Aszálykár esetén érvényesíthető haszonbérfizetési kedvezmény?


A mezőgazdasági szektort 2022-ben sújtó aszály jelentős károkat okozott az ágazat szereplőinek, különösen a keleti országrészben. A tomboló szárazságon túl a gazdáknak az emelkedő termelési költségekkel is szembe kellett nézniük. Ráadásul aki nem saját, hanem bérelt területen gazdálkodik, a költségvetésbe a haszonbér megfizetését is bele kellett kalkulálnia.

A haszonbért egységesen, jellemzően időszakonként utólag, de legkésőbb a naptári év végéig kell teljesíteni. Azonban mind a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), mind a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény (Fétv.) rendelkezik a haszonbérmérséklés és haszonbér-elengedés intézményéről.

A Ptk. szabályozása azon alapul, hogy a mezőgazdasági haszonbérleti jogviszonyok fokozottan ki vannak téve a gazdálkodás eredményességét befolyásoló, a felektől független körülményeknek. A Ptk. e körülmények hatását a haszonbérleti jogviszonyok kapcsán – az 1959-es Ptk. rendelkezéseivel tartalmilag egyezően – úgy értékeli, hogy a haszonbérlő hibájára vissza nem vezethető természeti vagy más rendkívüli okból bekövetkező terméskiesés az adott időszakra eső haszonbér mérséklését alapozza meg.

A haszonbérlőnek ez az igénye független attól, hogy a haszonbérleti jogviszony milyen időtartamra jött létre vagy mennyi ideje áll fenn. A haszonbér mérséklésére a haszonbérlő részére a Ptk. 6:352. §-ának (2) bekezdésében biztosított igény értelmét vesztené, ha a haszonbérbe adó a mérsékelt vagy elengedett haszonbér pótlását a következő évek terméséből követelhetné, ezért ezt a jogot a Ptk. sem biztosítja a számára.

A Fétv. azonban – mint a Ptk.-hoz képest speciális szabály – további rendelkezéseket határoz meg a haszonbérfizetési kedvezménnyel kapcsolatban.

A Fétv. 63. §-a úgy rendelkezik, hogy a haszonbérlőt arra az évre, amelyben a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvényben foglaltak szerinti elemi káresemény vagy időjárási és más természeti jellegű elháríthatatlan külső ok (vis maior) miatt legalább 30 százalékos mértékű hozamcsökkenést szenved, akkor haszonbérmérséklés illeti meg.

A haszonbérmérséklés feltétele, hogy a legalább 30 százalékos mértékű hozamcsökkenést az agrárkár-megállapító szerv igazolja. Továbbá fontos szempont, hogy a haszonbérmérséklés csak azt a haszonbérlőt illeti meg, aki legalább a helyben szokásos mértékű, de legalább 2500 Ft/AK/év bérleti díjat[1] fizet a szerződés alapján.

Ha a szerződés alapján a haszonbérlő a haszonbért természetben teljesíti, akkor a haszonbérként nyújtott termék értékeként a földügyért felelős miniszter által vezetett szaktárca honlapján közzétett közleményben meghatározott referenciaárat, ennek hiányában a természetbeni szolgáltatás helyben kialakult piaci értékét kell figyelembe venni.

A Fétv. pontosan meghatározza azt is, hogy legfeljebb a hozamérték-csökkenéssel arányos haszonbérmérséklés illeti meg a hozamcsökkenést elszenvedett gazdákat. Ugyan a mérséklés igénybevételéhez a terméshozam csökkenése (legalább 30%) szükséges, de a haszonbérmérséklés aránya már a hozamérték-csökkenéshez kapcsolódik, vagyis, ahhoz, hogy az előző évekhez képest kisebb jövedelmet hozzon a terület. Viszont 2022-ben a terményárak drágulása mellett sok esetben kevesebb termeléssel is elérték a gazdák a 2021-es bevételt, ezért a hozamkiesés önmagában még nem jelenti automatikusan a hozamérték-csökkenést.

Lényeges előírása a Fétv.-nek, hogy a feltételek fennállása esetén a felek a haszonbér mérséklését nem zárhatják ki, de annak érvényesítését a bérlőnek kell kezdeményeznie. Erre vonatkozó igényét a bérlő a hozamcsökkenéssel érintett földre vonatkozóan kiállított hatósági döntés kézhezvétele utáni 8 napon belül, írásban köteles közölni a haszonbérbeadóval.

Végül a Fétv. erejénél fogva érvénytelen az a megállapodás, amelyben a szerződő fél a neki járó kedvezmény miatt ki nem fizetett haszonbér pótlására vállal kötelességet.

Lábjegyzet:

[1] A Nemzeti Földalapba tartozó földekre megkötött haszonbérleti szerződésekben meghatározott és a Nemzeti Földalap kezelésére kijelölt szerv honlapján közzétett, országosan egységesen alkalmazott összegű haszonbérleti díj

A cikk szerzője dr. Jean Kornél irodavezető partner ügyvéd és dr. Vizsy Gábor ügyvéd. Az Ecovis Hungary Legal a Jogászvilág.hu szakmai partnere.

ECOVIS 202107
Kapcsolódó cikkek

2023. június 5.

Mikor érdemes igénybe venni a szülői szabadságot?

A Munka Törvénykönyve 2023. január 1-jétől hatályos rendelkezése szerint, a munkavállalót gyermeke hároméves koráig 44 munkanap szülői szabadság illeti meg. Bár e távollét időtartama vonzó lehet, a díjazása már nem az, hiszen a szülői szabadságra csak a távolléti díj 10%-a jár, amiből ráadásul le kell vonni a gyed, vagy gyes összegét. Az alábbiakban áttekintjük, a munkavállalónak mikor lehet érdemes élni ezzel az új távolléttel.

2023. június 1.

Az érdekeltek perbeli részvételének főbb szabályai

Ismert, és gyakran alkalmazott jogintézmény a peres eljárások során a beavatkozás, melynek keretében egy eredetileg perben nem álló, de magát érdekeltnek tekintő fél belép (beavatkozik) a mások között folyamatban lévő perbe valamelyik peres fél oldalán.

2023. június 1.

„Újratervezés” – a munkaidő-beosztás módosításának szabályai

Mindenki számára kellemetlen, sőt egyenesen megoldhatatlan élethelyzeteket produkálhat, ha váratlan, rövid határidős vagy azonnali munkafeladat okán felborul a betervezett napi, heti időbeosztása. A munka törvénykönyve igyekszik védelmet nyújtani a munkavállalóknak az ilyen szituációkkal szemben a munkaidő-beosztás időzítésével kapcsolatos szabályok formájában. Azonban a törvény azt is respektálja, hogy időnként a leggondosabb vezetői tervezés mellett is előfordulhat (pl. hiányzás, beszállítói csúszás miatti feladattorlódás, sürgős megrendelés stb.), hogy a munkáltatónak változtatnia kell az előre közölt munkaidő-beosztáson. Olyan is megtörténhet, hogy a módosítási igény a munkavállaló oldalán merül fel, mivel valamilyen fontos privát program, kötelezettség adódik. Az alábbiakban áttekintjük, milyen szabályok szerint változtatható meg a már közölt munkaidő-beosztás, kitérve arra is, hogy miként érintette e szabályokat a 2023. január 1-i Mt.-módosítás.