Problémás a különböző állampolgárságú bejegyzett élettársakra vonatkozó eljárás

Egy magyar és egy egyiptomi állampolgár azért fordult az ombudsmanhoz, mert az anyakönyvi hivatal nem adott felmentést az egyiptomi igazolás beszerzése alól, annak ellenére, hogy a kérelmezőt üldöztetés és hátrányok érhetik, ha felfedi az egyiptomi hatóságok előtt szexuális beállítottságát.

Az alapügy

A magyar és az egyiptomi állampolgárságú férfi (továbbiakban: Kérelmezők) Magyarországon élnek élettársi kapcsolatban. Elhatározták, hogy bejegyzett élettársi kapcsolatot létesítenek egymással.

A Kérelmezők még 2013 szeptemberében vették fel a kapcsolatot a gyöngyösi és a Budapest XIII. kerületi anyakönyvvezetővel, hogy jelezzék bejelentett élettársi kapcsolatot kívánnak létesíteni.

Mindkét anyakönyvvezető arról tájékoztatta a Kérelmezőket, hogy a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének az a feltétele, hogy az egyiptomi állampolgár igazolja, hogy az egyiptomi jog szerint a házasságkötésének vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének nincs akadálya.

Egy jogvédő szervezet arról tájékoztatta a Kérelmezőket, hogy felmentést lehet kérni a tanúsítvány beszerzése alól, ezért 2016-ban a siófoki önkormányzat anyakönyvvezetőjéhez fordultak és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére vonatkozó kérelmükben felmentést kértek a tanúsítvány csatolása alól.

Az anyakönyvvezető nem fogadta el a felmentésre irányuló kérelmet, mert álláspontja szerint Egyiptom Budapesti Nagykövetsége állít ki olyan házassági igazolást, amelyen nem szerepel a felek neve.

A Kérelmezők a jogvédő szervezeten keresztül megkeresték Egyiptom Budapesti Nagykövetségét és állásfoglalást kértek arra vonatkozóan, hogy az anyakönyvvezetők által megkövetelt tanúsítvány kiállítására van-e lehetőség.

Egyiptom Budapesti Nagykövetsége (továbbiakban: Nagykövetség) arról tájékoztatta a jogvédő szervezetet, hogy Egyiptom sem az azonos neműek házassága, sem az azonos neműek közötti bejegyzett élettársi kapcsolat jogintézményét nem ismeri, ezért a magyar hatóságok által kért tanúsítvány kiállítására nincs lehetőség.

A házassági akadályokra vonatkozó igazolás kiadásával kapcsolatban a Nagykövetség tájékoztatta a jogvédőket, hogy a házassági akadályokról szóló igazolás kiállításához a feleknek személyesen kell megjelenniük a Nagykövetségen. A jogvédő szervezet kérte, hogy a Nagykövetség az e-mailben megküldött válaszát foglalja írásba és azt postai úton is küldje meg, de a Nagykövetség ennek nem tett eleget és közölte, hogy az üggyel csak abban az esetben foglalkoznak, ha az egyiptomi állampolgár fél személyesen megjelenik a Nagykövetségen és kéri a tanúsítvány kiállítását.

A Kérelmezők ezt követően ismételten kérelmezték a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését és ismét felmentést kértek a tanúsítvány csatolása alól. Felmentési kérelmüket azzal indokolták, hogy az egyiptomi hatóságok üldözik és hátrányosan megkülönböztetik al LMBTI kisebbséghez tartozó egyiptomi állampolgárokat, illetve jelezte, hogy a házassági akadályokról szóló tanúsítvány beszerzése azért is lehetetlen, mert ehhez meg kellene tévesztenie az egyiptomi hatóságokat, amely bűncselekménynek minősül.

Az anyakönyvvezető felterjesztette a felmentési kérelmet a Somogy Megyei Kormányhivatalhoz, amely azonban elutasította azt arra hivatkozással, hogy a Kérelmezőknek mindenképpen okirattal kell igazolniuk, hogy nem tudnak ilyen tanúsítványt beszerezni az egyiptomi hatóságoktól, amennyiben az okirati bizonyításnak eleget tesznek és az egyiptomi kérelmező okirattal igazolja családi állapotát, akkor a felmentés megadható.

A Kérelmezők az ombudsmannak előadták, hogy az LMBTI közösséghez tartozók egyiptomi üldöztetését az USA 2016-os országjelentése is alátámasztja, amely szerint Egyiptomban nincs az azonos neműek közötti szexuális kapcsolatot tiltó rendelkezés, de az LMBTI közösséghez tartozókat a közösségi médián keresztül sokszor csapdába csalják a hatóságok, illetve prostitúció, erkölcsrontás és vallási tanítások megszegése bűncselekmények vádjával őrizetbe veszik. A Kérelmezők szerint 2013 óta több mint 250 ilyen esetet regisztráltak Egyiptomban.

