Jogszabályfigyelő 2024 – 21. hét


Alábbi cikkünkben, tekintettel arra, hogy a 2024/57–58. számú Magyar Közlönyökben szakmai közérdeklődésre számot tartó újdonság nem jelent meg, a Bírósági Határozatok (Kúriai Döntések) 2024/5 májusi számának tartalmából válogattunk.

E heti összeállításunkban a jogegységi határozatok „hatályáról”, azok folyamatban lévő ügyekben történő alkalmazhatóságáról olvashatnak.

 

Tartalom:

  1. Nem visszaható hatályú a jogalkalmazás, ha a Kúria a jogerős ítélet meghozatala után született, de a felülvizsgálat időpontjában már hatályos jogegységi határozatot követi

Nem visszaható hatályú a jogalkalmazás, ha a Kúria a jogerős ítélet meghozatala után született, de a felülvizsgálat időpontjában már hatályos jogegységi határozatot követi

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsa által meghozott 2/2022. Jogegységi határozata (Jpe.III.60.011/2022/15. szám) közzétételére 2022. október 13-án került sor. A jogegységi határozat indokolása szerint a Kúria eltérő tartalmú határozatai a továbbiakban nem hivatkozhatók kötelező erejűként. Az indokolás rögzítette azt is, hogy a jogegységi határozat a bíróságokra a Magyar Közlönyben történő közzététel időpontjától kötelező. {Lásd BH2024. 114. [60] bekezdés.}

A másodfokú bíróság az adott ügyben a fent hivatkozott 2/2022. Jogegységi határozat közzétételét megelőzően, 2022. október 12-én hozta meg a jogerős határozatát. Ezt követően a jogerős ítélet ellen az alperes felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő. „Előadta, hogy a 2/2022. Jogegységi határozat (Jpe.III.60.011/2022/15. szám) közzététele a Magyar Közlönyben a jogerős ítélet meghozatala után, 2022. október 13-án történt, és ezért a másodfokú bíróságra a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 42. § (1) bekezdése alapján még nem volt kötelező, de a Kúriának azt a felülvizsgálati eljárás során figyelembe kell vennie.” {BH2024. 114. [42] bekezdés.} Az alperes álláspontja szerint ezért a jogerős ítélet jogszabálysértő.

A felperesek ezzel összefüggésben ugyanakkor éppen arra hivatkoztak, hogy: „[…] a Kúria a felülvizsgálat során csak akkor vizsgálhatja, hogy a jogerős ítélet megfelelt-e az adott tárgykörben született jogegységi határozatnak, ha a jogerős ítélet meghozatalakor a jogegységi határozat már hatályban volt, azaz a Magyar Közlönyben megjelent.” {BH2024. 114. [61] bekezdés.}

A Kúria rámutatott arra, hogy: „[…] a felülvizsgálati kérelem elbírálásának korlátait a jogerős ítélet meghozatalakor hatályban volt, a másodfokú bíróság által alkalmazott, és a felülvizsgálati kérelemben megsértettként feltüntetett jogszabályhelyek határozzák meg. A jogegységi határozat azonban nem jogszabály, az Alaptörvény T) cikk (2) bekezdése a jogszabályokra vonatkozó felsorolásában nem nevesíti. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 2. § (2) bekezdésében meghatározott, visszamenőleges hatályú jogalkotás tilalma ezért a jogegységi határozattal kapcsolatban fel sem merülhet (hasonlóképpen: Kúria Pfv.VI.20.704/2023/5.). Általában a jogértelmezés a jogszabály eleve adott tartalmát tárja fel, így ezzel kapcsolatban a visszaható hatály nem is értelmezhető […]. A jogegységi határozatoknak az Alaptörvény 25. cikk (3) bekezdéséből következő célja pedig a jogalkalmazás egységesítése, az, hogy a hatályban lévő jogszabályoknak a bíróságokra nézve kötelező jellegű értelmezésével elősegítse az egységes jogalkalmazási gyakorlat kialakulását […]. Figyelembe véve továbbá azt, hogy a felülvizsgálati kérelemben is megjelölt Bszi. 42. § (1) bekezdés második mondata értelmében a jogegységi határozat a bíróságokra a Magyar Közlönyben történő közzététele időpontjától kötelező, a Kúriának is kötelező az eljárásának időpontjában irányadó jogegységi határozatot alkalmazni. Nem ütközik tehát a jogállamiság követelményéből […] levezethető visszaható hatályú jogalkalmazás tilalmába az, ha a Kúria a felülvizsgálati eljárás időpontjában »hatályos« jogegységi határozatot követi […].” {BH2024. 114. [61] bekezdés.}

  • Joganyag: BH2024. 114.
  • Módosította:
  • Megjelent: Bírósági Határozatok (Kúriai Döntések) 2024/5 (május)
  • Hatályos:
  • Megjegyzés: joggyakorlat egységesítése

Kapcsolódó cikkek