Jogszabályfigyelő 2022 – 14. hét


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Alábbi cikkünkben a 2022/61–65. számú Magyar Közlönyök legfontosabb újdonságai közül válogattunk.

E heti összeállításunkban három igazságügyi miniszteri rendelet mellett – amelyek a jogszabályszerkesztéssel, cégjogi és szerkezetátalakítási kérdésekkel foglalkoznak – a Kúria legújabb, önkormányzati bérlakás kiürítésével kapcsolatos polgári jogegységi határozatáról olvashatnak.

  

Tartalom:

 1. Jogszabályszerkesztéssel, jogszabályok kihirdetésével kapcsolatos változások
 2. Cégjogi tárgyú miniszteri rendeletek módosítása
 3. Szerkezetátalakítás szakértő kirendelése
 4. A felmondás érvénytelenségére, jogellenességére történő hivatkozás vizsgálata önkormányzati bérlakás kiürítése iránti perben

 

 

Jogszabályszerkesztéssel, jogszabályok kihirdetésével kapcsolatos változások

Túlnyomórészt az Országos Atomenergia Hivatal elnökének rendeletalkotási jogkörére tekintettel módosította az igazságügyi miniszter az alábbiakban hivatkozott jogszabályokat (a jogszabályszerkesztésről és jogszabályok megjelöléséről szóló rendeletek).

A változások közül kiemelést érdemel, hogy a jogszabály megalkotója megjelölésének a rövidítése az Országos Atomenergia Hivatal elnöke esetén „OAH” lesz.

Újdonság továbbá, ha az Alkotmánybíróság jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés megsemmisítéséről szóló határozata az Alkotmánybíróság hivatalos lapjában történő közzétételt követően jelenik meg a Magyar Közlönyben, akkor ezt a körülményt a jövőben a Magyar Közlönyben történő közzététel során fel kell tüntetni.

A módosítások (a Magyar Közlönyt érintő fenti változás kivételével) 2022. május 1-jétől hatályosak.

 • Joganyag: 10/2022. (IV. 7.) IM rendelet a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet módosításáról
 • Módosította:
 • Megjelent: MK 2022/64. (IV. 7.)
 • Hatályos: 2022. 04. 10., 2022. 05. 01.
 • Megjegyzés: három rendelet módosítását tartalmazó jogszabálycsomag

  

Cégjogi tárgyú miniszteri rendeletek módosítása

A cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V. 18.) IM rendelet (a továbbiakban: Cvhr.) módosítása értelmében online cégalapítás esetén is elkészíthetik a kft.-k a társasági szerződéseiket szerződésminta alkalmazásával. További újdonságként a Cvhr. meghatároz néhány cégjogi fogalmat (alapítás folyamata, külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe bejegyzésének folyamata, online alapított cég esetében minta fogalma), valamint főszabályként 2022. szeptember 1-jével változik a cégbejegyzési kérelem tartalma is.

A Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről szóló 1/2006. (VI. 26.) IRM rendelet módosítása körében (ugyancsak 2022. szeptember 1-jei hatállyal) lehetővé válik a kft.-k, rt.-t és az európai részvénytársaságok bizonyos cégadatainak az ingyenes megismerése az e-Justice portálon keresztül, továbbá az online alapításhoz használható szerződésminta, valamint a cégalapítással kapcsolatos tájékoztató magyar és angol nyelven is közzétételre kerül a jövőben.

 • Joganyag: 6/2022. (IV. 4.) IM rendelet egyes cégjogi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
 • Módosította:
 • Megjelent: MK 2022/61. (IV. 4.)
 • Hatályos: 2022. 08. 01., 2022. 09. 01.
 • Megjegyzés: két rendelet módosítását tartalmazó jogszabálycsomag

  

Szerkezetátalakítás szakértő kirendelése

A bírósági szerkezetátalakítási eljárásban közreműködő szerkezetátalakítási szakértő kirendelésének és a kirendelés megszüntetésének a részletszabályait tartalmazza az alábbiakban hivatkozott igazságügyi miniszteri rendelet.

