Az első fokú bíróság döntései az új Be.-ben

 • Értesítő a rovat cikkeiről

A bírósági határozatokra vonatkozó rendelkezések vonatkozásban az új büntetőeljárási törvény nóvuma mindössze annyi, hogy a régit felváltó kódexben részletesebben és szerkezetileg más-más helyeken jelenik meg e határozatok szabályozása.

Az új büntetőeljárási törvényt (Be.) tanulmányozva és azt a régi (még hatályos) Be.-vel összehasonlítva látható, hogy a különböző bírósági határozatokra vonatkozó rendelkezések nem nagyon változnak. Az újítás mindössze abban jelentkezik, miszerint az új Be.-ben részletesebben és szerkezetileg más-más helyeken jelennek meg a bírósági határozatokra vonatkozó szabályok. Egy fejezetben szerepelnek például a minden bírósági határozatra vonatkozó tartalmi elemek. A kizárólag az ügydöntő határozatokra vonatkozó rendelkezések részletei pedig az elsőfokú bírósági tárgyalás szabályai között találhatók.

A bírósági döntések fajtái

A bíróság döntései az első fokú eljárásban háromféle típusba sorolhatóak:

- ügydöntő határozat,

- nem ügydöntő végzés,

- határozat nélküli bírói intézkedés.

Másképpen fogalmazva, az elsőfokú bíróság az eljárása során vagy határozattal vagy intézkedéssel dönt. Amennyiben a döntése határozatban jelenik meg, akkor ez lehet ügydöntő határozat és nem ügydöntő határozat.

A bírósági határozat részei

A bírósági határozat öt részből áll:

- bevezető rész,

- rendelkező rész,

- jogorvoslati rész,

- indokolás,

- záró rész.

A bevezető rész úgynevezett technikai jellegű információkat közöl, mint például az eljáró bíróság nevét, az ügy számát stb. A jegyzőkönyvbe foglalt határozatnak ugyanakkor nincs bevezető része.

A rendelkező részben egyrészről szerepelnie kell a rendelkezéssel érintett személy olyan adatainak, amely az érintett azonosításához szükséges, másrészről pedig a döntésnek. Utóbbi tartalma attól függ, hogy ügydöntő, vagy nem ügydöntő határozatról van-e szó. A vádlott büntetőjogi felelősségét kizárólag csak ügydöntő határozat mondhatja ki.

A jogorvoslati részről azt mondja ki az új Be., hogy ha a határozatot kézbesítés útján közlik, akkor az alábbiakat kell tartalmaznia: van-e helye jogorvoslatnak a határozat ellen? Ha igen, akkor azt ki terjesztheti elő, hol terjesztheti elő, végül milyen határidőn belül terjesztheti elő? Abban az esetben, ha a nem ügydöntő végzés elleni fellebbezésnek halasztó hatálya van, akkor ezt ebben a részben kell közölni.

Az indokolás a bíróság által megállapított és a döntés szempontjából jelentős tényeket, valamint körülményeket közli (történeti tényállás). Itt kell megjeleníteni azokat a jogszabályokat, amelyeken a bíróság döntése alapul. A pervezető végzéseket és a határozati forma nélküli bírói döntéseket nem kell indokolni.

A záró rész tartalmazza a keltezést és az aláírás(oka)t. A jegyzőkönyvbe foglalt határozatnak, ahogy nincs bevezető, úgy nincs záró része sem.

Zala Megyei Törvényszék évértékelés

Évértékelés a Zala Megyei Törvényszéken. Az új büntetőeljárási törvényt tanulmányozva és a még hatályos Be.-vel összehasonlítva látható, hogy a különböző bírósági határozatokra vonatkozó rendelkezések nem nagyon változnak

Ügydöntő határozat

Az első fokú bíróság ügydöntő határozata kétféle lehet:

- ítélet és

- ügydöntő végzés.

Az ügydöntő határozat, ahogy a nevében is benne van, az ügy érdemével kapcsolatos. Ez pedig az jelenti, hogy a vád tárgyával, vagyis a büntetőjogi felelősség kérdésével foglalkozik, annak megállapításával, vagy éppen annak hiányával kapcsolatos. Amikor a bíróság ügydöntő határozatot hoz, akkor az alábbi kérdésekben kell állást foglalnia:

- a tényállás tisztázása,

- az anyagi jogi bűnösség kérdése,

- a cselekmény jogi minősítése,

- súlyosító és enyhítő körülmények értékelése,

- büntetés kiszabása,

- egyéb kérdések.

Az ügydöntő határozatokat a bíróság kizárólag tanácsülésen hozhatja meg, ahol a tanács elnökén és tagjain kívül csak a jegyzőkönyvvezető lehet jelen.

Nem ügydöntő végzés

A bíróság eljárása során nem csupán a büntetőjogi felelősségről dönt, hanem egyéb, úgynevezett közbenső kérdésekről is határoz. Két fajtája lehetséges:

- külön fellebbezéssel megtámadható közbenső határozatok,

- külön fellebbezéssel nem megtámadható pervezető végzések.

