Külföldi állampolgár közérdekű adatigénylése


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A NAIH-tól arról kértek tájékoztatást, hogy szlovákiai magyarként benyújthat-e a kérelmező közérdekű adatigénylést, valamint arról érdeklődött, hogy létezik-e magánérdekű adatigénylés és azzal a külföldi állampolgárok élhetnek-e.

A NAIH állásfoglalásában kifejtette, hogy a közügyek és a közpénzek felhasználásának átláthatósága érdekében az állampolgárok jogosultak közérdekű információhoz jutni Magyarország bármely állami, önkormányzati vagy más közfeladatot ellátó szervétől, intézményétől. A közérdekű adatigénylés menetét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) szabályozza.

Az adatigénylést formai kötöttségektől mentesen bárki szóban, írásban vagy elektronikus úton nyújthatja be a közfeladatot ellátó szervhez. Az adatigénylésben az egyértelműség érdekében célszerű hivatkozni az Infotv.-re azért, hogy azt az intézmény ne közérdekű bejelentésként vagy közigazgatási ügyként kezelje.

Az adatigénylő nevén és elérhetőségén túl (cím, e-mail cím) – amelyre a tájékoztatás megküldését kéri – egyéb adatok megadására nem köteles. Az adatkezelő nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére, és nem kérhet nyilatkozatot az adatkérés céljáról, motivációjáról sem.

A közfeladatot ellátó szerveket válaszadási kötelezettség terheli. A válasznak tartalmaznia kell a kért közérdekű adatot, vagy indokolni kell, hogy a kért adat miért nem adható ki.

Ahhoz a szervhez kell benyújtani a közérdekű adatigénylést, amely az igényelt közérdekű adatot kezeli, birtokában van. Bárki nyújthat be közérdekű adatigénylést, állampolgárságtól függetlenül, ennek legegyszerűbb módja az elektronikus úton, e-mailen történő adatigénylés. Amennyiben közérdekű adatigénylését a szerv válasz nélkül hagyja, elutasítja, vagy költségtérítést állapít meg érte, Ön az ügyben a Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti. A NAIH vizsgálata ingyenes.

A magánérdekű adatigénylések körében a NAIH arról tájékoztatta a kérelmezőt, hogy amennyiben az Ön személyes adatait (Önre vonatkozó bármely információt) kezeli egy szerv, ahhoz a szervhez Ön tájékoztatási, helyesbítési, törlési stb. kérelemmel fordulhat. Ezeket érintetti jogoknak hívják.

Az érintetti joggyakorlásra irányuló kérelmével összefüggésben megtett intézkedésekről az adatkezelőnek a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatnia kell az érintettet. A kérelem összetettsége, valamint a kérelmek nagy számára tekintettel a határidő 2 hónappal meghosszabbítható, a késedelem okairól azonban az adatkezelőnek 1 hónapon belül tájékoztatnia kell az érintettet.

A tájékoztatás díjmentes, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy a kérelem megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó. A kérelem megalapozatlan vagy túlzó volta esetén az adatkezelő észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja az intézkedést. Az adatkezelő a természetes személytől más, a beazonosítást elősegítő adatot is kérhet, ha megalapozott kétségei merülnek fel az érintett kilétével kapcsolatban.

Amennyiben az érintetti jogok gyakorlására tett kísérlet eredménytelen marad, a NAIH-nál

  • bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A NAIH vizsgálata nem minősül közigazgatási hatósági eljárásnak, így ezen ügyekben nincs helye bírság kiszabásának. A NAIH vizsgálata ingyenes, a költségeket a NAIH előlegezi és viseli. A vizsgálati eljárás határideje a bejelentést követő naptól számított két hónap.
  • a személyes adatok védelméhez való jog érvényesülése érdekében az adatkezelés érintettjeként írásban adatvédelmi hatósági eljárás megindítását kérelmezheti. A kérelemre indult adatvédelmi hatósági eljárásra az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) rendelkezéseit kell alkalmazni az Infotv-ben meghatározott eltérésekkel. Az adatvédelmi hatósági eljárásban az ügyintézési határidő százötven nap. Az eljárás a kérelemnek a Hatósághoz történő megérkezését követő napon indul. Az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

(naih.hu)


Kapcsolódó cikkek

2024. május 27.

Jogszabályfigyelő 2024 – 21. hét

Alábbi cikkünkben, tekintettel arra, hogy a 2024/57–58. számú Magyar Közlönyökben szakmai közérdeklődésre számot tartó újdonság nem jelent meg, a Bírósági Határozatok (Kúriai Döntések) 2024/5 májusi számának tartalmából válogattunk.