gyakorlatban

Az elkészült első polgári jogi kódex Ötödik, utolsó részében találjuk az öröklési jogra vonatkozó rendelkezéseket, amelyek a korábbiakban alkalmazott rendelkezésekhez képest jelentős változást mutatnak ugyan, de fellelhetőek benne a régi jog elemei is. Kiemelve az öröklési jog területről a kitagadás jogintézményét jelen cikksorozat azt vizsgálja, hogy a régi Ptk. kitagadási szabályai miként érvényesültek a bíróságok joggyakorlatában.