Megszavazták az igazságügyi tárgyú törvényeket módosító salátatörvényt


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Igazságügyi tárgyú törvényeket módosít a pénteken elfogadott salátatörvény: többek között a Vht.-val, az ügyészséggel, és a közjegyzőkkel kapcsolatos szabálymódosításokra mondott igent az Országgyűlés.

A július 3-án, pénteken elfogadott törvényjavaslat több igazságüggyel kapcsolatos jogszabályt is módosít. Részben technikai jellegű, részben jogalkalmazási tapasztalatok alapján szükséges, illetve jogalkotási mulasztással kapcsolatos tartalmi módosításokat, kiegészítéseket tartalmaz a T/10744. számú törvényjavaslat (a továbbiakban: Mód. tv.).

A módosított törvények:

Cikkünkben általánosságban bemutatjuk az egyes törvényekhez kapcsolódó fontosabb változásokat.

A Vht.-t érintő módosítások

A módosítások egy jó részének a célja az volt, hogy olcsóbbá váljon a bírósági végrehajtó hatáskörébe tartozó követelések érvényesítése, ezért egyes eljárások, cselekmények gyorsabbá, hatékonyabbá tétele, és az adminisztrációs terhek csökkentése volt a jogalkotó szándéka. Változtak még a végrehajtás során lefoglalt vagyontárgyak értékesítésére vonatkozó rendelkezések, és újabb határidőket vezettek be az egyes eljárási cselekmények teljesítésére.

A Mód. tv. alapján a Vht. kiegészül azzal a rendelkezéssel, hogy a jogerős díjjegyzék alapján a végrehajtás elrendelésére sor kerülhet, ha a fizetésre kötelezett nem teljesít. A meg nem fizetett díj és költségtérítés összegét a jogosult végrehajtó követelheti a nem adós fizetésre kötelezetten, azonban ehhez részére a díjjegyzéket végrehajtói kézbesítés útján is kézbesíteni kell.

Az egyértelműség miatt pontosítják és mostantól a Vht. explicite kimondja, hogy ha az ingatlan közös tulajdonát árveréssel kell megszüntetni, a bíróságnak pénzkövetelés végrehajtására irányuló végrehajtható okirattal kell elrendelnie a végrehajtást. További pontosítás, hogy a törvény egyértelművé teszi, hogy a biztosítási intézkedést elrendelő végzést a végrehajtható okiratra vonatkozó ügyelosztási szabályok alapján kell kiosztani az eljáró végrehajtó részére, és a kielégítési végrehajtási ügy is ahhoz a végrehajtóhoz kerül, amelyik a biztosítási intézkedés során eljárt.

Személyüggyel kapcsolatos módosítás az, hogy a végrehajtók esetében a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar hivatali szervének vezetőjének immár önálló felfüggesztési joga van. Azért volt erre szükség, mert adott esetben a végrehajtó ellen szándékosan elkövetett bűncselekmény miatt folyó büntetőeljárás (melynek büntetési tétele meghaladja az 5 évet) éveken keresztül is eltarthat, és a végrehajtó továbbra is folyamatosan jogviszonyban maradhat, ha erről már csak a jogerős ítélet után értesül az igazságügyi miniszter (mely a kinevezéséért egyébként felelős) vagy az MBVK. A módosítással lehetőség van arra, hogy ezt egy rendszeresen ismétlődő, bűnügyi nyilvántartásból történő adatkéréssel ellenőrizzék, és szükség esetén fegyelmi eljárást folytassanak le, melynek eredményeképpen az eljárás alá vont végrehajtót felfüggesztik a hivatalából.

A Bpnt.-t érintő változások és az Iasz. kiegészítései

Az egységes jogértelmezést elősegítendő, a kapcsolattartásra vonatkozó határozat végrehajtásának szabályain módosított a Mód. tv.

A bíróság az általa szükségesnek tartott bizonyítást hivatalból is elrendelheti és a kérelem elbírálása során a bíróság egyébként soron kívül jár el. Ennek indoka, hogy a gyermekek érdekei és fokozott védelmi igénye úgy érvényesülhet, ha a végrehajtás elrendelésére a lehető legrövidebb időn belül sor kerül.

