“PÁLYAKEZDŐ JOGÁSZ” verseny 2022


A Magyar Ügyvédi Kamara Országos Kamarai Jogtanácsosi Tagozata (OKJT, a „Szervező”) a 2019. évben alapított „Pályakezdő jogász díj” megújításával kamarai jogtanácsosként, jogi előadóként dolgozó pályakezdők részére prezentációs versenyt hirdet.

1. A verseny célja

A verseny célja, hogy lehetőséget adjon a kamarai nyilvántartásba vett jogi előadóként, kamarai jogtanácsosként dolgozó pályakezdők részére kiemelkedő szakmai teljesítményük nyilvános bemutatására a szakmai közönség és egy szakmai zsűri előtt, és a verseny győztese megszerezze a „Pályakezdő jogász díj 2022”. címet.

2. Részvételi feltételek
A versenyre jelentkezhetnek:
• az ügyvédi kamarai nyilvántartásba vett jogi előadók,
• azon kamarai jogtanácsosok, akik jogi szakvizsgájukat 2019. január 1. után szerezték.

3. A prezentáció témája

A jelentkezők az alábbi témák körül választhatnak.

1. A jogászi innováció szerepe a munkáltató szervezetében, működésében – egy megvalósult folyamati, működési ill. technológiai fejlesztés bemutatása.

2. A kamarai jogtanácsosi hivatás kihívásai a következő évtizedben.

3. Ügyvédi tevékenység gyakorlása kamarai jogtanácsosként: az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (Üttv.) 2. § (1) bekezdésének a) illetve c) pontja szerinti tevékenységek gyakorlása a mindennapokban – egy konkrét jogi képviselettel ill. tanácsadással támogatott projekt, peres ill. hatósági ügy bemutatása.

4. A kamarai jogtanácsosi hivatásrend számára releváns egyes közelmúltbeli jogfejlődési-szakmai újdonság(ok) (például az Üttv. vagy új eljárási kódexek jogalkalmazási tapasztalatainak vagy veszélyhelyzeti jogalkotással összefüggő egyes jogalkalmazási kérdéseknek) kritikai bemutatása.

5. Az ügyvédi és a kamarai jogtanácsosi hivatás összevetése.

A Szervező bátorítja a kreatív, gyakorlatias, konkrét példákat tartalmazó, egyedi, szubjektív megközelítést mind a prezentáció tartalma, mind az előadás körében. Ugyanakkor – a témától és saját egyéni preferenciájuktól függően – a jelentkezők választhatnak elméleti, tudományos megközelítést és tehetnek de lege ferenda javaslatokat is.

4. Díjazás

A verseny összdíjazása 1.500.000,- Ft. Ezen túl a verseny győztese átveheti a díjat reprezentáló plakettet és jogosulttá válik a „Pályakezdő jogász díj 2022” cím használatára.

5. A verseny menete, határidők

1. Jelentkezési határidő: 2022. október 15.
2. Előzsűrizés határideje: 2022. október 20.
3. A nyilvános verseny időpontja: 2022. október 27. csütörtök 13:00 Budapesti Ügyvédi Kamara Díszterem (1055 Budapest Szalay u. 7.). A rendezvény a II. Jogtanácsosi Konferencia (a Budapesti Ügyvédi Kamara Jogtanácsosi Tagozata konferenciája) kapcsolódó programjaként kerül megtartásra.
4. Ünnepélyes díjátadó: a Magyar Ügyvéd Nap keretében, 2022. november 19.

6. Jelentkezés

A jelentkezéseket a Szervező az 5.1. pont szerinti határidőben, emailen várja a jogtanacsos@muknet.hu címen.
A jelentkezésről szóló email tartalma:
• Adatok: a jelentkező teljes neve, KASZ száma, elérhetőségei (e-mail cím, mobiltelefonszám), munkáltatójának megjelölése, a jogi diploma és a jogi szakvizsga megszerzésének dátuma.
• A versenyen való részvételre vonatkozó akaratnyilatkozat, és kifejezett nyilatkozat a jelen kiírásban foglalt feltételek, különös tekintettel a szellemi alkotások felhasználására és az adatkezelésre vonatkozó feltételek elfogadásáról.
• A jelentkező rövid szakmai önéletrajza.
• A 3. pont szerinti témák közül a választott téma megjelölése.
• A prezentáció címe, tartalmának rövid szöveges összefoglalása legfeljebb 500 szóban (külön fájlként csatolva).
• Hivatkozások jegyzéke, valamint a prezentáció ill. az abban bemutatott konkrét ügy(ek) tartalmának kialakításában a jelentkezőt támogató mentor(ok) és kollégák felsorolása
• A jelentkező saját megítélésétől függően, szükség szerint: a munkáltató jogi vezetőjének rövid ajánlása a jelentkezéshez kapcsolódóan.

7. Előzsűrizés

Ha a versenyre hatnál több jelentkezés érkezik, a Szervező dönt a nyilvános versenyen résztvevő legfeljebb hat prezentációról; a döntésről a fenti 5.2. pont szerinti határidőben a Szervező értesíti a jelentkezőket. Az előzsűrizés körében a Szervező jogosult bármely jelentkezőtől a prezentációval kapcsolatban tisztázó kérdéseket feltenni és kiegészítő információt kérni.

