Fagyaszd be!


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A hitelező követelésének az adós külföldi bankszámláján tárolt pénzeszközeivel való biztosítása eddig egy bonyolult és hosszadalmas gyakorlat részét képezte, de egy új európai uniós rendelet ezt megváltoztatja.

 


Tegyük fel, hogy egy német bank kölcsönt nyújt egy magyar adósnak egy olyan hitelszerződés keretében, amit a német jog szabályoz. Előáll azonban egy olyan helyzet, hogy a magyar adós nem törleszti tovább a német bank felé fennálló tartozását. Ebben az esetben a német banknak, ahhoz, hogy kikényszerítse a követelését, szüksége van egy Németországban kibocsátott határozatra, amit Magyarországon kell kikényszerítenie. Minden, az adós pénzeszközeinek biztosítási intézkedés alá vonására irányuló lépés tipikusan a pénzeszköz fekvésének helye szerinti tagállam joghatósága alá esik, vagy egy hosszadalmas elismerési eljárás tárgyát képezi. A követelés kikényszerítése érdekében tett helyi jogi lépések igénybevétele során a külföldi hitelezők általában rosszabb helyzetbe kerülnek, mint a helyiek. A fenti példával élve, amíg a német hitelező követelése Németországban megfelelő módon biztosítottá válik, valamint a német hitelező tájékozódik a lehetséges intézkedésekről és megteszi a szükséges lépéseket, addigra előfordulhat, hogy más helyi hitelezők az adós eszközeinek többségével saját követeléseiket biztosítják.

Az ideiglenes számlazárolásról szóló rendelet egy tagállamközi, kötelező erejű és közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogi eszközről rendelkezik, az úgynevezett ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés eljárásról („European Account Preservation Order”, a továbbiakban: számlazárolási végzés vagy végzés), ami által a hitelezőnek lehetősége nyílik az adós bankszámláján tartott pénzeszközeinek hatékony és gyors zárolására addig, amíg a jogerős határozat végrehajtásra nem kerül. Az Európai Parlament és a Tanács rendelete 2014-ben lett elfogadva és 2017. január 18-án lépett hatályba. A rendelet alapján a hitelezőknek lehetőségük nyílik esetleges követeléseikkel kapcsolatban számlazárolási végzés kibocsátását kérni, ami közvetlenül végrehajtható valamennyi EU-tagállamban. Ilyen módon a fenti példa szerinti német bank a joghatósággal rendelkező bíróságtól kérheti a számlazárolási végzés kibocsátását, amit az adós bankszámláját vezető magyar banknak végre kell hajtania, ez alapján pedig zárolásra kerül a magyar adós bankszámláján tartott összeg.

A rendelet alkalmazása

Az ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés eljárást igénybe lehet venni az Európai Unió valamennyi tagállamában Dánia és az Egyesült Királyság kivételével. Az egyesült királyságbeli és a dán bíróságok nem bocsáthatnak ki számlazárolási végzést, valamint számlazárolási végzés nem kérhető az érintett két államban vezetett bankszámlák vonatkozásában.

A rendelet hatálya pénzbeli követeléssel kapcsolatos polgári-, valamint kereskedelmi tagállamközi ügyekre terjed ki. A számlazárolási végzésre irányuló eljárás – a később meghozandó bírósági határozat végrehajtásának biztosítása céljából – a hitelező rendelkezésére áll az ügy érdemére vonatkozó eljárás megindítása előtt vagy az eljárás során is bármikor. A „tagállamközi ügy” fogalma tág, minden olyan esetet magába foglal, ahol a zárolandó bankszámlát más tagállamban vezetik, mint ahol a számlazárolási végzés iránti kérelem ügyében eljáró bíróság található, vagy ahol az adós lakóhelye vagy székhelye található.

Ahhoz, hogy a hitelező számlazárási végzés kibocsátását kérje, nem szükséges, hogy az érdemi ügy vonatkozásában már jogerős határozat vagy közokirat birtokában legyen. A jogerős határozat vagy közokirat azonban további jogokat biztosít a hitelező számára. A közokirat a rendelet szerint valamely tagállamban az alaki követelményeknek megfelelően kiállított vagy bejegyzett okirat, amelynek hitelessége a közokirat aláírására és tartalmára vonatkozik, és valamely hatóság vagy erre feljogosított más szerv által nyert megállapítást.

