Az ügyvédi iroda jó hírnevének védelme nem tartozik a GDPR hatálya alá


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Egy egyszemélyes ügyvédi iroda azért fordult a NAIH-hoz, mert a vállalkozási adatokat kezelő cég nem tett eleget a negatív események törlésére vonatkozó kérésnek.

Az alapügy

A Kérelmező beadványában előadta, hogy ügyvédi irodája és neve feltüntetésre került a Kérelmezett által üzemeltetett céginformációs weboldalon.

Az ügyvédi irodájának – mely a Kérelmező nevét viseli – adatlapján feltüntetett publikus információk között szerepel a „hitelkockázatot befolyásoló események száma – 1”, valamint „negatív események – 1 db” adatok, továbbá a weboldal lehetséges körben díjfizetés ellenében további adatokat is tartalmaz rá, valamint az ügyvédi irodára nézve.

A Kérelmező 2021. szeptember 7. napján elektronikus levélben tájékoztatást kért a Kérelmezettől a kezelt személyes adatai köréről, azok forrásáról, adattovábbítás esetén az esetleges címzettekről, a „hitelkockázatot befolyásoló események száma – 1” adat okáról, továbbá kérte annak törlését a Kérelmezett weboldaláról és adatbázisából. Hangsúlyozta, hogy az adatok törlésére irányuló kérelme a „hitelkockázatot befolyásoló esemény”, valamint „negatív esemény” adatokra egyaránt vonatkozott.

Megkeresésére a Kérelmezett ügyintézője 2021. szeptember 7. napján válaszolt, melyben előadta, hogy a Kérelmező 2021. májusi áfa bevallási kötelezettségét elmulasztotta, és addig nem tudják törölni az adatait, amíg azok megtalálhatóak a NAV oldalán is.

A Kérelmező ezt követően megkereste a könyvelőjét, aki arról tájékoztatta, hogy mulasztása okán elkésett a bevallás benyújtásával május hónapban. 2021. májusa után valamennyi áfa bevallás késedelem nélkül benyújtásra került, így 2021. májusát követően a Kérelmező ügyvédi irodája, illetve neve már nem szerepelt az NAV áfa mulasztók listájában.

Kérelmező 2021. szeptember 10. napján ismételten elektronikus levelet küldött a Kérelmezettnek, melyben fenntartotta a korábbi kérelmében foglaltakat, továbbá – mivel a Kérelmezett válaszából, valamint az Adatvédelmi nyilatkozatából nem derült ki az adatkezelés jogalapja – tiltakozott az adatkezelés ellen és kérte az érdekmérlegelési teszt megküldését.

2021. szeptember 20. napján a Kérelmező telefonon felkereste a Kérelmezett ügyintézőjét az elektronikus levél aláírásában megadott telefonszámon, jelezve, hogy az ügyvédi iroda adatai nem szerepelnek az általuk hivatkozott NAV oldalon. A Kérelmezett ügyintézője e tekintetben előadta, hogy „szerinte a Cégközlönyből került hozzájuk” a hitelkockázatot befolyásoló, illetve negatív esemény, és mivel saját adatbázisukban látják, hogy a Kérelmező szerepel, így nem tudják ezeket az adatokat törölni. A

Kérelmező a telefonhívás során jelezte, hogy fenntartja korábbi kérelmét, amelyet 2021. szeptember 17. napján küldött elektronikus levelében megerősített. Ez utóbbi levélre a kérelem benyújtásáig nem kapott választ a Kérelmezettől.

A Kérelmező álláspontja szerint – az előadottakra tekintettel – a Kérelmezett jogellenes adatkezelést folytat, mivel a Kérelmező nevével jelzett ügyvédi iroda, valamint a „hitelkockázatot befolyásoló események száma – 1”, illetve „negatív esemény – 1 db” adat a nevével együtt a Kérelmezett weboldalán való publikálásával azonosítható természetes személyre vonatkozó jogsértő adatkezelést valósít meg.

A Kérelmezett nem jelölt meg releváns jogalapot, az esetleges jogos érdekét sem igazolta, továbbá a Kérelmezett a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelet (a továbbiakban: GDPR) 12. cikk (1)-(3) bekezdésében foglaltakat megsértve nem teljesítette az általános adatvédelmi rendelet 14. cikk, 15. cikk, 17. cikk (1) bekezdés c) pontja, (2) bekezdése, valamint 21. cikke szerinti kérelmét, és elégtelen, következetlen, a valóságnak nem megfelelő tájékoztatást nyújtott a személyes adatok kezeléséről.

A Kérelmező az adatkezelés kapcsán előadta, hogy az kifejezetten hátrányos számára, magyarázkodásra kényszerítette ismerősök, családtagok előtt, valamint a szakmai előmenetelét is hátráltathatja.

GDPR

A NAIH döntése

A NAIH-nak arról kellett döntenie, hogy az egyszemélyes ügyvédi irodára, mint jogi személyre vonatkozó adatok egyben a Kérelmező természetes személyre vonatkozó személyes adatoknak minősülnek-e.

Az Üttv. kommentárjának vonatkozó részére hivatkozással a NAIH megállapította, hogy az ügyvédi iroda a tagjaitól független, önálló entitásként lép be a polgári jogi jogviszonyokba, így az ügyvédi iroda tagja nem tekinthető az ügyvédi iroda vagyonának tulajdonosának, ahogy az ügyvédi iroda státusza, jogalanyisága is érintetlen marad a tagság összetételének változása esetén.

A NAIH érvelése szerint ha elfogadjuk, hogy egy tulajdonos esetén a jogi személyre vonatkozó, hitelkockázatot befolyásoló esemény ténye a természetes személyre vonatkozó információ is egyben, akkor a személyes adat minőség egy kétszemélyes korlátolt felelősségű társaság esetén is tagadhatatlanul fennállna. Ennek megfelelően nem lehetne a jogbiztonság, előreláthatóság és kiszámíthatóság követelményeinek megfelelően meghatározni, hogy pontosan mi is az mennyiségi határ, amelytől kezdve a jogi személyre vonatkozó adat és a tulajdonosok közti kapcsolat túl távoli ahhoz, hogy az egyben személyes adatnak is minősüljön.

A NAIH a GDPR (14) preambulumbekezdése alapján megállapította, hogy a GDPR hatálya nem terjed ki az olyan személyes adatkezelésre, amely jogi személyekre, illetve amely különösen olyan vállalkozásokra vonatkozik, amelyeket jogi személyként hoztak létre.

A fentiekre tekintettel a NAIH a kérelmet elutasította.

(naih.hu)


Kapcsolódó cikkek

2023. szeptember 27.

„A Praetor jóval több, mint egy ügyvédi ügykezelő rendszer”

Biztos voltam abban, hogy meg lehet könnyíteni az ügyvédek mindennapi adminisztrációját és az ügyek egy programban történő kezelését – mondja Martin Kašpar a Praetor Systems társalapítója, aki dolgozott ügyvédként, jelenleg pedig a Wolters Kluwer ČR, a.s. üzletfejlesztési vezetője.