A keresetlevelet visszautasító végzés nem szakítja meg az elévülést


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A követelés bírósági úton történő érvényesítése az igény elévülését csak akkor szakítja meg, ha a bíróság az eljárást befejező jogerős érdemi döntést hozott. A keresetlevelet visszautasító végzés nem érdemi határozat, ezért az elévülés megszakítására nem hivatkozhat megalapozottan az, aki a keresetlevél előterjesztéséhez fűződő joghatások fenntartása érdekében nem járt el megfelelően – a Kúria eseti döntése.

Ami a tényállást illeti, a kamionsofőr felperes az alperesi jogelőd alkalmazásában állt, amikor munkabalesete során térdzúzódást és csuklósérülést szenvedett és 9 hónapig keresőképtelen volt. A szakorvosi lelet rögzíti, hogy a sérülés az üzemi balestkor bekövetkezett ütődés következményének felel meg, jelenleg állapota véglegesnek tekinthető. A felek közötti munkaviszony 2017. március 19-én szűnt meg.

A felperes a 2016. március 19-én bekövetkezett balesetével összefüggésben 2019. március 19-én keresetlevelet terjesztett elő a közigazgatási és munkaügyi bíróságon, amelyben 3 000 000 forint sérelemdíj, valamint 210 000 forint keresetveszteség megfizetésére kérte kötelezni az alperest. A keresetlevelet a bíróság a 2020. március 25-én jogerőre emelkedett végzésével visszautasította.

A kereseti kérelem tartalma

2020. november 19-én ismételten szakorvosi vizsgálaton végeztek a felperesen és ehhez szakorvosi leletet adtak ki. Ezt követően a felperes 2020. december 17-én ismételten keresetlevelet terjesztett elő, amiben az elévülés nyugvására vonatkozóan állította, hogy a 2020. november 19-i összefoglaló szakorvosi leletből értesült arról, hogy a munkabaleset számára milyen tartós és súlyos egészségkárosodást eredményezett, ezért álláspontja szerint a kártérítési igény elévülésének kezdő időpontja 2020. november 19.

Az alperes szerint a kereset elkésett, azt a felperes a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 286. § (1) bekezdése szerinti elévülési időn (3 év) túl nyújtotta be. A felperes már 2019. március 19-én előterjesztette keresetét, és már ekkor minden olyan információ birtokában volt, amely szükséges volt az igény érvényesítéséhez. Érvelése szerint a felperes alaptalanul hivatkozott az elévülés nyugvására figyelemmel arra, hogy az általa állított állapot rosszabbodás nem igazolt. A felperes ugyanezen jogcímeken ugyanilyen összegek tekintetében már igényérvényesítéssel élt, továbbá a 2020. november 19-i összefoglaló szakorvosi vélemény sem igazolja a felperes állapotrosszabbodását.

Az első- és másodfokú eljárás

A törvényszék elutasította a felperes keresetét. Az elévülés tekintetében rögzítette, hogy a felperes üzemi balesetből eredő károsodása a baleset időpontjában, azaz 2016. március 19-én következett be, ezért a sérelemdíj tekintetében ekkor kezdődött az elévülési idő. Erre figyelemmel keresetlevelét 2019. március 19-én nyújthatta volna be utoljára határidőben. A felperes keresetveszteség iránti igénye akkor vált esedékessé, amikor az ezzel összefüggésben felmerülő kára (jövedelemvesztesége) első alkalommal érte, amely a táppénz lejártát követő nap volt. Így a 3 éves elévülési időt figyelembe véve a keresetveszteség iránti igény előterjesztésének határideje 2019. április 24-én járt le. A bíróság szerint a 2019-ben benyújtott kereset az elévülés nyugvása vagy megszakadása szempontjából nem értékelhető jogi tényként a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:25. § (1) bekezdés c) pontja alapján, mivel a korábbi igényérvényesítés során a bíróság nem jogerős érdemi határozattal zárta le a pert.

A másodfokon eljárt ítélőtábla helybenhagyta az elsőfokú ítéletet, és szintén megállapította az elévülést. A sérelemdíj iránti igény vonatkozásában kifejtette, hogy a felperes keresetlevelében nem adta elő, hogy állapotrosszabbodása miben jelentkezett, egészségi állapotában mikor és milyen változások következtek be a korábban kialakult állapothoz képest. A felperes korábbi, és e perben előterjesztett keresetlevele a sérelemdíj iránti kereset tekintetében azonos tényelőadást tartalmaz. A felperes 2020. november 19-i szakorvosi véleménye nem igazolt állapotrosszabbodást, hiszen már a 2016. október 4-én kelt szakorvosi lelet a felperes állapotát a balesettel kapcsolatban végállapotnak tekintette.

