Veszélyhelyzet – Budapest újranyitásának részletszabályai és a közegészségügyi kényszerengedély Koronavírus


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Hétfőtől megszűnik a kijárási korlátozás Budapesten, részletesen bemutatjuk, hogy minderre milyen védelmi intézkedések mentén kerül sor. Bemutatjuk továbbá a közegészségügyi kényszerengedély részletszabályait is.

Megszűnik a kijárási korlátozás Budapesten is

A miniszterelnök bejelentését követően kihirdették a 211/2020. (V. 16.) Korm. rendeletet, ami Budapest vonatkozásában tartalmazza a védelmi intézkedéseket.

A rendelet értelmében 2020. május 18-án Budapest vonatkozásában is megszünteti a Kormány a kijárási korlátozásokat. Továbbra is figyelemmel kell azonban lenni arra, hogy mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést (kivéve a közös háztartásban élők) a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méteres védőtávolságot tartani. Az üzletben történő vásárlás és tömegközlekedési eszközökön való tartózkodás során továbbra is kötelező lesz a szájat és az orrot eltakaró eszközt (orvosi maszk, sál, kendő) viselni. Ezen intézkedések figyelembe vétele mellett a közterületek, parkok és szabadtéren lévő játszóterek is látogathatóvá válnak.

Az idősek védelme

Továbbra is alkalmazandó szabály, hogy a 65. életévét betöltött személyek az élelmiszerüzletet, drogériát, gyógyszertárat, gyógyszert, gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletet 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben látogathatják. Rajtuk kívül ebben az időszakban csak az ott foglalkoztatottak tartózkodhatnak ezeken a helyeken. A piacok nyitva tartásának rendjéről és a piacnak a 65. életévüket betöltött személyek általi látogatásának rendjéről a kerületi önkormányzatok jogosultak szabályozni, azzal, hogy a piac nyitva tartása alatt olyan kizárólagos látogatási idősávot kell megállapítaniuk, amely alatt a piacot kizárólag 65. életévüket betöltött személyek látogathatják.

Az üzletek, éttermek, fürdők és egyéb intézmények

A korlátozás megszűnésével valamennyi üzlet nyitva tarthat és a vásárlók által látogathatóvá válik. Budapesten a vendéglátó üzlet (étterem, kávézó, cukrászda, büfé, presszó) kerthelyiségében vagy teraszán a tartózkodás és a megrendelt étel, illetve ital elfogyasztása megengedett. A vendéglátó üzleten belül csak az ott foglalkoztatottak tartózkodhatnak. Kivételt képez ez alól az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása. A vendéglátó üzletben a védőtávolság betartását asztaltársaságonként kell érteni. A vendéglátó üzlet üzemeltetőjének 2020. május 18. és 2020. szeptember 1. között nem kell a közterület-használati díjat megfizetnie a vendéglátó üzlet közterületen működő terasza után.

A hűtő-fűtő berendezésekkel kapcsolatban rögzíti a 213/2020. (V. 16.) Korm. rendelet, hogy a fokozott fertőzésveszélyre való tekintettel a vendéglátó üzletben főszabályként kizárólag a külső levegő beszívással rendelkező hűtő-fűtő berendezés használható, belső levegőkeringetésű berendezés használata tilos. Ez a tilalom nem terjed ki azokra a helyiségekre, amelyekben a berendezés használata az ott tárolt nyersanyagok állagának a megóvása, vagy az ott működtetett eszközök zavartalan működtetése miatt elengedhetetlenül szükséges, valamint az UV-sterilizáló technológiával ellátott berendezésre.

A strand, a szabadtéri fürdő, valamint a szabadtéri múzeum és az állatkert nyitva tarthat és látogatható, a szolgáltatások szabadon bárki által igénybe vehetők, a szolgáltatás biztosítása céljából működő üzlet nyitva tarthat és látogatható. A védőtávolság megtartásához szükséges feltételek biztosításáról a hely üzemeltetője gondoskodik.

