Szombattól éles a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer


2023. július 1-jétől a Magyar Állam felelősségi körébe kerül a hazai hulladékgazdálkodási rendszer. A tényleges végrehajtás egy pályázat alapján kijelölt koncessziós társaság útján valósul meg.


Releváns jogszabályok: a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet


Az EU-s szabályok szerint az egyes termékek életciklusa végén szükséges hulladékkezelési, (újra-használat, hasznosítás, ártalmatlantás) költségeit a gyártók, termelők fizetik meg (kiterjesztett gyártói felelősség). A magyar szabályok szerint ez ki fog terjedni

– az egyszer használatos műanyag termékek egy részére,

– az elektromos, elektronikai berendezésekre,

– a csomagolásokra,

– a járművekre,

– az elemekre, akkumulátorokra,

– a sütőolajra,

– a gumiabroncsra,

– az irodai papírra,

– a reklámhordozó papírra,

– a textilre és

– a fabútorra.

A termékek részletes felsorolását a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet 1. melléklete tartalmazza. A rendelet ezeket a termékeket nevezi körforgásos terméknek. Az ilyen termékek gyártója a kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettségét főszabályként a kijelölt koncessziós társaság útján teljesíti (kollektív teljesítés). Maga a koncessziós társaság a kollektív teljesítés keretében az alábbi tevékenységeket látja el:

  1. a körforgásos termékből képződő hulladék átvétele, gyűjtése, elszállítása, előkezelése, kereskedelme és kezelésre történő átadása,
  2. az erre szolgáló hulladékgazdálkodási létesítmények fenntartása és üzemeltetése,
  3. a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működtetéséhez kapcsolódó pénzügyi koordináció és elszámolás,
  4. jelentéstételi rendszer működtetése és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése az országos hulladékgazdálkodási hatóság részére,
  5. a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működtetéséhez kapcsolódó kommunikációs feladatok ellátása,
  6. belső, független auditor által auditált önellenőrzési rendszer működtetése,
  7. mindezekhez kapcsolódóan a jogszabályokban meghatározott adatok közzétételének biztosítása.

A kiválasztott koncessziós társaság a honlapján, bárki számára hozzáférhető módon tájékoztatja a hulladékbirtokosokat a hulladékképződés megelőzésére irányuló intézkedésekről, az újrahasználati és az újrahasználatra való előkészítést végző központokról, a visszavételi és hulladékgyűjtési rendszerekről és a hulladékelhagyás megelőzéséről, illetve biztosítja az ország egész területén a hulladékgyűjtő rendszereknek legalább jogszabályban meghatározott mértékű elérhetőségét. A társaság ezen felül gyűjtési tevékenységet végez, és gondoskodik a hulladék hasznosításáról, szükség esetén ártalmatlanításáról.

A gyártókat a nyilvántartásba vétel iránti kérelem előterjesztését megelőzően adatszolgáltatási kötelezettség terheli a koncessziós társaság irányába, majd a kiterjesztett gyártói felelősségi díjfizetési kötelezettség keletkezésének időpontjától kezdődően a kiterjesztett gyártói felelősségi díj összegét meg kell fizetnie a koncessziós társaságnak. A gyártó az elektromos és elektronikus berendezések, a gépjárművek, valamint az ipari vagy gépjármű elemek és -akkumulátorok tekintetében a körforgásos termékkel kapcsolatos kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettségeit választása szerint kollektív teljesítés helyett egyénileg teljesítheti. Betétdíjas termék gyártója a kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettségeit egyénileg teljesítheti. Egyéni teljesítésnek minősül az ilyen hulladék saját vagy kapcsolt vállalkozásának telephelyén való átvétele, illetve a körforgásos termék forgalmazását végző kereskedelmi egységgel közösen, az értékesítés helyén történő átvétele, valamint hasznosításáról és ártalmatlanításáról való gondoskodás. Az egyéni teljesítés feltételeinek biztosítása érdekében a gyártónak koncesszori alvállalkozói szerződést kell kötnie a koncessziós társasággal. A zacskókkal, szatyrokkal kapcsolatban rögzíti a rendelet, hogy az ilyen (fogyasztó számára történő értékesítés helyén megtöltésre tervezett és szánt) csomagolószerből, illetve egyszer használatos csomagolószerből létrehozott csomagolás tekintetében a kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettség a fogyasztó számára értékesített csomagolás előállítója részére belföldön csomagolószert értékesítőt terheli.

A kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettség átvállalása

A kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettség szerződés alapján átvállalható, és az átvállalót gyártónak kell tekinteni. A gépjármű gyártója szerződés alapján átvállalhatja a termék tartozékának vagy alkotórészének minősülő elektromos, elektronikus berendezés, elem és akkumulátor, valamint gumiabroncs termékáramba tartozó körforgásos termék gyártójától a tartozéknak vagy alkotórésznek minősülő körforgásos termékekhez kapcsolódó kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettséget.

A kiterjesztett gyártói felelősségi díj

A körforgásos termékekre kiterjedően a termék gyártója a koncessziós társaságnak pénzügyi hozzájárulást fizet. A díjfizetési kötelezettség a körforgásos termék gyártó általi forgalomba hozatalával keletkezik. A kiterjesztett gyártói felelősségi díj egy egységre vetített mértékét a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter fogja majd rendeletben meghatározni.  A gyártó által fizetendő kiterjesztett gyártói felelősségi díj mértéke kollektív teljesítés esetén a gyártó által forgalomba hozott, a tárgynegyedévre vonatkozó adatszolgáltatásában szereplő körforgásostermék-mennyiség és az adott termékáramra megállapított egységnyi díjtétel szorzata. Egyéni teljesítés esetén a gyártó által fizetendő kiterjesztett gyártói felelősségi díj mértéke az előbbi díjnak a fajlagos indokolt költségek figyelembevételével csökkentett összege. A kiterjesztett gyártói felelősségi díjfizetési kötelezettség átvállalása esetén a gépjármű termékáramba tartozó körforgásos termék átvállaló által fizetendő kiterjesztett gyártói felelősségi díja tartalmazza a gépjármű körforgásos termék tartozékára vagy alkotórészére külön-külön meghatározott kiterjesztett gyártói felelősségi díjakat.

A gyártó a kiterjesztett gyártói felelősségi díjat negyedévente, a koncessziós társaság által kiállított számla alapján, a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül fizeti meg a koncessziós társaság részére. Nem kell a kiterjesztett gyártói felelősségi díjat megfizetni, ha a fizetésre kötelezett gyártó vevője nyilatkozik arról, hogy a megvásárolt körforgásos termék legalább hatvan százalékát önállóan vagy más termék alkotórészeként, tartozékaként igazoltan külföldre kiszállítja.

Az önkormányzatokat érintő változások

Ha a települési önkormányzat 2017. június 23-át követően és 2023. július 1-jét megelőzően díjkedvezményt, vagy díjkompenzációt állapított meg, és nem tájékoztatja írásban 2023. július 1-jét megelőzően a Koordináló szervet (az állam tulajdonába kerülő hulladék tekintetében a tulajdonosi jogokat az erre létrehozott koordináló szerv gyakorolja), 2023. július 1-jén vagy azt követően a koncessziós társaságot arról, hogy a díjkedvezménnyel, illetve díjkompenzációval kapcsolatosan 2023. július 1-jét megelőzően általa viselt költségeket 2023. július 1-jét követően nem viseli, az önkormányzat továbbra is megfizeti az ingatlanhasználó helyett a díjkedvezménynek, illetve díjkompenzációnak megfelelő összeget a koncessziós társaság részére, a koncessziós társaság pedig az önkormányzat által befizetett összeggel csökkentett díjat fizetteti meg az érintett ingatlanhasználóval. A települési önkormányzat a tájékoztatását 2023. július 1-je után is megadhatja, ebben az esetben a fizetési kötelezettség a tájékoztatás megküldését követő második hónap első napjától terheli. A települési önkormányzat átvállalás esetében a korábbi díjkedvezmény, illetve díjkompenzáció mértékétől eltérhet, többet és kevesebbet egyaránt átvállalhat az ingatlanhasználó által fizetendő díjból.


Kapcsolódó cikkek

2023. június 20.

Változnak a jövő évi választásra a választási szabályok

Ha a párt jelöltjeként indult egyéni választókerületi képviselő megbízatása idő előtt szűnik meg és az időközi választás nem tűzhető ki, a mandátumot a párt által a országos listán, illetve a kompenzációs listán szereplő jelöltek közül megnevezett jelölt, ennek hiányában a kompenzációs listán soron következő jelölt szerzi meg.