Adós, fizess! – Az EU-s támogatások követeléskezelési szabályai


Az alábbi cikk az európai uniós alapokból származó támogatásokkal kapcsolatos követeléskezelés egyes szabályait ismerteti.

Hiába láthatók az előjelei, nehéz felkészülni arra a helyzetre, amikor a számos kihívást, buktatót és kockázatot magában rejtő pályázati folyamat, a támogatási szerződés örömteli megkötése és a projekt megvalósítása érdekében tett erőfeszítések után a támogatás visszafizetésére vonatkozó felszólítást vesszük kézhez. Jelen cikkünkben rövid áttekintést adunk a 2021-2027 programozási időszakra vonatkozó, az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendeletnek (kormányrendelet) a támogatásokkal összefüggő követeléskezelésre vonatkozó néhány előírásáról.

A támogatás jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, továbbá a támogatás visszavonása, a támogatási szerződéstől történő elállás vagy annak felbontása esetén a kedvezményezett a jogosulatlanul igénybe vett támogatást köteles – főszabály szerint – a Ptk. 6:47. §-a szerinti kamattal növelt mértékben visszafizetni. Ha a kedvezményezett a visszafizetési kötelezettség teljesítésével késedelembe esik, a késedelme után a Ptk. 6:48. §-a szerinti késedelmi kamatot is köteles fizetni.

A kedvezményezett köteles a jogosulatlanul igénybe vett támogatást a visszafizetési felszólítás kézhezvételétől számított harminc napon belül visszafizetni. A felszólításra akkor kerül sor, ha a kormányrendelet szerinti leírás vagy beszámítás nem, vagy csak részben lehetséges.

A kedvezményezett visszafizetésre történő felszólítása után további kifizetés nem teljesíthető (felfüggesztés) a kedvezményezett részére a visszafizetéssel érintett támogatási szerződés vonatkozásában.

Első pillanatra megnyugtatóan hathat az a szabály, miszerint a kifizetés felfüggesztése a kedvezményezett más projektjét nem érinti. Ugyanakkor 2022. április 24-étől bevezetett szabály előírja, ha a kedvezményezettel szemben a kormányrendelet 103-107/A. alcíme (részletfizetés, biztosíték érvényesítése stb.) szerinti eljárások nem vezettek eredményre, az irányító hatóság a kedvezményezett bármely programozási időszakban támogatott projektje vonatkozásában felfüggesztheti a kifizetést. Az irányító hatóság csak akkor szünteti meg a kifizetés felfüggesztését a projektek kapcsán, ha a kedvezményezett a jogosulatlanul igénybe vett támogatást visszafizeti.

Saját követeléskezelési tevékenysége mellett az irányító hatóság figyelemmel kíséri a kedvezményezett fizetésképtelensége miatt, illetve megszüntetésével összefüggésben indult vagy a kedvezményezett megszüntetésére irányuló eljárások megindítását és közzétételét és ezen eljárásokban a követelését bejelenti.

Bár a visszafizetési határidő – különösen nagyobb volumenű visszafizetési kötelezettség esetén – szűkösre szabottnak mondható, de a kedvezményezett a visszafizetési kötelezettség teljesítése érdekében egy alkalommal részletfizetési kérelmet nyújthat be az irányító hatósághoz. Utóbbi e kérelem elbírálása során figyelembe veszi:

a) a visszafizetési kötelezettség összegét,

b) a még ki nem fizetett támogatást,

c) a projekt megvalósításának és fenntartásának tervezett időtartamát,

d) a kedvezményezett korábbi visszafizetési kötelezettségének teljesítését és

e) a program zárásának várható dátumát.

A visszafizetési kötelezettség futamideje nem haladhatja meg a tizenkét hónapot. Az irányító hatóság a részletfizetési kérelemről annak beérkezése után tizenöt napon belül dönt. Ha az irányító hatóság a részletfizetési kérelmet elfogadja, erről a kedvezményezettet a döntéstől számított öt napon belül, a részletfizetési megállapodás tervezetének megküldésével tájékoztatja. Ha a kedvezményezett az általa aláírt megállapodást annak kézhezvételétől számított tizenöt napon belül nem küldi meg az irányító hatóságnak, ez utóbbi a részletfizetést engedélyező döntését visszavonja.

