Jogszabályfigyelő 2018 – 4. hét

Szerző: Jogászvilág
Dátum: 2018. január 27.
Rovat:

Alábbi cikkünkben, mivel a 2018/7–8. számú Magyar Közlönyökben közérdeklődésre számot tartó szakmai újdonság nem jelent meg, folytatjuk a Hivatalos Értesítő 2017-ben megjelent utolsó számának szemlézését, a Magyar Ügyvédi Kamara újonnan megalkotott szabályzatainak az ismertetését.


E heti összeállításunkban az ügyvédi tevékenységet folytatók fegyelmi szabályzatáról, az okiratszerkesztési és elektronikus ügyintési szabályzatáról, továbbá a kamarai hatósági eljárások szabályairól és a kamarai tagdíjra vonatkozó szabályzatról olvashatnak. 

 

Tartalom:

Az ügyvédi fegyelmi szabályzat módosítása

Okiratszerkesztési és e-ügyintézési szabályzat

Az ügyvédi kamarai hatósági eljárások szabályzata

Tagdíjszabályzat

 

Az ügyvédi fegyelmi szabályzat módosítása

Jelentős terjedelemben módosult a Magyar Ügyvédi Kamara 1998-ban elfogadott és 2002-ben módosított, fegyelmi eljárásról szóló szabályzata az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény hatálybalépésével összefüggésben. A 2018. január elsejétől hatályos módosítások értelmében a kamara fegyelmi jogköre a nyilvántartásba vett kamarai jogtanácsosokra és a jogi előadókra is kiterjed.

A szabályzatba beépített új előírás értelmében a kamarai tagság megszűnése, a nyilvántartásból való törlés vagy a tevékenység szünetelése, illetve felfüggesztése nem akadálya a fegyelmi eljárásnak.

Megtalálhatjuk a módosításban a visszaható hatály tilalmának a rögzítését is, mely szerint az elkövetéskor hatályos előírások szerint kell a fegyelmi vétségeket elbírálni, kivéve, ha az elbíráláskor hatályos előírások az ügyvédre nézve kedvezőbbek. A módosítás kimondja továbbá, hogy a fegyelmi tárgyalás nem nyilvános, illetve meghatározza a fegyelmi vétség elévülésének a határidejét is.

Számos ponton változott továbbá az eljárás lefolytatásának szabályozása, a kiszabható szankciók rendszere, továbbá két új alcímmel egészült ki a szabályzat, a fegyelmi büntetés végrehajtásának a felfüggesztésével, illetve a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésének és megakadályozásának ellenőrzése nyomán indult fegyelmi eljárás különös szabályaival.

Fontos kiemelni, hogy 2019. január elsejéig, de legkésőbb a regionális fegyelmi bizottságok megalakulásáig a fegyelmi eljárásokat az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény rendelkezései szerint kell lefolytatni a módosítás szerint.    

Joganyag: 3/1998. (VI. 27.) MÜK szabályzat a fegyelmi eljárásról

Módosítja: 10/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat

Megjelent: HÉ 2017/66. (XII. 29.)

Hatályos: 2018. 01. 01.

Megjegyzés: módosítás

 

Okiratszerkesztési és e-ügyintézési szabályzat

A szabályzat alapvetően a kamarai jogtanácsosok okiratszerkesztésére, okirati ellenjegyzésére vonatkozó részletes szabályokat tartalmazza az ügyvédi tevékenységről szóló törvény előírásai alapján. Meghatározza továbbá az ügyvédek tekintetében az elektronikus ügyintézési felületeket, amelyek az ügyfélkapu, illetve cégkapu lehetnek, illetve megállapítja a papír alapú dokumentumok digitalizálásának részletszabályait is. E körben kiemelendőnek tartjuk azt az előírást, amely szerint: „Az ügyvédi tevékenység gyakorlója a papíralapú dokumentum digitalizálását végző – ügyvédi nyilvántartásban nem szereplő – személyeket belső szabályzatban határozza meg.” Külön cím foglalkozik továbbá az okiratok őrzésére, az ügyvédi levéltárra vonatkozó rendelkezésekkel.

A szabályzat 2018. január elsején lépett hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát vesztette a jogügyletek biztonságának elősegítésével, valamint az elektronikus aláírás használatával kapcsolatos feladatokról szóló 2/2007. (XI. 19.) MÜK szabályzat.

Joganyag: 11/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat az okiratszerkesztésről és az elektronikus ügyintézésről

Módosítja:

Megjelent: HÉ 2017/66. (XII. 29.)

Hatályos: 2018. 01. 01.