A rendezvényekre vonatkozó szabályok

A rendezvények vonatkozásában a veszélyhelyzeti rendelet korlátozásai alapvetően érvényben maradnak, azzal, hogy a vallási közösség szertartása, továbbá a polgári házasságkötés és temetés, valamint 2020. június 15-től, ha a résztvevők száma nem haladja meg a 200 főt, a temetést, valamint a házasságkötést követő családi rendezvény megtartható. 2020. június 15. napjától a házasságkötés és a házasságkötést követő családi rendezvény vendéglátó üzletben, valamint szálláshelyen is megtartható és azon zenés szolgáltatás biztosítható, a kötelező védőtávolság betartásával.

A felsőoktatási intézmények

A felsőoktatási intézmény a hallgatók által a rektor döntése szerinti rendben látogatható. A kollégium hallgatók általi látogatása továbbra is tilos. A védőtávolság megtartásához szükséges feltételek biztosításáról a rektor gondoskodik.

Szabálysértés a védelmi intézkedések megsértése

Szabálysértést követ el, aki ezeket a védelmi intézkedéseket, valamint a védőtávolság megtartásához szükséges feltételek biztosítására vonatkozó szabályokat megszegi. A szabálysértés esetén a pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint. Szabálysértés esetén a helyszíni bírság összege ötezer forinttól százezer forintig, a szabálysértés ismételt elkövetése esetén százötvenezer forintig terjed.

A belföldi hasznosításra szolgáló közegészségügyi kényszerengedélyről

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) az egészségügyi válsághelyzettel összefüggő belföldi szükségletek kielégítése céljából a 212/2020. (V. 16.) Korm. rendelet alapján közegészségügyi kényszerengedélyt ad

a) szabadalmi vagy kiegészítő oltalom alatt álló gyógyszer vagy hatóanyag, szabadalmi oltalom alatt álló orvostechnikai eszköz vagy vizsgálati készítmény (a továbbiakban együtt: egészségügyi termék), vagy

b) egészségügyi termék előállításához szükséges, szabadalmi oltalom alatt álló eljárás, berendezés vagy eszköz hasznosítására.

A közegészségügyi kényszerengedély alapján a kényszerengedélyes az egészségügyi terméket, eljárást, berendezést vagy eszközt kizárólag belföldi szükségletek kielégítése céljából hasznosíthatja. A közegészségügyi kényszerengedély nem ad kizárólagos jogot a hasznosításra, a

kényszerengedélyes a kényszerengedély alapján hasznosítási engedélyt nem adhat.

A közegészségügyi kényszerengedély időtartamát az SZTNH a gyógyszerészeti államigazgatási szerv tájékoztatása alapján az egészségügyi válsághelyzet kezelésére alkalmas szükségletekre tekintettel állapítja meg azzal, hogy közegészségügyi kényszerengedély legfeljebb 2021. március 31. napjáig adható. A közegészségügyi kényszerengedélyért a szabadalmasnak megfelelő díj jár, amit az SZTNH állapít meg. A díjnak arányban kell állnia azzal a díjjal, amelyet a közegészségügyi kényszerengedélyesnek a szabadalmassal kötött hasznosítási szerződés alapján fizetnie kellene.

A közegészségügyi kényszerengedélyes a közegészségügyi kényszerengedélyről az SZTNH-hoz címzett nyilatkozattal bármikor lemondhat. A közegészségügyi kényszerengedély az arról való lemondással, a határozott idő lejártával, vagy a szabadalmi vagy kiegészítő oltalom megszűnésével megszűnik. Lemondás vagy határozott idő letelte miatti megszűnés esetén a közegészségügyi kényszerengedélyes által jogszerűen forgalomba nem hozott egészségügyi termék, vagy egészségügyi termék előállításához szükséges eljárás, berendezés vagy eszköz megsemmisítését a gyógyszerészeti államigazgatási szerv rendeli el. Mindez nem alkalmazandó, ha a közegészségügyi kényszerengedélyes a határozott idő letelte előtt újabb, az egészségügyi termékek előállítását megalapozó közegészségügyi kényszerengedéllyel azonos tárgyi hatályú közegészségügyi kényszerengedélyt szerez.