Jogászdíj 2023 nagy

A felülvizsgálati kérelem tartalma

A felperes szerint a 2020. november 19-én készült szakvéleményből derült ki számára, hogy az alperes jogelődjénél történt munkabaleset következménye a tartós egészségkárosodása, amellyel kapcsolatban sérelemdíj iránti igényt érvényesít. Álláspontja szerint az eljárt bíróságok figyelmen kívül hagyták a Ptk. 6:25. § azon rendelkezését, miszerint az elévülést megszakítja a követelés kötelezettel szembeni bírósági érvényesítése, ha a bíróság az eljárást befejező jogerős érdemi határozatot hozott. A közigazgatási és munkaügyi bíróság végzésével visszautasította a keresetlevelet és tájékoztatta a felperest, hogy a végzés jogerőre emelkedett. E végzéssel az elévülés megszakadt, az elévülési idő újra kezdődött.

A Kúria megállapításai

Az Mt. 286. § (1) bekezdése szerint a munkajogi igény 3 év alatt évül el. Az Mt. 286. § (4) bekezdésének rendelkezése szerint az elévülésre egyebekben a polgári jogi szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a munkavállaló igényének érvényesítésével kapcsolatos elévülési időt a felek nem rövidíthetik le. Ennek megfelelően az eljárt bíróságoknak hivatalból kellett vizsgálniuk azt, hogy a felperes kártérítés és sérelemdíj megfizetése iránti igényét a 3 éves elévülési időn belül érvényesítette-e vagy sem.

A Kúria szerint helytállóan állapította meg a másodfokú bíróság, hogy a felperes nem adta elő azt, hogy állapotrosszabbodása miben jelentkezett a 2016. március 19-én elszenvedett sérülések vonatkozásában, egészségi állapota mikor és milyen okok következtében változott meg a korábban kialakult állapotához képest. Helytállóan rögzítette azt is, hogy a felperes a 2016. március 19-én előterjesztett keresetlevelében a sérelemdíj iránti igény vonatkozásában az e per alapjául szolgáló keresetlevélben foglaltakkal azonos tényelőadást tett, és nem igazolta az állapotrosszabbodás tényét. A 2020-as szakértői vélemény nem tartalmaz olyan adatot, hogy a felperes állapota rosszabbodott volna, hiszen már a 2016-os szakorvosi lelet is végállapotnak tekintette a felperes balesettel összefüggő állapotát.

A Kúria nem találta megalapozottnak a felperes azon állítását, hogy a törvényszék végzésének közlésével az igény elévülése megszakadt. A munkajogi igény elévülésére az Mt. 286. § (1)–(3) bekezdésében foglaltakon túl a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. A Ptk. 6:25. § (1) bekezdése alapján a követelés megegyezéssel történő módosítása és az egyezség, a követelés csődeljárásban való bejelentése, a követelés bírósági úton való érvényesítése, ha a bíróság az eljárást befejező jogerős érdemi határozatot hoz, valamint a tartozásnak a kötelezett részéről való elismerése megszakítja az elévülést. A felperes által hivatkozott bírósági határozat nem tekinthető érdemi döntésnek, a közigazgatási és munkaügyi bíróság a keresetlevelet visszautasító, érdeminek nem minősülő határozatot hozott, így az nem volt alkalmas arra, hogy az elévülést megszakítsa. Mindezekre tekintettel a Kúria a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta.

Az ismertetett döntés (Kúria Mfv.VIII.10.118/2022/4.) a Kúriai Döntések 2023/4. számában 104. szám alatt jelent meg.

Releváns jogszabályhely: 2013. évi V. törvény 6:25. § (1) bekezdés c) pont; 2012. évi I. törvény 286. § (1) és (4) bekezdés.


Kapcsolódó cikkek

2023. április 21.

Az elvi jelentőségű jogkérdés felülvizsgálat engedélyezése iránti kérelemnél

A felülvizsgálat engedélyezése körében elvi jelentőségű jogkérdésnek az a jogkérdés minősül, amely egy jogszabály rendelkezésének értelmezésével, az alkalmazandó norma alapvető tartalmával és az ahhoz kapcsolódó esetleges jogkövetkezményekkel függ össze. Ehhez képest ténykérdés, illetve szerződésértelmezési kérdés a felülvizsgálat engedélyezését nem alapozza meg – a Kúria eseti döntése.
2023. április 14.

Rendkívüli lemondás illetmény megfizetésének elmulasztása miatt

Az illetmény megfizetésének akár néhány napos elmulasztása az adott jogviszonyból származó lényeges kötelezettség súlyosan gondatlan és jelentős mértékű megszegésének minősül, amely megalapozza a közalkalmazott rendkívüli lemondását.