Veszélyhelyzet – megváltozott közigazgatási hatósági eljárási szabályok Koronavírus Veszélyhelyzet


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A veszélyhelyzet miatt módosulnak a településfejlesztési, a településrendezési, a településképi, az építésügyi, az örökségvédelmi, valamint a közigazgatási hatósági eljárási szabályok.

A 143/2020. (IV. 22.) Korm. rendelet a településfejlesztési, a településrendezési, a településképi, az építésügyi, az örökségvédelmi, valamint a közigazgatási hatósági eljárási szabályok veszélyhelyzet alatt alkalmazandó változásait tartalmazza.

Építésügyi szabályok
Az OTÉK (országos településrendezési és építési követelmények) legalább 3,0 m átlagos belmagasságot ír elő az egészségügyi épületek közvetlen fekvő-betegellátást szolgáló helyiségeiben. Ezt az előírást azonban nem kell alkalmazni a koronavírus megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, az élet- és egészségvédelem céljából ideiglenes jelleggel létesülő egészségügyi épületek huzamos emberi tartózkodásra szolgáló helyiségei vonatkozásában.

Településfejlesztési és településrendezési szabályok
A rendelet előírja, hogy a településképi követelményekről szakmai konzultációt, szakmai tájékoztatást tartani kizárólag elektronikus úton lehet. A településképi véleményezési eljárás során a véleményezési eljárás lefolytatására irányuló kérelmet papír alap helyett elektronikus úton kell benyújtani. Ugyancsak elektronikus úton lehet előterjeszteni a településképi bejelentési eljárás során a kérelmet és annak mellékletét, a hiánypótlást és az ügyfél által tett nyilatkozatot.
A helyi önkormányzat a partnerségi egyeztetés személyes megjelenést előíró szabályaitól eltérően a tájékoztatást, a véleménynyilvánítást és az egyeztetést elektronikus úton folytatja le. Ennek keretében kizárólag elektronikus úton történik az előzetes és munkaközi tájékoztatás lakossági fóruma. Az észrevételeket és javaslatokat az előzetes tájékoztató és az elkészült tervezet önkormányzati honlapon történő közzétételétől számított tizenöt napon belül lehet megtenni, elektronikus úton.
Ha a polgármester az örökségvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal által megállapított követelményekkel nem ért egyet, vagy álláspontja szerint az nincs összhangban az előzetes adatszolgáltatás tartalmával, akkor a véleménynek a települési önkormányzattal történő közlését követő 15 napon belül a polgármester által kezdeményezett szakmai egyeztetést és véleményeltérés esetén az egyeztetést kizárólag elektronikus úton lehet megtenni.
A végső szakmai véleményezési szakaszban, amikor az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal a beérkezett dokumentumokat áttanulmányozza, és a beérkezésétől számított 15 napon belül egyeztető tárgyalást kezdeményez az ágazati és az érintett területi, települési önkormányzati vélemények még fennmaradt kérdéseinek tisztázására, ez az egyeztető tárgyalás kizárólag elektronikus úton történhet.
A tárgyalásos eljárás esetén az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal által kezdeményezett egyeztető tárgyalás megtartása kizárólag elektronikus úton történik.
Az állami főépítészi eljárásban, ha az állami főépítészi hatáskörben eljáró fővárosi vagy megyei kormányhivatal jogszabályi ütközést észlel, az egyeztető tárgyalás megtartása kizárólag elektronikus úton történik.

A közmeghallgatás
Közigazgatási hatósági eljárásban a közmeghallgatást az érintettek személyes megjelenése nélkül kell megtartani. Az eljáró hatóság a honlapján közzéteszi mindazon információkat, amelyek az érintettek közmeghallgatásban való részvétele szempontjából lényegesek. Ha az eljáró hatóság más szervet is megkeres az információk saját honlapon történő közzététele érdekében, a megkeresett szerv köteles azt teljesíteni.
A rendelet lehetővé teszi, hogy a hatóság a közmeghallgatás eredményessége érdekében más alkalmas eszközt, például helyi műsorszóró szolgáltatást, interaktív kommunikációt lehetővé tévő információ-technikát, hirdetményi vagy közösségi felületeket is igénybe vehessen.
A közzététel tartalmazza azt a határidőt, amelyen belül az érintettek észrevételeket tehetnek és kérdéseket tehetnek fel. Az eljáró hatóság a beérkezett észrevételekkel kapcsolatos tájékoztatását a honlapján közzéteszi. Ha az észrevételek sajátosságai megkívánják, a hatóság írásbelinek nem minősülő elektronikus úton tájékoztatja az ügyfelet.
Ha az eljáró hatóság a közmeghallgatás-tartási kötelezettségének nem tesz eleget, a közmeghallgatást a mulasztásról szóló bejelentést követő 30 napon belül az eljáró hatóság székhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal tartja meg. Ha az eljáró hatóság a közmeghallgatás előkészítésére irányuló kötelezettségét nem teljesítette, akkor ennek teljesítése a 30 napos határidőn belül a kormányhivatal feladata.
Az eljáró hatóság személyes megjelenést igénylő eljárási cselekményt, így különösen helyszíni szemlét kizárólag akkor rendel el, ha azt az ügy jellege elengedhetetlenné teszi, vagy a tényállás másként nem tisztázható.
Ha a veszélyhelyzet kihirdetése és 2020. április 23-a közötti időre kitűzött közmeghallgatást a veszélyhelyzetre tekintettel nem tartották meg, és a hatóság érdemi döntést hozott, a közmeghallgatást április 23-át követő tizenöt napon belül a fent leírt módon pótolni kell. A pótolt közmeghallgatás alapján a hatóság a döntését szükség szerint kiegészíti vagy módosítja. A döntés módosítására abban az esetben is sor kerülhet, ha az az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény alapján nem minősül jogszabálysértőnek.

Építésügyi és örökségvédelmi eljárásokkal kapcsolatos szabályok
Az építésügyi hatósági engedély hatálya (kivéve a használatbavételi engedélyé) az erre irányuló külön kérelem hiányában is egy évvel meghosszabbodik, ha az engedély hatálya 2020. április 23-a és a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napon belüli időtartamban jár le.
Ugyanez vonatkozik a veszélyhelyzet időtartama alatt kiadott régészeti feltárási vagy örökségvédelmi engedély hatályára is, mely erre irányuló külön kérelem hiányában is egy évvel meghosszabbodik, ha az engedély hatálya 2020. április 23-a és a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napon belüli időtartamban jár le.

Legyen mindig naprakész! Keresse a veszélyhelyzettel és a koronavírussal kapcsolatos legfrissebb joganyagokat a net.jogtar.hu oldalon és az uj.jogtar.hu oldalon. Minden,  a veszélyhelyzetben érvényesülő jogalkotással és jogalkalmazással kapcsolatos információt egy helyen megtalál a jogaszvilag.hu Koronavírus-info rovatában.

A KPMG Legal Tóásó Ügyvédi Iroda által összeállított Adatvédelmi kisokosból mindent megtudhat a cégek járványhelyzetben érvényesülő jogairól és kötelezettségeiről!


Kapcsolódó cikkek