Megjegyzés: új szabályzat

 

Az ügyvédi kamarai hatósági eljárások szabályzata

A hatósági eljárásokról szóló szabályzat tartalmazza az elektronikus ügyintézés alól kivett személyek körét, a hatósági eljárások általános szabályait, valamint a különös részben az egyes eljárásokra (pl. tagfelvételre, nyilvántartásba vételi eljárásokra, változásbejelentésekre, a kamarai azonosító szám képzésére) vonatkozó sajátos rendelkezéseket.

A szabályzat 2018. január elsején lépett hatályba. Fontos tudni ugyanakkor, hogy a területi kamarák 2018. december 31-éig ellenőrzik a kamarai azonosító számokat. Ha azt állapítják meg, hogy egy nyilvántartotthoz több kamarai azonosító szám tartozik, vagy egy kamarai azonosító szám több nyilvántartottat azonosít, akkor valamennyi érintettnek új kamarai azonosító számot adnak ki.

Joganyag: 12/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat a kamarai hatósági eljárásokról

Módosítja:

Megjelent: HÉ 2017/66. (XII. 29.)

Hatályos: 2018. 01. 01.

Megjegyzés: új szabályzat

 

Tagdíjszabályzat

Az ügyvédi tevékenységet folytatóknak köztudottan kamarai tagdíjat kell fizetniük. Kivételesen, nem áll fenn ilyen kötelezettség az ügyvédjelöltek és jogi előadók után, ha nem állnak „ügyvédi tevékenység folytatására irányuló jogviszonyban”.

Az ügyvédek tagdíja (75. életévük betöltéséig) 33 000 Ft/negyedév, a kamarai jogtanácsosok és az alkalmazott ügyvédek (alkalmazott európai közösségi jogászok) után pedig 26 400 Ft/negyedév összegű tagdíjat kell fizetni. Az ügyvédjelöltek után járó tagdíj az ügyvédi tagdíj 20–30 százaléka, annak függvényében, hogy a jelöltet hány taggal rendelkező kamara területén foglalkoztatják. A jogi előadók után az ügyvédjelölti tagdíj 80 százalékát kell megfizetni. A szünetelő ügyvédek ugyanakkor az eredeti tagdíjuk 30 százalékát kötelesek kedvezményes tagdíjként megfizetni.

Ezen felül a szabályzat részletesen meghatározza azt is, hogy mely esetekben lehet kérelemre, 50 százalékos tagdíjkedvezményt biztosítani.

A tagdíjat főszabályként negyedévenként, a negyedév első hónapjának 15. napjáig kell megfizetni (átutalással, bankkártyával vagy készpénzben), ellenben a területi kamarák havi díjfizetést is engedhetnek. A késedelmesen teljesítőket pedig 3 százalékos ún. késedelmi tagdíj is terheli.

A fiókirodák után felügyeleti díjat kell fizetni, amelynek összege az ügyvédek kamarai tagdíjának 50 százaléka. A felügyeletidíj-fizetés előfeltétele, hogy a fiókirodának nincs egyetlen, az adott területen bejegyzett tagja sem.

Fontos tudni továbbá, hogy már egy negyedéves tagdíjhátralék is az ügyvédi tevékenység folytatását kizáró mértékű tartozásnak minősül.

Joganyag: 13/2017. (XI. 20.) MÜK szabályzat a kamarai tagdíjról

Módosítja:

Megjelent: HÉ 2017/66. (XII. 29.)

Hatályos: 2018. 01. 01.

Megjegyzés: új szabályzat


Kapcsolódó cikkek:


A másodfokú bírósági eljárás az új Be.-ben I. rész
2018. augusztus 14.

A másodfokú bírósági eljárás az új Be.-ben I. rész

A fellebbezést követően sorra kerülő másodfokú eljárásnál továbbra is alapszabály, miszerint a fellebbezési eljárás nem ismételt elbírálást, hanem felülbírálatot jelent. Az új Be.-re is jellemző, hogy abban mind a reformatórius, mind a kasszatórius jogkör gyakorlása megtalálható. Így a másodfokú bíróság az első fokú ítéletet vagy helyben hagyja, vagy megváltoztatja, vagy hatályon kívül helyezi. Utóbbi esetben az eljárást megszünteti, vagy az első fokú bíróságot új eljárás lefolytatására utasítja.

Jogszabályfigyelő 2018 – 32. hét
2018. augusztus 13.

Jogszabályfigyelő 2018 – 32. hét

Alábbi cikkünkben, mivel az előző héten megjelent egyetlen Magyar Közlönyben (2018/125. szám) szakmai közérdeklődésre számot tartó jogszabály nem jelent meg, a döntvények és a hivatalos tájékoztatók közül válogattunk.

AB: Szabályozandó a fogvatartottak közgyógyellátása
2018. augusztus 7.

Az Alkotmánybíróság szerint mulasztott az Országgyűlés a büntetés-végrehajtási intézetben kérelmezhető közgyógyellátás terén a szükséges igazolás kiállítására jogosult orvos személyének vonatkozásában.