A Bpnt. 22/C. § (2) bekezdése alapján egyértelművé válik, hogy a rendelkezés alapján a kapcsolattartásra vonatkozó határozat végrehajtása iránti eljárás felfüggesztésére kerül sor. Azt is rögzíti a szabályozás, hogy az eljárás felfüggesztésére nemcsak akkor kerül sor, ha a jogosult a kapcsolattartás megváltoztatását, korlátozását vagy megvonását a gyámhatóságtól kéri, hanem akkor is, ha ezzel a kérelmével a Ptk. 4:181. § (4) bekezdése alapján a bírósághoz fordul. (A Ptk. alapján ha a kapcsolattartás kérdésében a bíróság döntött, a kapcsolattartás megváltoztatását a határozat jogerőre emelkedésétől számított két éven belül a bíróságtól lehet kérni.)

Az igazságügyi alkalmazottak tekintetében fegyelmi büntetésként legfeljebb kétévi időtartamra illetményemelés elmaradása, illetve illetménycsökkentés fegyelmi büntetés kiszabásának lehetőségét teremti meg a Mód. tv. azoknál az alkalmazottaknál, akikre egyébként a Munka Törvénykönyve vonatkozik, így az előmeneteli rendszerre vonatkozó fegyelmi büntetések nem lennének értelmezhetők.

Az ügyészséget érintő módosítások (Ütv., Üsztv.)

A technikai jellegű szabályozások mellett, melyek főképp az ügyészek által ellenőrizhető szervekre, valamint adattovábbítással és az ügyészi jogviszony megszüntetésével kapcsolatos szabályokra vonatkoznak, a Mód. tv. az ügyészségi alkalmazottak fegyelmi felelősségével kapcsolatos rendelkezéseket, és egyes szolgálati időkre vonatkozó is módosításokat tartalmaz, emellett további személyügyi rendelkezésként a honvédségi állományban beosztottak rendfokozatához állapít meg új rendelkezéseket.

Az adattovábbítás esetében az illetékes ügyész a jogszabályban meghatározott adatokat a bíróság vagy hatóság részére akkor is továbbíthatja, ha azok az ügyész által indítható közigazgatási per, vagy egyéb közigazgatási bírósági eljárás megindításához, az eljárás szempontjából jelentős tények megállapításához, a hatóság nem kizárólag kérelemre megindítható eljárásának megindításához, a hatóság eljárása szempontjából jelentős tények megállapításához vagy az ügyészséghez érkezett kérelem, panasz kivizsgálásához szükségesek.

A Mód. tv. módosítása egyértelművé teszi, hogy az ügyésznek a rendkívüli lemondását indokolnia kell, és hogy a rendkívüli lemondás okának valóságát és okszerűségét a lemondó ügyésznek kell bizonyítania.

További munkajogi jellegű változás, hogy immár a felsőfokú végzettségű ügyészségi tisztviselő besorolásánál is figyelembe lehet venni a nem felsőfokú végzettségű ügyészségi tisztviselőre és az írnokra irányadó munkajogi jogviszonyokban eltöltött időt, és a szolgálati időbe beleszámít az ügyvédi tevékenység és a közjegyzői szolgálat időtartama is.

A Jst.-vel kapcsolatos változások

A módosítás nagy része a határon átnyúló tartási ügyekre vonatkozik, melyek esetében azt biztosítja az új szabályozás, hogy az Igazságügyi Minisztérium, mint központi hatóság biztosítani tudja a kérelmező jogi képviseletét a jogi segítségnyújtó szolgálat által kirendelt pártfogó ügyvéd útján. Erre azért volt szükség, mert jogalkalmazói visszajelzések és tapasztalatok alapján a külföldi eljárások nemcsak évekig, hanem évtizedekig is elhúzódhatnak, viszont a jogi segítségnyújtó szolgálat alapesetben csak az eljárást lezáró jogerős határozat bemutatása mellett fogadja el a pártfogó ügyvédként eljáró segítők díjigényét, így azt csak nagyon sokára kapnák meg.

A bevezetett megoldás az eljárási előleg (pártfogó ügyvédi díjelőleg), mellyel az eljáró ügyvédek hamarabb juthatnak a díjukhoz. A határon átnyúló tartási ügyekben a pártfogó ügyvéd az eljárási előleg megállapítása iránti kérelmét a végrehajtás elrendelését követő 60 napon belül terjesztheti elő, ezt követően pedig akkor, ha igazolja, hogy a végrehajtás elrendeléséről szóló tájékoztatást 60 napon belül vette kézhez.

