Foglalkoztatás hallgatói munkaszerződéssel

  • Értesítő a rovat cikkeiről

A felsőoktatásban résztvevő tanulóknak lehetőségük van hallgatói munkaszerződéssel történő munkavégzésre, amelyről a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) rendelkezik. Az ilyen foglalkoztatás esetén azonban eltérő díjazással, adózással és társadalombiztosítási szabályokkal találkozunk, és kérdésként bárkiben felmerülhet az is, hogy a munka törvénykönyvét mennyiben lehet alkalmazni. Ezért érdemes áttekinteni a vonatkozó szabályokat.

Az alábbiak szerint lehet munkát végezni hallgatói munkaszerződéssel

Az Nftv. két részre bontja ezt a kérdést, amelyről a törvény 44.§- a rendelkezik.

Eszerint a hallgató munkaszerződés alapján munkát végezhet a következő esetekben:

a.) a duális képzés képzési ideje alatt külső gyakorlóhelyen, a képzési program keretében, illetve a képzés részeként megszervezett szakmai gyakorlat vagy gyakorlati képzés során az intézményben, az intézmény által alapított gazdálkodó szervezetben vagy külső gyakorlóhelyen,

b.) a képzési programhoz közvetlenül nem kapcsolódóan a felsőoktatási intézményben vagy a felsőoktatási intézmény által létrehozott gazdálkodó szervezetben.

A munka törvénykönyve szabályait alkalmazni kell

A törvény azonban egyértelműen kimondja, hogy a hallgatói munkaszerződés alapján munkát végző hallgató foglalkoztatására a munka törvénykönyvének a rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell. Eszerint például amennyiben fiatal munkavállalóról van szó, abban az esetben napi munkaideje legfeljebb nyolc óra lehet és a több munkaviszony keretében történő munkavégzés munkaidejét össze kell számítani. Ezen túl a fiatal munkavállaló számára legfeljebb egy heti munkaidőkeretet lehet elrendelni, négy és fél órát meghaladó beosztás szerinti napi munkaidő esetén legalább harminc perc, hat órát meghaladó beosztás szerinti napi munkaidő esetén, legalább negyvenöt perc munkaközi szünetet és legalább tizenkét óra tartamú napi pihenőidőt kell biztosítani. A munka törvénykönyve rendelkezik arról is, hogy annak mely szabályai nem alkalmazhatóak, ezek pedig az egyenlőtlen munkaidő-beosztásra vonatkozó heti pihenőnap és heti pihenőidő hátrányos rendelkezései.

A fentiekből következően – egyéb eltérő előírás híján – a hallgatói munkaszerződés alapján foglalkoztatott hallgatót az általános szabályok szerint megilleti a szabadság, sőt a betegszabadság is.

[htmlbox Tanulmányi_szerződés]

 

A hallgató díjazása

A díjazás tekintetében a törvény szerint szintén eltérő a képzési program keretében, vagy az attól teljesen függetlenül végzett hallgatói munka.

a.) A duális képzés képzési ideje alatt külső gyakorlóhelyen, képzési program keretében, illetve a képzés részeként megszervezett szakmai gyakorlat vagy gyakorlati képzés keretében foglalkoztatott hallgató esetén a következő szabályok vonatkoznak a hallgató díjazására:

A törvény szerint a hallgatót díjazás illetheti, illetve a hat hét időtartamot elérő egybefüggő gyakorlat ideje alatt, valamint a duális képzés képzési ideje alatt díjazás illeti, amelynek mértéke legalább hetente a kötelező legkisebb munkabér (vagyis minimálbér) tizenöt százaléka. Ennek jelenlegi mértéke pedig 16 650,- Ft.

2.) Képzési programhoz közvetlenül nem kapcsolódó tevékenységre foglalkoztatott hallgató esetén:

Itt a felek megállapodása a döntő. Vagyis a hallgató díjazása közös megegyezéssel kerül kialakításra, melynek ellenében a hallgató által e jogviszonyban létrehozott dolgok tulajdonjoga, illetve a szellemi alkotásokhoz fűződő vagyoni jogok - eltérő megállapodás hiányában - a felsőoktatási intézményre, illetve az általa létrehozott gazdálkodó szervezetre az átadással átszállnak.

A fentiektől eltérően a képzési programhoz kapcsolódó szakmai gyakorlatra költségvetési szervnél hallgatói munkaszerződés és díjazás nélkül is sor kerülhet, azonban fontos tudni, hogy a hallgatót ez esetben is megilletik mindazon jogok, amelyeket a munka törvénykönyve biztosít a munkavállalók részére. Ezen túl lényeges az is, hogy a gyakorlati képzésben részt vevő hallgatóval e tevékenységére tekintettel megállapodást kell kötni.