Joghatóság

A jogerős határozat meghozatala vagy a követeléssel kapcsolatban kibocsátott közokirat létrejötte előtt a számlazárolási végzés kibocsátása iránti kérelmet annál a bíróságnál kell benyújtani, amely az ügy érdemében történő határozathozatalra joghatósággal rendelkezik. Amennyiben az adós adott tagállamban székhellyel vagy lakóhellyel rendelkező fogyasztó, úgy a végzés kibocsátása tekintetében kizárólag az adott tagállam bírósága rendelkezik joghatósággal. A jogerős határozat megszerzése után annak a tagállamnak a bírósága rendelkezik joghatósággal, amelyik tagállamban magát a határozatot hozták.

Jogerős bírósági határozat meghozatala előtt nem lehet számlazárolási végzést kibocsátani olyan bankszámla vonatkozásában, amelyet az adós fogyasztórészére nem EU-tagállamban, az Egyesült Királyságban vagy Dániában vezetnek, még akkor sem, ha például az adós bankszámlája Németországban található. Valamely tagállam bíróságának jogerős határozata birtokában azonban az ilyen számla zárolható.

A számlazárolási végzés kibocsátásával kapcsolatos eljárás

A hitelezőnek a számlazárolási végzés megszerzése érdekében minden esetben bizonyítania kell, hogy fennáll annak a kockázata, hogy a számlazárolást elrendelő végzés hiányában a hitelező adóssal szembeni követelésének későbbi érvényesítése meghiúsulhat, vagy számottevően nehezebbé válhat, és ezért követelése sürgős jogi védelmet igényel. Abban az esetben, amikor a hitelező a határozathozatalt megelőzően kérelmezi a számlazárolási végzés kibocsátását, a kérelemmel együtt bizonyítania kell azt is, hogy jó eséllyel a bíróság érdemben helyt fog adni az adóssal szembeni követelésének.

Az EU-s rendelet hatályba lépése utáni első években számítani lehet arra, hogy a nemzeti bíróságok a jogszabály előírásait eltérően fogják értelmezni

A rendelet hatályba lépése utáni első években számítani lehet arra, hogy a nemzeti bíróságok a rendelet előírásait eltérően fogják értelmezni. A hitelezők akkor fogják ezt számításba venni, amikor dönteni fognak a kölcsönszerződéseikkel kapcsolatban alkalmazandó jogról.

Amennyiben az illetékes bíróság részére beérkezik a teljes kérelem, döntenie kell a számlazárolási végzés kibocsátása felől: azokban az esetekben, amikor nincs beszerezve jogerős határozat, 10 munkanapon belül; 5 munkanapon belül pedig azokban az esetekben, ahol már létezik bírósági ítélet. Amennyiben a hitelező a számlazárolási végzés iránti kérelmet az ügy érdemére vonatkozó eljárás kezdeményezése előtt terjeszti elő, a kérelem előterjesztésétől számított 30 napon belül, vagy a végzés kibocsátásától számított 14 napon belül – amennyiben ez a későbbi határidő – kezdeményeznie kell az eljárást.

A hitelező számlazárolási végzés iránti kérelméről nem lehet tájékoztatni az adóst, csupán a végzés kibocsátása és végrehajtása után. Egyes európai államokban ideiglenes intézkedés elrendelése előtt az adós meghallgatására nem kerülhet sor (például Ausztria, Horvátország és Csehország esetében), más államokban viszont fennáll ennek lehetősége. Számlazárolási végzés kibocsátása előtt az adós meghallgatására nem kerülhet sor.

A számlazárolási végzés végrehajtása

A számlazárolási végzés kibocsátása után a bíróság a végzést kézbesíti a hitelező, valamint azon bank részére, ahol az adós a bankszámláját vezeti. A banknak a végzést haladéktalanul végre kell hajtania. Amennyiben a bank a zárolást elmulasztja és ezzel a hitelezőnek kárt okoz, a kárt a hitelező a banktól követelheti. A bank ilyen jellegű kiterjesztett felelősségéről a bank szerinti tagállam joga rendelkezik, ezért a vonatkozó szabályok jelentősen eltérhetnek egymástól.

