Jogszabályfigyelő 2018 – 49. hét


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Alábbi cikkünkben a 2018/190–195. számú Magyar Közlönyök újdonságai közül válogattunk.  

E heti összeállításunkban két törvénycsomagról (igazságügyi tárgyú, foglalkoztatási törvénycsomagról), illetőleg az új polgári perrendtartási kódex és a civiltörvény módosításáról olvashatnak.

Tartalom:

Igazságügyi tárgyú törvénymódosítások

Elővezetési költségek polgári perben

A civiltörvény módosítása

Foglalkoztatási törvénycsomag

Igazságügyi tárgyú törvénymódosítások

2018. november 27-én fogadta el a Parlament az összesen kilenc törvény módosítását tartalmazó, alábbiakban hivatkozott törvénycsomagot, amelynek szabályai döntő többségben 2019. január elsején lépnek hatályba.

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosítása a felszámolószervezet felmentésére vonatkozó szabályokat, a felszámolói névjegyzékbe való felvétel szabályait (az ehhez kapcsolódó képesítési előírásokat), a felszámolószervezet bírságolásának és törlésének, illetőleg a felszámolási eljárás befejezésének a szabályait érinti.

Egy szakasszal (a kárpótlási árverés vonatkozásában) egészült ki a szövetkezeti törvény hatálybalépéséről és annak átmeneti szabályairól szóló törvény.

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) módosítása döntően az új polgári perrendtartással áll összefüggésben, az eljárás folyamán hozott egyes végzésekkel kapcsolatban mondja ki a fellebbezés lehetőségét, de emellett számos egyéb kérdésben is pontosítja a jelenleg hatályos szabályokat. Mindennek ellenére a Vht. módosítása sem tekinthető jelentős terjedelműnek.

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény módosítására a kényszertörlési eljárások kapcsán alkalmazott automatikus eltiltás szabályainak az alkotmánybírósági megsemmisítése folytán volt szükség. (Az Alkotmánybíróság vonatkozó határozatát részletesen ismertettük a Jogszabályfigyelő 2018 – 41. heti számában.) Változik tehát az automatikus eltiltás szabályozása, beépítették a törvénybe az eltiltás mellőzésével kapcsolatos előírásokat, valamint – egyebek mellett – differenciálták az eltiltást időtartamát is.

Az adóhatóságnak tájékoztatnia kell a cégbíróságot az adószám törlésének okairól, az okról való tudomásszerzés időpontjáról. A hitelezőnek pedig a jövőben a bejelentésében nyilatkoznia kell a követelés jogcíméről, keletkezésének és esedékességének időpontjáról is.

Ha a volt vezető tisztségviselők, volt tagok érintettsége felmerül, akkor őket is bevonják az eljárásba, a cégbíróság értesíti ugyanis e személyeket arról, hogy az eljárásban az eltiltásra okot adó körülmény merült fel, továbbá nyilatkozattételre hívja fel őket.

Az egyéni vállalkozásról szóló törvény esetében a nyilvántartás adattartalmával kapcsolatos előírások és a felhatalmazó rendelkezések változnak (kis terjedelemben érinti a törvénycsomag e törvényt), a hagyatéki eljárás szabályai pedig az öröklési bizonyítványt és a hagyatéki eljárásról szóló igazolást illetően az uniós előírásokkal összhangban módosulnak külföldön lévő hagyaték esetén.

Az ügyvédi törvény változásai között egyebek mellett az összeférhetetlenséget, az azonosítási kötelezettséget és az elektronikus ellenjegyzést érintő, valamint a kamarai jogtanácsosokra (munkaviszonyukra, tevékenységükre), illetőleg a kamarai eljárásokra vonatkozó előírások szerepelnek.

Ezen felül a törvénycsomag kisebb változásokat eszközöl az áldozatsegítés és a pénzmosás szabályozásában is.

 Joganyag: 2018. évi XCI. törvény egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról

Módosította:

Megjelent: MK 2018/194. (XII. 06.)

Hatályos: 2018. 12. 07., 2019. 01. 01.

Megjegyzés: 9 törvény módosítását tartalmazó törvénycsomag

 

Elővezetési költségek polgári perben

A közreműködők elővezetésével, illetőleg a gondnoksági per alperesének az elővezetésével kapcsolatos költségek viselését előíró rendelkezésekkel módosult a polgári perrendtartási kódex.

Joganyag: 2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról

Módosította: 2018. évi XCII. törvény

Megjelent: MK 2018/194. (XII. 06.)

Hatályos: 2019. 01. 05.

Megjegyzés: kis terjedelmű módosítás

 

A civiltörvény módosítása

2019. január elsejével változik a civil szervezetek normatív támogatásának és egyszerűsített támogatásának a szabályozása az alábbiakban hivatkozott törvénymódosítás folytán. A civil szervezeteknek juttatható normatív kiegészítés mértéke ezen időponttól öt százalékról tíz százalékra emelkedik, ugyanakkor tizenöt százalékra növekedik a miniszter által jóváhagyott egyedi támogatási kérelmek alapján kifizethető támogatások összege. Változik továbbá néhány, a Nemzeti Együttműködési Alappal, illetve a kedvezményezetekkel kapcsolatos előírás.

Joganyag: 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Módosította: 2018. évi XCIII. törvény

Megjelent: MK 2018/194. (XII. 06.)

Hatályos: 2019. 01. 01.

Megjegyzés: kis terjedelmű módosítás

 

Foglalkoztatási törvénycsomag

A foglalkoztatási törvényt, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényt, a munkavédelmi törvényt, a Bérgarancia Alapról szóló törvényt, a munkaügyi ellenőrzésről szóló törvényt, végezetül pedig az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvényt érinti az a foglalkoztatási törvénycsomag, amelynek a parlamenti elfogadására 2018. november 27-én került sor.

Általánosságban véve csupán néhány szakasz szövege változik a fent említett törvényekben, egyedül a foglalkoztatási törvényt érinti kissé bővebb terjedelmű módosítás. A megváltozott előírások többsége 2019. január elsejétől hatályos.

Joganyag: 2018. évi XCIV. törvény az egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról

Módosította: –

Megjelent: MK 2018/194. (XII. 06.)

Hatályos: 2019. 01. 01., 2019. 01. 02., 2020. 01. 01.

Megjegyzés: 6 törvény szabályait érintő törvénycsomag


Kapcsolódó cikkek