Változnak a jövő évi választásra a választási szabályok


Ha a párt jelöltjeként indult egyéni választókerületi képviselő megbízatása idő előtt szűnik meg és az időközi választás nem tűzhető ki, a mandátumot a párt által a országos listán, illetve a kompenzációs listán szereplő jelöltek közül megnevezett jelölt, ennek hiányában a kompenzációs listán soron következő jelölt szerzi meg.


Releváns jogszabályok: A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény, az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény


A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása

Az önkormányzati választások során a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény olyan jelölési rendszert határoz meg, melyben az egyéni jelöltek, továbbá a vármegyei listák állítása ajánlásgyűjtésen alapul, míg a kompenzációs és a fővárosi kompenzációs listák állítása végeredményben a sikeres egyéni jelöltindításon múlik. (Kompenzációs lista állításához a település egyéni választókerületeinek eddig több mint felében történő jelöltállítás, míg fővárosi lista állításához eddig a fővárosi kerületek több mint felében polgármesterjelölt állítása szükséges.) A módosítás alapján kompenzációs lista (Budapesten fővárosi kompenzációs lista) állítására az a jelölő szervezet jogosult, mely település egyéni választókerületeinek (Budapesten a kerületek) legalább kétharmadában jelöltet állított. A fővárosi kompenzációs listán legfeljebb háromszor annyi jelölt szerepelhet, mint a fővárosi kompenzációs listán megszerezhető mandátumok száma.

Az időközi választásra vonatkozó változások

Változnak az időközi választás szabályai is, hogy az Országgyűlés és a képviselő-testületek működőképessége biztosított legyen abban az időszakban is, amikor időközi választás kitűzésére már nincs lehetőség. A törvény indoklása kiemeli, hogy a választások előtti egy éves időszakban különösen fontos szempont, hogy a népképviseleti szervekben a választópolgárok akaratának megfelelő testületi összetétel a lehető legkisebb mértékben változzon, így ha a párt (jelölő szervezet) jelöltjeként indult egyéni választókerületi képviselő megbízatása szűnik meg idő előtt és az időközi választás nem tűzhető ki, a mandátumot a jelölő szervezet − közös kompenzációs lista esetén az érintett jelölő szervezetek − által a országos listán, illetve a kompenzációs listán szereplő jelöltek közül megnevezett jelölt, ennek hiányában a kompenzációs listán soron következő jelölt szerzi meg. A jelölő szervezet legkésőbb a mandátum megüresedésétől számított harmincadik napon jelentheti be a Nemzeti Választási Bizottságnál a mandátumot szerző jelöltet.

A 2024. évi általános választást megelőzően választott képviselő mandátumának megszűnése esetén 2023. december 1-jét követően már nem lehet időközi választást tartani, de ha a listán vagy az egyéni listán van még jelölt, akkor a mandátumot 2024. október 1-jéig ki lehet adni a bejelentett, illetve soron következő jelölt számára. A 2024. évi általános választáson megválasztott képviselő mandátumának megszűnése esetén azonban már 2024. október 1-jét megelőzően is lehet időközi választást kitűzni és tartani, annak érdekében, hogy 2024. október 1-jén vagy azt követően minél korábbi időpontban ki lehessen adni a mandátumot. A listán vagy az egyéni listán megüresedett mandátumot is ki lehet adni 2024. október 1-je előtt.

A közös lista állítása esetén valamelyik szervezet kiesése nem szünteti meg a lista állításban részt vevő többi szervezet jogát arra, hogy mandátum-megüresedés esetén megjelölje a mandátumszerzőt a listán eredetileg is szereplő jelöltek közül. A szervezetek lista fölötti rendelkezési joga akkor szűnik meg, ha a Nemzeti Választási Iroda a listaállításban részt vevő összes szervezetet törölte a jelölő szervezetek, jelöltek és listák közhiteles nyilvántartásából. A lista azonban ebben az esetben sem kerül törlésre, és arról a jelöltek a listán elfoglalt helyük sorrendjében szerezhetnek mandátumot.

A választási eljárást érintő változások

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) lehetővé teszi az elektronikus eszközök igénybevételével történő ügyintézést. Így a névjegyzéki kérelmek elektronikus benyújtására jelenleg kétféle ügyintézési mód is a választópolgárok rendelkezésére áll:

1. a kérelmek egyrészt benyújthatók biztonságos, ügyfélkapus azonosítási mód igénybevételével,

2. másrészt az ügyfélkapuval nem rendelkező választópolgároknak lehetőségük van arra, hogy néhány személyes adat megadásával valószínűsítsék, hogy a saját nevükben adják be a kérelmet.

Ezek mellett lehetséges levélben, személyesen vagy meghatalmazott útján is benyújtani a kérelmet.

Az elektronikus ügyintézési megoldások széles körű elérhetősége érdekében a Ve. jelenleg lehetővé tette a jogorvoslati kérelmek e-mailben történő benyújtását, továbbá a választási szerv döntésének telefaxon történő kézbesítését is (eddig).

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (E-ügyintézési tv.) célja az elektronikus ügyintézés kiterjesztése, az ehhez szükséges jogi feltételek megteremtése, a technikai fejlesztések jogalapjának biztosítása és az ügyintézési szolgáltatásokat nyújtó szervezetek egységes elvek mentén történő elektronikus ügyintézésre szorítása. E törvény kiterjed a választási irodákra is, a választási bizottságokra azonban nem.

