Jogalkotás az önkormányzat helyett és nevében


A helyi önkormányzatoknak törvényi kötelezettségük a költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotása. Ha a helyi önkormányzat a Kúria által megadott határidőn belül nem tesz eleget a jogalkotási kötelezettségének, a Kúria felhatalmazza a törvényességi felügyeleti szerv vezetőjét, hogy az önkormányzati rendeletet a helyi önkormányzat nevében alkossa meg – a Kúria eseti döntése.


Releváns jogszabályhely: 2017. évi I. törvény 150. § (1) bekezdés.


Ami a tényállást illeti, az önkormányzat jegyzője határidőben elkészítette, a polgármester pedig több alkalommal a képviselő-testület elő terjesztette az önkormányzat 2022. évről szóló zárszámadási rendeletét, de az rendeleti formában nem került elfogadásra. A kormányhivatal törvényességi felhívást bocsátott ki az Önkormányzat Képviselő-testületének címezve. Ebben megállapította, hogy az önkormányzat nem tett eleget jogalkotási kötelezettségének, mivel 2023. május 31. napjáig nem fogadta el a 2022. évről szóló zárszámadási rendeletét. Mivel a törvényességi felhívás nem vezetett eredményre, így a kormányhivatal (indítványozó) beadvánnyal fordult a Kúria Önkormányzati Tanácsához, törvényen alapuló jogalkotási feladat elmulasztásának megállapítása miatt. A Kúria megállapította, hogy az önkormányzat törvényből eredő jogalkotási kötelezettségét elmulasztotta, mert nem tett eleget jogalkotási kötelezettségének, azzal, hogy nem alkotta meg a 2022. évi zárszámadásról szóló önkormányzati rendeletét. A Kúria felhívta a képviselő-testületet, hogy jogalkotási kötelezettségének 2023. október 20. napjáig tegyen eleget. Ezt a határidőt ismét elmulasztotta az önkormányzat.

Az indítvány tartalma

Az indítványozó indítványával fordult a Kúria Önkormányzati Tanácsához melyben azt kérte, hogy az állapítsa meg, hogy az önkormányzat képviselő-testülete jogalkotási kötelezettségének a Kúria által megadott határidőig nem tett eleget és hatalmazza fel a kormányhivatal vezetőjét az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendeletének az önkormányzat képviselő-testülete nevében történő megalkotására.

Az önkormányzat a védiratában az indítvánnyal egyezőleg kérte annak megállapítását, hogy az önkormányzat határidőre jogalkotási kötelezettségnek nem tett eleget és kérte, hogy hatalmazza fel a Kúria Önkormányzati Tanácsa a kormányhivatal vezetőjét a zárszámadási rendelet önkormányzat képviselő-testülete nevében történő megalkotására.

A Kúria megállapításai

A Kúria megállapította, hogy a törvényi felhatalmazás által kötelező rendeletalkotás elmulasztása a közügyek intézésének akadálya lehet az adott településen, a rendelet megalkotásának hiánya a helyi választópolgárok jogait és kötelezettségeit közvetlenül érinti. Az Alaptörvény ezért akként rendelkezik, hogy a fővárosi és a vármegyei kormányhivatal kezdeményezheti a bíróságnál a helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási kötelezettsége elmulasztásának megállapítását. Ha a helyi önkormányzat a jogalkotási kötelezettségének a bíróság által – a mulasztást megállapító döntésében – meghatározott időpontig nem tesz eleget, a bíróság a fővárosi és a vármegyei kormányhivatal kezdeményezésére elrendeli, hogy a mulasztás orvoslásához szükséges önkormányzati rendeletet a helyi önkormányzat nevében a fővárosi és a vármegyei kormányhivatal vezetője alkossa meg.

A képviselő-testület gazdálkodási feladata és hatásköre, hogy elfogadja a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót, azaz a zárszámadási rendeletet. Az államháztartási törvény szerint a zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) 150. § (1) bekezdése szerint, ha a Kúria – a törvényességi felügyeleti szervnek a jogalkotási kötelezettség teljesítésére kitűzött határidő eredménytelen elteltét követően előterjesztett indítványa alapján – azt állapítja meg, hogy a helyi önkormányzat jogalkotási kötelezettségének nem tett eleget, felhatalmazza a törvényességi felügyeleti szerv vezetőjét, hogy az önkormányzati rendeletet vagy a normatív határozatot a helyi önkormányzat nevében alkossa meg.

A Kúria Önkormányzati Tanácsa megállapította, hogy az erre irányuló törvényi felhatalmazás és szabályozási kötelezettség, továbbá a mulasztásos törvénysértés megállapítása ellenére a Képviselő-testület nem alkotta meg a zárszámadási rendeletet. Hangsúlyozta, hogy Alaptörvénnyel ellentétes helyzetet eredményez, ha a képviselő-testület nem vagy nem megfelelően működik. A zárszámadás intézményének célja az önkormányzati gazdálkodás transzparenciájának biztosítása. A mulasztásos helyzet orvoslására biztosított lehetőség, hogy az adott költségvetési évben a tervezethez képest ténylegesen teljesített kiadási és bevételi tételeket magába foglaló zárszámadási rendeletet az államháztartási szabályok szerint a Kormányhivatal vezetője a képviselő-testület nevében megalkossa. Mindezek alapján a Kúria elrendelte, hogy a kormányhivatal vezetője az önkormányzat nevében alkossa meg a zárszámadási rendeletet.

Az ismertetett döntés (Kúria Köm.5.028/2023/5.) a Kúriai Döntések 2024/1. számában 26. szám alatt jelent meg.


Kapcsolódó cikkek

2023. december 21.

Hatálytalan fellebbezés

Hatálytalan fellebbezéssel a másodfokú eljárás nem indul meg – a Kúria eseti döntése.