Veszélyhelyzet – marad a digitális oktatás az iskolákban Koronavírus Veszélyhelyzet


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Az iskolák főszabály szerint 2020. június 2. és 2020. június 15. között továbbra is tantermen kívüli, digitális munkarend szerint működnek. Emellett bemutatjuk a köznevelési intézmény működési engedély iránti kérelmének benyújtási határidejére és a pedagógusminősítési eljárások lefolytatására, országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésekre vonatkozó megváltozott szabályokat.

Az iskolák 2020. júniusi működése

Míg 2020. május 25-étől Budapesten kívül, 2020. június 2-ától pedig már Budapesten is kinyitnak a bölcsődék, óvodák, az iskolák főszabály szerint a 220/2020. (V. 22.) Korm. rendelet alapján 2020. június 2. és 2020. június 15. között továbbra is tantermen kívüli, digitális munkarend szerint működnek azzal, hogy a tantermen kívüli, digitális munkarend tapasztalatai alapján egyéni vagy kiscsoportos foglalkozás szervezhető a tanulók felzárkóztatása céljából.

2020. június 2. és 2020. június 26. között minden általános és középfokú iskola megszervezi a tanulók felügyeletét. Ennek keretében napközi, szakkör, sportfoglalkozás, egyéni vagy csoportos felzárkóztató foglalkozás, fejlesztőfoglalkozás, egyéni vagy csoportos tehetségfejlesztő foglalkozás tartható. Ha a tanuló a lakóhelyétől eltérő településen jár iskolába, és a saját intézményében nem tud tanulófelügyeletben részt venni, felügyeletének ellátását a lakóhelye szerinti településen működő iskola nem tagadhatja meg.

E szabályokkal szemben a szakképzést folytató iskolák 2020. június 2-ától a veszélyhelyzetet megelőzően alkalmazott nappali vagy esti munkarendben, vagy tantermen kívüli, digitális munkarendben egyaránt működhetnek az iskola vezetőjének döntése szerint.

Az intézményi gyermekétkeztetés terén a rendelet rögzíti, hogy azt az iskolákban 2020. június 26-áig a tanítási év szabályai szerint kell biztosítani. A felügyeletet igénybe nem vevő tanulók számára a szünidei gyermekétkeztetést a tanítási szünetre vonatkozó szabályok szerint kell biztosítani.

Az iskolai tanulófelügyeletben részt vevő gyermekek, tanulók számáról az iskolák naponta szolgáltatnak adatot a KIR rendszer használatával.

A köznevelési intézmény működési engedély iránti kérelmének benyújtási határideje

A 221/2020. (V. 22.) Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzetre tekintettel a működési engedély iránti kérelem

a) új iskola indítása esetén, valamint

b) nevelési-oktatási intézmény átalakítása (beolvadás, összeolvadás, különválás, kiválás), megszüntetése, átszervezése, fenntartói jogának átadása esetén

június 20-a helyett 2020-ban június 30-áig nyújtható be a kormányhivatalhoz. Az engedélyezési eljárásra vonatkozó ügyintézési határidő harminc nap.

Ha jogszabály az iskola pedagógiai programjának részeként a szakképzésről szóló törvény szerinti programkövetelménynek való megfelelés biztosítását írja elő, a programkövetelményre vonatkozó javaslatot 2020. május 23-át követő naptól lehet benyújtani a szakképzésért felelős miniszternek.

A pedagógusminősítési eljárások lefolytatása, országos pedagógiai-szakmai ellenőrzések

A 222/2020. (V. 22.) Korm. rendelet rendelkezése értelmében a veszélyhelyzet miatt

a) a Gyakornok minősítő vizsgát (ideértve a pedagógus szakképzettséggel vagy szakképesítéssel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott személy helyi értékelési szabályzat alapján lebonyolított minősítő vizsgáját is),

b) a Pedagógus II. fokozat megszerzésére irányuló minősítési eljárásban a foglalkozás vagy az óra látogatást és a portfólióvédést, valamint

c) a Mesterpedagógus fokozatra irányuló pályázati eljárásban a mesterpedagógusi pályázat bemutatást és védést

a 2020/2021. tanítási év végéig kell megszervezni, ha annak eredeti időpontja a veszélyhelyzet időtartamára esne.

A gyakornoki idő meghosszabbodik az eljárás lezárultának időpontjáig.

Ettől eltérően

a) a Pedagógus I. fokozatot célzó minősítő vizsgán részt vevő pedagógusok közül annak, akinek határozott időre szóló közalkalmazotti kinevezése vagy munkaszerződése 2020. augusztus 31-ig jár le, vagy

b) az a Pedagógus I. vagy Pedagógus II. fokozatot célzó minősítő vizsgán vagy minősítési eljárásban részt vevő pedagógus, aki 2020. szeptember 1-jét követően szülési szabadságot vagy gyermek gondozása, ápolása céljából fizetés nélküli szabadságot vesz igénybe,

és a minősítő vizsgát vagy a minősítési eljárást 2018-ban vagy 2019-ben megkezdte, az Oktatási Hivatalhoz 2020. június 10-ig nyújthat be kérelmet, ami alapján a Hivatal 2020. július 31-ig megszervezi a minősítő vizsgát vagy minősítési eljárást.

A minősítő vizsga és minősítési eljárás részei:

a) a portfólió feltöltése,

b) a portfólió előzetes vizsgálata,

c) a tantermen kívüli digitalis munkarend keretei közt megvalósított foglalkozás vagy tanóra terve, tematikus terve, a foglalkozás- vagy tanórareflexió elektronikus úton történő megküldése a minősítés kijelölt időpontja előtt legalább tíz nappal a minősítő bizottság tagjai számára (ha a munkakör részét képezi foglalkozás, tanóra megtartása – kivéve az óvodapszichológus,

iskolapszichológus, pszichológus közvetlen pszichológiai foglalkozását),

d) az információk értékelése, a feltöltött portfólió és a megfogalmazott kérdéseknek a minősítés

kijelölt időpontja előtt legalább öt nappal a pedagógus részére történő eljuttatása, az általa a kérdésekre adott válaszok elektronikus megküldése a minősítés kijelölt időpontjáig a minősítő bizottság tagjai számára, valamint

e) a válaszok alapján a végleges értékelés elkészítése.

Az előre nem látható, elháríthatatlan oknál fogva elmaradt 2019. évi minősítő vizsgát és minősítési eljárást a 2020. évben 2020. december 31-ig kell megszervezni.

A 2020. évre kiadott országos pedagógiai-szakmai ellenőrzési tervet nem kell alkalmazni, az elmaradt szakmai ellenőrzéseket a 2021-es tervben szerepeltetik, melyet a Hivatal a 2019/2020. tanév végéig készíti el.

Legyen mindig naprakész! Keresse a veszélyhelyzettel és a koronavírussal kapcsolatos legfrissebb joganyagokat a net.jogtar.hu oldalon és az uj.jogtar.hu oldalon. Minden,  a veszélyhelyzetben érvényesülő jogalkotással és jogalkalmazással kapcsolatos információt egy helyen megtalál a jogaszvilag.hu Koronavírus-info rovatában.

A KPMG Legal Tóásó Ügyvédi Iroda által összeállított Adatvédelmi kisokosból mindent megtudhat a cégek járványhelyzetben érvényesülő jogairól és kötelezettségeiről!


Kapcsolódó cikkek