A 2023. évi XXIV. törvényben foglalt módosítások célja a névjegyzékekkel kapcsolatos kérelmek tekintetében

– az E-ügyintézési tv. és a Ve. összhangjának megteremtése,

– az azonosítás nélküli ügyintézési módok (elektronikus út vagy levél) lehető legszűkebb körre korlátozása,

– az ügyfél-azonosítás kiterjesztése a Központi Azonosítási Ügynök által nyújtott valamennyi azonosítási módra,

– az automatikus döntéshozatal bevezetése, továbbá

– az ügyintézési megoldások és folyamatok optimalizálása.

A kérelmek elsősorban elektronikus úton, elektronikus azonosítást követően nyújthatók be, emellett megmarad a személyesen vagy kézbesítési meghatalmazott (a kérelem átadására és a választási szerv döntésének átvételére jogosult meghatalmazott) útján történő ügyintézés lehetősége is. Az azonosítás nélküli benyújtási módok (levélben, illetve elektronikus úton, azonosítás nélkül) szűk körre korlátozódnak (mozgóurna igénylése, névjegyzékbe vétel). A telefaxon történő ügyintézés lehetősége megszűnik. A választási iroda döntését elsősorban tárhelyre küldéssel kell közölni, emellett a választópolgár meghatározhat más kézbesítési módot is (személyes átvétel, e-mail vagy postai út). Lehetővé válik a névjegyzéki ügyekben (amelyek mérlegelést nem igényelnek és a rendelkezésre álló adatok alapján eldönthetők) az automatikus döntéshozatal.

A választási bizottsági határozat esetében is megszűnik a telefaxos kézbesítési lehetőség, továbbá a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok esetében – összhangban a névjegyzéki döntések kézbesítési módjával – lehetővé válik a központi névjegyzékben nyilvántartott értesítési címre kézbesítés. Abban az esetben, ha a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár a regisztrációjával kapcsolatban olyan külföldi lakóhelyet ad meg, amely eltér a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban nyilvántartott lakóhelyétől (vagy a nyilvántartás nem tartalmazza a külföldi lakóhely címét), akkor a választási szervvel közölt külföldi címet kell a lakóhelyének tekinteni.

Az európai parlamenti választás során az átjelentkezésre irányuló kérelmet legkésőbb a szavazást megelőző kilencedik napon lehet benyújtani. Az átjelentkező választópolgár eddig a határidőig módosíthatja vagy a szavazást megelőző második napon 10 óráig visszavonhatja átjelentkezési kérelmét.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának eredménye elleni bírósági felülvizsgálat iránti kérelemről a Kúria legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított nyolcadik napon dönt.

Az új szabályok a külképviseleti névjegyzék frissítését a választópolgár választókerülete tekintetében a szavazást megelőző hetedik napig teszi lehetővé a korábbi tizenhatodik nap helyett.

A mozgóurna

A módosítás a mozgóurna igénylése tekintetében továbbra is fenntartja a kérelem postai úton, elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton vagy meghatalmazással nem rendelkező kézbesítő útján történő benyújtásának lehetőségét.

A mozgóurna iránti kérelmet

a) a Nemzeti Választási Irodához

aa) elektronikus azonosítással elektronikus úton a szavazást megelőző második nap 10 óráig,

ab) elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton a szavazást megelőző negyedik napig,

b) a helyi választási irodához

ba) elektronikus azonosítással elektronikus úton a szavazás napját megelőző második nap 10 órát követően, a szavazás napján 12 óráig,

bb) levélben a szavazást megelőző negyedik napig,

bc) személyesen vagy kézbesítési meghatalmazott útján a szavazást megelőző második nap 10 óráig, vagy

c) az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz a szavazás napján, legkésőbb 12 óráig

ca) kézbesítési meghatalmazott útján vagy

cb) meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével

kell benyújtani.

A mozgóurna iránti kérelem levélben, kézbesítési meghatalmazott útján vagy elektronikus azonosítás nélküli benyújtása esetén előfordulhat, hogy a választópolgár által megadott személyes adatok eltérnek a központi névjegyzékben nyilvántartott adatoktól. Ilyen esetben előfordulhat, hogy az automatikus döntéshozatal feltételei nem teljesülnek, és a helyi választási irodának részdöntést kell hoznia az automatikus döntéshozatali eljárásban. Hasonló a helyzet, ha a mozgóurnát olyan címre kéri a választópolgár, amely nem szerepel a szavazókörök nyilvántartásában.


Kapcsolódó cikkek

2023. június 15.

Megváltoztak az alkotmányjogi panasz benyújtásának egyes szabályai

2023. augusztus 1-től alkotmányjogi panaszt kizárólag az ügyben eljáró elsőfokú bíróság útján lehet előterjeszteni. Ettől kezdődően az alkotmányjogi panasz benyújtására közvetlenül az Alkotmánybíróságon nincs lehetőség, az Alkotmánybíróságon benyújtott alkotmányjogi panaszokat az Alkotmánybíróság nem küldi meg az elsőfokú bíróságnak, és eljárást sem indít az ügyben.