A doktoranduszokra eltérő szabályok vonatkoznak

A doktorandusz oktatási és kutatási tevékenységére kötött munkaszerződésre vonatkozóan a fenti szabályoktól eltérően rendelkezik a törvény.

Eszerint a doktorandusz a tanulmányi kötelezettségeinek keretében a heti teljes munkaidő húsz százalékának megfelelő időtartamban az intézmény oktatási, tudományos tevékenysége körében munkavégzésre kötelezhető. Azonban a doktorandusz által végzett valamennyi munka egy félév átlagában nem haladhatja meg a heti teljes munkaidő ötven százalékát. Ehhez kapcsolódóan munkaidő-beosztását oly módon kell meghatározni, hogy vizsgázási és a vizsgára történő felkészülési kötelezettségeinek eleget tudjon tenni.

A törvény a doktoranduszokra vonatkozóan is megszabja a díjazás alsó határát, mely szintén a minimálbérhez kötődik. Így az általuk végzett munka díjának havi összege, a teljes munkaidő ötven százalékának megfelelő idejű foglalkoztatás esetén nem lehet kevesebb, mint a legkisebb kötelező munkabér, eltérő idejű foglalkoztatás esetén ennek időarányos része.

 

A díjazás utáni adózási és járulékfizetési kötelezettség

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú mellékletének 4.1.2. pontja alapján adómentes a nappali tagozaton a gyakorlati képzés idejére, duális képzés esetén az elméleti és a gyakorlati képzés idejére kifizetett juttatás, díjazás értékéből havonta a hónap első napján érvényes havi minimálbért meg nem haladó része. Az e feletti rész tekintetében a hallgató a törvény szerinti személyi jövedelemadó fizetésére köteles.

Mivel a törvény nem helyezi a kivételek közé a képzési programhoz közvetlenül nem kapcsolódó tevékenységre foglalkoztatott hallgató díjazását, így ebben az esetben a teljes díjazából levonásra kerül a személyi jövedelemadó összege.

A járulékfizetési kötelezettségről a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 11.§- a rendelkezik. Eszerint a biztosítás nem terjed ki a hallgatói munkaszerződés alapján képzési program keretében vagy a képzés részeként megszervezett szakmai gyakorlat vagy gyakorlati képzés keretében foglalkoztatott hallgatóra. Ez azt jelenti, hogy a törvény mentesíti a  biztosítási és járulékfizetési kötelezettség alól azon hallgatókat, akiket ilyen módon foglalkoztatnak. Azonban ebből következően a szakmai gyakorlat időszakára kapott díjazás alapján nem szerez jogosultságot a hallgató pénzbeli egészségbiztosítási ellátásra, álláskeresési ellátásra, nem számít nyugdíj alapjául szolgáló jövedelemnek, és ez az időszak nem eredményez szolgálati időt sem.

Természetesen a járulékfizetésre vonatkozóan is eltérő szabály vonatkozik a hallgató azon díjazására, amelyet a képzési programhoz közvetlenül nem kapcsolódó foglalkoztatás keretében kap, ugyanis ez járulékalapnak minősül, így fennáll a járulékfizetési kötelezettség is.

  • Értesítő a rovat cikkeiről

Kapcsolódó cikkek

  • konyvek

    2014. január 1-jétől módosult a hallgatói munkaszerződés társadalombiztosítási megítélése. A hallgatói munkaszerződések szélesebb körű alkalmazásának ösztönzése érdekében mentesülnek a  biztosítási- és járulékfizetési kötelezettség alól azok a hallgatók, akiket hallgatói munkaszerződés alapján képzési program keretében vagy a képzés részeként megszervezett szakmai gyakorlat vagy gyakorlati képzés keretében foglalkoztatnak. A munkáltatónak sem kell szociális hozzájárulási adót fizetni ezen jogviszonyok alapján.

  • fiatal

    2012. szeptember 1-től hatályba léptek a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) hallgatói munkaszerződésre vonatkozó szabályai. Ennek alapján a képzési program keretében, illetve a képzés részeként megszervezett szakmai gyakorlat vagy gyakorlati képzés során a felsőoktatási intézményben, az intézmény által alapított gazdálkodó szervezetben vagy külső gyakorlóhelyen, a hallgatók csak hallgatói munkaszerződéssel végezhetnek munkát. 

Az irányítópulton gyorsan elérhetőek az új funkciók Irányítópult

Az jogaszvilag.hu új funkciói itt elérhetőek az Ön számára, a megjelenéshez kérjük regisztráljon vagy jelentkezzen be!