Bejegyzések BHGY címkével

Új fejlesztések: már a mesterséges intelligenciára is támaszkodik a Jogtár
2023. július 12. Szakma
Támogatott tartalom

Új fejlesztések: már a mesterséges intelligenciára is támaszkodik a Jogtár

A Jogtár folyamatos fejlesztésével a Wolters Kluwer Hungary célja, hogy a felhasználók számára lehetővé tegye a hatékonyabb munkavégzést, a gyorsabb döntéshozatalt. Legaltech társaságként fontosnak tartjuk, hogy a fejlesztésnél jövőbe mutató, innovatív megoldásokat is alkalmazzunk, amelyek a 2023. első félévi frissítésekben is tetten érhetőek már. Az újdonságokat a felhasználók ingyenesen érhetik el. 

A jogegységi panasz eljárás mint ultima ratio
2023. április 24. Szakma

A jogegységi panasz eljárás mint ultima ratio

Az egységes ítélkezési gyakorlat és a jog egységes értelmezése a jogbiztonság és a törvény előtti egyenlőség követelményéből levezethető olyan alkotmányos alapérték, amelynek érvényesülése a jogállami igazságszolgáltatás feltétlen ismérve. A közzétett bírósági döntésekre való hivatkozás ezen alapelvek mellett jogszociológiai okokból is szerves részét képezte a gyakorlatnak. A Kúria határozataihoz társuló kötőerő, valamint a jogegységnek az egyedi ügyekben – és az egyedi ügyeken keresztül – történő érvényesítése ugyanakkor csak 2020 áprilisában nyert intézményes formát. A jelen írás rövid áttekintést ad arról, hogy milyen megfontolások indokolhatták a jogegységi panasz eljárás bevezetését, és melyek azok a jellemzői, amelyek speciálissá teszik más jogegységesítő és jogorvoslati eszközökhöz képest. E körben különös jelentősége van a jogegységi panasz „kettős rendeltetésének”, annak a jellegzetes tulajdonságnak, hogy az eljárás az absztrakt jogegységesítés mellett, – adott esetben – megindítja a panaszosnak az eltéréssel okozott jogsérelem orvoslását is. Emellett a Jogegységi Panasz Tanács eddigi gyakorlatán keresztül arra mutatok rá, hogy az új jogintézmény nem jelenti az alsóbb fokú bíróságok vagy a Kúria felülvizsgálati eljárásban hozott döntéseinek korlátlan felülmérlegelését. A döntések egybevetésére és a Kúria közzétett határozatától jogkérdésben való eltérés megállapítására valójában szigorú formai és tartalmi követelmények mellett kerülhet sor. A végkövetkeztetés, hogy a jogegységi panasz eljárás olyan ultima ratio, amelynek segítségével a legfőbb bírói szerv az Alaptörvényben deklarált jogegységesítő feladatát teljesíti akkor, amikor arra egyéb eszközök bármely oknál fogva nem voltak alkalmasak.