A banknak a számlazárolási végzés beérkezését követő három napon belül meg kell erősítenie a végzés végrehajtását. Az adóst csak a visszaigazolás után tájékoztatják a számlazárolási végzésről.

Jogorvoslat

Az adós jogorvoslattal élhet a számlazárolási végzéssel vagy annak végrehajtásával kapcsolatban. A legtöbb esetben az adós a végrehajtás szerinti tagállamban nyújthatja be fellebbezését, de vannak esetek, amikor választhat a végrehajtás szerinti tagállam vagy a végzést kibocsátó tagállam szerinti bíróság között. Figyelemre méltó kivétel, amikor az adós a teljes számlazárolási végzés felülvizsgálatát kéri. Az erre irányuló kérelmét csupán a végzést kibocsátó bíróság szerinti tagállam illetékes hatósága előtt nyújthatja be.

A fenti példával élve ez azt jelenti, hogy a magyar adós mind a magyar, mind a német bíróság előtt felvetheti azt a tényt, hogy a részére kézbesített dokumentumok nem lettek pl. helyesen lefordítva. Amennyiben viszont a teljes számlazárolási végzést támadja meg fellebbezésében, úgy azt a német bíróság előtt kell benyújtania.

Számlainformációk beszerzésére irányuló kérelem

Ahhoz, hogy a hitelező számlazárolási végzés kibocsátását kérje, elegendő az adós bankszámláját vezető bank nevével rendelkeznie, a kérelem előterjesztésekor nem szükséges bankszámlaszámot vagy IBAN számlaszámot szolgáltatnia.

Előfordulhat olyan eset, hogy a hitelezőnek nincs információja arról, hogy az adós melyik banknál vezeti a számláját. Ilyen esetben a hitelező kérelmet terjeszthet elő a bíróságnál, hogy azon tagállam kijelölt hatóságától szerezze be az adós bankszámlájának azonosításához szükséges információkat, amelyben a hitelező úgy véli, hogy az adós a bankszámláját vezeti. Az a hitelező nyújthat be ilyen jellegű kérelmet, akinek már rendelkezésére áll egy végrehajtható bírósági határozat vagy közokirat.

A korábbi példánál maradva, ha a német hitelező már birtokában van a követelésével kapcsolatban egy jogerős bírósági határozatnak vagy egy közokiratnak, de nem tudja, hogy a magyar adós melyik banknál vezeti a bankszámláját, kérheti a német bíróságtól, hogy a bankszámlával kapcsolatos hiányzó információkat szerezze be a magyar hatóságoktól.

Összegzés

Az ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzés egy új uniós eljárás, amely alapján a hitelező meg tudja akadályozni, hogy az adós valamely tagállamban vezetett bankszámláján tartott pénzeszközeinek kivonása veszélyeztesse követelésének későbbi érvényesítését. A rendelet részletes szabályokat tartalmaz az eljárás menetéről, az eltérő tagállami gyakorlatok azonban eltérést okozhatnak az alkalmazásával kapcsolatban. A bankoknak gondoskodniuk kell arról, hogy a számlazárolási végzés megfelelően végrehajtsák, azért, hogy elkerüljék az ennek hiányában okozott károkért való felelősségre vonást. A határokon átnyúló restrukturálások viszont sokkal bonyolultabbá válhatnak, amennyiben a hitelezők elkezdik zárolni a számlákat külföldön kibocsátott számlazárolási végzésekkel.

A Schönherr Hetényi Ügyvédi Iroda szakmai tartalma


Kapcsolódó cikkek

2024. február 28.

A gyermekek jogellenes külföldre vitele

Európai előírások és konkrét nemzeti jogszabályok összevetéséről döntött az EU Bírósága egy különösen érzékeny témában, a gyermekek jogellenes külföldre vitelével kapcsolatban. Lényege a visszavitel iránti kérelmek elbírálására vonatkozó, a gyermekek érdekeit szolgáló gyors eljárások biztosítása.