Ha a közegészségügyi kényszerengedély alapján előállított egészségügyi termék forgalomba hozatala törvény alapján hatósági engedélyhez kötött, az engedélyező hatóság az engedélyezésre irányuló eljárásában a kényszerengedélyben foglaltakat a kérelem elbírálása során bizonyítottnak tekinti. A közegészségügyi kényszerengedély alapján előállított egészségügyi termékeket a szabadalmas által előállított terméktől egyedi jelzéssel kell megkülönböztetni. A csomagoláson és a kapcsolódó iratokon fel kell tüntetni, hogy előállítására a kényszerengedély alapján, kizárólag belföldi forgalmazás céljából került sor. Ha a jogosult ennek nem tesz eleget, a gyógyszerészeti államigazgatási szerv az egészségügyi termék átcsomagolására kötelezi.

A szabadalmi oltalom alatt álló egészségügyi termék vagy egészségügyi termék előállításához szükséges eljárás, berendezés vagy eszköz jogosulatlan hasznosításáért a szabadalmas kártérítést követelhet.

A közegészségügyi kényszerengedély iránti kérelemre az iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló jogszabályban meghatározott díjat kell fizetni a kérelem benyújtásával egyidejűleg. Ennek elmaradása esetén a kérelmet visszavontnak kell tekinteni. Az SZTNH a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül értesíti a kérelemben érintett szabadalmast annak a tényéről, hogy találmánya tekintetében kényszerengedély megadása iránt kérelmet nyújtottak be. Az SZTNH döntéséig a közegészségügyi kényszerengedély kérelmezőjével szemben a kérelemben megjelölt szabadalommal vagy kiegészítő oltalmi tanúsítvánnyal kapcsolatban folyó bitorlási pert, és az ahhoz kapcsolódó ideiglenes intézkedést fel kell függeszteni.

Ha a kérelem nem felel meg a feltételeknek, a kérelmezőt hiánypótlásra, illetve nyilatkozattételre kell felhívni. Ha a kérelmet a hiánypótlás, illetve nyilatkozat ellenére sem elégíti ki a követelményeket, el kell utasítani. Ha a kérelmező a hiánypótlási felhívásra a kitűzött határidőn belül nem válaszol, a kérelmet visszavontnak kell tekinteni.

Az SZTNH tárgyalás tartása nélkül határoz a közegészségügyi kényszerengedély megadásáról vagy a kérelem elutasításáról. A döntést írásba foglalja és közli a kérelmezővel. A döntésről az SZTNH a szabadalmast a döntés meghozatalától számított nyolc napon belül értesíti. A közegészségügyi kényszerengedélyt be kell jegyezni a szabadalmi vagy a kiegészítő oltalmi tanúsítványokról vezetett lajstromba, és arról hatósági tájékoztatást kell közölni az SZTNH hivatalos lapjában.

Az SZTNH döntése elleni jogorvoslat vonatkozásában a szabadalmi törvény rendelkezései az irányadóak azzal, hogy a megváltoztatási kérelemnek a megadott közegészségügyi kényszerengedély tekintetében halasztó hatálya nincs. A gyógyszerészeti államigazgatási szervnek a kényszerengedély időtartama alatt, a kényszerengedély alapján előállított gyógyszerrel összefüggő döntéseivel szemben indított perben azonnali jogvédelemnek nincs helye.

Legyen mindig naprakész! Keresse a veszélyhelyzettel és a koronavírussal kapcsolatos legfrissebb joganyagokat a net.jogtar.hu oldalon és az uj.jogtar.hu oldalon. Minden,  a veszélyhelyzetben érvényesülő jogalkotással és jogalkalmazással kapcsolatos információt egy helyen megtalál a jogaszvilag.hu Koronavírus-info rovatában.

A KPMG Legal Tóásó Ügyvédi Iroda által összeállított Adatvédelmi kisokosból mindent megtudhat a cégek járványhelyzetben érvényesülő jogairól és kötelezettségeiről!


Kapcsolódó cikkek

2020. május 16.

Veszélyhelyzet – Budapest kivételével hétfőtől kinyitnak a játszóterek, szálláshelyek, megnyitnak a vendéglátó üzletek belső részei

Budapest kivételével az ország többi részén további enyhítések jönnek hétfőtől a vendéglátók, szálláshelyek, játszóterek és családi rendezvények (esküvő, temetés) tekintetében. A veszélyhelyzetre miatt automatikusan hosszabbodnak az építési engedélyek. Csökkennek a légijárműiparban tevékenykedő vállalkozások közteher kötelezettségei.