Külön fellebbezéssel megtámadható közbenső határozatok

Az új Be. értelmében például a bíróság az alábbi esetekben hoz külön fellebbezéssel megtámadható nem ügydöntő végzést:

- a bíró kizárása,

- a védő és a szakértő kirendelése, felmentése,

- az elővezetés és a körözés elrendelése,

- az elfogatóparancs kibocsátása, visszavonása vagy módosítása,

- a vádlottnak a tárgyaláson való jelenlétre kötelezése,

- a vádlottnak a tárgyaláson való jelenlét jogáról való ismételt lemondásának engedélyezése,

- a zárt tárgyalás elrendelése.

Az új Be. a fenti eseteket nem taxatív felsorolással rendezi. A törvény szövegében megjelenő „különösen” szó példálódzó jelleggel adja meg azokat az eseteket, amikor a bíróság úgynevezett közbenső határozatot hoz, melyek külön fellebbezéssel megtámadhatóak. A példálódzó felsorolás egyben azt is jelenti, hogy nemcsak a felsorolt esetekben hozható döntés, hanem más kérdéseket is elbírálhat a bíróság nem ügydöntő végzéssel. A fenti felsorolásból hiányzik, de az alábbi esetekben is lehetséges például ilyen nem ügydöntő végzés meghozatala. Ilyen a személyi szabadságot érintő bírói engedélyes kényszerintézkedés elrendelése; a személyi szabadságot érintő bírói engedélyes kényszerintézkedés fenntartása; a személyi szabadságot érintő bírói engedélyes kényszerintézkedés megszüntetése; az eljárás felfüggesztése; a határozat kijavítása; a rendzavaró őrizetbe vétele stb.

Külön fellebbezéssel meg nem támadható úgynevezett pervezető végzések

Azokat a nem ügydöntő végzéseket nevezzük úgynevezett pervezető végzéseknek, amelyek

az ügy bíróságra érkezését követően az ügy menetének megállapításával kapcsolatosak, vagy  az eljárási cselekmény előkészítésére irányulnak, illetve az eljárási cselekmény elvégzése érdekében történnek.

Például, szintén nem taxatív felsorolással, az alábbi esetekben dönt a bíróság pervezető végzéssel:

- az ügy tárgyalásra utalásáról,

- a tárgyalás kitűzéséről,

- a tárgyalás elnapolásáról,

- a tárgyalás félbeszakításáról,

- a tárgyalásra történő idézésről,

- a tárgyalásra történő értesítésről,

- ügyek egyesítéséről,

- ügyek elkülönítéséről,

- a bíróság tanácsa elé utalásról,

- a bíróság tanácsa elé utalás megtagadásáról,

- a bizonyítási indítvány tárgyában hozott végzésről,

- vádtól eltérés megállapításáról,

- a tárgyalás vezetésének és rendjének fenntartása körében hozott döntések egy részéről.

Utóbbi esetben nem tartozik ide a rendbírságot kiszabó végzés, az őrizetet elrendelő végzés és a költségek viselésére kötelező végzés.

Készüljön fel kiadványainkkal a

Büntetőeljárási törvény hatálybalépésére

A büntetőeljárás (1998-2017) - jogszabálytükör

A büntetőeljárásról szóló 2017. évi CX. törvény a hatályban lévő 1998. évi XIX. törvényt váltja fel 2018. július 1-jétől. A jogszabálytükör segítséget nyújt az új eljárási jogszabály alkalmazására való felkészülésben.

Kommentár a büntetőeljárási törvényhez

A Prof. dr. Polt Péter főszerkesztő nevével fémjelzett kommentár szerzői olyan büntetőjogászok, akik a törvény megalkotásában részt vettek.

A kommentár segítséget nyújt, hogy megtalálja a megfelelő magyarázatot az új jogintézmények alkalmazásához, emellett a szerzők hangsúlyt fektettek a kapcsolódó jogi szabályozás, és az irányadónak tekintett joggyakorlat ismertetésére is.

Megrendelés >>

Határozat nélküli bírói intézkedés

A bírósági döntés három formájának egyike az olyan bírói intézkedés, amikor a bíróság ezt a döntését nem foglalja határozatba.

A bíróság által hozható határozatok megjelenési formája

A bíróság a határozatait jegyzőkönyvbe, vagy írásba foglalja. Utóbbi esetében az új Be. erre határidőt állapít meg. Fő szabály szerint ez egy hónap. Ez alól kivétel, ha a határozat indokolása nagyobb terjedelmű, mert ekkor az új Be. megengedi, hogy az írásba foglalás határideje két hónap legyen. Ez utóbbi határidőt a bíróság elnöke további két hónappal meghosszabbíthatja.

(Cikksorozatunkat a határozatok jogerejével folytatjuk.)

