Szabó Ildikó: Az adóhatósági adószámtörlés és a cégbírósági kényszermegszüntetési eljárások kapcsolata


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Jelen cikk célja az adóhatósági adószámtörlés egyes eseteinek minél teljesebb körű áttekintése. Elsőként az adószám törléséhez szükséges alapfeltétel, az adóhatósághoz való bejelentkezés és az adószám-megállapítás folyamatait tekintjük át dióhéjban. Ezt követően az adószámtörlési esetkörökön belül az adózó szervezeti formája szerinti nyilvántartó szerv jelzése alapján történő adószámtörléseket elemezzük, amely tényállások arra irányítják rá a figyelmet, hogy az adóhatósági adószámtörlés nem kizárólag adóigazgatási célokat szolgál. Végül azokra a szankciós esetekre térünk rá, amelyek a nem jogszabályszerű adózói működéssel szembeni fellépés lehetőségét teremtik…

Jelen cikk célja az adóhatósági adószámtörlés egyes eseteinek minél teljesebb körű áttekintése. Elsőként az adószám törléséhez szükséges alapfeltétel, az adóhatósághoz való bejelentkezés és az adószám-megállapítás folyamatait tekintjük át dióhéjban. Ezt követően az adószámtörlési esetkörökön belül az adózó szervezeti formája szerinti nyilvántartó szerv jelzése alapján történő adószámtörléseket elemezzük, amely tényállások arra irányítják rá a figyelmet, hogy az adóhatósági adószámtörlés nem kizárólag adóigazgatási célokat szolgál. Végül azokra a szankciós esetekre térünk rá, amelyek a nem jogszabályszerű adózói működéssel szembeni fellépés lehetőségét teremtik meg az állami adó- és vámhatóság számára.

Hivatkozott jogszabályhelyek: Ctv. 62. §, Ctv. 118. § (1) bekezdés, Art. 16. § (2)–(4) bekezdés, Art. 17–18. §, Art. 37. § (1) bekezdés, Art. 38. §

1. Adóköteles tevékenység csak adószámmal folytatható

Adóköteles tevékenységet csak az állami adó- és vámhatósághoz bejelentkezett, adószámmal rendelkező adózó folytathat [az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 16. § (2) bekezdés]. Ennek következtében az adóköteles tevékenység folytatásának feltétele, hogy az adózó adószámmal rendelkezzen. Ily módon az adószám ténylegesen a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó adókötelezettségek teljesítésének alapvető követelménye. Ugyanakkor az adózó költségvetési támogatást is csak akkor igényelhet, és a túlfizetés kiutalását is csak akkor kérheti, ha rendelkezik adóazonosító számmal, illetve adó-visszaigénylést, adó-visszatérítést csak a bejelentkezési, bejelentési kötelezettség teljesítését követően és olyan időszakra érvényesíthet, amely időszakra vonatkozóan adóazonosító számmal rendelkezett [Art. 16. § (4) bekezdés]. A hivatkozott rendelkezés alapján nem kizárólag az adóköteles tevékenységhez, de az adóhatóságtól igényelhető, az adózót megillető támogatás kiutalására is kizárólag akkor kerülhet sor, ha a jogosult adószámmal rendelkezik.

2. Bejelentkezési kötelezettség

Főszabály szerint az adózónak az adóhatósághoz kell bejelentkeznie, amely egyaránt vonatkozik az állami adó- és vámhatóságra, valamint az önkormányzati adóhatóságra. Ennek mentén Magyarországon gazdasági – adóköteles – tevékenységet csak adószámmal rendelkező folytathat, aki eleget tett bejelentkezési kötelezettségének az állami adó- és vámhatóságnál. Ugyanakkor az adózó az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adó esetén az adókötelezettség keletkezését, annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül jelenti be az önkormányzati adóhatóságnak (Art. 18. §). Az adózói bejelentkezés során egyrészt az adóhatóság birtokába kerülnek mindazon adatok, amelyek az adózóval való kapcsolattartás tekintetében hosszú távon elengedhetetlenek, illetve az egyes jövőbeni adókötelezettségek már a bejelentkezéskor beazonosíthatóak, valamint a bejelentkezéskor megadott adatok támogatják az esetleges későbbi adóhatósági ellenőrzés hatékonyságát és eredményességét.

2.1. Egyablakos rendszer

Az adószám megállapítása az adóhatóság hatáskörébe tartozik, azonban nem minden esetben kerül az adózó és az adóhatóság egymással közvetlen kapcsolatba az adószám megállapítása során. Az egyablakos rendszer (lásd az alábbi ábrát) lehetőséget ad arra, hogy az adózó bejelentkezési kötelezettségének az origo nyilvántartó szervén keresztül tegyen eleget.

