Visszaható hatályú eltérő rendelkezést nem lehet kiterjesztően értelmezni


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Jogszabály a hatálybalépését megelőző időre eltérő rendelkezés hiányában nem állapíthat meg kötelezettséget. Visszaható hatályú eltérő rendelkezést nem lehet kiterjesztően értelmezni – a Kúria eseti döntése.

Ami a tényállást illeti, a felperes igazságügyi alkalmazotti szolgálati jogviszonya 2017. december 30-án megszűnt. A felperes 2017. május 1-jén szerzett jogosultságot a 40 éves jubileumi jutalomra, ami alapján öthavi illetményének megfelelő juttatást kellett számára fizetni. A kifizetéskor havi 394 610 Ft volt az illetménye, így az alperes 1 973 500 Ft jubileumi jutalmat fizetett számára. Jogszabályváltozás miatt a felperes 2017. szeptember 1-jével magasabb fizetési osztályba került, illetménye 582 849 Ft-ban lett. A munkáltató 2017. január 1-jétől 2017. augusztus 31-ig terjedő időtartamra 1 505 912 Ft illetménykülönbözet megfizetéséről rendelkezett. A felperes azt kérte, hogy a korábbi illetmény alapulvételével kifizetett jubileumi jutalom és az újabb illetmény alapján őt megillető összeg közötti különbözetet az alperes fizesse meg neki. Az alperes szerint a 2017. január 1-je és augusztus 31-e között kifizetett illetmény alapján számítandó juttatásokat (jubileumi jutalom, társadalombiztosítási ellátás, ügyeleti díj) nem érinti a visszamenőlegesség, mivel az nem illetmény.

A kereset tartalma

A felperes a jubileumi jutalom különbözet és késedelmi kamata megfizetésére kérte kötelezni az alperest. Álláspontja szerint 2017-ben módosították az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról törvényt, melyek következtében illetménye 2017. január 1-jétől kezdődően visszamenőlegesen emelkedett, így szerinte a 2017 májusában megállapított jubileumi jutalom alapjául is ezt az összeget kellett volna figyelembe venni.

Az alperes érvelése szerint az igazságügyi alkalmazottat a módosító törvény szerint 2017. január 1-jétől kezdődően kellett az új szabályoknak megfelelően besorolni és illetményüket megállapítani. E rendelkezés egy kivételes szabálynak minősül, azt nem lehetett alkalmazni az illetményen kívül az igazságügyi dolgozók javadalmazásának egyéb elemeire. Amennyiben a jogalkotó szándéka az lett volna, hogy az egyéb elemekre is alkalmazzák, arról külön kellett volna rendelkeznie.

Az első- és másodfokú eljárás

A közigazgatási és munkaügyi bíróság kötelezte az alperest, hogy fizesse meg az illetmény-különbözetet. Álláspontja szerint a törvény IX. fejezete szól az igazságügyi alkalmazottak javadalmazásáról, mely szabályok között rendelkezik a jubileumi jutalom fizetéséről is, így a törvény a jubileumi jutalmat illetménynek minősíti. Mivel a felperes illetményét a módosítás alapján 2017. január 1-jétől visszaható hatállyal kellett megállapítani, mindez érinti a felperes jubileumi jutalomként kifizetett illetménye mértékét is. Ennek megfelelően az alperes a korábban már megfizetett összeg, s az új illetménnyel számított összeg közötti különbözet megfizetésére köteles.

A másodfokon eljárt törvényszék az elsőfokú ítéletet pontosítással helybenhagyta. Kifejtette, hogy az elsőfokú ítéletben szereplő értelmezéssel szemben a jogszabályból nem következik, hogy a jubileumi jutalom illetmény, a meghatározott mértékű illetményre utalás csupán összegszerűségi szabály a jubileumi jutalom megállapítása körében. A jubileumi jutalom önmaga nem illetmény, de összegszerűsége az illetmény összegéhez kötődik, abból számítandó. Mivel a módosító törvény visszamenőleges hatállyal rendelkezett az illetmény emeléséről, így a felperes jogosulttá vált az illetmény-különbözetre és az az alapján számítandó juttatások különbözetére is. Bár az az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló törvény új rendelkezése nem nevesítette külön a jubileumi jutalmat, de az illetményt igen, így az az illetmény alapján számítandó jubileumi jutalom összegére is kihatott.