8. A nyilvános verseny

A jelentkezők vállalják, hogy legkésőbb a nyilvános versenyt megelőző második munkanapon ppt (vagy pptx) formátumban megküldik a Szervezőnek a prezentáció végleges (formázott, animált) változatát.
A jelentkezők vállalják a nyilvános versenyen a prezentáció bemutatását, valamint azt, hogy a nyilvános verseny egészén (az eredményhirdetésig) részt vesznek. A nyilvános versenyen a jelentkezők a prezentációt 15 perces időkeretben ismertetik, majd legfeljebb 10 percben válaszolnak a zsűri helyszínen, szóban feltett kérdéseire.

A zsűri a nyilvános versenyen a prezentációkat követően zárt körben értékeli a prezentációkat tartalmi, formai szempontok, valamint az előadásmód és a feltett kérdésekre adott válaszok alapján, és – a maga által kialakított módszertan (pontozás, szavazás stb.) szerint – megállapítja a verseny győztesét, – saját választása szerint – esetleges további helyezettjeit és az egyes helyezettek pénzdíjazását.

A zsűrizés után a zsűri eredményhirdetést tart: a zsűri elnöke a prezentációkról rövid szóbeli visszajelzést ad, és kihirdeti a verseny győztesét ill. esetleges helyezettjeit és díjazását. A zsűri döntését ezen túl nem köteles indokolni, a zsűri döntésével szemben jogorvoslatnak nincs helye.

9. A zsűri tagjai

1. dr. Bánáti János ügyvéd, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke
2. dr. Haskó Tünde, kamarai jogtanácsos, a Magyar Ügyvédi Kamara Országos Kamarai Jogtanácsosi Tagozatának elnökhelyettese
3. dr. Pettkó-Szandtner Judit, az Unicredit Magyarország Bank Zrt. vezető jogtanácsosa
4. dr. Répássy Róbert, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára
5. dr. Tóth András, a Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese, a Versenytanács elnöke, egyetemi docens
10. Szerzői és személyhez fűződő jogok, adatvédelem, egyéb rendelkezések
A jelentkező a jelentkezéssel elfogadja a jelen kiírásban foglaltakat.
A jelentkező szavatolja, hogy a verseny során benyújtott és nyilvánosan prezentált valamennyi szerzői mű és szomszédos jogi teljesítmény, ill. ezek részei (a „Mű”, „Művek”) tekintetében a jelentkező a szerzői (szomszédos) vagyoni jogok jogosultja, illetve jogszerű felhasználója.

A jelentkező a MÜK részére nem kizárólagos, időbeli és földrajzi korlátozás nélküli, teljes körű, díjfizetési kötelezettség nélküli felhasználási jogot enged a verseny során benyújtott és/vagy nyilvánosan előadott valamennyi Műre. A felhasználási engedély kiterjed a Művek átdolgozására, többszörözésére, terjesztésére, nyilvánosságra hozatalára. A MÜK jogosult további felhasználási engedélyek adására harmadik személyek számára. A MÜK jogosult arra, hogy a Műveket a nyilvánosság számára elérhetővé tegye, azokat kép- és/vagy hangfelvételen rögzítse, adathordozóra másolja. A jelentkező szavatolja, hogy a jelen bekezdés szerinti felhasználási engedély megadására jogosult és hogy harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a jelen bekezdés szerinti felhasználási jogokat, azok gyakorlását korlátozná.

A Szervező a versenyről a (szakmai) nyilvánosság számára tájékoztatást fog adni, amely tartalmazhatja a versenyzők 6. pont szerinti személyes adatait (kivéve az elérhetőségeket); a jelentkezés, az előzsűrizés és a nyilvános verseny során a jelentkező által benyújtottakat/előadottakat, valamint azok tartalmi összefoglalását, kivonatát; továbbá a nyilvános versenyről (ideértve a prezentációkat is), valamint a díjátadóról készült kép- ill. hangfelvételt és a verseny eredményét (ideértve a zsűri értékelésének összefoglalóját).

A jelentkező mindezek ismeretében hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez, valamint a kép- és hangfelvételek felhasználásához a jelen kiírásnak, illetve a mellékletként csatolt Adatkezelési tájékoztatónak megfelelően.

A Szervező fenntartja a jogot a jelen kiírás módosítására és visszavonására és az attól való indokolás nélküli eltérésre, ideértve a nyilvános verseny elhalasztásáról, illetve törléséről szóló döntést is, különös tekintettel a veszélyhelyzet fokozódása vagy a COVID-19 miatt felfutó járványhelyzet okán esetleg szükséges intézkedésekre.Kérdés esetén a jogtanacsos@muknet.hu címre várjuk a megkereséseket.
2022. augusztus 17.

Országos Kamarai Jogtanácsosi Tagozat

A Pályakezdő_OKJT_Verseny_2022_kiírása 


Kapcsolódó cikkek

2022. december 7.

Nullák, egyesek, emberek – Politika a digitális (közel?)jövőben

Emberek soha nem éltek még ekkora szabadságban, mint amekkorában mi élünk. Vagy inkább soha nem fenyegette nagyobb veszély a szabadságunkat. Mindkét mondat állítása igaz, ha a digitális világ térhódításának szemszögéből vizsgáljuk. A lehetőségek növekedése egyre végletesebb helyzeteket és megoldásokat hozhat. E cikk Jamie Susskind idén, 2022-ben magyar kiadásban is megjelent Politika a jövőben című könyvének ajánlója.