Jogszabályfigyelő 2018 – 26. hét

Szerző: Jogászvilág
Dátum: 2018. június 29.
Rovat:

Alábbi cikkünkben a 2018/93–101. számú Magyar Közlönyök újdonságai közül válogattunk.   


E heti összeállításunkban az új büntetőeljárási kódex hatálybalépéséhez kapcsolódó rendeletmódosításokról, illetőleg az Alaptörvény hetedik módosításáról olvashatnak.

 

Tartalom:

Ügyvédi díjakkal kapcsolatos szabályozás változása

A terhelt, a meghatalmazott védő és az egyéb résztvevők díja

Az Alaptörvény hetedik módosítása

Büntetőeljárási tárgyú rendeletek módosítása

Módosuló igazságügyi kormányrendeletek az új büntetőeljárási törvénnyel összefüggésben

 

Ügyvédi díjakkal kapcsolatos szabályozás változása

2018. július elsejével módosul a pártfogó ügyvéd, az ügygondnok és a kirendelt védő részére megállapítható díjról szóló igazságügyi miniszteri rendelet. A módosítás elsősorban az ügyvédeket megillető, a készkiadások helyébe lépő költségtérítés szabályait érinti. Eszerint költségtérítés címén úti- és szállásköltség, parkolási díj, telefon, telefax, postai, leírási, másolási, illetve egyéb indokolt és szükséges költségek megtérítése kérhető. Az úti- és szállásköltségek esetében a tanúk költségtérítéséről szóló 14/2008. (VI. 27.) IRM rendelet meghatározott előírásait kell alkalmazni akkor, ha az ügyvéd nem a székhelyén tartandó eljárási cselekményen vesz részt.

Jelentősen változik a kirendelt védő díjának szabályozása. A kirendelt védő díja ezentúl óradíjból és felkészülési díjból (eljárási cselekményenként az óradíj húsz százaléka, de ügyenként legalább az óradíj háromszorosa, legfeljebb annak harmincszorosa) áll. Az óradíj fele jár az elmaradt eljárási cselekmények esetén is, illetve annak hetven százalékára jogosult az ügyvéd a fogva tartott terhelttel való megbeszélésért. Ez utóbbi esetben azonban útiköltség megtérítését ugyancsak lehetővé teszi a módosítás, amely rendelkezik a felülvizsgálati indítvány elkészítésének a díjáról is. Pontosították végezetül a díjmegállapításnak és a díj előlegezésének a szabályozását is.

Az új előírásokat a 2018. július elsejét követően végzett eljárási cselekmények esetén, és a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.  

Joganyag: 32/2017. (XII. 27.) IM rendelet a pártfogó ügyvéd, az ügygondnok és a kirendelt védő részére megállapítható díjról

Módosítja: 18/2018. (VI. 28.) IM rendelet

Megjelent: MK 2018/98. (VI. 28.)

Hatályos: 2018. 07. 01.

Megjegyzés: közepes terjedelmű módosítás

 

A terhelt, a meghatalmazott védő és az egyéb résztvevők díja

A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be.) hatálybalépésére tekintettel új rendelet született a terhelt, a meghatalmazott védő és az egyéb résztvevők díjáról és költségeiről. A terhelt ennek megfelelően útiköltség, szállásköltség, parkolási díj, magánszakvéleménnyel kapcsolatos díj és költség, kép- és hangfelvétel készítési költség, telefon, telefax, postai és az egyéb indokolt, illetve szükséges költségeknek a megtérítésére jogosult.

A meghatalmazott védő a Be.-ben előírt esetekben ugyancsak jogosult a fentiek szerinti díjak és költségek megtérítésére, továbbá megilleti a pártfogó ügyvéd, az ügygondnok és a kirendelt védő részére megállapítható díjról szóló 32/2017. (XII. 27.) IM rendelet 7. §-a szerint megállapított díj is. A jogszabály egyebek mellett rendelkezik a díjak, költségek megállapításáról és azok kifizetéséről is.

Az új előírásokat a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell, ha a díj-, költség megállapítására még nem került sor. A terhelt költségének pótmagánvádló vagy magánvádló általi, illetve a meghatalmazott védő költségének és díjának pótmagánvádló vagy magánvádló általi megtérítésére vonatkozó rendelkezései ugyanakkor a 2017. január 1-jét követően indult büntetőeljárások esetén is alkalmazandók.

A rendelet hatálybalépésével hatályát veszti a terhelt és a meghatalmazott védő készkiadása, illetve a meghatalmazott védő díja megtérítésének szabályairól, valamint a büntetőeljárásban részt vevő személyek és képviselőik költségéről és díjáról szóló 25/2016. (XII. 23.) IM rendelet.

Joganyag: 19/2018. (VI. 28.) IM rendelet a terhelt és a meghatalmazott védő, valamint a büntetőeljárásban részt vevő egyéb személyek díjáról és költségéről

Módosítja: –

Megjelent: MK 2018/98. (VI. 28.)

Hatályos: 2018. 07. 01.

