Műtárgykereskedők a Pmt. hatálya alatt


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Feltehetően a COVID-19 járvány következtében kisebb figyelmet kapott, de az érintett kör számára mégis jelentős fejlemény: 2020. január 10-étől immáron a kulturális javak kereskedelmével foglalkozó szolgáltatókra is kiterjed a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény személyi hatálya.

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) személyi hatályát rögzítő 1. § (1) bekezdés p) pontja szerint a törvényben rögzített kötelezettségek a Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező, kulturális javak (műalkotások, régiségek) kereskedelmével vagy közvetítésével foglalkozó szolgáltatókat olyan ügyletek vagy ügyletsorozatok vonatkozásában terhelik, amelyek értéke eléri vagy meghaladja a hárommillió forintot. A teljesség kedvéért említendő, hogy ugyanezen bekezdés q) pontja a kulturális javak tárolásával vagy közvetítésével szabadkikötőkben foglalkozó szolgáltatókra is kiterjed.

A hárommillió forintos összeghatár alatti üzleti kapcsolat létesítésekor tehát nem kötelező az alábbiakban bemutatandó kötelezettségek teljesítése, azonban némiképp bonyolítja a helyzetet, hogy ügyleti megbízás teljesítése esetén a Pmt. 6. § (1) bekezdés b) pontja négymillió-ötszázezer forintos összeghatár felett teszi kötelezővé a Pmt. alkalmazását. Ennek megfelelően, ha a műtárgykereskedő szolgáltató élni akar a törvény adta distinkcióval, érdemes tisztában lennie az üzleti kapcsolat és az ügyleti megbízás törvényi definícióival.

A Pmt. szerint üzleti kapcsolatnak minősül az ügyfél és a szolgáltató között a szolgáltatónak a törvény hatálya alá eső szakmai tevékenységi körébe tartozó szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződéssel létrejött tartós jogviszonya. Ilyen jellegű tartós jogviszony létesítése esetén tehát a hárommillió forintos összeghatárt kell a szolgáltatónak figyelembe vennie.

Ezzel szemben ügyleti megbízásnak minősül az ügyfél és a szolgáltató között a szolgáltatónak a törvény hatálya alá eső szakmai tevékenységi körébe tartozó szolgáltatás igénybevételére vonatkozó eseti jogviszonya, amely megbízás teljesítése esetén már a négymillió-ötszázezer forintos összeghatár felett kell a Pmt. általi kötelezettségekre figyelmet fordítani.

Abban az esetben, ha a fent megjelölt szolgáltatók ügyletei a Pmt. hatálya alá esnek, a szolgáltatók kötelesek ellátni az úgynevezett ügyfél-átvilágítási intézkedéseket. Ezek közül elsősorban a személyazonosság igazoló ellenőrzését szükséges kiemelni, amely az ügyfél személyazonosító okmányainak ellenőrzésével teljesítendő. A Pmt. részletesen rögzíti, hogy magyar, illetve külföldi természetes vagy jogi személy esetén milyen okmányok bemutatásával kell a személyazonosság ellenőrzését teljesíteni. Gyakran felmerülő kérdés, hogy a fényképes vezetői engedély is megfelelő a magyar állampolgárságú természetes személyek személyazonosságának megállapítására.

A személyazonosság ellenőrzéséhez dokumentációs kötelezettség is kapcsolódik, ugyanis a Pmt. 7. § (2) bekezdésében meghatározott adatokról a szolgáltatónak egy úgynevezett azonosítási adatlapot is szükséges felvennie. Figyelemmel arra, hogy a Pmt.-ből eredő adatkezelési kötelezettségek törvényi előírásokon alapulnak, az átvilágítással érintett ügyféltől a szolgáltató nem köteles hozzájárulást kérni az azonosítási adatlapon rögzített személyes adatok kezeléséhez. Különösen fontos, hogy az ügyfél-átvilágításban való közreműködést megtagadó ügyféllel szemben a szolgáltató köteles megtagadni az üzleti kapcsolat létrehozását vagy az ügyleti megbízás teljesítését.

További dokumentációs kötelezettség, hogy az ellenőrzés alapjául szolgáló okmányokról a szolgáltató köteles fénymásolatot készíteni és azt az azonosítási adatlappal együtt megőrizni. Ezen a ponton kiemelendő, hogy a lakcímkártya személyi számot tartalmazó oldalát viszont tilos lefénymásolni, tekintettel a személyi szám különlegesadat-jellegére.

