Kamerafelvételek másolatának kiadása

A NAIH állásfoglalásában úgy nyilatkozott, hogy az adatkezelők kötelesek a kamerafelvételek másolatát az érintett kérésére kiadni, azonban az nem sértheti más érintettek jogait és szabadságait.


Egy adatkezelő azzal a kérdéssel fordult a NAIH-hoz, hogy hogyan lehet teljesíteni az érintett másolatadásra irányuló kérelmét kamerafelvételek vonatkozásában, ha azokon harmadik személyek is szerepelnek.

A NAIH válaszában kifejtette, hogy nem tud pontos választ adni arra a kérdésre, hogy a GDPR követelményeinek való megfeleléshez konkrét esetben milyen technikai és szervezési intézkedések szükségesek, erre elsősorban az adatkezelő képes, mert ő ismerni az adatkezelés valamennyi jellemzőjét. Egy adatkezelés teljes átvilágítása mind jogi, mind informatikai követelményeknek történő megfelelőségével lehetséges.

A NAIH a fentiek figyelembevételével általános tájékoztatást adott az adatkezelő részére a másolatkiadási jogról.

A GDPR a hozzáférési jog keretén belül új, annak legteljesebb megvalósulását biztosító részjogosultságot nevesít, a másolat kiadásához való jogot. A másolat kiadásához való jog biztosítja az érintett számára a személyes adataihoz való tényleges hozzáférését.

A GDPR hatályba lépése előtt a NAIH gyakorlata szerint a kamerafelvételekbe való betekintéssel biztosította a tájékoztatáshoz való jogot. Ennek egyik oka, hogy az Infotv. a tájékoztatáshoz való jog keretében nem biztosította az érintettek számára azt a lehetőséget, hogy megválaszthassák a tájékoztatás formáját, csupán annyit írt elő az adatkezelők számára kötelezettségként, hogy a tájékoztatást közérthető formában kell megadniuk.

A NAIH korábbi gyakorlata során figyelembe vette továbbá azt is, hogy a kamerafelvételek másolatának kiadása más érintettek személyes adatainak védelméhez fűződő jogát sértheti, ha a tájékoztatást kérő érintett nem egyedül szerepel a felvételeken, ezért csak akkor tartotta elfogadhatónak a másolatátadásával való tájékoztatást, ha azon a további érintettek képmása kitakarásra került, azonban erre az adatkezelők az Infotv. alapján nem voltak kötelezhetők.

A GDPR 15. cikk (3) bekezdése azonban az Infotv.-vel szemben kifejezetten rendelkezik az érintettek másolathoz való jogáról, felülírva ezzel a NAIH korábbi gyakorlatát a kamerafelvételről készült másolat érintett rendelkezésére bocsátásával kapcsolatosan.

Újdonság! Megjelentek a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság általános adatvédelmi rendelettel (GDPR) kapcsolatos 2019-es értelmezései egy kötetben

A NAIH egy 2018-as ügyben megállapította, hogy a másolat kiadásához való jog gyakorlásához nem támaszt többletkövetelményeket, az feltétel nélkül gyakorolható, tehát az érintettnek nem kell igazolnia a másolat kiadásához való jogos érdekét, illetve nem kell indokolnia, hogy mi okból kíván élni ezzel a jogával.

A hozzáférési jog –ideértve a másolat kiadásához való jogot –gyakorlására vonatkozó kérelem kizárólag a GDPR 12. cikk (5) bekezdése szerinti esetekben [a kérelem megalapozatlan vagy túlzó] tagadható meg, a 15. cikk nem tartalmaz további korlátozásokat, ezért ezen kérelmeket további feltételek támasztása nélkül teljesítenie kell az adatkezelőknek.

A NAIH kiemelte, hogy hogy a másolat kiadásához való jog gyakorlása összhangban az általános adatvédelmi rendelet (63) preambulumbekezdésével továbbra sem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait, ebből kifolyólag az érintett a másolathoz való joga alapján továbbra sem kaphatja meg a kamerafelvétel olyan másolatát, amelyen más érintettek kitakarás nélkül szerepelnek, azonban az általános adatvédelmi rendelet 15. cikk (3) bekezdése alapján az adatkezelő már köteles a kitakarás (maszkolás) elvégzésére az érintetti jog érvényesülése érdekében.

(naih.hu)Kapcsolódó cikkek:


Átmeneti időszak – a polgári eljárás szabályai a veszélyhelyzet után
2020. július 3.

Átmeneti időszak – a polgári eljárás szabályai a veszélyhelyzet után

Az Átmeneti időszakról szóló törvény (2020. évi LVIII. törvény) az élet számos területére kiterjedően szabályozza a veszélyhelyzet megszűnését követő, az egészségügyi válsághelyzetben és azon túlnyúlóan alkalmazandó különleges rendelkezéseket. Mai írásunkban a polgári eljárásra vonatkozó rendelkezéseit ismertetjük.

Mit jelent a korlátozott precedensrendszer bevezetése? 
2020. július 2.

Mit jelent a korlátozott precedensrendszer bevezetése? 

A legtöbben hallottak már az angolszász precedensjog és a kontinentális jogrendszer közti különbségről – ahogy talán arról is, hogy Magyarország eddig egyértelműen az utóbbi táborhoz tartozott. Azonban egy, a közelmúltban hatályba lépett törvénymódosítás komoly lépést jelent egy „korlátozott precedensrendszer” felé.

A bíróságoknak is alkalmazkodniuk kell a megváltozott körülményekhez
2020. július 1.

A bíróságoknak is alkalmazkodniuk kell a megváltozott körülményekhez

Az Európa Tanács szervezeti keretein belül működő Európai Bírák Konzultációs Tanácsa (CCJE) szerint a koronavírus világjárvány fő kihívása annak megakadályozása volt, hogy a közegészségügyi veszélyhelyzetet, illetve az ennek következtében bevezetett rendkívüli intézkedések ne szolgáljanak ürügyként az emberi jogok megsértésére, és hogy az új jogi intézkedéseket az emberi jogok teljes mértékű tiszteletben tartásával alkalmazzák.