A szakértő az Országos Bírósági Hivatal által vezetett szerkezetátalakítási szakértők listájáról rendelhető ki az az egyenletes ügyelosztás elvét alkalmazó informatikai sorsolóprogram felhasználásával.

 • Joganyag: 7/2022. (IV. 4.) IM rendelet a szerkezetátalakítási szakértő bírósági kirendelése és kirendelése megszüntetésének részletes szabályairól
 • Módosította:
 • Megjelent: MK 2022/61. (IV. 4.)
 • Hatályos: 2022. 07. 01.
 • Megjegyzés: új jogszabálycsomag

  

A felmondás érvénytelenségére, jogellenességére történő hivatkozás vizsgálata önkormányzati bérlakás kiürítése iránti perben

Helyi önkormányzat által a tulajdonában álló ingatlan kiürítése iránt a jogalap nélküli birtoklás szabályai szerint indított perben az alperesnek azt a hivatkozását, hogy az ingatlanra vele kötött bérleti szerződés felmondása érvénytelen vagy jogellenes, és ebből következően birtoklásának a bérleti szerződés szerint fennálló jogcíme van, érdemben kell elbírálni abban az esetben is, ha az alperessel a bérleti szerződést nem a tulajdonos önkormányzat, hanem a perben nem álló vagyonkezelő kötötte bérbeadóként, és mondta fel később – olvasható a Kúria 2/2022. Polgári jogegységi határozatában.

A kúriai határozatból a következőket emeljük ki:

„Helyi önkormányzat által tulajdonosként indított ingatlankiürítési perben a felperes jogállításának megfeleltethető – ezáltal az anyagi jogi kifogás intézményének [Pp. 7. § (1) bekezdés 1. pont] is megfelel – az alperes arra vonatkozó jogállítása, hogy a vele bérbeadóként szerződő vagyonkezelő felmondása, annak jogszerűlensége vagy érvénytelensége miatt nem szüntette meg az alperes bérleti szerződését, miáltal bérlőként jogosult az ingatlan birtoklására. […] Az alperes kifogásának érdemi vizsgálata pusztán a bérleti szerződés alanyi körére tekintettel, a bérbeadó perbenállásának hiánya miatt nem hárítható el. [V]égső soron arról [kell a bíróságnak állást foglalnia e körben], hogy a felmondásnak tulajdonítható joghatás hiányában, a bérleti szerződés hatálya miatt rendelkezik-e az alperes, avagy sem kellő jogalappal a kiadni kért ingatlan birtoklására.”

A 2/2022. PJE határozat rögzíti továbbá, hogy: „[az abban] kifejtettek – a vonatkozó anyagi jogi és eljárásjogi rendelkezések lényegében azonos szabályozási tartalmára tekintettel – megfelelően irányadók egyben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (régi Ptk.) és a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (régi Pp.) hatálya alá tartozó jogviták elbírálása során.”

 • Joganyag: 2/2022. PJE határozat a bérleti jogviszonynak a bérbeadó vagyonkezelő által felmondással történt megszűnését követően a felmondás érvényességének, jogellenességének tárgyában
 • Módosította:
 • Megjelent: MK 2022/61. (IV. 4.)
 • Hatályos: eltérő tartalmú határozatok a közzétételt követően (2022. 04. 04.) nem hivatkozhatók kötelező erejű határozatként
 • Megjegyzés: jogalkalmazás egységesítése

Kapcsolódó cikkek

2022. április 4.

Jogszabályfigyelő 2022 – 13. hét

Alábbi cikkünkben, tekintettel arra, hogy a 2022/58–60. számú Magyar Közlönyökben közérdeklődésre számot tartó újdonság nem jelent meg, a Kúria honlapján közzétett szakmai anyagok közül válogattunk.