Megjegyzés: új jogszabály

[htmlbox Változásfigyeltetés]

 

Az Alaptörvény hetedik módosítása

Elfogadta az Országgyűlés az Alaptörvény hetedik módosítását, amely egyebek mellett a nemzeti hitvallást, valamint az Európai Unióban való részvétel, a magánélet, az otthon védelmének, az igazságszolgáltatás rendszerének a szabályait módosítja, rendelkezik az önazonosság és a keresztény kultúra védelméről, illetőleg meghatározza az idegen népesség betelepítésével kapcsolatos alapvető előírásokat.

Joganyag: Magyarország Alaptörvényének hetedik módosítása (2018. június 28.)

Módosítja:

Megjelent: MK 2018/97. (VI. 28.)

Hatályos: 2018. 06. 29., 2018. 10. 15., 2019. 01. 01.

Megjegyzés: új jogszabály

 

Büntetőeljárási tárgyú rendeletek módosítása

Az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet, a bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet, a lefoglalás és a büntetőeljárás során lefoglalt dolgok kezelésének, nyilvántartásának, előzetes értékesítésének és megsemmisítésének szabályairól, valamint az elkobzás végrehajtásáról szóló 11/2003. (V. 8.) IM–BM–PM együttes rendelet, a bíróságon kezelt letétekről szóló 27/2003. (VII. 2.) IM rendelet, valamint a Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről szóló 8/2013. (VI. 29.) KIM rendelet szabályai módosítja az új büntetőeljárási kódex hatálybalépésére tekintettel az igazságügyi miniszter alábbiakban hivatkozott rendelete.

A jogszabály 2018. július elsején lép hatályba. Egyidejűleg hatályát veszti az ismeretlen helyen tartózkodó terhelt, illetve a bűncselekmény elkövetésével alaposan gyanúsítható ismeretlen személy tartózkodási helye felkutatásának, lakóhelye, illetőleg személyazonossága megállapításának és körözése elrendelésének részletes szabályairól szóló 1/2003. (III. 7.) IM rendelet és a személyes költségmentesség alkalmazásáról a büntetőeljárásban szóló 9/2003. (V. 6.) IM–BM–PM együttes rendelet.

Joganyag: 17/2018. (VI. 27.) IM rendelet egyes büntetőeljárási jogi tárgyú igazságügyi miniszteri rendeleteknek a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvénnyel összefüggő módosításáról, illetve hatályon kívül helyezéséről

Módosítja: –

Megjelent: MK 2018/96. (VI. 27.)

Hatályos: 2018. 07. 01.

Megjegyzés: új jogszabály

 

Módosuló igazságügyi kormányrendeletek az új büntetőeljárási törvénnyel összefüggésben

A bírósági ügyintézők büntetőeljárási és büntetés-végrehajtási ügyekben ellátandó feladatai, valamint a jogi segítségnyújtás keretében nyújtott szolgáltatások engedélyezése, folyósítása és visszatérítése iránti eljárások részletes szabályairól szóló 421/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezései is módosulnak 2018. július elsejével az új büntetőeljárási törvény hatálybalépésére tekintettel.

Joganyag: 109/2018. (VI. 25.) Korm. rendelet egyes igazságügyi tárgyú kormányrendeleteknek a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvénnyel összefüggő módosításáról

Módosítja: –

Megjelent: MK 2018/93. (VI. 25.)

Hatályos: 2018. 07. 01.

Megjegyzés: új jogszabály

 

Kapcsolódó cikkek:


Mikor kezdődik a munkaidő?
2019. január 22.

Mikor kezdődik a munkaidő?

Mit jelent a reggel nyolcórai munkakezdés? Ekkor a munkavállalónak már „harca készen” kell állnia a munkahelyén, vagy ekkor csak a munkavégzésre való felkészülés veszi kezdetét? Része a munkaidőnek, amíg a munkavállaló beöltözik a munkavédelmi ruhába, vagy amíg telepíti a napi frissítéseket a számítógépére?

Jogszabályfigyelő 2019 – 3. hét
2019. január 21.

Jogszabályfigyelő 2019 – 3. hét

Alábbi cikkünkben, tekintettel arra, hogy a 2019/4–7. számú Magyar Közlönyökben szakmai közérdeklődésre számot tartó újdonság nem jelent meg, a Kúria honlapján megjelent anyagok közül válogattunk.

A Földtörvény változásai
2019. január 21.

A Földtörvény változásai

Január 11-i hatállyal ismét változott a földforgalmi törvény, amellyel a jogalkotó a helybenlakó szomszédokat, a kertészeti tevékenységet végzőket és a vetőmagelőállítókat kívánta kedvezőbb helyzetbe hozni.

A határidő természete az elővásárlási jog megszegésével kötött szerződés hatálytalansága esetén
2019. január 18.

A határidő természete az elővásárlási jog megszegésével kötött szerződés hatálytalansága esetén

Az elővásárlási jog megszegésével kötött szerződés hatálytalansága esetén előírt harminc napos határidő anyagi jogi igényérvényesítési és nem perindítási határidő. Annak elmulasztását az ügy érdemében kell vizsgálni, nincs mód a keresetlevél ez okból történő idézés kibocsátása nélküli elutasítására – a Kúria eseti döntése.