Adózó Origo nyilvántartást vezető Jogszabályi rendelkezés
Cégbejegyzésre kötelezett adózó Cégbíróság Art. 1. melléklet 17.2. pont
Egyéni vállalkozó A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi, kerületi) hivatala Art. 1. melléklet 17.1. pont
Bíróság által nyilvántartott jogi személy vagy ilyen szervezet önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége Bíróság Art. 1. melléklet 17.3. pont

Amennyiben az adózó cégként üzletszerű gazdasági tevékenységet kíván folytatni, akkor ezt az üzletszerű gazdasági tevékenységet csak a cégbejegyzés iránti kérelem benyújtását követően folytathatja, így a cégbírósághoz intézett bejegyzés iránti kérelem benyújtásával kell kérnie az adószám megállapítását, amellyel teljesíti az állami adó- és vámhatósághoz történő bejelentkezési kötelezettségét. [Megjegyzendő, hogy a fióktelep mint a külföldi vállalkozás adózási ügyvivője, valamint a kereskedelmi képviselet bejelentkezési szabályaira a gazdasági társaságokra vonatkozó szabályok az irányadók, vagyis a cégbíróságon keresztül tesznek eleget az állami adó- és vámhatósághoz történő bejelentkezési kötelezettségüknek, azzal az eltéréssel, hogy az adószám megszerzését követő 15 napon belül 90 napnál nem régebbi, az illetőségük szerinti ország adóhatóságától származó ún. illetőségigazolást is kötelesek az adóhatósághoz benyújtani (Art. 17. §)].

Az adózónak, ha adókötelezettsége, adóköteles tevékenysége az egyéni vállalkozóról szóló törvény szerinti egyéni vállalkozói tevékenység, az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyekben eljáró hatósághoz intézett bejelentés (megfelelően kitöltött bejelentési űrlap) benyújtásával kell kérnie az adószám megállapítását, amellyel egyúttal teljesíti az állami adó- és vámhatósághoz történő bejelentkezési kötelezettségét.

Ha az adózó bíróság által nyilvántartandó jogi személynek vagy ilyen szervezet önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységének minősül, adószámának megállapítását a bírósághoz benyújtott kérelem és mellékletei benyújtásával kell kérnie, amellyel teljesíti az állami adó- és vámhatósághoz történő bejelentkezési kötelezettségét.

Ha az adózó adókötelezettsége, adóköteles bevételszerző tevékenysége nem tartozik az előbbi három körbe (egyablakos bejelentkezés), akkor bejelentkezési kötelezettségét a tevékenység megkezdését megelőzően, közvetlenül az állami adó- és vámhatóságnál írásban kell teljesítenie. Ha az adózó bejelentkezési kötelezettségét – jogszabálysértő módon – a tevékenység megkezdését követően teljesíti, a bejelentkezés során a tevékenység kezdő időpontját is köteles az állami adó- és vámhatósághoz írásban bejelenteni.

A cégbíróság, az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyekben eljáró hatóság, valamint bíróság által nyilvántartandó jogi személy esetében a bíróság az erre a célra szolgáló számítógépes rendszer útján közli az állami adó- és vámhatósággal azokat az adatokat, amelyek a cégbejegyzés, bíróság által nyilvántartandó jogi személy nyilvántartásbavétele során, valamint a vállalkozói igazolvány kiállítása iránt kitöltött nyomtatványon rendelkezésre állnak. Ezen egyablakon keresztül érkező adatok között szerepelnek az általános forgalmi adó alanya által tett, valamint az átalányadó választására vonatkozó nyilatkozat, valamint az adózó főtevékenységéről szóló nyilatkozat adatai is.

Az állami adó- és vámhatóságnak az adószám megállapításához szüksége van az alábbi adatokra: az adóköteles tevékenységet folytatni kívánó adózó

– neve (elnevezése);
– címe (székhelye);
– cégjegyzék- vagy egyéni vállalkozói nyilvántartási száma, vagy bíróság által nyilvántartandó jogi személy esetében azok bírósági nyilvántartási száma;
– az általános forgalmi adó alanyának nyilatkozata adatai.

Ezen adatok alapján az állami adó- és vámhatóság – főszabály szerint – a számítógépes rendszer útján közli

– a cégbírósággal;
– az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyekben eljáró hatósággal; valamint
– a bíróság által nyilvántartandó jogi személy esetében a bírósággal

az adózó adóazonosító számát, illetve, ha az adószám nem állapítható meg, akkor az ok megjelölésével értesíti a megkereső szervet az adószám megállapításának akadályáról.

2.2. Az adószám megállapításának megtagadása

Az állami adó- és vámhatóság az adószám megállapítását megtagadja, ha az adózó által bejelentett adatok valótlanok vagy hiányosak, vagy az adóregisztrációs eljárás során megállapítja, hogy az adószám megállapításának törvényi akadálya áll fenn [Art. 16. § (3) bekezdés]. Az állami adó- és vámhatóság az adószám megállapításának megtagadásáról szóló véglegessé vált határozat egy példányának megküldésével értesíti a cégbíróságot, bíróság által nyilvántartandó jogi személy esetében a bíróságot, valamint az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyekben eljáró hatóságot.

