Külföldi állampolgár közérdekű adatigénylése


A NAIH-tól arról kértek tájékoztatást, hogy szlovákiai magyarként benyújthat-e a kérelmező közérdekű adatigénylést, valamint arról érdeklődött, hogy létezik-e magánérdekű adatigénylés és azzal a külföldi állampolgárok élhetnek-e.

A NAIH állásfoglalásában kifejtette, hogy a közügyek és a közpénzek felhasználásának átláthatósága érdekében az állampolgárok jogosultak közérdekű információhoz jutni Magyarország bármely állami, önkormányzati vagy más közfeladatot ellátó szervétől, intézményétől. A közérdekű adatigénylés menetét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) szabályozza.

Az adatigénylést formai kötöttségektől mentesen bárki szóban, írásban vagy elektronikus úton nyújthatja be a közfeladatot ellátó szervhez. Az adatigénylésben az egyértelműség érdekében célszerű hivatkozni az Infotv.-re azért, hogy azt az intézmény ne közérdekű bejelentésként vagy közigazgatási ügyként kezelje.

Az adatigénylő nevén és elérhetőségén túl (cím, e-mail cím) – amelyre a tájékoztatás megküldését kéri – egyéb adatok megadására nem köteles. Az adatkezelő nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére, és nem kérhet nyilatkozatot az adatkérés céljáról, motivációjáról sem.

A közfeladatot ellátó szerveket válaszadási kötelezettség terheli. A válasznak tartalmaznia kell a kért közérdekű adatot, vagy indokolni kell, hogy a kért adat miért nem adható ki.

Ahhoz a szervhez kell benyújtani a közérdekű adatigénylést, amely az igényelt közérdekű adatot kezeli, birtokában van. Bárki nyújthat be közérdekű adatigénylést, állampolgárságtól függetlenül, ennek legegyszerűbb módja az elektronikus úton, e-mailen történő adatigénylés. Amennyiben közérdekű adatigénylését a szerv válasz nélkül hagyja, elutasítja, vagy költségtérítést állapít meg érte, Ön az ügyben a Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti. A NAIH vizsgálata ingyenes.

A magánérdekű adatigénylések körében a NAIH arról tájékoztatta a kérelmezőt, hogy amennyiben az Ön személyes adatait (Önre vonatkozó bármely információt) kezeli egy szerv, ahhoz a szervhez Ön tájékoztatási, helyesbítési, törlési stb. kérelemmel fordulhat. Ezeket érintetti jogoknak hívják.

Az érintetti joggyakorlásra irányuló kérelmével összefüggésben megtett intézkedésekről az adatkezelőnek a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatnia kell az érintettet. A kérelem összetettsége, valamint a kérelmek nagy számára tekintettel a határidő 2 hónappal meghosszabbítható, a késedelem okairól azonban az adatkezelőnek 1 hónapon belül tájékoztatnia kell az érintettet.

A tájékoztatás díjmentes, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy a kérelem megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó. A kérelem megalapozatlan vagy túlzó volta esetén az adatkezelő észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja az intézkedést. Az adatkezelő a természetes személytől más, a beazonosítást elősegítő adatot is kérhet, ha megalapozott kétségei merülnek fel az érintett kilétével kapcsolatban.

Amennyiben az érintetti jogok gyakorlására tett kísérlet eredménytelen marad, a NAIH-nál

  • bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A NAIH vizsgálata nem minősül közigazgatási hatósági eljárásnak, így ezen ügyekben nincs helye bírság kiszabásának. A NAIH vizsgálata ingyenes, a költségeket a NAIH előlegezi és viseli. A vizsgálati eljárás határideje a bejelentést követő naptól számított két hónap.
  • a személyes adatok védelméhez való jog érvényesülése érdekében az adatkezelés érintettjeként írásban adatvédelmi hatósági eljárás megindítását kérelmezheti. A kérelemre indult adatvédelmi hatósági eljárásra az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) rendelkezéseit kell alkalmazni az Infotv-ben meghatározott eltérésekkel. Az adatvédelmi hatósági eljárásban az ügyintézési határidő százötven nap. Az eljárás a kérelemnek a Hatósághoz történő megérkezését követő napon indul. Az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

(naih.hu)


Kapcsolódó cikkek

2023. március 17.

A személyes e-mail cím kezelése önmagában nem valósítja meg automatikusan a személyes adatok védelméhez fűződő személyiségi jog megsértését

Az érintett természetes személy teljes nevét tartalmazó, saját használatú e-mail címe személyes adatnak minősül. A személyes adat jogellenes kezelése önmagában, egyéb tényállási elem hiányában azonban nem valósítja meg automatikusan a személyes adatok védelméhez fűződő személyiségi jog megsértését – a Kúria eseti döntése.

2023. március 14.

Az eltűntnek nyilvánítás– Bpnp. IV.

Az alábbi cikk a bírósági polgári nemperes eljárásokról szóló törvényhez íródott kommentár eltűntnek nyilvánítási eljárást tárgyaló részletét ismerteti.