A felülvizsgálati indítvány tartalma

Az alperes érvelése szerint a másodfokú bíróság önmagának ellentmondó megállapításokat tett. Tényként állapította meg, hogy a jubileumi jutalom nem minősül illetménynek, illetve a törvény nem sorolja a jubileumi jutalmat olyanként, melyet visszamenőlegesen kellene az igazságügyi alkalmazottak számára megállapítani, és jogszabályi hivatkozás nélkül jutott arra a következtetésre, hogy ennek ellenére jogosulttá vált a felperes a jubileumi jutalom különbözetre. Így a bíróság nem tett eleget indokolási kötelezettségének. A jogalkotási törvény szerint a jogszabály eltérő rendelkezés hiányában hatálybalépését megelőző időre nem állapíthat meg kötelezettséget. Jelen esetben az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló törvény új rendelkezése eltérően rendelkezett, de kizárólag a besorolás, az illetmény és a szabadság megállapítása tekintetében. Ez az eltérő rendelkezés nem értelmezhető kiterjesztően. Amennyiben a jogalkotó a visszaható hatályt nemcsak az illetményre, de a javadalmazás többi elemére, vagy valamelyik másik elemeire is alkalmazni kívánta volna, úgy arról külön rendelkezett volna. Az illetmény utólagos visszaható hatályú emelése azonban nem alapozza meg a számításon alapuló juttatások módosítását.

A Kúria megállapításai

A Kúria megalapozottnak találta a kérelmet. Kiemelte, hogy a másodfokú bíróság szerint bár a törvény új rendelkezése nem nevesíti külön a jubileumi jutalmat a visszamenőleges hatállyal módosuló juttatások között, az illetmény visszamenőleges hatályú emelése a jubileumi jutalom összegére is kihat. Mivel a törvényszék ennek jogszabályi indokát nem adta, így ítélete e körben nem felel meg a polgári perrendtartásban előírt indokolási kötelezettségének.

Mindezek alapján a jogerős ítélet sérti a jogalkotási törvény rendelkezéseit, miszerint jogszabály a hatálybalépését megelőző időre eltérő rendelkezés hiányában nem állapíthat meg kötelezettséget. Az eltérő rendelkezést nem lehet kiterjesztően értelmezni és a visszaható hatályt nem lehet egyéb javadalmazásokra, így a jubileumi jutalomra is alkalmazni. Amennyiben a jogalkotó szándéka az lett volna, hogy a módosító hatálybalépését megelőző időszakra a jubileumi jutalom vonatkozásában is alkalmazni kelljen az új javadalmazásra vonatkozó szabályt, úgy erről kifejezetten rendelkeznie kellett volna. Több juttatásnak, illetve kötelezésnek a számítási alapja az illetmény (például végkielégítés, betegszabadság, készenléti díj, kártérítés), önmagában azonban a számítási alap mértékének megváltozása nem eredményezheti a korábban megállapított juttatás, illetve kötelezés mértékének visszaható hatályú módosítását is.

A Kúria a jogerős ítéletet hatályon kívül helyezte, az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatta és a felperes keresetét elutasította.

Az ismertetett döntés (Kúria Mfv.II.10.021/2019.) a Kúriai Döntések 2020/6. számában 183. szám alatt jelent meg.

Releváns jogszabályhely: 2010. évi CXXX. törvény 2. § (1) bekezdés, 15. § (1) bekezdés.


Kapcsolódó cikkek

2020. július 14.

Holnaptól hatályba lépnek az utazási korlátok

Vasárnap délelőtt hirdette ki a Kormány a 341/2020. (VII. 12.) Korm. rendeletet, melyben a járványügyi készültségi időszakban ismételten utazási korlátozásokat vezetnek be a holnapi naptól.