Az üldöztetés azért jelent problémát, mert a Kérelmezők gyakran utaznak Egyiptomba részben a munkájuk miatt is. A Kérelmezők szerint, amennyiben tájékoztatják a Nagykövetséget arról, hogy azonos nemű személlyel élnek párkapcsolatban, úgy következő utazásukkor már veszélybe kerülhet a személyes szabadságuk és biztonságuk, illetve, amennyiben nem tudnak Egyiptomba utazni, úgy a megélhetésük is.

A jogvédő szervezet rendszerszintű problémáról tájékoztatta az ombudsmant és az ország különböző pontjairól hozott olyan példákat, amelyekben az anyakönyvvezetők arról tájékoztatták a bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni kívánókat, hogy ha a külföldi fél állama nem ismeri a bejegyzett élettársi kapcsolat vagy az azonos neműek házasságának intézményét, akkor Magyarországon nem létesíthetnek bejegyzett élettársi kapcsolatot, olyan eset is előfordult, hogy a jelen ügyben is kért tanúsítvány kiállítását írták elő vagy a tanúsítvány beszerezhetetlensége miatt elutasították a kérelmet.

Az ombudsman az Igazságügyi Minisztériumhoz (továbbiakban: IM) fordult tájékoztatásért és kérte, hogy jelöljék meg, hogy az Nmjtvr. alapján milyen igazolás szükséges annak alátámasztására, hogy a bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni kívánó nem magyar állampolgár fél személyes joga szerint a házasságkötésnek nem lenne akadálya.

Az IM válaszában kifejtette, amennyiben az adott állam joga nem ismeri az azonos neműek bejegyzett élettársi viszonyát, úgy természetesen az érintett fél erről nem tud tanúsítványt igényelni, ebben az esetben azt kell igazolnia, hogy a házasságkötésének nem lenne akadálya, illetve külön okiratokkal is igazolhatja, hogy a házasságkötés feltételei fennállnak.

Az Nmjtvr. és az új Nmjtv. indokolt esetben felmentést adhat a bejegyzett élettársi viszony létesítése vagy a házasságkötés feltételeinek fennállásának igazolása alól, amelyet az adott anyakönyvvezető az eset összes körülménye alapján, mérlegeléssel állapíthat meg. Az IM példálózó jellegű tájékoztatása szerint indokolt lehet a felmentés az egyik fél egészségi állapotára tekintettel vagy, ha az érintett felet olyan érdeksérelem érné, amely jelentősen meghaladja a tanúsítvány beszerzéséhez fűződő érdeket, például, ha a kérelmező szexuális beállítottsága miatt őt később diszkrimináció érné a külföldi hatóságok részéről.

Az Nmjtvr. 38. §-a felsorolja, hogy milyen esetekben nem szükséges a tanúsítvány beszerzése. Az IM álláspontja szerint ebben az esetben a házasságkötés vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének, az adott személy vonatkozásában való fennállásáról szóló tanúsítvány benyújtása alól ad mentességet a jogszabály.

Az ombudsman a visszás helyzet rendezését kérte a belügyminisztertől és az igazságügyi minisztertől.

Kapcsolódó cikkek:


A jogi érdek valószínűsítése a törvényességi felügyeleti eljárásban
2019. július 19.

A jogi érdek valószínűsítése a törvényességi felügyeleti eljárásban

A cégtörvény szerinti törvényességi felügyeleti eljárás iránti kérelem elutasítandó, ha a kérelmező jogi érdekét nem valószínűsíti. A cégnyilvántartás közhitelessége biztosításának célja közvetlen jogi érdek nélkül a kérelem érdemi vizsgálatát nem teszi lehetővé. A cégbíróság ugyanakkor hivatalból vizsgálhatja az eljárás lefolytatásának szükségességét, de eljárását a kérelmező nem kényszerítheti ki – a Kúria eseti döntése.

Zaklatta a romákat a tiszavasvári önkormányzat
2019. július 18.

Zaklatta a romákat a tiszavasvári önkormányzat

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (EBH) megállapította, hogy a Tiszavasvári Önkormányzat megsértette az egyenlő bánásmód követelményét és zaklatta a szegregátumban élő helyi kisebbséget, amikor az önkormányzat munkatársai a Becsület  Légiója egyesülettel együtt tartottak bejárást és ellenőrzést a kisebbség által lakott településrészen.

Jogegységi határozat keresetlevelek visszautasításáról
2019. július 16.

Jogegységi határozat keresetlevelek visszautasításáról

Ha a keresetlevél visszautasításáról rendelkező végzés ellen benyújtott fellebbezés elbírálása során egyértelműen megállapítható, hogy a visszautasítás feltételei nem állnak fenn és a keresetlevél perfelvételre alkalmas, a másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság végzését megváltoztatja és a keresetlevél visszautasítását mellőzi. A másodfokú bíróság akkor is így rendelkezik, ha a felperes a fellebbezésében a végzés hatályon kívül helyezését kéri, de a fellebbezés tartalma szerint azt állítja, hogy a keresetlevele perfelvételre alkalmas.