 • Értesítő a rovat cikkeiről

Kapcsolódó cikkek

 • bilincs, pisztoly, büntető

  Az új Be. 361. § (1) bekezdése értelmében az ügyész és a nyomozóhatóság tagja a nyomozás folyamán feljegyzést és jegyzőkönyvet készíthet. Több esetben viszont határozatot hoz. Utóbbit tekintve az eljáró hatóság már nem az ügyész vagy a nyomozóhatóság tagja, hanem maga a szervezet, vagyis az ügyészség és a nyomozóhatóság.

   

 • rendőrség

  Az új Be.-ben nevesített jogorvoslatokat ismertető sorozatunkat a halasztó hatállyal folytatjuk, kitérve a felülbírálati indítvánra is. A jogorvoslati rendszerben csak kisebb pontosítások történtek, a kódex az alkotmánybírósági határozatnak megfelelően a jogorvoslatot minden érdemi döntés ellen panasz formájában biztosítja.

 • ügyvéd

  Az új Be. Indokolása értelmében a jogorvoslati rendszer átalakítására nem volt szükség, ott csak kisebb pontosítások történtek. Az Alkotmánybíróság határozatában – 17/2015. (VI. 5.) AB határozat – megállapított követelmények továbbra is áthatják a törvényt. Ennek megfelelően a jogalkotó a jogorvoslatot a nyomozás során hozott döntések tárgya és személyekre gyakorolt hatása felől kiindulva valamennyi érdemi döntés ellen, panasz formájában biztosítja. A panasz mellett további jogorvoslatra ad lehetőséget a felülbírálati indítvány, melyet meghatározott esetekben az ügyészség panaszt elutasító határozata ellen lehet benyújtani a nyomozási bíróhoz. Utóbbi döntése ellen pedig fellebbezéssel lehet élni.

 • ügyvéd, jogász

  Az új büntetőeljárást ismertető cikksorozatunkban – a követezőkben – a terheltet megillető, a korábbi szabályozáshoz képest kiegészülő jogokat vesszük számba. Az új kódex lehetővé teszi, hogy a terhelt egyezség megkötését vagy határozat kilátásba helyezését kezdeményezze, ha pedig fogva van, akkor jogairól írásban is tájékoztatni kell.

   

 • bíróság, per, ügyvéd

  Cikksorozatunk előző részében az ügyész elsőfokú bírósági eljárásban betöltött szerepéről és a vádbeszédről esett szó. A mostani írás a védőbeszédre vonatkozó szabályozást ismerteti, de nem tér ki a védőnek a büntetőeljárásban betöltött teljes körű szerepére, hiszen erről korábban már szó volt.

 • ne használd

  Az új büntetőeljárási törvényről indított sorozatunk legutóbbi részeiben a bírósági eljárásban zajló bizonyítási eljárás menetét ismertetve eljutottunk a perbeszédekig. Mostani cikkünkben a vádbeszéd kapcsán, az összefüggések megértése érdekében, nemcsak az ügyész által elmondott perbeszédet kell értelmeznünk, hanem ki kell térnünk az ügyészség bírósági eljárásban betöltött szerepére, melynek alapja a törvényes vád. Mindezek mellett a bíróság előtt tett bizonyítási indítványokról is szót kell ejtenünk.

 • bíróság, per, ügyvéd

  A tárgyaláson a bíróságnak a bizonyítást mindig a vádlott kihallgatásával kell kezdenie. Ennek egyetlen feloldása lehetséges, ha a vádlott az előkészítő ülésen vallomást tett. Ebben az esetben ugyanis a bíróság a vallomást mellőzheti. A jövőben is érvényben marad az a szabály, miszerint a vádlotti kihallgatást a tanúk kihallgatása követi. Fontos, az új Be. nem ad lehetőséget a felek általi kikérdezésre, vagyis a tanúnak az ügyész, a vádlott vagy a védő általi kihallgatására.

 • ne használd

  A vád bizonyítása nem a bíróság feladata, a vádért a vádló felel. Ez azt jelenti, hogy a felelősség az ügyészségé. Amennyiben a vádló nem tesz eleget a vád bizonyítására irányuló kötelezettségének, akkor – a hatályos Be.-től eltérően – ez nem hatályon kívül helyező, hanem eljárást megszüntető ok.

 • ne használd

  Az új Be.-ben a bizonyítással kapcsolatos rendelkezések nagy részét a törvény „A bizonyítás” című részben szabályozza, de más helyen is találhatunk erre vonatkozó szakaszokat: például az egyes eljárási szakaszokról, a kényszerintézkedésekről, a leplezett eszközökről stb. szóló fejezetekben. Jelen cikkben az első helyen említett „Bizonyítás” című fejezetről lesz szó, de a mostanit követő második részben az egyéb helyen való rendelkezések lényegét fogjuk összefoglalni a témával kapcsolatban.

Az irányítópulton gyorsan elérhetőek az új funkciók Irányítópult

Az jogaszvilag.hu új funkciói itt elérhetőek az Ön számára, a megjelenéshez kérjük regisztráljon vagy jelentkezzen be!