Figyelemmel arra, hogy a Pmt. célja a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzése és megakadályozása, a törvény tevőleges magatartásra kötelezi a szolgáltatókat, ha pénzmosásra, terrorizmus finanszírozására vagy dolog büntetendő cselekményből való származására utaló körülményt észlel az értékesítési tevékenysége során valamely ügyfele esetében. Ilyenkor ugyanis az erre rendszeresített elektronikus formanyomtatványon a szolgáltató köteles bejelentést tenni a NAV felé, amelynek elmulasztása esetén a szolgáltatót felelősségre is vonhatják.

Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy a Pmt. 65. § (2) bekezdése értelmében a szolgáltatók a Pmt.-ből eredő feladataik ellátásának belső rendjét szabályzatban kötelesek rögzíteni, amelyet a felügyeleti szervként kijelölt kereskedelmi hatóságnak kell megküldeni jóváhagyásra.

Természetesen a törvényi kötelezettségek nem sok kötőerővel bírnak megfelelő szankciók nélkül, ezért végezetül rögzítjük, hogy a Pmt.-ből eredő kötelezettségek megsértése esetén a felügyeleti hatóság 100 ezertől 400 millió forintig terjedő bíróságot szabhat ki a jogsértés súlyától függően.

ecovis-banner

A cikk szerzője dr. Szigeti-Szabó Andrea partner ügyvéd, közbeszerzési szaktanácsadó és dr. Farkas Márton senior ügyvédjelölt. Az Ecovis Hungary Legal a Jogászvilág.hu szakmai partnere.Kapcsolódó cikkek

2023. június 1.

Az érdekeltek perbeli részvételének főbb szabályai

Ismert, és gyakran alkalmazott jogintézmény a peres eljárások során a beavatkozás, melynek keretében egy eredetileg perben nem álló, de magát érdekeltnek tekintő fél belép (beavatkozik) a mások között folyamatban lévő perbe valamelyik peres fél oldalán.

2023. június 1.

„Újratervezés” – a munkaidő-beosztás módosításának szabályai

Mindenki számára kellemetlen, sőt egyenesen megoldhatatlan élethelyzeteket produkálhat, ha váratlan, rövid határidős vagy azonnali munkafeladat okán felborul a betervezett napi, heti időbeosztása. A munka törvénykönyve igyekszik védelmet nyújtani a munkavállalóknak az ilyen szituációkkal szemben a munkaidő-beosztás időzítésével kapcsolatos szabályok formájában. Azonban a törvény azt is respektálja, hogy időnként a leggondosabb vezetői tervezés mellett is előfordulhat (pl. hiányzás, beszállítói csúszás miatti feladattorlódás, sürgős megrendelés stb.), hogy a munkáltatónak változtatnia kell az előre közölt munkaidő-beosztáson. Olyan is megtörténhet, hogy a módosítási igény a munkavállaló oldalán merül fel, mivel valamilyen fontos privát program, kötelezettség adódik. Az alábbiakban áttekintjük, milyen szabályok szerint változtatható meg a már közölt munkaidő-beosztás, kitérve arra is, hogy miként érintette e szabályokat a 2023. január 1-i Mt.-módosítás.

2023. május 29.

Nem csak Magyarország korlátozza a stratégiai cégekben való külföldi tulajdonszerzést

Magyarországi ügyvédként könnyen szembesülhetünk azzal, hogy külföldi ügyfelünk magyarországi cégfelvásárlását a GVH engedélyezésén túlmenően még legalább egy további magyar hatósággal is engedélyeztetni kell. Első ránézésre egy ilyen szabályozás a tőke szabad mozgásának az uniós alapelvébe ütközik. Közelebbről megvizsgálva a kérdést azonban megállapítható, hogy ez korántsem így van, sőt, uniós rendelet van hatályban ebben a kérdésben és nem egy európai uniós államnak van a magyaréhoz hasonlóan szigorú engedélyezési rendszere. Jelen cikkben röviden bemutatjuk az uniós szabályozást, rövid áttekintést adunk az uniós tagállamok szabályozási trendjeiről, és végül röviden összefoglaljuk a magyar szabályozás leglényegesebb jellegzetességeit.