További kisebb módosítás, hogy a Mód. tv. bevezeti a jogi segítői névjegyzék vezetésével kapcsolatos ügyintézés elektronizációját.

A közjegyzőket érintő változó szabályok

A Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) javaslatai alapján, és a 28/2019. (XI. 4.) AB határozatban megállapított jogalkotási kötelezettség alapján nagyobbrészt a közjegyzői fegyelmi bíróságok megalakításával és eljárásával kapcsolatos részletszabályokra terjed ki a Mód. tv., de tartalmaz kisebb módosító, kiegészítő rendelkezéseket is.

A közjegyzői fegyelmi bíróság két szinten működik, első fokon a területi kamarák szerint illetékes törvényszékeken, másodfokon a Kúrián. A törvényszékhez hat, a Kúriához két közjegyzőt választanak fegyelmi bírónak, illetve a törvényszéki fegyelmi bírósághoz két közjegyzőt választanak vizsgálóbiztosnak (ezeket a MOKK delegálja). A fegyelmi bíróság öt bíró tagja van, a közjegyzői fegyelmi bíróság tanácsa két bíróból és három közjegyzőből áll. A Mód. tv. rendezi az automatikus ügyelosztást és a tagok delegálásának rendszerét.

A fegyelmi bíróság ügyrendje tartalmazza az eljáró tanácsok összetételének, a közjegyző tagok kijelölésének és a vizsgálóbiztosok beosztásának, valamint az ügyelosztás részletes szabályait, és az ügyviteli szabályokat is. A jóváhagyott ügyrend – és ügyelosztási rend – megismerhetőségét az érintett bíróságok és a MOKK honlapján való közzététellel kell biztosítani. Garanciális szabály, hogy a Kjtv. kizárásra vonatkozó szabályai a fegyelmi bíróság bíró tagjaira is kiterjednek.

A módosítás továbbá pontosítja az okiratszerkesztés, aláíráshitelesítés követelményeit, így a közjegyzői okiratra a Ptk. 6:7. § (4) és (5) bekezdéseit (írni, olvasni nem képes vagy nem tudó személy írásbeli jognyilatkozata) logikus okokból nem kell alkalmazni, illetve az aláírás és kézjegy valódisága tanúsításának esetén a teljes bizonyító erejű magánokiratból – amennyiben az aláírást közjegyző hitelesíti – ki kell tűnnie, hogy annak tartalmát a tanúk egyike vagy a hitelesítő személy az okirat aláírójának megmagyarázta.

További módosítás és kiegészítés, hogy a közjegyzőhelyettesek választójogi reformja, mely alapján a MOKK választmányának megválasztása során közjegyző csak közjegyzőre, közjegyzőhelyettes pedig csak közjegyzőhelyettesre szavazhat, és immár közjegyzőhelyettes tagok is szavazhatnak a területi elnök személyére a közjegyző tagokhoz hasonlóan.

Az Nmjtv. módosítása

Az átmeneti szabályokkal kapcsolatos szükséges módosításokat tartalmazza a Mód. tv. a jogalkalmazói tapasztalatok visszajelzéseire támaszkodva. A rendelkezések a kettős állampolgárok, illetve a külföldön élő magyar állampolgárok esetében az eltérő név, családi állapot vagy jogállás rugalmasabb kezelésére vonatkozóan a szabályokat kiterjeszti úgy, hogy ezeket a törvény hatálybalépését megelőzően keletkezett tényekre és jogviszonyokra is alkalmazni kell, ha ez az érintett személyek ügyeinek a kedvezőbb elbírálását eredményezi, különösen, ha a külföldi államban korábban rendezett személyállapottal vagy családjogi jogviszonnyal azonos hazai elbírálást tesz lehetővé.


Kapcsolódó cikkek

2023. szeptember 27.

„A Praetor jóval több, mint egy ügyvédi ügykezelő rendszer”

Biztos voltam abban, hogy meg lehet könnyíteni az ügyvédek mindennapi adminisztrációját és az ügyek egy programban történő kezelését – mondja Martin Kašpar a Praetor Systems társalapítója, aki dolgozott ügyvédként, jelenleg pedig a Wolters Kluwer ČR, a.s. üzletfejlesztési vezetője.