Ha az irányító hatóság a részletfizetési kérelmet elutasítja, erről a kedvezményezettet az elutasítástól számított öt napon belül az indokok megjelölésével tájékoztatja. Ha a kedvezményezett előtörlesztést vagy a visszafizetési kötelezettség átütemezését kéri, az irányító hatóság a kérelemről a részletfizetési kérelem elbírálására irányadó szabályok szerint dönt. A kedvezményezett három alkalommal kérheti a visszafizetési kötelezettség átütemezését.

Ha a kedvezményezett a visszafizetési kötelezettségét a részletfizetési megállapodás szerint teljesíti, az irányító hatóság csak a futamidő végén, a visszafizetési kötelezettség megszűnéséről tájékoztatja a kedvezményezettet. Ha a kedvezményezett bármely részlet megfizetését annak esedékességekor elmulasztja vagy részben teljesíti, az irányító hatóság a késedelembe eséstől számított tizenöt napon belül tájékoztatja a kedvezményezettet a részletfizetési megállapodás megszűnéséről és az újraszámolt visszafizetési kötelezettség összegéről.

A következő feltételek együttes fennállása esetén kezd(het)i meg az irányító hatóság a biztosíték érvényesítését:

a) a fizetési határidő eredménytelenül telt el,

b) a beszámítás nem vezetett eredményre, és

c) nem jött létre részletfizetési megállapodás.

Az irányító hatóság a támogatási szerződésben meghatározott biztosítékok közül elsődlegesen azt érvényesíti, amellyel a visszakövetelt összeg leghatékonyabban beszedhető.

Ha a beszámítás nem volt lehetséges vagy azt követően a kedvezményezett visszafizetési kötelezettsége továbbra is fennáll és a kedvezményezett a visszafizetési kötelezettségének nem, vagy csak részben tett eleget, továbbá a 107/A. alcím szerinti eljárás (biztosíték érvényesítése) nem, vagy csak részben vezetett eredményre, az irányító hatóság a vissza nem fizetett támogatás adók módjára történő behajtása céljából haladéktalanul megkeresi az állami adóhatóságot. Az irányító hatóság indokolt esetben a vissza nem fizetett támogatás adók módjára történő behajtása céljából soron kívül is megkeresheti az állami adóhatóságot.

Végezetül szeretnénk felhívni a Tisztelt Olvasó figyelmét, hogy bár a 2014–2020-as programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet részben egyező szabályokat határoz meg a követeléskezelés kapcsán, és főszabály szerint a kialakult gyakorlat képződik le a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet szabályozásában, a 2014–2020 programozási időszakban nyújtott támogatások esetén az irányító hatóság a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerint jár el.

A cikk szerzője dr. Szigeti-Szabó Andrea partner ügyvéd. Az Ecovis Hungary Legal a Jogászvilág.hu szakmai partnere.

ECOVIS 202107
Kapcsolódó cikkek

2024. június 18.

DLA Piper: a szállodaipar az ingatlanfejlesztések nyertese

Az ingatlanpiac egyes szegmenseiben lassú javulás várható, miközben az ESG szempontok egyre hangsúlyosabbak – derül ki a DLA Piper Hungary Real Estate Intelligence Report 2024 kiadványából. Borbély Gábor, partner, a DLA Piper Hungary finanszírozási és ingatlanjogi csoportvezetője és Balogh Tamás a DLA Piper Hungary vezető ügyvédje, Real Estate Service Stream Leader ismertetik a hazai ingatlanpiacot meghatározó legfontosabb trendeket.

2024. június 18.

A kulcs te vagy – Szervezetten a kibercsalások ellen

A magyarországi Kiberpajzs Program bemutatása is szerepelt az idei, immár a VII. Alternatív Vitarendezési Konferencián, melynek részleteit dr. Fülöp Katalin, a Magyar Nemzeti Bank vezető compliance szakértője ismertette.