Amit az előtársaságról tudni érdemes


A cégek a létesítő okirat közjegyzői okiratba foglalásától vagy ügyvédi (kamarai jogtanácsosi) ellenjegyzésétől kezdődően a létrehozandó gazdasági társaság előtársaságaként működhetnek.

A létesítő okirat aláírásától a gazdasági társaság cégbírósági bejegyzéséig terjedő időszakban az előtársaságnak két létszakasza van. Az első a létesítő okirat aláírásától a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig terjed, amely a cégtörvény alapján legfeljebb 30 nap lehet. Ebben a létszakaszban üzletszerű gazdasági tevékenységet az előtársaság nem végezhet.

A cégbírósági kérelem előterjesztésétől a cégbírósági végzés meghozataláig a társaság megkezdheti az üzletszerű működését, azzal, hogy az előtársasági jelleget a társaság iratain és jognyilatkozatain fel kell tüntetni, tehát a „bejegyzés alatt”-toldatot kell használnia. Még az adószámot sem kell megvárnia az előtársaságnak a működés megkezdéséhez, mindazonáltal a cégbejegyzési kérelem benyújtása és az adószám megszerzése időben általában nagyon közel esik egymáshoz.

Az előtársasági létszakaszban a tagok személyében kizárólag jogszabályon alapuló változás következhet be, azaz a társasági részesedés értékesítésére nincs lehetőség, de nem határozható el átalakulás, egyesülés, szétválás, valamint jogutód nélküli megszűnés sem. Emellett a létesítő okirat módosítására sem kerülhet sor, de az előtársaság gazdasági társaságot sem alapíthat, és abban tagként nem vehet részt, és nem kezdeményezhető tag kizárására irányuló per sem.

Az előtársasági létszakasz kétféleképpen érhet véget: a cégbírósági bejegyzéssel vagy a bejegyzési kérelem elutasításával (ideértve azt az esetet is, amikor a társaság a nyilvántartásba-vételi kérelmet visszavonja).

A cégbírósági bejegyzésével tehát a gazdasági társaság előtársasági létszakasza megszűnik, és az utóbbiként kötött jogügyletek a gazdasági társaság jogügyleteinek minősülnek. A Ptk. a korábbi jogértelmezési vitákra reflektálva egyértelművé akarta tenni, hogy az előtársaság nem egy önálló típusa a jogi személynek, hanem a létesítendő társaság nyilvántartásba való bejegyzésről való döntést megelőző létszakasza, amely bejegyzés esetén a létrejött társaságban, azzal egységet alkotva folytatódik. Így az előtársaság által szerzett jogok és vállalt kötelezettségek bármilyen átruházás vagy jogutódlás nélkül a létrejött gazdasági társaságot illetik, illetve kötelezik.

Ha a gazdasági társaság bejegyzésére irányuló kérelmet a cégbíróság elutasítja, az erről való tudomásszerzés után az előtársaság a működését késedelem nélkül köteles megszüntetni. E kötelezettség megszegésével okozott károkért az előtársaság vezető tisztségviselői a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint felelnek.

A cégbejegyzési kérelem elutasítása esetén a megszűnésig vállalt kötelezettségeket a létrehozandó társaság rendelkezésére bocsátott vagyonból kell teljesíteni. Az ebből ki nem egyenlíthető követelésekért az alapítók harmadik személyekkel szemben egyetemlegesen kötelesek helytállni. Ha a létrehozni kívánt gazdasági társaságnál a tag felelőssége korlátozott volt a társaságot terhelő kötelezettségekért, és a tag helytállása ellenére ki nem elégített követelések maradtak fenn, e tartozásokért harmadik személyek felé a létrehozandó gazdasági társaság vezető tisztségviselői korlátlanul és egyetemlegesen kötelesek helytállni.

A cikk szerzője dr. Sándor Géza ügyvéd és dr. Zalavári György partner ügyvéd. Az Ecovis Hungary Legal a Jogászvilág.hu szakmai partnere.

ECOVIS 202107
Kapcsolódó cikkek

2024. május 15.

Fontos határidő közeledik a gazdasági szankciókkal érintett magyar cégeknek

Az ukrán-orosz háborúra reagálva az Európai Unió a közelmúltban újabb gazdasági szankciókat vezetett be Oroszországgal szemben. Az egyik legfontosabb változás, hogy bizonyos, az orosz cégek vagy szervek részére nyújtható, biztosítható vagy értékesíthető szolgáltatások, amelyek eddig a szankciók alól mentességet élveztek, 2024. június 20. napjától csak hatósági engedély birtokában végezhetők majd. Melyek ezek a szolgáltatások? Honnan szerezhető be az engedély és milyen feltételeknek kell majd megfelelni? Mivel a határidő vészesen közeleg, ezért a Schönherr Hetényi Ügyvédi Iroda munkatársai, dr. Bognár Alexandra és dr. Suller Noémi segítenek eligazodni az új szabályozásban a fenti kérdések megválaszolásával.

2024. május 14.

NIS2 visszaszámlálás: Másfél hónapjuk van a vállalatoknak a NIS2 nyilvántartásba vételre

A NIS2 direktíva számos követelményt fogalmaz meg az EU-tagállamok kiber- és információbiztonságára vonatkozóan. Magyarországon a „2023. évi XXIII. törvény a kiberbiztonsági tanúsításról és a kiberbiztonsági felügyeletről”, azaz a „Kibertan-törvény” implementálja a direktíva rendelkezéseit, melynek értelmében az érintett vállalatoknak 2024. június 30-ig regisztrálniuk kell magukat a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) által kijelölt online felületen.