2.3. Adóregisztrációs eljárás

A cégbejegyzésre kötelezett adózók adószámának megállapítására nem automatikusan, hanem ún. adóregisztrációs eljárás lefolytatását követően kerülhet sor, amely eljárás keretében az állami adó- és vámhatóság az adózó által, a cégbíróságon keresztül bejelentett és a nyilvántartásában szereplő adatok egybevetésével megvizsgálja, hogy a bejegyzendő cég vezető tisztségviselőivel, cégvezetőivel, illetőleg képviseletre jogosult tagjaival, korlátolt felelősségű társaság, zártkörűen működő részvénytársaság esetében az 50 százalékot meghaladó mértékű szavazati joggal, vagy minősített többségű befolyással rendelkező taggal vagy részvényessel, ilyen mértékű szavazati joggal vagy minősített többségű befolyással rendelkező tag, részvényes hiányában bármely taggal vagy részvényessel, egyszemélyes gazdasági társaság esetében a taggal vagy részvényessel szemben fennáll-e olyan, törvényben meghatározott akadály, amely kizárja azt, hogy a cég részére az adóhatóság adószámot állapítson meg.

Az adóregisztrációs eljárás lefolytatására főszabályként – ha a cégbíróság által továbbított adatok alapján folytatott vizsgálat eredményeképpen a törvényben rögzített akadályok egyike sem valószínűsíthető – egy munkanap alatt sor kerül. Ennek előfeltétele, hogy a bejegyzendő cég valamennyi vezető tisztségviselőjének és az adóregisztrációs eljárás szempontjából releváns tagjának a magyar állami adó- és vámhatóság által megállapított adóazonosító száma az állami adó- és vámhatóság rendelkezésére álljon, vagyis, hogy ezen azonosítókat a kérelmező a cégbírósághoz benyújtott bejegyzési (változásbejegyzési) kérelemben hiánytalanul és hibátlanul feltüntesse. Amennyiben az egy munkanapos határidő alatt valamely akadály fennállása valószínűsíthető, úgy az eljárás lefolytatására 8 munkanapon belül kerül sor.

Az állami adó- és vámhatóság az adóregisztrációs eljárás során az adózót a részére képzett technikai azonosító számon tartja nyilván, amelyet az adószám megállapítása iránti kérelem végleges elutasítása esetében törölni kell. Ha az állami adó- és vámhatóság elektronikus úton arról értesíti a cégbíróságot, hogy az adózó adószámának megállapítására nem került sor az egy munkanapos határidőn belül, ezen értesítéssel együtt közli a cégbírósággal és a cégbíróság útján az adózóval a technikai azonosító számot. Az adószám megállapításáig az adózó adókötelezettségeit a technikai azonosító szám feltüntetésével teljesíti.

A technikai azonosító szám kizárólag az adózó állami adó- és vámhatóság által történő nyilvántartására szolgál, gazdasági tevékenység folytatására, számlakibocsátásra nem jogosít.

Az állami adó- és vámhatóság a tárhelyet igénybe nem vevő adózót a nyilvántartásbavételéről 30 napon belül értesíti, és ebben tájékoztatja valamennyi nyilvántartásban szereplő adatáról.

2.4. Adószám megállapítása

Az adóhatóság a bejelentkezés alapján nyilvántartásba veszi az adózót [Art. 37. § (1) bekezdés], amennyiben ennek jogszabályi feltételei adottak. Az állami adó- és vámhatóság az adózónak a bejelentkezés alapján a bejelentkezés napjával adószámot állapít meg. Az állami adó- és vámhatósághoz közvetlenül bejelentkező adózó, a törzskönyvi jogi személy, valamint a bírósági nyilvántartásbavételre kötelezett adózó késedelmes bejelentkezése esetén az állami adó- és vámhatóság az adózó adószámát az adóköteles tevékenység megkezdésének napjával állapítja meg. Az adószámot a cégjegyzékbe, a törzskönyvi és a bírósági nyilvántartásba be kell jegyezni. Az adózónak az adóazonosító számát az adózással összefüggő minden iraton fel kell tüntetnie.

Az Adó szaklap 2019/3. számában elolvashatja cikkünk teljes szövegét >>


Kapcsolódó cikkek

2023. április 18.

Innovatív, automatizáltan készült kivonatok a Jogtáron

A Jogtáron az anonimizált bírósági határozatok (bhgy) keresését és áttekintését mostantól automatizáltan készült kivonatok segítik, amelyek egy jövőbe mutató, innovatív technológiával készültek: az NLP (természetes nyelvi feldolgozás) és ML (gépi tanulás) módszerével kinyert, 4 leginkább jellemző mondatot mutatják meg az ítéletből.

2021. július 8.

Jogtár®-kisokos: a Döntvénykeresés új lehetőségei a Jogtáron

Az idei évben különösen nagy hangsúlyt fektetünk a döntvénykeresés fejlesztésére. Ennek részeként újabb funkciók érhetők el a Jogtáron: szövegkörnyezet mutatása a döntvénykereső találati listájában, valamint speciális szűkítési és listarendezési lehetőségek.